Німецька мова (рівень В1)

14.04.2020 | 18:54

Пояснювальна записка

В умовах входження України в Болонський процес актуалізується проблема уніфікації освітньої діяльності та її трансформації відповідно до світових вимог та стандартів. У зв’язку з цим, найбільш пріоритетного значення набуває потреба у  вдосконаленні системи іншомовної підготовки майбутніх фахівців, зокрема у створенні єдиної методологічної платформи для організації процесу навчання іноземної мови.

Актуальні на сьогоднішній день у методиці навчання іноземних мов комунікативний та компетентнісний підходи, що є методологічною основою іншомовної підготовки у ВНЗ, акцентують на формуванні і розвитку німецькомовної комунікативної компетентності студентів. В свою чергу, націленість освітньої програми на підготовку академічно-мобільних та високо-компетентних фахівців зумовлює необхідність формування у них згаданого конструкту.

Формування у студентів таких компонентів німецькомовної комунікативної компетентності як: лінгвістичні (прагматичні й організаційні) та соціолінгвістичні знання, рецептивні і продуктивні уміння і навички мовленнєвої діяльності, комунікативні стратегії і тактики, забезпечує успішність виконання студентами різнопланових навчальних завдань умовно-комунікативного характеру, зокрема розуміння студентами змістової інформації усних та письмових автентичних текстів та актуалізацію отриманої інформації у власному мовленні. В свою чергу, успішність оволодіння німецькою мовою передбачає врахування сукупності принципів, які забезпечать комплексне врахування особливостей процесу навчання.

У зв’язку з цим, програма базується на наступних принципах:

  • актуальності та релевантності (відповідність мети навчання і змісту навчального матеріалу сучасним вимогам суспільства);
  • послідовності (поступальний характер пізнавальної діяльності виявляється у виконанні завдань наростаючої складності);
  • дозованості навчального матеріалу (в аспекті пред’явлення і засвоєння навчального матеріалу на окремому навчальному занятті, а також в аспекті пред’явлення і засвоєння навчального матеріалу впродовж усього періоду вивчення іноземної мови);
  • комплексності (реалізація практичної мети відбувається одночасно з реалізацією розвиваючої, загальноосвітньої та виховної мети курсу);
  • активності (формування активної особистісної позиції щодо проблем, окреслених тематикою спілкування);
  • самовдосконалення (формування основи для самоініційованого розширення бази знань, розвитку вмінь, навичок, комунікативних тактик, стратегій).