Стецько Ярина Тарасівна

Посада: доцент кафедри французької та іспанської філологій

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Yaryna.Stetsko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Переклад, перекладознавство, семантика, стилістика.

Курси

Публікації

Публікації :

 1. До проблеми музикальності українського і французького поетичних дискурсів (зіставний аналіз на матеріалі поезії кінця ХІХ- початку ХХ сторіччя). (Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Випуск 10.)
 2. Деякі аспекти лінгвістичного аналізу поетичного дискурсу. (Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Випуск 11.)
 3. Особливості омонімічних та полісемічних лексичних структур у поетичному дискурсі (на матеріалі французької поезії ХХ сторіччя). (Вісник Київського університету. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Випуск 2.)
 4. Типологія уникнення прямого називання у поетичній творчості П. Реверді, П. Елюара та П. Тичини. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, „Мовні і концептуальні картини світу”, Збірник наукових праць, Випуск 21, Частина 3, 2007, с. 153-158.)
 5. Типологічні семантико-стилістичні особливості іменникових рядів у французькій та українській поезіях п.п. ХХ сторіччя. (Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції „Мова та культура: проблеми загальної, германської, романської та слов’янської стилістики”, том 2. „Мова та стиль художнього твору”, Горлівка, 17-18 травня 2007 року. С. 150-152.)
 6. Типологія синтаксичних конструкцій у французькій та українській поезіях першої половини ХХ сторіччя. (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Матеріали першої всеукраїнської наукової конференції романістів. Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства. 5-6 жовтня 2006 року Чернівці, 2006. с. 105-106.)
 7. Синтез французької поезії кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя крізь естетичну призму Івана Франка. (Вісник Прикарпатського університету, Філологія (літературознавство), Випуск ХІІІ-ХІV, Івано-Франківськ, 2007, с. 241-245.)
 8. Звукові засоби екстраполяції музичного мистецтва в мову французької та української поезії першої половини ХХ сторіччя. (Українське літературознавство, Випуск 71, Львів, 2010, с. 102-109.)
 9. Особливості перенесення музичних жанрів в українську та французьку поезії п. п.ХХ століття (Українське літературознавство, Випуск 73, Львів, 2011.)
 10. Стецько Я. Т. Ритміко-синтаксична варіативність експресивно-виражальних засобів французької та української поезії п. п. ХХ століття / Я. Т. Стецько // Українське літературознавство. Вип. 75. – Львів, 2012. – С. 176–180.
 11. Стецько Я. Т. Семантико-стилістична роль неологізмів у французькій та українській поезії першої половини ХХ століття / Я. Т. Стецько // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови – № 19. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – С. 225–233.
 12. Стецько Я. Т. Синтез поезії і живопису у французьких поетичних текстах п. п. ХХ століття. / Я. Т. Стецько // Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Вип. 38–39. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 46–52
 13. Стецько Я. Т., Піскозуб З. Ф. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання. / Я. Т. Стецько, З. Ф. Піскозуб. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013. – 28 с.
 14. Типологічні паралелі поетизованої прози О. Довженка, В.Вінграновського та А.Боско через призму «Із секретів поетичної творчості» Івана Франка. Матеріали Міжнародного наукового конгресу «Іван Франко: Я єсть пролог (до 160 річчя від дня народження)», Львів,23-24 вересня 2016.
 15. Музикальність української та французької прози другої половини ХХ століття / Ярина Тарасівна Стецько// Слово і час, № 2, Київ, 2017, С. 20-31.
 16. Типологічні паралелі поетизованої прози Олександра Довженка, Миколи Вінграновського, Анрі Боско крізь призму праці Івана Франка «Із секретів поетичної творчості». Матеріали міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22-24 вересня 2016) Том 1, Львів, 2019. С. 604-611.
 17. Експресія літературно-мистецького синтезу початку XXI століття. / Я. Стецько. Н. Дмитрасевич // науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». – № 55 – Дрогобич, 2022.
 18. Виражальні можливості взаємовпливу скульптури, музики і поезії початку ХХІ століття». (10-11 листопада 2022 року«Традиції і сучасніть романістики:125 років кафедри французької філології») тези.
 19. Стилістична багатовимірність авторської мови Л.-Ф. Селіна і В. Домонтовича.  http://studia-linguistica.knu.ua/wp-content/uploads/2023/02/Full_21.pdf
 20. «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» (Категорія «Б») Наталія ДМИТРАСЕВИЧ, Ярина СТЕЦЬКО. Випуск № 55 том 3, 2022 р. http://www.aphn-journal.in.ua/65-2023

Перекладені книги:

 1. Цвєтан Тодоров, Обличчям до екстреми, Львів, Літопис, 2000, 414с. (переклад з французької мови).
 2. Ежен Лабіш, Мізантроп, Арман Салакру Маргаритка, Івaно-Франківськ: Нова Зоря, 2003. 110с. (переклад з французької мови) (П’єси йдуть на сцені Львівського національного театру ім. М. Заньковецької від листопада 2001 року).
 3. Діан де Монліво, Сплав душі, Львів. Сполом, 2011, 63 с.

 

Захистила дисертацію на тему: «Експресивно-виражальні засоби мови французької та української поезії п. п. ХХ століття». Стецько Ярина Тарасівна. Експресивно-виражальні засоби мови французької та української поезії першої половини ХХ століття: Дис. канд. філол. наук: 10.02.17 — Львівський національний університет імені Івана Франка. – Л., 2008. – 206 арк.

Монографії: 1. Стецько Ярина. Французька та українська поезія першої половини ХХ-го століття (Спроба семантико-стилістичної типізації): монографія / Ярина Стецько. – Ужгород: Вид. «Ґражда», 2013. – 226 с.


Біографія

1994 – Львівська середня спеціальна музична школа ім. С.Крушельницької (фортепіано)

01.10.1998-01.01.1999 – стажування в університеті м. Анже (Франція)

1999 – Львівский національний університет ім. І.Франка, факультет іноземних мов, спеціальність: французька мова і література.

2002 – аспірантура

2008 – захист кандидатської дисертації на тему «ЕКСПРЕСИВНО-ВИРАЖАЛЬНІ ЗАСОБИ МОВИ ФРАНЦУЗЬКОЇ ТАУКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ» (10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство)
2008 – кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і топологічне мовознавство, 2008 р.
2011 – стажування в університеті імені Жуля Верна в м. Ам’єн (Франція).
2013 – доцент кафедри французької філології
До 31 грудня 2021 року – член спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук з спеціальностей 10.02.04 –германські мови 10.02.17 –порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

Різне

Зацікавлення: музика, театр.

Розклад