Педагогіка вищої школи

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної та соціальної педагогіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932Інп51М, Інн51М

Опис курсу

Курс забезпечує знання суті та своєрідності навчально-виховного процесу у вищій школі; напрямів організації навчально-виховного процесу у вищій школі у контексті сучасної філософії освіти; суперечностей, психічних функцій, особливостей розвитку молодої людини студентського віку; структури,  психолого-педагогічних аспектів  організації  навчально-пізнавальної діяльності студентів; сучасних інтерактивних методів навчання студентів; форм організації навчання студентів; норм, критеріїв оцінювання знань, умінь студентів, повідомлення їм та отримання від них зворотного зв’язку; сутності, особливостей, методів, прийомів виховання студентів; педагогічних умінь діяльності викладача вищої школи; особливостей вербальної і невербальної поведінки викладача; особливостей, напрямів організації спілкування зі студентами; шляхи, способи вирішення проблем дисципліни та конфліктів зі студентами; шляхи, умови формування студентської спільноти.

Результати навчання:

  • знати: напрями організації навчально-виховного процесу у вищій школі, особливості розвитку молодої людини студентського віку, психолого-педагогічні аспекти організації  навчально-пізнавальної діяльності студентів.
  • вміти: визначати мету власної педагогічної діяльності у процесі викладання навчального курсу, власні очікування; розвивати інтерес, формувати особистісне ставлення студентів до змісту навчального курсу; застосовувати різні способи, прийоми формування у студентів наукових понять, умінь й навичок; застосовувати методи, прийоми організації навчально-пізнавальної діяльності студентів (бесіди, діалогу, дискусії, мозкової атаки, сюжетно-рольової гри, роботи в групах тощо); планувати структуру, зміст, процес організації лекції, практично-семінарського заняття; застосовувати різноманітні, доцільні метод, прийоми організації виховного впливу на студентів; організовувати взаємодію зі    студентами з різними    індивідуально-типологічними особливостями; організовувати спілкування зі студентами у навчальний і позанавчальний час; організовувати та саморегулювати власну невербальної поведінку у процесі спілкування зі студентами; розв’язувати проблеми дисципліни студентів й конфліктів у різноманітних педагогічних ситуаціях; аналізувати різноманітні педагогічні ситуації та приймати доцільні рішення.