Oksana Sharyak

Position: Associate Professor, German Philology Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-47-67

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Research interests

linguistics of text, wordbilding, stylistics

Presently Oksana Sharyak is working on her PhD research “Structural, Semantic and Functional Characteristics of Word Structures in German Media Texts”

Courses

Selected publications

  1. Шаряк О. М. Лексичні інновації як актуалізатори текстових категорій / О. М. Шаряк // Наукові записки. Серія: Філологічні науки – Кропивницький, 2017. – Вип. 153. – С. 180–185. http://www.kspu.kr.ua/images/download-files/inmov/naukovi-zapiski/153.pdf
  2. Шаряк О. М. Про синтаксичні витоки динамічного словотвору / О. М. Шаряк// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Націо наль но го університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 2. – С. 178 – 181.
  3. Шаряк О. М.Текстові словотвірні конструкції в сучасній німецькій пресі : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 «Германські мови». – Львівський національний університет імені Івана Франка / О. М. Шаряк. – Львів, 2015. – 205 с. Шаряк О. М. Текстові словотвірні конструкції в сучасній німецькій пресі : автореферат дисертації на
  4. здобуття наукового ступенякандидата філологічних наук : спец. 02.04 «Германські мови» / О. М. Шаряк. – Львів, 2015. – 20 с. http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/aref_shariak.pdf
  5. Шаряк О.М. Особливості семантики лексичних інновацій / О. М. Шаряк // Матеріали ХХІІ Конференції АУГ «Українська германістика та діалог культур» (Львів, 6–8 жовтня 2015 р.). – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 144–146.
  6. Шаряк О. М. Тема-рематична прогресія як чинник формування оказіональної лексики / О. М. Шаряк // Мова і культура. (Науковий журнал). – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. IV (172). – С. 111–117. http://www.burago.com.ua/attachments/article/48/172.pdf
  7. Шаряк О. М. Антонімічні відношення з позицій творення когерентності тексту/ О. М. Шаряк // Молода германістика України між традицією та новаторством. Збірник тез ХХІ конференції АУГ. – Львів, 2014. – С. 163–164.
  8. Sharyak O. Okkasionalismen als Mittel der thematischen Progression / OksanaSharyak // Україна та німецькомовні країни в діалозі літератур, мов та культур: Матеріали ХХ Міжнародної науково-пректичної конференції Асоціації українських германістів (27–28 вересня 2013 р.). – Львів: ПАІС, 2013. – С. 221–223.
  9. Шаряк О. М. (у співавторстві) Lesen lernen durch Schreiben. Посібник для домашнього читання для студентів 1-2 курсів спеціальності «Англійська мова та література». – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 151 с.
  10. Sharyak O. Wortbildungen als Mittel der Textkonstitution / Oksana Sharyak // Die Lemberger Germanistik in der Ukraine. Innensichten – Außensichten – Dissertationsvorhaben. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011. – S. 211 – 223.
  11. Шаряк О. М. Особливості функціонування оказіональної деривації в заголовках коментарів німецькомовної преси / О. М. Шаряк // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 148–153.
  12. Шаряк О. М. Текстові словотвірні конструкції як катафоричні елементи у коментарях німецької преси / О. М. Шаряк // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2010 р. – Львів, 2011. – С. 95–97.
  13. Sharyak O. Zu textbildenden Eigenschaften von textuellen Wortneubildungen am Beispiel der deutschen Pressetexte / Oksana Sharyak // Викладання та вивчення німецької мови в міжкультурному просторі: Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (22–23 жовтня 2010 р.). – Львів: ВЦ ЛНУ ім.. Івана Франка, 2010. – С. 168–170.
  14. Sharyak O. Textuelle Wortbildungen und ihre syntaktischen Ausgangsstrukturen in deutschen Pressetexten / Oksana Sharyak // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство): У4ч. – Кіровоград: РВВКДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 81 (2). – С. 203–206.

  http://www.kspu.kr.ua/download/nauk_zapiski/2009_vipusk_81_chastyna_2_zamovlennya_5465_2.pdf

  1. Шаряк О. М. Стилістичний аспект функціонування текстових словотвірних конструкцій у коментарях німецької преси / О. М. Шаряк // Науковий вісник Чернівецького університету: Германська філологія. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – Вип. 441–443. – С. 290–295.
  2. Шаряк О. М. Оказіональні словотвірні конструкції як синсемантичні одиниці номінації / О. М. Шаряк // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. – Луцьк, 2008. – С. 164–172.
  3. Шаряк О. М. Текстотвірний потенціал словотвірних конструкцій німецької мови (на матеріалі політичних коментарів) / О. М. Шаряк // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці: «Рута», 2008. – Вип. 407. – С. 110–119.
  4. Шаряк О. М. (у співавторстві) Sprechen Sie Deutsch? Англійські запозичення та їхні німецькі відповідники : довідкове видання. – Львів, 2008. – 40с.
  5. Sharyak O. Abgrenzungskriterien zwischen den Neologismen und Okkasionalismen / Oksana Sharyak // Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів «Німецька мова і література в європейському контексті». –  Донецьк, 2007. – С. 155–157.
  6. Sharyak O. Funktionen der Univerben in den Titeln der Medientexte / Oksana Sharyak // Німецька мова як перша та друга іноземна у середніх і вищих навчальних закладах України. Матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів 24–25 листопада 2006 р. – Львів: «Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 86–89.
  7. Sharyak O. Textbildende Potenzen der Univerben / Oksana Sharyak // Специфіка навчання та вивчення німецької мови як іноземної в освітніх закладах України в контексті європейських рекомендацій та Болонського процесу. Матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції викладачів німецької мови 11–12 листопада 2005 р. – Львів, 2005. – С. 35–36.

Biography

1999 – 2004 – student of the Lviv National Ivan Franko University, MA in the German Language and Literature

MA thesis “Structural, Semantic and Functional Characteristics of Phrases in German Media Texts”

2004 – to date Assistant lecturer at the Faculty of Foreign Languages (Department of German Philology)

Awards

2001 Country studies course in the University of Freiburg, Germany

2002 Business German Studies in the University of Dusseldorf, Germany

2006, 2007, 2011 Internship in the Institute of German Studies in Erlangen, Germany

Schedule