Андрейчук Надія Іванівна

Посада: професор кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура, заступник завідувача

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-43-74

Електронна пошта: nadiya.andreychuk@lnu.edu.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • лінгвосеміотика
 • дискурсологія
 • контрастивна лінгвістика

Курси

Публікації

Монографія

Андрейчук Н. І. Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця XV – початку XVІІ століття: монографія [Текст] / Н. І. Андрейчук. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 280 с. (Рецензія:Бацевич Ф. Андрейчук Н. І. Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця XV – початку XVІІ століття: монографія. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 280 с. // Мовознавство. − 2012.– №4. − С.88 – 91).

Навчальний посібник

Надія Андрейчук. КОНТРАСТИВНА ЛІНГВІСТИКА (Навчальний посібник) / Н. І. Андрейчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 342 с.
контрастивна_лінгвістика (7,52 Mb)

Останні публікації

 1. Андрейчук Н. І. Антропоцентрична парадигма сучасної лінгвістики: ідеологія і програми досліджень / Н. І. Андрейчук // Лінгвістичні студії : зб. наук. пр. – Донецьк : ДонНУ, 2008. – Вип. 17. – С. 273 – 278.
 2. Андрейчук Н. Парадигма як термін / Н. Андрейчук // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Серія: Проблеми української термінології. – Львів : Вид-во „Львівської політехніки”, 2008. – № 620. – С. 254–257.
 3. Андрейчук Н. І. Життєвий світ людини в антропоцентричній парадигмі лінгвістичних досліджень / Н. І. Андрейчук // Нова філологія : зб. наук. пр. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – № 35. – С. 301 – 306.
 4. Андрейчук Н. І. Життєвий світ людини і «горизонтність» мовної свідомості / Н. І. Андрейчук // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Чис. 13. – С. 113 – 116.
 5. Андрейчук Н. І. Життєвий світ і мовна картина світу / Н. І .Андрейчук // Ученые записки  Таврического Национального университета им. В. И. Вернадского: Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Том 22 (61). − №1. – Симферополь: Таврический национальный униреситет им. В. И. Вернадского, 2009. – С. 3 − 7.
 6. Андрейчук Н. І. Застосування терміна код в антропокультурній лінгвістиці / Н. І. Андрейчук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія: Проблеми української термінології. – 2009. – № 648. – С. 113 – 117.
 7. Андрейчук Н. І. Категорія життєвого світу людини у філософській та лінгвофілософській антропології / Н. І. Андрейчук // Нова філологія : зб. наук. пр. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – № 33. – С. 91 – 96.
 8. Андрейчук Н. І. Мовна картина людини як «розпредмечування» кодів культури / Н. І. Андрейчук // Мова і культура. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12, т. І (126). – С. 29 – 35.
 9. Андрейчук Н. Мовна когніція як складова процесу творення життєвого світу людини / Н. І. Андрейчук // Наукові записки. Серія філологічна / Нац. ун-т «Острозька академія». – Осторог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 11. – 2009. − С. 3 – 8.
 10. Андрейчук Н. Мовна особистість в антропокультурній лінгвістиці / Н. Андрейчук // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 86. – С. 165 – 170.
 11. Андрейчук Н. І. Мовнокультурний код як категорія антропокультурної лінгвістики / Н. І. Андрейчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. –Луцьк: Видавництво Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2009. – № 16. – С. 61 – 64.
 12. Андрейчук Н. І. Структурування мовної картини людини / Н. І. Андрейчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк : Видавництво Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2009. – № 5. – С. 239 – 242.
 13. Андрейчук Н. І. Дослідження дискурсу як семіозису / Н. І. Андрейчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк : Вид-во Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2010. – № 7. – С. 62 – 65.
 14. Андрейчук Н. І. Життєвий світ людини в англійському інституційному дискурсі епохи Тюдорів / Н. І. Андрейчук // Мова і культура [Наукове видання]. ‒ Випуск 13. ‒ Том ІІ (138). ‒ Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. ‒ С. 75 − 82.
 15. Андрейчук Н. Лінгвокультурний простір англійського парламентського Акту Верховенства (1534) / Н. І. Андрейчук // Українське мовознавство : міжвід. наук. зб. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2010. – Вип. 40/1. – С. 396 – 399.
 16. Андрейчук Н. Методологічні засади аналізу лінгвокультурних кодів у мовній картині життєвого світу людини /Н. Андрейчук // Гуманітарний вісник : всеукр. зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – Чис. 16, ч. 1: Проблеми  сучасної  лінгвістики. – С. 43 − 49.
 17. Андрейчук Н. Мова і культура у контексті системного підходу в науках про людину / Надія Андрейчук // Вісник Львівського університету. Серія: Іноземні мови. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 17. – С. 169 – 175.
 18. Андрейчук Н. „Мова” культури і мовні знаки / Надія Андрейчук // Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. / МОН України , Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [відп. ред. Г. І. Мартинова]. – Черкаси, 2010. – Вип. 11. – С. 16 – 19.
 19. Андрейчук Н. Тлумачення терміна лінгвокультурний простір через призму лінгвосеміотики / Н. Андрейчук // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Серія: Проблеми української термінології. – Львів : Вид-во „Львівської політехніки”, 2010. – № 675. – С. 65 – 67.
 20. Андрейчук Н. Жанровий простір англійського інституційного дискурсу кінця ХV – початку ХVІІ століття // Лінгвістичні студії: Зб.наук. праць/ Донецький нац. ун-т; ред. А. П. Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2011. Вип. 23. – С. 110 − 116.
 21. Андрейчук Н. І. Лінгвокультурний простір англійських парламентських актів про жебрацтво та бідність кінця ХV – початку XVII століття/ Н. І. Андрейчук // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – №46. – С. 9 − 14.
 22. Андрейчук Н. Лінгвокультурний простір англійських парламентських актів про церкву кінця ХV – початку XVII століття / Н. І. Андрейчук // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 95 (1). – С. 23 – 28.
 23. Андрейчук Н. І. Лінгвокультурний простір англійських парламентських актів як настанова культури / Н. І. Андрейчук // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ: ВПЦ „Київський університет”, 2011. – Випуск 36. – С. 3 – 8.
 24. Андрейчук Н. І. Лінгвокультурні коди в англійських „господарських” парламентських актах кінця ХV ‒ початку XVII століття / Н. І. Андрейчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк: Видавництво Волинського національного університету імені Лесі Українки. − №5, Частина 2. – 2011. – С. 5 − 11.
 25. Андрейчук Н. І. Мовнокультурні коди в англійських парламентських актах про державну зраду епохи Тюдорів / Н. І. Андрейчук // Англістика та американістика: [зб. наук. праць] / ред. кол.: А. І. Анісімова (голов. ред.), Т. М. Потніцева (заст. голов. ред.) [та ін.]. − Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2011. – Вип. 8. – С. 155 − 60.
 26. Андрейчук Н. І. Вклад різних підрозділів мовознавства у лінгвосеміотичне дослідження парламентського акта / Н. І. Андрейчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2012. – Випуск 62. – С.26 – 29.
 27. Андрейчук Н. І. Інтерпретанта як людський чинник мовного семіозису / Н. І. Андрейчук // Мовознавство. – 2012. − №3. – С. 65 – 74.
 28. Андрейчук Н. І. Комунікативна значущість лінгвокультурних кодів в англійському парламентському акті епохи Тюдорів / Н. І. Андрейчук // Лінгвістика: зб. наук. праць. – Луганськ: ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченкаˮ, 2012. – № 1 (25), Частина ІІ. – С. 5 – 16.
 29. Андрейчук Н. І. Мовний знак через призму філософської категорії відношення / Н. І. Андрейчук // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Осторог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 26. – 2012. – С. 17 – 19.
 30. Андрейчук Н. Життєвий світ людини як лінгвофілософська категорія / Н. І. Андрейчук // Магістр гри слова : Філологічні дослідження, присвячені 60-річчю професора Флорія Сергійовича Бацевича / уклад.: Оксана Ясіновська, Лідія Сваричевська ; ЛНУ ім. І. Франка. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2009 (3). – С. 29 – 34.
 31. Андрейчук Н. І. Культурна «семантичність» як ознака комунікативного простору/ Н. І. Андрейчук // Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій: Матеріали міжнародної наукової конференції MegaLing’2009. – К.: Довіра, 2009. – С.15.
 32. Андрейчук Н. І. Лінгвосеміотика та лінгвокультурологія: точки перетину/ Н. І. Андрейчук // Мова. Культура. Комунікація: Семіосфера у динаміці: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Чернігів, 28 квітня 2011 р.) ‒ Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2011. ‒ С. 5 − 7.
 33. Андрейчук Н. І. Парламентський акт як послідовність мовленнєвих актів / Н. І. Андрейчук // Мова. Культура. Комунікація: На перехресті світів: Матеріали ІІІ-ї Міжнародної наукової конференції (Чернігів, 26 квітня 2012 р.) – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2012. – С. 10 – 12.
 34. Andreichuk N. Antropocentric Paradigm of Modern Linguistic Research / Nadiya Andreichuk // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : матеріали 3-ої Міжнар. конф. CSIT’2008. – Львів : Вид-во ПП «Вежа і Ко», 2008. – С. 10 – 11.
 35. Andreychuk N. Lingual Cultural Codes in Tudor England Religious Discourse: Strategies of Research / Nadiya Andreychuk// ŽMOGUS KALBOS ERDVÉJE: The Proceeding Edition of Scientific Articles. ‒ Nr. 6. ‒ Kaunas: Vilnius University  Kaunas Faculty of Humanities Department of Foreign Language, 2010. ‒P. 154 − 159 [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу:http://www.khf.vu.lt/images/stories/fakultetas/struktura/katedros/uzsienio/leidiniai/zmogus_erdveje_2010.pdf
 36. Andreychuk N. Act as a speech genre: approaches to definition and ways of analysis / N. Andreychuk // Компʼютерні науки та інформаційні технології: Матеріали 5-ї Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2010. ‒ Львів: Видавництво ПП «Вежа і Ко», 2010.‒ С. 181 − 185.
 37. Андрейчук Н. Використання методу критичного дискурс-аналізу для інтерпретації лінгвокультурного кодування дискурсу / Надія Андрейчук // Людина. Компʼютер. Комунікація: Зб. наук. праць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 109 – 110.
 38. Андрейчук Н. Одиниці дискурсу у різних програмах мовознавчих досліджень / Андрейчук Н. // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : Філологічні науки (мовознавство): Збірник наукових праць. – Дрогобич, 2014. – № 1. − С.7 – 12.
 39. Андрейчук Н. Дослідження комунікативних знакових систем у вимірі категорії відношення / Надія Андрейчук // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КПДУ ім. В. Винниченка. – Випуск 130. – 2014. – С. 3 – 7.
 40. Andreichuk N.I. Lingual semiotics vs Hermeneutics: toward a concept of interpretation / N.I. Andreichuk // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки). – Луганськ: ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – 6 (289) березень 2014. – Частина І. – С. 81 – 90.
 41. Андрейчук Н.І. Точки перетину герменевтики та лінгвосеміотики у філософських системах античності / Андрейчук Н.І. // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. − № 60. – С. 6 – 11.
 42. Андрейчук Н. Основні ознаки процесів знакотворення: погляд на розуміння як вияв семіозису / Надія Андрейчук // Studia methodologica. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2014. – Випуск 37. – С. 34 – 39.
 43. Андрейчук Н. Метод інтерпретації у царині герменевтичних, лінгвосеміотичних та перекладознавчих студій / Надія Андрейчук // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск 127 (частина 2). – С. 223 – 230.
 44. Andreichuk N.I. Problematizing the Notion of the Cross-cultural Semiosis / Andreichuk N.I. // Science and Education a New Dimension. Philology, III(9). –Issue: 44. – Budapest, 2015. – P.6 – 9.
 45. Andreichuk N.I. Cultural semiotics: towards the notion of cultural semiosis / Andreichuk N.I. // Studia Philologica (Філологічні студії): зб. наук. праць [ред. І.Р.Буніятова, Л.І.Бєлєхова, О.Є.Бондарева та ін.]. – Київ: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. – Вип. 3. – С.18 – 22.
 46. Andreichuk N. Culture text: Towards the Notion of Cultural Semiosis / N. Andreichuk // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2015. – Вип. 740 – 741. – С.11 – 15.
 47. Andreichuk N.I. Pragmatic dimension of cross-cultural semiosis / Andreichuk N.I. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одеса, 2014. – Випуск 13. – С.230 – 232. Андрейчук Н.І. Потенціал лінгвосеміотичної інтерпретації для розвитку перекладознавчих студій / Андрейчук Н.І. // Записки з романо-германської філології – Одеса: КП ОМД, 2015. – Випуск 1(34). – С.8 – 14.
 48. Андрейчук Н.І. Репродуктивна інтерпретація тексту: у пошуках канонів відтворення культурного семіозису у перекладі / Андрейчук Н.І. // Науковий Вісник Східноєвропейського університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Луцьк, 2015. – 3(304). – С.5 – 10.
 49. Андрейчук Н. Роль мовних універсалій у моделюванні мови /Надія Андрейчук// Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (19 –20 травня 2016р.): збірник тез / упорядники: І.Я.Глазкова, В.В.Богдан. – Бердянськ: БДПУ, 2016. – С.13 – 16.
 50. Andreichuk N.I. „Interdisciplinarity of the Notion of Understanding”/ Andreichuk N.I. // Англійська мова у ХХІ столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур: матеріали Міжуніверситетського круглого столу з міжнародною участю / 8 квітня 2016 р. / за заг. ред. Н.В.Петлюченко, О.А.Бабелюк. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – С.157 – 160.
 51. Андрейчук Н.І. Тлумачення мовного знака в загальній теорії знаків Ч.С.Пірса: філософське підґрунтя / Н.І.Андрейчук // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. − № 68. – С.121 – 129.
 52. Андрейчук Н. Знак – означати – означуване – означування… Український словник навколо терміна знак / Н.Андрейчук // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В.І.Кушнерик та ін. – Чернівці: Видавничий діи «РОДОВІД», 2017. – Вип. 1 (14). – С.38 – 42.
 53. Андрейчук Н.І. Культурний семіозис: до поняття візуальної книги / Н.І.Андрейчук // Studia Philologica (Філологічні студії): зб. наук. праць / редколегія І.Р.Буніятова, Л.І.Бєлєхова, О.Є.Бондарева [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2016. – С.3 – 10.
 54. Андрейчук Н. І. Роль контрастивної лінгвістики в розвитку теорії моделювання мови: передбачення професора Ю. О. Жлуктенка / Н. І. Андрейчук // Національна памʼять у філології: спадщина професора Юрія Олексійовича Жлуктенка: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 2 – 3 жовтня 2015 р.). – Львів, 2017. – С.108 – 117.
 55. Андрейчук Н. У вінок пошани та памʼяті Олександру Дмитровичу Огую / Надія Андрейчук // Огуй Олександр Дмитрович: Світлом був і до світла полинув!: монографія (з бібліографією) / Упорядник О. Я. Івасюк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. − С.266 – 268.
 56. Андрейчук Н. Інтерпретація дискурсу з погляду лінгвокультурної семіотики / Тези виступу на науковій конференції на пошану 100-річчя з дня народження професора А.К.Корсакова, яка відбулася 31 жовтня 2016 року в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/rgf/grameng/reporting-conference

Біографія

1971−1976 рр. – навчання на факультеті іноземних мов Львівського національного університету  імені Івана Франка. Спеціальність: романо-германські мови і література.

1983 – 1986 рр. – аспірантура в Одеському Національному університеті імені І.І.Мечникова

1987 – захистила кандидатську дисертацію на тему „Співвідношення семантики фразеологічних одиниць і вільних словосполук у сучасній англійській мові (на матеріалі соматичних фразеологічних одиниць)ˮ. Спеціальність 10.02. 04 – германські мови.

2013 − захистила докторську дисертацію на тему „Життєвий світ англійця кінця XV – початку XVIIстоліть у вимірі інституційного дискурсу (лінгвосеміотичний аналіз)ˮ. Спеціальність 10.02. 04 – германські мови.

 

Різне

Заступник завідувача (за сумісництвом) кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура,

Методичні матеріали

Надія Андрейчук. КОНТРАСТИВНА ЛІНГВІСТИКА (Навчальний посібник) / Н. І. Андрейчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 342 с.

Розклад