Yaryna Stetsko

Position: Lecturer, French and Spanish Philologies Department

Phone (office): (032) 239-47-37

Email: Yaryna.Stetsko@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Courses

Publications

Translations:

 

Цветан Тодоров “Обличчям до екстреми”, Львів: Літопис, 2000. 418с. (переклад з французької мови).

 

Ежен Лабіш, Мізантроп, Арман Салакру Маргаритка, Івaно-Франківськ: Нова Зоря, 2003. 110с. (переклад з французької мови) (П’єси йдуть на сцені Львівського національного театру ім. М. Заньковецької від листопада 2001 року).

 

Захистила дисертацію на тему: «Експресивно-виражальні засоби мови французької та української поезії п. п. ХХ століття».

 

1. До проблеми музикальності українського і французького поетичних дискурсів (зіставний аналіз на матеріалі поезії кінця ХІХ- початку ХХ сторіччя). (Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Випуск 10.)

2. Деякі аспекти лінгвістичного аналізу поетичного дискурсу. (Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Випуск 11.)
3. Особливості омонімічних та полісемічних лексичних структур у поетичному дискурсі (на матеріалі французької поезії ХХ сторіччя). (Вісник Київського університету. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Випуск 2.)
4. Типологія уникнення прямого називання у поетичній творчості П. Реверді, П. Елюара та П. Тичини. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, „Мовні і концептуальні картини світу”, Збірник наукових праць, Випуск 21, Частина 3, 2007, с. 153-158.)
5. Типологічні семантико-стилістичні особливості іменникових рядів у французькій та українській поезіях п.п. ХХ сторіччя. (Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції „Мова та культура: проблеми загальної, германської, романської та слов’янської стилістики”, том 2. „Мова та стиль художнього твору”, Горлівка, 17-18 травня 2007 року. С. 150-152.)
6. Типологія синтаксичних конструкцій у французькій та українській поезіях першої половини ХХ сторіччя. (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Матеріали першої всеукраїнської наукової конференції романістів. Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства. 5-6 жовтня 2006 року Чернівці, 2006. с. 105-106.)
7. Синтез французької поезії кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя крізь естетичну призму Івана Франка. (Вісник Прикарпатського університету, Філологія (літературознавство), Випуск ХІІІ-ХІV, Івано-Франківськ, 2007, с. 241-245.)
8. Звукові засоби екстраполяції музичного мистецтва в мову французької та української поезії першої половини ХХ сторіччя. (Українське літературознавство, Випуск 71, Львів, 2010, с. 102-109.)
9. Особливості перенесення музичних жанрів в українську та французьку поезії п. п.ХХ століття (Українське літературознавство, Випуск 73, Львів, 2011.)
10. Стецько Я. Т. Ритміко-синтаксична варіативність експресивно-виражальних засобів французької та української поезії п. п. ХХ століття / Я. Т. Стецько // Українське літературознавство. Вип. 75. – Львів, 2012. – С. 176–180.
11. Стецько Я. Т. Семантико-стилістична роль неологізмів у французькій та українській поезії першої половини ХХ століття / Я. Т. Стецько // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови – № 19. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – С. 225–233.
12. Стецько Я. Т. Синтез поезії і живопису у французьких поетичних текстах п. п. ХХ століття. / Я. Т. Стецько // Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Вип. 38–39. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 46–52
13. Стецько Я. Т., Піскозуб З. Ф. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання. / Я. Т. Стецько, З. Ф. Піскозуб. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013. – 28 с.

Translated books:
1. Цвєтан Тодоров, Обличчям до екстреми, Львів, Літопис, 2000, 414с. (переклад з французької мови).
2. Ежен Лабіш, Мізантроп, Арман Салакру, Маргаритка, Івано-Франківськ, «Нова Зоря», 2003, 112 с.
3. Діан де Монліво, Сплав душі, Львів. Сполом, 2011, 63 с.

Стецько Ярина Тарасівна. Експресивно-виражальні засоби мови французької та української поезії першої половини ХХ століття: Дис. канд. філол. наук: 10.02.17 — Львівський національний університет імені Івана Франка. – Л., 2008. – 206 арк.

Monography:

1. Стецько Ярина. Французька та українська поезія першої половини ХХ-го століття (Спроба семантико-стилістичної типізації): монографія / Ярина Стецько. – Ужгород: Вид. «Ґражда», 2013. – 226 с.

 

Biography

2002 – Post-graduate sudent

 

1999 – lecturer of French.

 

1994 – the S. Krushelnytska Lviv Special Musik School (piano).

 

01.10.1998-01.01.1999 – scholarship in Angers (France)

 

Awards

01.10.1998-01.01.1999 – scholarship in Angers University (France)

Schedule