Інтеркультурний аспект у вивченні іспанської мови

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810Кітебер Гарсія СараІні41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
810Іні41Кітебер Гарсія Сара

Опис курсу

Мета: продовжити ознайомлення студентів з базовими та теоретичними основами курсу, акцентуючи увагу на інтеркультурний аспект у вивченні іноземної мови.
Завдання: ознайомити студентів з основними поняттями курсу: культура педагогічної взаємодії, діалог культур, симетрична та асиметрична інтеркультурна комунікація; сформувати знання процесу культурної глобалізації та розвивати міжкультурні уміння в рамках сучасної педагогіки; вирішувати тренувально-навчальні вправи інтеркультурного характеру з опорою на аудіо, відео та наочний матеріали.

У результаті навчання студенти повинні
знати: основи культури педагогічної взаємодії та культури спілкування, етичні норми поведінки, соціо-культурні особливості, мотивацію та роль стереотипів, елементи симетричної та асиметричної інтеркультурної комунікації; критерії та особливості успішного міжкультурного спілкування в особистій та професійній сферах;
вміти: вирізняти інтеркультурну інформацію; моделювати соціальні ситуації, адекватно формулювати і висловлювати свою думку; збагачувати та зберігати рівень інтеркультурних норм та етикету; вирішувати практичні та науково-методичні задачі; застосовувати на практиці міжкультурні уміння вчителя іноземної мови, як основної, другої та спеціалізованої; проектувати та планувати педагогічну діяльність; практично аналізувати педагогічний досвід.

Рекомендована література

Базова
1. Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови. Посібник для вчителів. – К., 1989.
2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Відділ сучасних мов. – Страсбург: «Ленвіт». –Київ, 2003.
3. Oliveras, A. (2000), Hacia la competencia intercultural en el aprendizaje de una lengua extranjera. Estudio del choque cultural y los malentendidos. Madrid: Edinumen, Memorias para el aprendizaje, Serie Máster E/LE, Universidad de Barcelona.
4. Sánchez Lobato J.,Santos Gargallo I. Vademecum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2)/ lengua extranjera (LE). – Madrid: SGEL.
5. Soriano, E. y Fuentes, C. (2003), “Planificación de la mediación intercultural en los contextos educativos”. En Soriano Ayala, E. (coord.), Diversidad étnica y cultural en las aulas. Madrid: La Muralla, 181-215.
6. Vilà Baños, Ruth (2007), “La comunicación intercultural, nuevo reto educativo”. En Educación para la convivencia intercultural (coord. Encarnación Soriano Ayala), Madrid: La Muralla, pp. 259-294.

Допоміжна
1. Калінін В. О. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами діалогу культур / В. О. Дубасенюк ; [за ред. проф. О. А. Дубасенюк] // Наукова школа : центр професійної підготовки педагогічних кадрів : наук. зб. – Вид. 2-ге, доп. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – С. 296-311.
2. Austin, M. R. 1994. Comunicación Intercultural. Fundamentos y Sugerencias. (En Línea). Disponible en http://www.geocities.com/tomaustin_cl/com/ComIntercult.htm
3. Bonfil, B. G. 1989. La teoría del control cultural en el estudio de procesos étnicos. En Arisana No. 10.
4. Giddens, A. 1993. Sociología. Alianza Universitaria.In: Ethnic and Racial Studies, Vol. 19.
5. Israel, E. 1995. Comunicación intercultural: construcción periodística de la diferencia. In: Análisis.
6. Kottak, C. 1997. Antropología Cultural, Espejo para la Humanidad. Mc Graw-Hill.
7. Lamo de E., E. 1995. Fronteras culturales en Culturas, Estado, Ciudadanos. Una aproximación al multiculturalismo en Europa. Alianza Editorial, Madrid.
8. Rodrigo, A. M., (a). Elementos para una comunicación Intercultural. (En Línea). Disponible en http://www.cidob.org/Castellano/Publicaciones/Afers/rodrigo.html.
9. Rodrigo A. M., (b). Los estudios de comunicación intercultural. (En Línea). Disponible en http://www.ehu.es/zer/zer/1/4notinvrodr.htm.
10. Rodrigo A. M., (c). La comunicación intercultural. (En Línea) Disponible en http://www.blues.uab.es/incom/2004/cas/rodcas.html.
11. Weber, E. 1985. Líneas transversales de los debates (identidad, cultura, religión, islamismo, modernidad, mundialización, interculturalidad y negociación). In: CIDOB d´Afers Internacionals, no. 36.

Інформаційні ресурси
1. http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
2. http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/indice.htm#c
3. http://marcoele.com/la-cortesia-en-la-ensenanza-del-ele

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус