Nadiya Andreichuk

Position: Professor, Translation Studies and Contrastive Linguistics named after Hryhoriy Kochur Department, Deputy Head

Scientific degree: Doctor of Philological Sciences

Academic status: Professor

Phone (office): (032) 239-43-74

Email: nadiya.andreychuk@lnu.edu.ua

Research interests

Lingual-and-Semiotic Studies

Discourse Studies

Contrastive Linguistics

Courses

Selected publications

Моnograph

Андрейчук Н. І. Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця XV – початку XVІІ століття: монографія [Текст] / Н. І. Андрейчук. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 280 с. (Рецензія:Бацевич Ф. Андрейчук Н. І. Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця XV – початку XVІІ століття: монографія. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 280 с. // Мовознавство. − 2012.– №4. − С.88 – 91).

Study manual

Nadiya Andreichuk. CONTRASTIVE LINGUISTICS (Study manual) /N. І. Andreichuk. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv Publishing Centre, 2015. – 342 P.

Contrastive Linguistics (7,52 Mb)

Latest articles

 1. Андрейчук Н. І. Антропоцентрична парадигма сучасної лінгвістики: ідеологія і програми досліджень / Н. І. Андрейчук // Лінгвістичні студії : зб. наук. пр. – Донецьк : ДонНУ, 2008. – Вип. 17. – С. 273 – 278.
 2. Андрейчук Н. Парадигма як термін / Н. Андрейчук // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Серія: Проблеми української термінології. – Львів : Вид-во „Львівської політехніки”, 2008. – № 620. – С. 254–257.
 3. Андрейчук Н. І. Життєвий світ людини в антропоцентричній парадигмі лінгвістичних досліджень / Н. І. Андрейчук // Нова філологія : зб. наук. пр. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – № 35. – С. 301 – 306.
 4. Андрейчук Н. І. Життєвий світ людини і «горизонтність» мовної свідомості / Н. І. Андрейчук // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Чис. 13. – С. 113 – 116.
 5. Андрейчук Н. І. Життєвий світ і мовна картина світу / Н. І .Андрейчук // Ученые записки  Таврического Национального университета им. В. И. Вернадского: Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Том 22 (61). − №1. – Симферополь: Таврический национальный униреситет им. В. И. Вернадского, 2009. – С. 3 − 7.
 6. Андрейчук Н. І. Застосування терміна код в антропокультурній лінгвістиці / Н. І. Андрейчук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія: Проблеми української термінології. – 2009. – № 648. – С. 113 – 117.
 7. Андрейчук Н. І. Категорія життєвого світу людини у філософській та лінгвофілософській антропології / Н. І. Андрейчук // Нова філологія : зб. наук. пр. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – № 33. – С. 91 – 96.
 8. Андрейчук Н. І. Мовна картина людини як «розпредмечування» кодів культури / Н. І. Андрейчук // Мова і культура. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12, т. І (126). – С. 29 – 35.
 9. Андрейчук Н. Мовна когніція як складова процесу творення життєвого світу людини / Н. І. Андрейчук // Наукові записки. Серія філологічна / Нац. ун-т «Острозька академія». – Осторог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 11. – 2009. − С. 3 – 8.
 10. Андрейчук Н. Мовна особистість в антропокультурній лінгвістиці / Н. Андрейчук // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 86. – С. 165 – 170.
 11. Андрейчук Н. І. Мовнокультурний код як категорія антропокультурної лінгвістики / Н. І. Андрейчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. –Луцьк: Видавництво Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2009. – № 16. – С. 61 – 64.
 12. Андрейчук Н. І. Структурування мовної картини людини / Н. І. Андрейчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк : Видавництво Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2009. – № 5. – С. 239 – 242.
 13. Андрейчук Н. І. Дослідження дискурсу як семіозису / Н. І. Андрейчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк : Вид-во Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2010. – № 7. – С. 62 – 65.
 14. Андрейчук Н. І. Життєвий світ людини в англійському інституційному дискурсі епохи Тюдорів / Н. І. Андрейчук // Мова і культура [Наукове видання]. ‒ Випуск 13. ‒ Том ІІ (138). ‒ Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. ‒ С. 75 − 82.
 15. Андрейчук Н. Лінгвокультурний простір англійського парламентського Акту Верховенства (1534) / Н. І. Андрейчук // Українське мовознавство : міжвід. наук. зб. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2010. – Вип. 40/1. – С. 396 – 399.
 16. Андрейчук Н. Методологічні засади аналізу лінгвокультурних кодів у мовній картині життєвого світу людини /Н. Андрейчук // Гуманітарний вісник : всеукр. зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – Чис. 16, ч. 1: Проблеми  сучасної  лінгвістики. – С. 43 − 49.
 17. Андрейчук Н. Мова і культура у контексті системного підходу в науках про людину / Надія Андрейчук // Вісник Львівського університету. Серія: Іноземні мови. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 17. – С. 169 – 175.
 18. Андрейчук Н. „Мова” культури і мовні знаки / Надія Андрейчук // Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. / МОН України , Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [відп. ред. Г. І. Мартинова]. – Черкаси, 2010. – Вип. 11. – С. 16 – 19.
 19. Андрейчук Н. Тлумачення терміна лінгвокультурний простір через призму лінгвосеміотики / Н. Андрейчук // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Серія: Проблеми української термінології. – Львів : Вид-во „Львівської політехніки”, 2010. – № 675. – С. 65 – 67.
 20. Андрейчук Н. Жанровий простір англійського інституційного дискурсу кінця ХV – початку ХVІІ століття // Лінгвістичні студії: Зб.наук. праць/ Донецький нац. ун-т; ред. А. П. Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2011. Вип. 23. – С. 110 − 116.
 21. Андрейчук Н. І. Лінгвокультурний простір англійських парламентських актів про жебрацтво та бідність кінця ХV – початку XVII століття/ Н. І. Андрейчук // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – №46. – С. 9 − 14.
 22. Андрейчук Н. Лінгвокультурний простір англійських парламентських актів про церкву кінця ХV – початку XVII століття / Н. І. Андрейчук // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 95 (1). – С. 23 – 28.
 23. Андрейчук Н. І. Лінгвокультурний простір англійських парламентських актів як настанова культури / Н. І. Андрейчук // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ: ВПЦ „Київський університет”, 2011. – Випуск 36. – С. 3 – 8.
 24. Андрейчук Н. І. Лінгвокультурні коди в англійських „господарських” парламентських актах кінця ХV ‒ початку XVII століття / Н. І. Андрейчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк: Видавництво Волинського національного університету імені Лесі Українки. − №5, Частина 2. – 2011. – С. 5 − 11.
 25. Андрейчук Н. І. Мовнокультурні коди в англійських парламентських актах про державну зраду епохи Тюдорів / Н. І. Андрейчук // Англістика та американістика: [зб. наук. праць] / ред. кол.: А. І. Анісімова (голов. ред.), Т. М. Потніцева (заст. голов. ред.) [та ін.]. − Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2011. – Вип. 8. – С. 155 − 60.
 26. Андрейчук Н. І. Вклад різних підрозділів мовознавства у лінгвосеміотичне дослідження парламентського акта / Н. І. Андрейчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2012. – Випуск 62. – С.26 – 29.
 27. Андрейчук Н. І. Інтерпретанта як людський чинник мовного семіозису / Н. І. Андрейчук // Мовознавство. – 2012. − №3. – С. 65 – 74.
 28. Андрейчук Н. І. Комунікативна значущість лінгвокультурних кодів в англійському парламентському акті епохи Тюдорів / Н. І. Андрейчук // Лінгвістика: зб. наук. праць. – Луганськ: ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченкаˮ, 2012. – № 1 (25), Частина ІІ. – С. 5 – 16.
 29. Андрейчук Н. І. Мовний знак через призму філософської категорії відношення / Н. І. Андрейчук // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Осторог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 26. – 2012. – С. 17 – 19.
 30. Андрейчук Н. Життєвий світ людини як лінгвофілософська категорія / Н. І. Андрейчук // Магістр гри слова : Філологічні дослідження, присвячені 60-річчю професора Флорія Сергійовича Бацевича / уклад.: Оксана Ясіновська, Лідія Сваричевська ; ЛНУ ім. І. Франка. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2009 (3). – С. 29 – 34.
 31. Андрейчук Н. І. Культурна «семантичність» як ознака комунікативного простору/ Н. І. Андрейчук // Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій: Матеріали міжнародної наукової конференції MegaLing’2009. – К.: Довіра, 2009. – С.15.
 32. Андрейчук Н. І. Лінгвосеміотика та лінгвокультурологія: точки перетину/ Н. І. Андрейчук // Мова. Культура. Комунікація: Семіосфера у динаміці: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Чернігів, 28 квітня 2011 р.) ‒ Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2011. ‒ С. 5 − 7.
 33. Андрейчук Н. І. Парламентський акт як послідовність мовленнєвих актів / Н. І. Андрейчук // Мова. Культура. Комунікація: На перехресті світів: Матеріали ІІІ-ї Міжнародної наукової конференції (Чернігів, 26 квітня 2012 р.) – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2012. – С. 10 – 12.
 34. Andreichuk N. Antropocentric Paradigm of Modern Linguistic Research / Nadiya Andreichuk // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : матеріали 3-ої Міжнар. конф. CSIT’2008. – Львів : Вид-во ПП «Вежа і Ко», 2008. – С. 10 – 11.
 35. Andreychuk N. Lingual Cultural Codes in Tudor England Religious Discourse: Strategies of Research / Nadiya Andreychuk// ŽMOGUS KALBOS ERDVÉJE: The Proceeding Edition of Scientific Articles. ‒ Nr. 6. ‒ Kaunas: Vilnius University  Kaunas Faculty of Humanities Department of Foreign Language, 2010. ‒P. 154 − 159 [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу:http://www.khf.vu.lt/images/stories/fakultetas/struktura/katedros/uzsienio/leidiniai/zmogus_erdveje_2010.pdf
 36. Andreychuk N. Act as a speech genre: approaches to definition and ways of analysis / N. Andreychuk // Компʼютерні науки та інформаційні технології: Матеріали 5-ї Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2010. ‒ Львів: Видавництво ПП «Вежа і Ко», 2010.‒ С. 181 − 185.

Biography

1976 – graduated from Foreign Languages Faculty of Ivan Franko Lviv National University . Speciality: Romanic and Germanic languages and literature.

1983 − 1986 – post-graduate student at Odesa I.I.Mechnikov National University. Speciality: Germanic Languages.

1987 – presented the thesis for the Scholarly Degree of Candidate of Philology „Correlation of the semanticcontent of phraseological units and free word combinations in modern English (based on the study of somatic phraseological units)ˮ. Speciality 10.02. 04 – Germanic languages.

2013 − presented the thesis for the Doctoral Degree in Philology „ English World of Life within the Framework of Institutional Discourse: Late 15th – Early 17th Centuries (linguistic-and-semiotic analysis)ˮ. Speciality 10.02. 04 – Germanic languages.

Courses:

– Contrastive Linguistics

– Written Translation

Teaching materials

Schedule