Українська мова (за професійним спрямуванням)

Тип: Нормативний

Кафедра: українського прикладного мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Мацюк ГалинаІна11, Іна12, Іна13, Іна14, Іна15, Іна16, Іні11, Інк11, Інм11, Інн11, Інн12, Інф11, Інп11, Інп12, Інп13, Інп14, Інп15

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Іна11Мацюк Галина
Іна12доцент Добрусинець Дарія
Іна13доцент Кужелюк Віра
Іна14Мацюк Галина
Іна15доцент Добрусинець Дарія
Іна16доцент Кужелюк Віра
Іні11доцент Добрусинець Дарія
Інк11доцент Кужелюк Віра
Інм11професор Якимович  Б. З.
Інн11професор Якимович  Б. З., доцент Добрусинець Дарія
Інн12доцент Дуда  Л. Є., доцент Кужелюк Віра
Інф11професор Якимович  Б. З.
Інп11доцент Хібеба Наталія
Інп12професор Якимович  Б. З.
Інп13доцент Кужелюк Віра
Інп14доцент Добрусинець Дарія
Інп15доцент Хібеба Наталія

Опис курсу

Програму навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» укладено з урахуванням фахової спрямованості навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Вона передбачає виклад основних теоретичних положень про суть та функції мови, стан і статус української мови сьогодні, походження та історію розвитку української літературної мови, а також особливості функціонально-стилістичних різновидів української літературної мови (наукового та офіційно-ділового стилів), які співвіднесені з поняттям українська мова за професійним спрямуванням, висвітлює специфіку усної та писемної форм їх реалізації. Характеристика усного професійного мовлення пов’язана з виділення основних орфоепічних та акцентуаційних правил, видів, форм і жанрів усного професійного мовлення. Аналіз особливостей писемного професійного мовлення пов’язаний з визначенням змісту, структури, порядку складання та оформлення різних видів наукових робіт, документів, використання яких зумовлено науковою та навчальною роботою студентів і їхньою майбутньою професійною діяльністю.

 

Мета навчальної дисципліни:

 • ознайомити з особливостями реалізації системи і структури сучасної української літературної мови в різних видах і жанрах усного та писемного професійного мовлення;
 • сформувати засобами української мови лінгвістичну основу для виконання професійної діяльності.

Завдання навчальної дисципліни:

 • навчити правильно визначати роль і місце державної української мови в майбутній професійній діяльності;
 • удосконалити практичні навички володіння усною та писемною формами сучасної української професійної мови;
 • підвищити загальний рівень культури українського мовлення студентів.

 

Результати навчання:

знати:

 • специфіку усного українського професійного мовлення та елементи риторики;
 • особливості лексики, фразеології, граматичних засобів української мови за фаховим спрямуванням;
 • типи лексикографічних праць, специфіку фахових словників;
 • норми сучасної української літературної мови та особливості їх реалізації в системі усного та писемного фахового мовлення;
 • правила мовленнєвого етикету.

вміти:

 • використовувати знання орфоепічних та акцентуаційних правил, риторичних законів для реалізації різних жанрів усного професійного мовлення;
 • характеризувати словниковий склад української літературної мови, уживати лексичні засоби, фразеологічні одиниці у фаховому мовленні;
 • виявляти специфіку морфологічних форм та синтаксичних конструкцій української мови за фаховим спрямуванням;
 • використовувати лексикографічні джерела української мови відповідно до потреб професійного спілкування;
 • творити тексти в межах різних видів і жанрів усного та писемного фахового українського мовлення;

дотримуватися правил мовленнєвого етикету відповідно до ситуацій та тональностей фахового спілкування.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму