Андрейчук Надія Іванівна

Посада: професор кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура, заступник завідувача

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-43-74

Електронна пошта: nadiya.andreychuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • лінгвосеміотика
  • дискурсологія
  • контрастивна лінгвістика

Курси

Публікації

Монографія

Андрейчук Н. І. Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця XV – початку XVІІ століття: монографія [Текст] / Н. І. Андрейчук. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 280 с. (Рецензія:Бацевич Ф. Андрейчук Н. І. Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця XV – початку XVІІ століття: монографія. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 280 с. // Мовознавство. − 2012.– №4. − С.88 – 91).

Навчальні посібники

Надія Андрейчук. Контрастивна лінгвістика (Навчальний посібник) / Н. І. Андрейчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 342 с.
Контрастивна_лінгвістика (7,52 Mb)

Andreichuk N.I. Contrastive lexicology of English and Ukrainian languages: theory and practice: textbook / N.I.Andreichuk, O.A.Babeliuk. Kherson: Publishing House “Helvetica”. 2019. 236 c.

Останні публікації

2022

Надія Андрейчук, Роксоляна Оліщук. Пригоди грецького прийменника μετά: від метафізики до мета файлів. Іноземна філологія. 2022. Випуск 135. С. 7–17.

2021

Андрейчук Н. І. Виміри семіозису: монографія. Львів: ПАІС, 2021. 352 с. (19,53 друкованих аркушів)

Nadiia Andreichuk. What semiotics has to offer: entering into a dispute with semiotics’ critics. Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2021 рік (3 − 4 лютого 2021 рік). Львів: ПАІС, 2022. С.11 – 14.

2020

Андрейчук Н.І. Відтворення метамови Чарльза Пірса в українському перекладі статті “Про новий список категорій”. Studia Philologica. Збірник наукових праць. Випуск 14. Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. С.31 – 40

Надія Андрейчук. Тлумачення знака в трактатах Св. Августина: побічні міркування чи цілісна теорія. Іноземна філологія. Український науковий збірник. Випуск 133. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. С. 35– 48.

Nadiia Andreichuk. Dimensions of Semiosis in Translation: Morris-Inspired Insights. Translation Today: national Identity in Focus. Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures, Vol. 24. Berlin: Peter Lang, 2020. P.49 – 58.

Nadiia Andreichuk. The Power of Temporality from a Semiotic Perspective: Translational Semiosis. Translation and Power. Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures, 27. Berlin: Peter Lang, 2020. P.231 – 239.

Nadiia Andreichuk. A semiosis-based approach to discourse interpretation. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. Том 23. № 1. 2020. С.60 – 70.

2019
Andreichuk N.I. Semiotics and hermeneutics: designing a semiotic-based approach to theories of interpretation // Traditions and innovations in teaching philological disciplines. Lviv-Toruṅ: Liha-Pres, 2019. P.1 −17.

Andreichuk N.I. The doctrine of semiosis: new tasks and challenges // Vectors of the development of philological sciences at the modern stage. Lviv-Toruṅ: Liha-Pres, 2019. P. 1 – 20.

Andreichuk Nadiia. The potential of interpretant for defining levels and dimensions of semiosis // Іноземна філологія. Український науковий збірник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. Випуск 131. С. 17 – 15.

Надія Андрейчук. Рівні та виміри дії знака // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 70. 2019. С.309 – 321.

Nadiia Andreichuk. Tertia Comparationis in contrastive lexicological studies: Modern paradigmatic changes. // Translation and language: comparative studies. Book of abstaracts of the first International conference, March 27 – 28, 2019. Київ: Логос. 2019. С.19 – 20.

2018
Андрейчук Н.І. Знак і знакова система у вимірі філософських категорій звʼязку та відношення // Doctrina multiplex, veritas una. Учень багато, істина одна: збірник праць до ювілею Ізабелли Рафаїлівни Буніятової. К.: Київ, ун-т ім. Б.Грінченка. 2018. С.10 – 27.

Андрейчук Н. І. Перечитуючи Ч. Морріса: перегляд вимірів семіозису / Н.І.Андрейчук //Любовь к слову: филологические заметки в честь юбилея профессора В.А.Кухаренко: сборник научных статей / под ред. И.М.Колегаевой. – Одесса: КП ОГТ, 2018. – С.22 – 36.

Nadiia Andreichuk. The potential of interpretant for defining levels and dimensions of semiosis // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. − Випуск 131. − С. 17 – 25.

2017
Андрейчук Н. І. Роль контрастивної лінгвістики в розвитку теорії моделювання мови: передбачення професора Ю. О. Жлуктенка / Н. І. Андрейчук // Національна памʼять у філології: спадщина професора Юрія Олексійовича Жлуктенка: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 2 – 3 жовтня 2015 р.). – Львів, 2017. – С.108 – 117.

Андрейчук Н. Знак – означати – означуване – означування… Український словник навколо терміна знак / Н.Андрейчук // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В.І.Кушнерик та ін. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – Вип. 1 (14). – С.38 – 42.

2016
Андрейчук Н. Роль контрастивної лінгвістики в розвитку теорії моделювання мови та створенні моделей мовного опису / Андрейчук Надія // Науковий Вісник Східноєвропейського університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Луцьк, 2016. – 5(330). – С.213 – 219.

Андрейчук Н.І. Теоретичні аспекти контрастивної лінгвістики: засадничі принципи та тенденції розвитку / Андрейчук Н.І. // Мова. Мовлення. Комунікація: Зб. Статей на честь О. І. Стеріополо / відп. ред. Р. В. Васько. – Вид. центр КНЛУ, 2016. – С.350 – 356.

Андрейчук Н.І. Тлумачення мовного знака в загальній теорії знаків Ч. С. Пірса: філософське підґрунтя / Н. І. Андрейчук // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. − № 68. – С.121 – 129.

Андрейчук Н.І. Культурний семіозис: до поняття візуальної книги / Н.І.Андрейчук // Studia Philologica (Філологічні студії): зб. наук. праць / редколегія І.Р.Буніятова, Л.І.Бєлєхова, О.Є.Бондарева [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2016. – С.3 – 10.

Андрейчук Н. Роль мовних універсалій у моделюванні мови /Надія Андрейчук// Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (19 –20 травня 2016 р.): збірник тез / упорядники: І. Я. Глазкова, В. В. Богдан. – Бердянськ: БДПУ, 2016. – С.13 – 16.

Andreichuk N.I. Interdisciplinarity of the Notion of Understanding/ Andreichuk N.I. // Англійська мова у ХХІ столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур: матеріали Міжуніверситетського круглого столу з міжнародною участю / 8 квітня 2016 р. / за заг. ред. Н.В.Петлюченко, О.А.Бабелюк. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – С.157 – 160.

2015

Andreichuk N.I. Problematizing the Notion of the Cross-cultural Semiosis / Andreichuk N.I. // Science and Education a New Dimension. Philology, III (9). –Issue: 44. – Budapest, 2015. – P.6 – 9.

Andreichuk N. Culture text: Towards the Notion of Cultural Semiosis / N. Andreichuk // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2015. – Вип. 740 – 741. – С.11 – 15.

Андрейчук Н.І. Потенціал лінгвосеміотичної інтерпретації для розвитку перекладознавчих студій / Андрейчук Н.І. // Записки з романо-германської філології – Одеса: КП ОМД, 2015. – Випуск 1(34). – С.8 – 14.

Андрейчук Н.І. Репродуктивна інтерпретація тексту: у пошуках канонів відтворення культурного семіозису у перекладі / Андрейчук Н.І. // Науковий Вісник Східноєвропейського університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Луцьк, 2015. – 3(304). – С.5 – 10.

Біографія

1971−1976 рр. – навчання на факультеті іноземних мов Львівського національного університету  імені Івана Франка. Спеціальність: романо-германські мови і література.

1983 – 1986 рр. – аспірантура в Одеському Національному університеті імені І.І.Мечникова

1987 – захистила кандидатську дисертацію на тему „Співвідношення семантики фразеологічних одиниць і вільних словосполук у сучасній англійській мові (на матеріалі соматичних фразеологічних одиниць)ˮ. Спеціальність 10.02. 04 – германські мови.

2013 − захистила докторську дисертацію на тему „Життєвий світ англійця кінця XV – початку XVIIстоліть у вимірі інституційного дискурсу (лінгвосеміотичний аналіз)ˮ. Спеціальність 10.02. 04 – германські мови.

2015 – присвоєно вчене звання професора кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики

Різне

Заступник завідувача (за сумісництвом) кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура,

Методичні матеріали

Розклад