Історія

Становлення та історія факультету іноземних мов пов’язані з іменами таких вчених, як Л.Цвіклінський, Є. Ковальський, Є. Курилович, С. Вітковський, Р. Вернер, В. Дольмаєр, Є. Порембович, З. Черни, М. Рудницький, О. Чичерін, Б. Задорожний.

 

Сьогодні на факультеті іноземних мов діє 9 кафедр.

Кафедра класичної філології є однією з найдавніших. Її традиції сягають ХVІІ ст., розквіт припадає на кінець ХІХ ст., а вершиною діяльності кафедри стає ХХ ст. Саме на цей час на кафедрі працювали такі вчені зі світовим іменем, як Л. Цвіклінський, Є. Ковальський, Т. Сінко, Р. Ганшинець, Є. Мантейфель, Є. Курилович, С. Вітковський. У післявоєнний період завідувачами кафедри були В. Пастущин, М. Білик, Й. Дідик, Й. Кобів, В. Маслюк, Р. Оленич. Ці вчені відіграли велику роль у формуванні наукової школи з різнобічним вивченням античних мов, що збагатило світову класичну філологію. На Львівський період (1953 – 1964) припадає розквіт наукової творчості професора С. Лур’є – всесвітньо відомого вченого. Значне місце у роботі кафедри класичної філології посідає перекладацька діяльність. Тут виникла школа художнього перекладу, що має глибокі та міцні традиції. Її видатними представниками є М. Білик, Ю. Мушак, Й. Кобів, В. Маслюк, Ю. Цибко. Випускники відділу класичної філології отримують спеціальність: “Класична філологія. Викладач старогрецької та латинської мов” і додаткову кваліфікацію: “Викладач англійської або німецької мови”.

Кафедра англійської філології, хоча вже існувала між двома світовими війнами, була створена як окрема адміністративна одиниця факультету у 1950 році. За свою піввікову історію вона стала центром підготовки висококваліфікованих спеціалістів – викладачів та науковців. Від часу свого заснування завідувачами кафедри були проф. М. Рудницький (перший завідувач), доц. П. Зеленський, доц. Л. Кузнєцова, доц. О. Цьовх. Вони розвинули кращі традиції іноземної філологічної науки та виховали цілу плеяду молодих спеціалістів-філологів. Доценти кафедри складають основу професійної групи фахівців (Professional Development Team) при Центі Британської Ради у Львові, читають лекції, проводять семінари для вчителів Західного регіону України, обмінюються досвідом з колегами з Центральних та Східних областей. Більшість членів кафедри беруть участь у міжнародних організаціях викладачів англійської мови IATEFL i TESOL. У 1995 та 1999 роках колектив кафедри організував проведення міжнародних конференцій з питань викладання англійської мови як іноземної. Випускники кафедри англійської філології обіймають посади завідувачів кафедрами іноземних мов у навчальних закладах Львова, Луцька, Дрогобича, Тернополя, Хмельницького, Рівного та інших областей України, працюють в університетах Канади, США, Польщі, виконують дипломатичні місії у Франції, Швейцарії, США. Студенти-англісти неодноразово посідали призові місця на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт та олімпіадах.

Кафедра французької філології, з викладанням також італійської, іспанської, португальської та каталанської мов, була заснована у 1897 році. До творення її історії долучилися такі вчені, як Е. Порембович – фундатор кафедри романської філології, Є. Курилович, З. Черни, К. Ярецький, Т. Бой-Желенський. Протягом тривалого часу кафедру очолював О. Домбровський – відомий учений з історії романських і класичних мов, літературний критик, дантезнавець, перекладознавець. У післявоєнний період на кафедрі сформувався колектив молодих викладачів, які збагатили наукові й навчальні традиції кафедри новими дослідженнями. Серед них: І. Обухівська, С. Палятинська, О. Тимофеєва, М. Войтюк, С. Волощак. Кафедра готує спеціалістів з французької та іспанської (єдина у західному регіоні України) мов і літератур. У 1998 році при кафедрі було відновлено викладання італійської мови як другої іноземної. Особливістю кафедри французької філології є те, що вона забезпечує викладання французької та іспанської мов не лише студентам факультету іноземних мов, але й усім іншим факультетам університету. За підтримки кафедри французької філології у Львові було створено товариство “Альянс Франсез”.

Кафедра німецької філології – важливий центр германістики в Україні. Її історія бере свій початок з 1784 року, коли професор Леонід Умляуф заснував перший германістичний семінар у Львівському університеті. Германістичні традиції продовжили визначні мовознавці та літературознавці того часу: професори Глох, Цвіклінський, Вернер, Дольмаєр, доктори Зауер, Шац. Визначною подією для Львівської германістики була навчальна та наукова діяльність Є. Куриловича – генератора нових ідей у галузі загального, історичного і германського мовознавства. Ці традиції продовжили та розвинули нові післявоєнні покоління українських германістів на чолі з професором Б. Задорожним, наукова діяльність якого охоплює практично всі ділянки мовознавства. Завдяки педагогічній та науковій діяльності професорів та доцентів Б.Задорожного, І.Гузар, М.Роздольського, Е.Кащій, А. Мюллер, Ф. Шумиляка, М. Свєнціцької, М. Яцикевич, С. Пелиньо, В. Возниці, О. Винницької, П. Курка, О. Скрипій, О. Ріпецької кафедра німецької філології стала однією із провідних в Україні.

Кафедра світової літератури (перша її назва “кафедра західних літератур”, а з 1949 р. – “кафедра зарубіжних літератур”) почала діяти при філологічному факультеті з 1944 р., коли було поновлено заняття у Львівському університеті. У структуру факультету іноземних мов вона ввійшла в 1950 році, а свою нинішню назву отримала у травні 1997 року. Своєю педагогічною діяльністю кафедра охоплює факультети Львівського національного університету імені Івана Франка, на яких читаються курси історії світової літератури (факультет іноземних мов, філологічний факультет, філософський факультет), курс дитячої літератури з методикою викладання (факультет педагогічної освіти) та відповідних національних літератур (факультет іноземних мов). Крім того, кафедра забезпечує підготовку зі спеціальності “Учитель світової літератури” на філологічному факультеті і викладання світової та національної літератур на гуманітарно-природничому факультеті Інституту післядипломної освіти. При кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю 035 Філологія (література зарубіжних країн).

Кафедра іноземних мов є опорною кафедрою західного регіону України і діє на факультеті іноземних мов з 1959 року. Вона забезпечує викладання англійської та німецької мов на усіх факультетах Львівського університету студентам не спеціальних факультетів. Крім того, вона допомагає кафедрам інших вузів вдосконалювати навчальний процес з іноземних мов, підтримує творчі контакти з вищими навчальними закладами України, зокрема, Волинським, Тернопільським педагогічними університетами та Тернопільською академією народного господарства.

У 1997 році кафедру іноземних реорганізовали і на її базі створили 2 кафедри – кафедру іноземних мов для природничих факультетів та кафедру іноземних мов для гуманітарних факультетів.

У березні 1998 року на факультеті іноземних мов створено новий навчальний підрозділ – кафедру перекладознавства і контрастивної лінгвістики. На підставі ухвали Вченої ради університету від 30 вересня 1998 року кафедрі присвоєно ім’я Григорія Порфировича Кочура, видатного теоретика та практика українського художнього перекладу. Проте почали вишкіл фахівців з англо-українського перекладу (усного та письмового) ще з 1996/1997 навчального року, що зумовлено щораз більшою потребою у кваліфікованих перекладацьких кадрах, які б повною мірою відповідали високим міжнародним вимогам у зв’язку з виходом України на світову арену. Чимало організацій та підприємств в Україні та поза її межами, а також її дипломатичні місії, консульства, посольства, міжнародні та регіональні організації потребують перекладачів високої кваліфікації, які б добре володіли робочими мовами, мали належну філологічну підготовку та навички двостороннього усного та письмового перекладу.

Кафедру міжкультурної комунікації та перекладу створено у березні 2008 p. шляхом поділу кафедри німецької філології. Наукові інтереси викладачів кафедри охоплюють широке коло проблем теорії і практики німецько-українського перекладу, жанрології, контрастивної граматики та міжкультурної комунікації. Результати наукової і навчально-методичної діяльності кафедри втілились у низці монографій (“Заперечення як мовна універсалія: принципи, параметри, функціонування” (2005), “Мовленнєві жанри у міжкультурній комунікації“ (2010)) і навчальних посібників (“Практична граматика німецької мови” (2010), “Практикум з лексикології німецької мови” (2009), “Funktionalstilistik der deutschen Sprache”, “Довідник з граматики німецької мови” (2008), “Німецька мова. Граматика” (2009).

Викладачі кафедри є учасниками міжфакультетської держбюджетної теми “Універсальне та ідіоетнічне в міжкультурній комунікації”. Кафедра має тісні наукові контакти з університетами Австрії, Німеччини та Польщі, з Міжнародною спілкою учителів німецької мови (IDV). На кафедрі працють лектори Німецької та Австрійської служби академічних обмінів. На базі кафедри сьогодні діє Асоціація українських германістів (АУГ). Члени кафедри беруть активну участь в організації та проведенні щорічних міжнародних конференцій АУГ, Всеукраїнського семінару з міжкультурної комунікації, Днів німецької мови в Україні.

Факультет іноземних мов встановив і підтримує тісні контакти з багатьма європейськими університетами: університетом міста Анже (Франція), Мюнхенським та Фрайбурзьким університетами (Німеччина), Екстремадурським університетом (Іспанія), Ліверпульським університетом (Великобританія). Творчі зв’язки налагоджено з науковцями Австрії, Бельгії, Люксембургу, Польщі, Росії, Словаччини, Греції. Неодноразово викладачі факультету іноземних мов ставали аплікантами на стипендії Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів “IREX”, стипендії Британської Ради та Гете-інституту в Україні, Кембріджського та Прінстонського університетів, проходили наукове, педагогічне та мовне стажування у провідних вузах Європи та США. 4 кафедри (англійська, французька та кафедри іноземних мов для гуманітарних і природничих спеціальностей) факультету іноземних мов взяли участь у проекті Ради Європи“TEMPUS-TAСIS”. У межах цієї програми понад 30 викладачів, 10 аспірантів та студентів старших курсів пройшли стажування в університетах міста Анже, міста Касареса, міста Ліверпуля.

Підготовка спеціалістів-фахівців із різних іноземних мов здійснюється як на денній, так і заочній формі навчання. Випускники факультету іноземних мов отримують кваліфікацію: “Філолог. Викладач іноземної мови та літератури”. Випускники кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура отримують кваліфікацію: “Перекладач. Викладач іноземної мови”.

Для розширення освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки спеціалістів на факультеті розроблено та ухвалено Вченою Радою факультету нові концептуальні засади ступеневої освіти. Вона передбачає переорієнтацію викладання іноземних мов на європейські стандарти через створення наскрізних програм та тестувань з другої та третьої іноземних мов. Це дасть підставу для того, щоб студенти отримали сертифікат як додаток до диплома, в якому буде зазначено ступінь бакалавра, спеціаліста, магістра. Для повноцінної реалізації такої концепції, кафедри факультету розробили нові наскрізні програми викладання другої і третьої іноземних мов.

Їх засвоєння дасть можливість випускникам факультету іноземних мов реалізувати набуті знання у значно ширшому діапазоні майбутньої професійної діяльності.
Готувати висококваліфіковані кадри для факультету допомагає аспірантура та докторантура. Випускники факультету іноземних мов працюють в освітній сфері, наукових установах, туристично-екскурсійних центрах, іноземних представництвах в Україні, державних та комерційних структурах.