Шаряк Оксана Миколаївна

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Електронна пошта: Oksana.Sharyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

 • Словотворення
 • Лінгвістика тексту
 • Лінгвостилістика
 • Взаємозв’язки між мовою та музикою
 • Методика викладання іноземної мови

Курси

Вибрані публікації

Наукові публікації в зарубіжних виданнях

 1. Sharyak O. Wortbildungen als Mittel der Textkonstitution / Oksana Sharyak // Die Lemberger Germanistik in der Ukraine. Innensichten – Außensichten – Dissertationsvorhaben.– Frankfurt am Main : Peter Lang, 2011. – S. 211 – 223.

Наукові публікації у вітчизняних фахових  виданнях

 1. Шаряк О. М. Інтенціональність висловлення і словотвірне новаторство/ О. М. Шаряк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» № 41/2019. – Одеса, 2019. 194-197.
 2. Шаряк О. М. Тлумачення терміну «універбація» у сучасному мовознавстві / О. М. Шаряк  // Закарпатські філологічні студії. Вип. 4. Т. 2. Ужгород, 2018. С. 26-30. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25073
 3. Шаряк О. М. Лексичні інновації як актуалізатори текстових категорій / О. М. Шаряк // Наукові записки. Серія : Філологічні науки – Кропивницький, 2017. – Вип. 153. – С. 180–185. http://www.kspu.kr.ua/images/download-files/inmov/naukovi-zapiski/153.pdf
 4. Шаряк О. М. Про синтаксичні витоки динамічного словотвору / О.М. Шаряк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Націо наль но го університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 2. – С. 178 – 181.
 5. Шаряк О. М. Тема-рематична прогресія як чинник формування оказіональної лексики / О. М. Шаряк // Мова і культура. (Науковий журнал). – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. IV (172). – С. 111–117. http://www.burago.com.ua/attachments/article/48/172.pdf
 6. Шаряк О. М. Особливості функціонування оказіональної деривації в заголовках коментарів німецькомовної преси / О. М. Шаряк // Іноземна філологія.Український науковий збірник. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 148–153.
 7. Sharyak O. Textuelle Wortbildungen und ihre syntaktischen Ausgangsstrukturen in deutschen Pressetexten / Oksana Sharyak // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (Мовознавство) : У4ч. – Кіровоград : РВВКДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 81 (2). – С. 203–206. http://www.kspu.kr.ua/download/nauk_zapiski/2009_vipusk_81_chastyna_2_zamovlennya_5465_2.pdf
 8. Шаряк О. М. Стилістичний аспект функціонування текстових словотвірних конструкцій у коментарях німецької преси / О. М. Шаряк // Науковий вісник Чернівецького університету : Германська філологія. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – Вип. 441–443. – С. 290–295.
 9. Шаряк О. М. Оказіональні словотвірні конструкції як синсемантичні одиниці номінації / О. М. Шаряк // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. – Луцьк, 2008. – С. 164–172.
 10. Шаряк О. М. Текстотвірний потенціал словотвірних конструкцій німецької мови (на матеріалі політичних коментарів) / О. М. Шаряк // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці : «Рута», 2008. – Вип. 407.– С. 110–119.

Тези доповідей на міжнародних конференціях 

 1. Sharyak O. Über Analogien in Sprache und Musik / Oksana Sharyak // Німецька мова в Україні: Традиції, успіхи, завдання = Deutsch in der Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben: Матеріали XXV Міжнародної конференції Асоціації українських германістів (28 – 29 вересня 2018 р.). – Львів: ПАІС, 2018. – С. 177-179
 2. Шаряк О.М. Особливості семантики лексичних інновацій / О. М. Шаряк // Матеріали ХХІІ Міжнародної Конференції АУГ «Українська германістика та діалог культур» (Львів, 6–8 жовтня 2015 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 144–146.  https://udgv.org/attachments/article/502/2015-UDGV-Thesen%20(1).pdf
 3. Sharyak O. Okkasionalismen als Mittel der thematischen Progression / OksanaSharyak // Україна та німецькомовні країни в діалозі літератур, мов та культур : Матеріали ХХ Міжнародної науково-пректичної конференції Асоціації українських германістів (27–28 вересня 2013 р.). – Львів : ПАІС, 2013. – С. 221–223.
 4. Sharyak O. Zu textbildenden Eigenschaften von textuellen Wortneubildungen am Beispiel der deutschen Pressetexte / Oksana Sharyak // Викладання та вивчення німецькоїмови в міжкультурному просторі : Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (22–23 жовтня 2010 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім.. Івана Франка, 2010. – С. 168–170.
 5. Sharyak O. Abgrenzungskriterien zwischen den Neologismen und Okkasionalismen / Oksana Sharyak // Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів «Німецька мова і література в європейському контексті». – Донецьк, 2007. – С. 155–157.
 6. Sharyak O. Funktionen der Univerben in den Titeln der Medientexte / Oksana Sharyak // Німецька мова як перша та друга іноземна у середніх і вищих навчальних закладах України. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів 24–25 листопада 2006 р. – Львів : «Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 86–89.
 7. Sharyak O. Textbildende Potenzen der Univerben / Oksana Sharyak // Специфіка навчання та вивчення німецької мови як іноземної в освітніх закладах України в контексті європейських рекомендацій та Болонського процесу. Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції викладачів німецької мови 11–12 листопада 2005 р. – Львів, 2005. – С. 35–36.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях

  Шаряк О. М. Словотвірне новаторство у добу постмодернізму (на матеріалі німецької публіцистики) / Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2020 р. (4‑5 лютого 2021 рік). На пошану доктора філологічних наук, академіка Романа Семеновича Помірка. – Львів: ПАІС, 2021. – С. 194-195.
  Шаряк О. М. Можливості класифікації текстових новотворів (на матеріалі німецької мови) / Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2019 р. – Львів, 2020.
  Шаряк О. М.  Застосування дефісу в оказіональних композитах німецької мови / О. М. Шаряк // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2018 р. – Львів, 2019.

  Шаряк О. М. Антонімічні відношення з позицій творення когерентності тексту/ О. М. Шаряк // Молода германістика України між традицією та новаторством. Збірник тез ХХІ конференції АУГ. – Львів, 2014. – С. 163–164.

  Шаряк О. М. Текстові словотвірні конструкції як катафоричні елементи у коментарях німецької преси / О. М. Шаряк // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2010 р. – Львів, 2011. – С. 95–97.

Біографія

12 квітня 1983 року народилася в місті Львові.

З 1989 по 1999 рік навчалася у загальноосвітній середній школі № 28 з поглибленим вивченням німецької мови.

У 1999 році вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка на факультет іноземних мов, спеціальність «Мова та література (німецька)».

У 2004 році здобула диплом магістра філології з відзнакою (тема магістерської роботи -“Структурно-семантичні та функціональні особливості фразеологізмів у німецьких публіцистичних текстах”).
З вересня 2004 року працює викладачем кафедри німецької філології Львівського національного університету. За педагогічно-виховну діяльність одержала відзнаку кращого порадника факультету іноземних мов у 2014 році, а також ректорську відзнаку за громадську ініціативу у благодійному концерті «Мистецтво заради Добра».

З 2004 по 2009 року навчалася в аспірантурі на заочній формі за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

У січні 2016 року захистила дисертацію “Текстові словотвірні конструкції в сучасній німецькій пресі”. Спеціальність 10.02.04 – германські мови.

З грудня 2017 р. – доцент кафедри німецької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Різне

Наукові стажування:

липень 2001 –  лінгвокраїнознавчий курс в університеті Альберта Людвіга, м. Фрайбург (Німеччина)

серпень 2002 – слухачка курсу економічної німецької мови в університеті Генріха Гейне, м. Дюссельдорф (Німеччина)

січень – березень 2006 / жовтень – грудень 2007 / лютий – березень 2011 – наукове стажування в Інституті германістики університету Фрідріха Олександра, м. Ерлянген, Нюрнберг (Німеччина)

січень 2017 – лютий 2018 – наукове стажування в університеті Альберта Людвіга, м. Фрайбург (стипендійна програма Фонду Ганса Зайделя).

Участь у семінарах з методики та дидактики викладання німецької мови (Goethe-Institut):

  Online-Lehrerfortbildung für DaF-LerhrerInnen „Interaktive Tools im Fernunterricht“ (17, 24, 31.10.2020, DAAD)
  Goethe-Zertifikat C1 (2017)

  Handlungsorientierter Deutschunterricht (Львів, 2012)

  Hospitationsprogramm für SLZ-Lehrkräfte (Київ, 2012)

  Einsatz der Zeitschrift „vitamin.de“ im Sprachunterricht an den Sprachlehrzentren (Київ, 2011)

Методичні матеріали

Методичні матеріали

 1. Шаряк О. М. Lesen lernen durch Schreiben. Посібник для домашнього читання для студентів 1-2 курсів спеціальності «Англійська мова та література» / [Буйницька Т. О., Віталіш Л. П., Ворончак Л. Б. та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2013. – 151 с.
 2. Шаряк О. М. Sprechen Sie Deutsch? Англійські запозичення та їхні німецькі відповідники : довідкове видання / [Віталіш Л. П., Дяків Х. Ю., Заяць Х. М. та ін.]. – Львів, 2008. – 40с.
 3. ОК12. Перша іноземна мова 2.1 курс

Розклад