Критика перекладу

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Грабовецька О. С.Інп51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Інп51Мдоцент Грабовецька О. С.

Опис курсу

Мета курсу – ознайомити студентів із сутністю та завданнями критики перекладу як комплексної дисципліни; показати взаємодію критики перекладу із теорією перекладу; пояснити роль критики перекладу у розвитку перекладознавства та практики перекладу; ознайомити студенів з вітчизняними та закордонними підходами до оцінки якості перекладу в історичному розрізі і на сучасному етапі; сформувати чітке розуміння поняття «якість перекладу» як одного із найдискусійніших понять критики перекладу; дати інформацію про ключові постаті у царині критики перекладу  Курс викладається англійською мовою.

 У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • основні поняття критики перекладу як системи, її природу і структуру;
 • завдання критики перекладу;
 • функції критики перекладу;
 • методи критичного аналізу;
 • основні підходи до визначення критеріїв оцінки якості перекладу;
 • форми(жанри) критики перекладу.

 У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • здійснювати критичний аналіз якості перекладу застосовуючи існуючі моделі оцінки перекладів;
 • добирати основні критерії оцінки якості перекладу відповідно до функції перекладу у приймаючій культурі;
 • проводити критичний аналіз перекладів із використанням різних жанрових форм.

 

Рекомендована література

 1. Алексеева И. Концепция полноценности перевода А.В. Федорова в современной теории и методике преподавания перевода / И. Алексеева // Федоровские чтения: материалы первой Всерос. науч. конф. СПб.: СПбГУ, 2000. С. 5-12.
 2. Брюховецький В. С. Специфіка і функції літературно-критичної діяльності / В. С. Брюховецький ; АН УРСР, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка; – К. : Наукова думка, 1986. – 171 с.
 3. Воронина И. К вопросу о принципах и методологии переводческой критики В.А. Жуковского / Воронина И. // Филологические науки в России и за рубежом: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февр. 2012 г.). СПб.: Реноме, 2012. С. 203-206.
 4. Жуковский В. Эстетика и критика / В. Жуковский. – М.: Искусство, 1985. – 431 с.
 5. Иваненко В. Г. Критика перевода: актуальные проблемы теории, методологии, мастерства / В. Иваненко. – К. : Киевского гос. ун-т, 1984. – 222 с.
 6. Лилова А. Современная критика художественного перевода и некоторые нерешенные проблемы / А. Лилова // Литература и перевод: Проблемы теории. Международная встреча учёных и писателей. 27 февраля – 1 марта 1991 года / сост. П.М. Топер, П.Х. Ганиев. М.: Прогресс; Литера, 1992. С. 186-191.
 7. Мазур О., Оришечко-Бартоха Т., Методологія критики художнього перекладу / О. Мазур, Т. Оришечко-Бартоха Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2018 № 37 том 4.
 8. Одрехівська І. Модель критики перекладу в рамках перекладознавчої концепції професора В. Коптілова / І. Одрехівська. Іноземна філологія. – 2013. Вип. 125. С. 123–129.
 9. Павличко Д. Літературознавство. Критика / Дмитро Павличко. – К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2007. – Т. 2: Світова література. – 2007. – 453 с.
 10. Попович А. Проблемы художественного перевода: Учеб, пособие / А. Попович. – М.: Высш. школа, 1980. – 199 c.
 11. Тороп П. Тотальный перевод / П. Тороп. – Тарту : Изд-во Тартуского ун-та, 1995. – 220 с.
 12. Третьякова Е.А. Критика перевода в XIX и XXI веках // STUDIA LINGUISTICA: Язык в логике времени: наследие, традиции, перспективы: сб. науч. тр. СПб.: Политехника-сервис, 2011. С. 251-259.
 13. Франко І. Із секретів поетичної творчості / Іван Франко // Зібрання творів: у 50-ти т. / [ред. кол.: М. Бернштейн та ін.]. – К. : Наукова думка, 1981. – Т. 31. – С. 45–119.
 14. Шерех Ю. Два стилі літературної критики / Юрій Шерех // Слово і час. – 1992. – № 12. – С. 9–18.
 15. Шмігер Т. Перекладознавчий аналіз – теоретичні та прикладні аспекти: давня українська література сучасними українською та англійською мовами:
  монографія / Т. Шмігер. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 510 с.
 16. Baker M. In Other Words: A Coursebook on Translation / M. Baker. – London & New York: Routledge, 1996. – 304 p.
 17. Colina S. Translation quality evaluation : empirical evidence from a functionalist approach / S. Colina. – The Translator, 14 (1), 2008. – P. 97-134.
 18. Eco U. The open work / U. Eco. – Cambridge : Harvard University Press, 1989. – 311 p.
 19. Eco U. The role of the Reader / U. Eco. – Explorations in the Bloomington and Indianapolis Press, 1991. – 384 p.
 20. Hewson L. An Approach to Translation Criticism: Emma and Madame Bovary in Translation / L. Hewson. – Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2011 – 282 pp.
 21. Hönig H. Positions, power and practice: Functionalist approaches and translation quality assessment / H. Hönig // In C. Schäffner (Ed.), Translation and quality – Clevedon : Multilingual Matters, 1998. – pp. 634
 22. House J. A model for translation quality assessment / J. House. – Tübingen : TBL Verlag Gunter Narr, 1977. – 255 p.
 23. House J. Translation quality assessment : Linguistic description versus social evaluation / J. House. – Tübingen : TBL Verlag Gunter Narr, 2001. – Meta 46 (2) – P. 243-257.
 24. House J. Translation quality assessment. Past and present / J. House. – London, New York : Routledge, 2015. –  171 pp.
 25. Iser W. The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response / W. Iser. – Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1978. – 239 p.
 26. Jakobson R. On linguistic aspects of translation / R. Jakobson // In the translation studies reader 2nd ed., Edited by : Venuti, Lawrence. – London : Routledge, 2004. – P. 138–143.
 27. Koller W. Equivalence in translation theory. Translated by Andrew Chesterman / W. Koller. // In Readings in Translation Theory, Andrew Chesterman(ed.). – Helsinki : Oy Finn Lectura, 1989. – P. 99 – 104
 28. Kosonen P. Pragmatic Adaptation: Skeptics vs. Creationists / P. Kosonen. – Jyväskylä : University of Jyväskylä Publishing, 2011. – 167 p.
 29. Kramsch C. Why is everyone so excited about complexity theory in Applied Linguistics / C. Kramsch. – Mélanges CRAPEL, INALF – CNRS, n. 33, numéro special: Didactique de langues et complexité: en homage à Richard Duda, 2012. – P. 9-24.
 30. Neubert A. and Shreve, Gregory M. Translation as Text / A. Neubert and Shreve, M. Gregory. – Kent, Ohio, and London, England : The Kent State University Press, 1992. – 184 p.
 31. Newmark P. A Textbook of Translation / P. Newmark. – New York : Prentice Hall, 1988. – P. 156.
 32. Newmark P. About Translation / P. Newmark. – Clevedon – Philadelphia – Adelaide : Multilingual Matters Ltd., 1991. – 184 p.
 33. Nida E. & Taber C. The theory and practice of translation / E. Nida & C. Taber. – Leiden : Brill, 1969. – 335 p.
 34. Nida E. Towards a science of translation / E. Nida. – Leiden : Brill, 1964. – 365 p.
 35. Nord C. Text Analysis in Translation: Theory, Methodology and Didactic Applications of a Model for Translation-Oriented Text Analysis / Ch. Nord. – Amsterdam : Rodopi, 1991. – 250 p.
 36. Nord C. Translating as a purposeful activity. Functionalist approaches explained / C. Nord. – Manchester : St. Jerome, 1997. – 210 p.
 37. Nord C. Text type and translation method: An objective approach to translation criticism / Nord. The Translator, 1996. 2(1), – P. 81-88.
 38. Popovic A. Dictionary for the Analysis of Literary Translation / A. Popovic. – Edmonton : The University o f Alberta, 1976. – 37 p.
 39. Reiss K. Translation criticism – the potentials and limitations. Categories and criteria for translation quality assessment. Translated by E . Rhodes / K. Reiss. – London and New York: Routledge, 2008. – 187 p.
 40. Rose M. Translation and Literary Critisism. Translation as analysis. St. Jerome Publishing, 1997. – 101 p.
 41. The Poem as Event. The Reader, the Text, the Poem: The Transactional Theory of the Literary Work / L. Rosenblatt. – Carbondale : Southern Illinois University Press, 1978. – P. 6-21.
 42. Rothe-Neves R. Translation quality assessment for research purposes: An empirical approach / R. Rothe-Neves // Cadernos de Tradução : O processo de Tradução 2 (10), – P. 113-131.
 43. Snell-Hornby The Turns of Translation Studies: New paradigms or shifting viewpoints? / M. Snell-Hornby. – Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2006 – 211 pp.
 44. Spivak G. Translation as culture / In In translation. Reflections, refractions, transformations. – Edited by : St-Pierre Paul and Kar Prafulla – Amsterdam : John Benjamins, 2007. – P. 263–276.
 45. Toury G. Translation of Literary Texts vs. Literary Translation : A Distinction Reconsidered / G. Toury. – In : S. Tirkkonen-Condit, J. Laffling (eds.). Recent Trends in Empirical Translation Research / Joensuu, 1993. – P. 10-24.
 46. Tyson L. Critical theory today: a user-friendly guide / L. Tyson. – 2nd edition / New York and London : Routledge, 2006. – 201 p.
 47. Wang J. Translation Quality Assessment: Bridge the Gap between Theory and Practice / J. Wang. Journal of Literature and Art Studies, October 2017, Vol. 7, No. 10, – P. 1701-1706.
 48. Zhen Xu. Translation Equivalence and the Reader’s Response / Xu Zhen – International Review of Social Sciences and Humanities, 2016. – Vol. 10, No. 2 – P. 98 – 109 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму