Кафедра перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Стратегія
 • Новини

З 1996/1997 навчального року на факультеті іноземних мов Львівського  національного університету імені Івана Франка готують фахівців з перекладу (усного та письмового англо-українського перекладу), що зумовлено щораз більшою потребою у кваліфікованих перекладацьких кадрах, які б повною мірою відповідали високим міжнародним вимогам у зв’язку з виходом України на світову арену. Чимало організацій та підприємств в Україні та поза її межами, а також її дипломатичні місії, консульства, посольства, міжнародні та регіональні організації потребують перекладачів високої кваліфікації, які б бездоганно володіли державною мовою, мали належну філологічну підготовку та навички двостороннього перекладу.

На кафедрі розроблено і затвердженого Стратегічний план розвитку.

 

Кафедра готує фахівців з англо-українського перекладу; забезпечує викладання базових загальногуманітарних та мовознавчих циклів, а також курсів: практика синхронного та послідовного перекладу, переклад ділового мовлення, науково-технічний переклад, теорія та історія перекладу, динаміка розвитку перекладацьких принципів та ін.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ

На факультет іноземних мов за спеціальністю “Переклад” приймають громадян України та зарубіжних країн, які мають повну середню освіту і відповідають іншим вимогам Приймальної комісії. Вступники проходять письмове тестування з англійської мови, української мови та літератури. Кафедра вишколює перекладачів, які б успішно працювали з українською та англійською мовами як робочими (зокрема, з українською мовою як цільовою та мовою-джерелом).  Студенти мають змогу набути додаткові спеціальності: “Німецько-український переклад”, “Французько-український переклад” та “Іспансько-український переклад”.

Після завершення четвертого року навчання випускники отримують ступінь Бакалавра, що дає їм право займати посади усного і письмового перекладача та консультанта в різних організаціях, виробничих та комерційних підприємствах і фірмах, а також навчати англійської мови в дошкільних закладах та в 1-9 класах загальноосвітньої школи.

Ви можете ознайомитися із освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра.

Магістерська програма передбачає як поглиблену спеціалізацію у галузі перекладознавства та методики викладання перекладу, так і науково-пошукову роботу. Випускникам присвоюють ступінь Магістра, що дозволяє їм обіймати викладацькі, науково-дослідні та адміністративні посади у вищих навчальних закладах, наукових установах, редакційно-видавничих та адміністративних установах; працювати усними і письмовими перекладачами. Після закінчення університету студентам видають Диплом про вищу освіту встановленого зразка.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ 

Навчальні плани і програми складено відповідно до вимог успішної підготовки фахівців. Крім базових дисциплін мовознавчого циклу та спеціальної філологічної підготовки, на кафедрі розроблено широкий спектр теоретичних та практичних курсів, спрямованих на підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі перекладу, перекладознавства та контрастивної лінгвістики. Навички перекладу студенти здобувають на курсах із практики послідовного та синхронного перекладу, художнього перекладу, перекладу ділового мовлення, науково-технічного та аудіовізуального перекладу.

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти, практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1-й семестр
Історія України 3 екзамен
Вступ до мовознавства 3 екзамен
Вступ до літературознавства 3 екзамен
Перша іноземна мова 10,5 екзамен
Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа) 3 залік
Історія світової літератури 2 залік
Латинська мова 2,5 залік
Практика перекладу з першої іноземної мови 1,5 залік
Фізвиховання 1,5
2-й семестр
Історія світової літератури 2 екзамен
Латинська мова 2,5 екзамен
Перша іноземна мова 9,5 екзамен
Друга іноземна мова 4 екзамен
Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 залік
Фізвиховання 1,5 залік
Практика перекладу з першої іноземної мови 1,5
1. Англомовна Франкіана

2. Рецепція творчості Тараса Шевченка в англомовному світі

3 залік
1. Історія українського перекладу: проблеми і тенденції

2. Історія українського перекладу: ключові постаті

3 залік
3-й семестр
Історія української культури 3 екзамен
Вступ до спеціальності 3 екзамен
Перша іноземна мова 6 екзамен
Друга іноземна мова 5,5 залік
Історія світової літератури 2 залік
Практика перекладу з першої іноземної мови 1,5
Дисципліна вільного вибору 3 залік
1. Морфологічні аспекти перекладу

2. Синтаксичні аспекти перекладу

3 залік
1. Традиції перекладу Біблії в англомовному та україномовному світі

2. Рецепція української літератури в англомовному світі

3 залік
4-й семестр
Історія світової літератури 2 екзамен
Лексикологія 3 екзамен
Перша іноземна мова 6 екзамен
Друга іноземна мова 5,5 екзамен
Практика перекладу з першої іноземної мови 1,5
Дисципліна вільного вибору 3 залік
1. Основи послідовного перекладу

2. Основи синхронного перекладу

3 залік
1. Основи письмового перекладу

2. Перекладацький скоропис

3. Основи усного перекладу

3  

залік

5-й семестр
Філософія 3 екзамен
Стилістика 3 екзамен
Історія мови 3 екзамен
Основи лексикографії 3 залік
Перша іноземна мова 3,5 залік
Друга іноземна мова 3,5
Практика перекладу з першої іноземної мови 1,5
Дисципліна вільного вибору 3 залік
1. Історія перекладознавства: становлення і розвиток

2. Динаміка розвитку перекладацьких принципів в історичному аспекті

3  

залік

1. Зіставна фразеологія

2. Зіставна лексикологія

3 залік
6-й семестр
Теорія перекладу 1 екзамен
Практика перекладу з першої іноземної мови 2,5 екзамен
Перша іноземна мова 6 курсова робота
Виробнича (перекладацька) практика 6 диф. залік
Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, країнознавство) 3 залік
Друга іноземна мова 3,5
Дисципліна вільного вибору 3 залік
1. Рецепція світової літератури в Україні

2. Рецепція англомовної літератури в Україні

3 залік
1. Риторика

2. Стилістичні аспекти перекладу

3 залік
7-й семестр
Педагогіка 3 екзамен
Теорія перекладу 2 екзамен
Методика навчання іноземної мови 3 екзамен
Практика перекладу з першої іноземної мови 3 екзамен
Перша іноземна мова 6 курсова робота
Друга іноземна мова 4
1. Комунікативна граматика англійської мови

2. Комунікативні стратегії англійської мови

3 залік
1. Контрастивна граматика англійської мови

2. Соціолінгвістика

3 залік
1. Новітні теорії перекладу

2. Актуальні соціокультурні проблеми перекладу

3. Основні напрями сучасних лінгвістичних досліджень

3  

залік

8-й семестр
Перша іноземна мова 4 екзамен
Друга іноземна мова 2 екзамен
Педагогічна практика 6 диф. залік
Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі) 3 залік
Теорія перекладу 2
Практика перекладу з першої іноземної мови 2
1. Конференц-переклад

2. Переклад у соціальній сфері

3 залік
1. Основи художнього перекладу

2. Основи галузевого перекладу

3. Основи науково-технічного перекладу

3  

залік

1. Перекладацька етика і дипломатичний етикет

2. Переклад ділової комунікації

3 залік
Державний екзамен «Перекладознавство»
Державний екзамен «Перша іноземна мова»
Державний екзамен «Друга іноземна мова»

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедру створено у березні 1998 року як окремий підрозділ факультету іноземних мов. У вересні того ж року ухвалою Вченої ради Університету кафедрі присвоєно ім’я відомого українського перекладача, перекладознавця і культуролога – Григорія Кочура. Першим завідувачем кафедри стала доктор філологічних наук, професор (з 2016 року – заслужений професор Університету) Роксолана Петрівна Зорівчак. Кафедра готує фахівців з англо-українського та німецько- / французько- / іспансько-українського перекладу та викладачів англійської мови; забезпечує викладання англійської мови на різних рівнях, мовознавчих циклів, а також наступних курсів: практика синхронного та послідовного перекладу, контрастивна лінгвістика, переклад ділового мовлення, науково-технічний переклад, теорія перекладу, історія художнього перекладу, динаміка розвитку перекладацьких принципів в історичному аспекті та ін.

 

Викладачі кафедри і студенти на одному з наукових семінарів

Коли було засновано кафедру, на ній працювало 5 викладачів, з них лише двоє з науковим званням. В останні роки викладацький склад кафедри включає 40 ставок. На кафедрі працює 49 викладачів, серед них 3 професорів та 11 доцентів. Головне своє завдання викладачі кафедри вбачають у тому, щоб вишколювати усних та письмових перекладачів, виховувати дослідників-перекладознавців.

14   13   12

Видано такі книги та навчальні посібники: “Боліти болем слова нашого…” : Поради мовознавця” (Р. Зорівчак. Тернопіль, 2008); “Contrastive Linguistics = Контрастивна лінгвістика” (Н. Андрейчук. Львів, 2015); “Практикум з лінгвостилістичного та перекладознавчого аналізу (на матеріалах п’єси Оскара Вайлда “The Importance of Being Earnest” та її українського перекладу)” (О. Грабовецька. Львів, 2014); “Англійська й українська лексикографія (коротка теорія та історія)” (О. Дзера. Львів, 2004); “Методичні рекомендації до курсу “Переклад науково-технічних текстів” (А. Кам’янець. Львів, 2013); “How to Write a Research Paper. A Manual for Students. Як написати наукову роботу. Навчальний посібник для студентів” (Г. Косів. Львів, 2011); “Біле ікло” Джека Лондона: посібник для читання і перекладу” (О. Літвіняк. Київ, 2015); “Серце темряви” Джозефа Конрада : посібник для читання і перекладу” (О. Літвіняк. Київ, 2016).

У співпраці з Науковою бібліотекою Львівського національного університету імені Івана Франка викладачі кафедри випрацювали методику перекладознавчого бібліографування, уклали та опублікували біобібліографічні покажчики “Григорій Кочур” (1999; 2006), “Микола Лукаш” (2003), “Роксолана Зорівчак” (2004) та бібліографію “Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914-1939)” (2003). Опрацювавши величезні пласти періодики та окремі книжкові видання, Т. Шмігер уклав коментовану бібліографію “Українське перекладознавство ХХ сторіччя” (2013).

Кафедра провела Всеукраїнську наукову конференцію “Григорій Кочур в контексті української культури другої половини ХХ віку” (2005), Міжнародну наукову конференцію “Творчість Григорія Кочура в контексті української культури ХХІ віку” (2008) та Всеукраїнську наукову конференцію “Національна пам’ять у філології: спадщина професора Юрія Олексійовича Жлуктенка” (2015). З 1994 року працює Методологічний семінар з проблем перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені проф. Ю. О. Жлуктенка. Кафедра була членом програми “OPTIMALE” для вдосконалення професійного вишколу перекладачів у багатомовній Європі під егідою Генерального Директорату з питань освіти і культури Європейської комісії (2010-2013).

11    10  9

 

ПЕРЕКЛАДАЦЬКА РОБОТА КАФЕДРИ

Викладачі кафедри працюють синхронними та послідовними перекладачами на міжнародних та всеукраїнських конференціях (Г. Пехник, О.Літвіняк, О. Зубченко, Л. Кушнір, С. Брегман, Ю. Гарасим), перекладають художню і наукову літературу (А. Кам’янець, Т. Шмігер, Г. Сташків, Г. Пехник, О. Літвіняк). Викладачі кафедри забезпечували синхронний та послідовний переклад на понад 430 міжнародних конференціях, семінарах та тренінгах. Понад 100 студентів були усними перекладачами на різноманітних міжнародних подіях у Львові та області.

За висококваліфіковану викладацьку та наукову роботу викладачів кафедри нагороджено почесними нагородами та грамотами, зокрема, Р. Зорівчак та Т. Шмігер стали лауреатами Літературної премії імені Григорія Кочура (2011 та 2015), Р. Зорівчак стала також лауреатом премії “Ars Translationis” імені Миколи Лукаша, заснованої редакцією журналу “Всесвіт” (2013), а 2016 року проф. Р. Зорівчак указом Президента України нагороджено Орденом княгині Ольги (III ступеня).

Викладачі кафедри активно співпрацюють із зарубіжними науковими установами. Так, доц. Одрехівська І. М. отримала індивідуальний грант в рамках Wayne Vucinich Fellowship для виконання дослідницького проекту в Центрі східноєвропейських студій Стенфордського університету, США (з 1 квітня до 30 червня 2019 р.), де проходила стажування. Асист. Бондаренко М. О. отримала стипендію на участь в літній школі The 23rd Trieste Joyce School (м. Трієст, Італія, 23-29 червня 2019 р.). Доц. Савчин В. Р.  проходить наукове стажування в Стокгольмському університеті (Швеція) в рамках програми Вісбю, фінансованої Шведським Інститутом, згідно з планом підвищення кваліфікації викладачів. Доц. Грабовецька О. С. стажувалася в університеті м. Бамберг (Федеративна Республіка Німеччина). Доц. Шмігер Т. В. проходив стажування у Вищій школі міжнародної та регіональної співпраці ім. З. Ґлоґера (Воломін, Польща).

Кафедра налагодила партнерство з гігантом у галузі комп’ютерних технологій для перекладачів – компанією MemoQ, яка забезпечує роботу пам’яті перекладів та глосаріїв, термінологічних баз, машинного перекладу та керування довідковою інформацією в різних середовищах — локально на комп’ютері, із підключенням до віддаленого сервера та в браузері. Програмні продукти компанії дають можливість інтеграції машинного перекладу та постредагування і тепер наші студенти можуть безперешкодно опанувати всі нюанси роботи у середовищі одного з найвідоміших й найпотужніших інструментів автоматизації перекладацьких процесів.

 

На кафедрі читали лекції відомі українські та іноземні науковці, зокрема проф. Арон Ажі (Університет Айови, США), проф. Михайло Найдан (Університет штату Пенсильванія), д-р Метью Д’юб, проф. Леонід Рудницький, проф. Максим Стріха, проф. Леонід Черноватий, проф. Олександр Чередниченко, проф. Наталія Жлуктенко, о. д-р Рафаїл Турконяк, д-р Алан Флауерс, видатні перекладачі Віра Річ, Всеволод Ткаченко, Петро Фединський, Роман Карпішка та ін.

На кафедрі щороку проводять  літературні вечори та урочисті академії, зокрема поетичні вечори, присвячені Григорію Кочуру, Миколі Лукашу, Вірі Річ, Шевченківські та Франкові читання, урочисту академію до Міжнародного дня перекладача.

Співробітники

завідувач, професор (сумісник)ДЗЕРА Оксана Василівназавідувач, професор (сумісник)
професорАНДРЕЙЧУК Надія Іванівнапрофесор
професорКОЦЮБА Зоряна Григорівнапрофесор
доцентБРИСЬКА Орислава Ярославівнадоцент
доцентВАСИЛИК Анастасія Романівнадоцент
доцентГРАБОВЕЦЬКА Ольга Сергіївнадоцент
доцентКАМ'ЯНЕЦЬ Анжела Богданівнадоцент
доцентКОВАЛЮК Оксана Богданівнадоцент
доцентЛІТВІНЯК Олександра Володимирівнадоцент
доцентМАЗУР Олена Вікторівнадоцент
доцентМОЛЧКО Оксана Орестівнадоцент
доцентНАНЯК Юлія Олегівнадоцент
доцентОДРЕХІВСЬКА Ірина Миколаївнадоцент
доцентСАВЧИН Валентина Романівнадоцент
доцентСИТАР Руслана Андріївнадоцент
доцентСУХИЙ Олег Орестовичдоцент
доцентШМІГЕР Тарас Володимировичдоцент
асистент, аспірант (сумісник)БОНДАРЕНКО Марія Олександрівнаасистент, аспірант (сумісник)
асистентБРЕГМАН Світлана Павлівнаасистент
асистентБУЦЯК Тетяна Олегівнаасистент
асистентГАЛАС Анна Сергіївнаасистент
асистентГОРОДИЛОВСЬКА Марія Тарасівнаасистент
асистентГРИНЬ Ольга Вікторівнаасистент
асистентДЕМИДЯК Іванна Романівнаасистент
асистентДЕМКІВ Марта Олегівнаасистент
асистентДІЖАК Оксана Сергіївнаасистент
асистентДУШНОВСЬКА Ольга Ігорівнаасистент
асистентЗІНЧЕНКО Анна Андріївнаасистент
асистентІЛЛІВ-ПАСКА Ірина Іванівнаасистент
асистентІЛЬНИЦЬКА Юлія Іванівнаасистент
асистентКОВАЛЬСЬКА Анастасія Юріївнаасистент
асистентКРАВЦОВА Марія Олександрівнаасистент
асистентКРУПЕЙ Наталя Володимирівнаасистент
асистентКУЗЬМЕНКО Анастасія Валеріївнаасистент
асистентЛЕВ Іванна Володимирівнаасистент
асистентОЛЕКСИН Ольга Зеновіївнаасистент
асистентОЛЕКСИШИН Мар'яна Андріївнаасистент
асистентОПРІСНИК Ярина Степанівнаасистент
асистентОСТРОКОСТОВА Марія Володимирівнаасистент
асистентПЕТРИК Олеся Богданівнаасистент
асистентПЕХНИК Галина Володимирівнаасистент
асистентРУДАКЕВИЧ Юлія Ігорівнаасистент
асистентРУЩАК Олена Віталіївнаасистент
асистентСВЕРЕДЮК Анна Тарасівнаасистент
асистентСИНЯКЕВИЧ Богдана Ігорівнаасистент
асистентСТАШКІВ Галина Іванівнаасистент
асистентТАРАПАЦЬКА Ліліана Михайлівнаасистент
асистентТИМЧИШИН Марта Вікторівнаасистент
асистентТРУШ Марія Миронівнаасистент
асистентФЕДІВ Оксана Євгенівнаасистент
асистентХАРКО Марта Ярославівнаасистент
асистентХОМА Уляна Віталіївнаасистент
асистентХОМИН Катерина Іванівнаасистент
асистентХРОМЧАК Юлія Тарасівнаасистент
асистентЦИМБРИЛО Вікторія Ігорівнаасистент
асистентЦИТУЛА Наталія Ігорівнаасистент
лаборантРУДНІК Анастасія Ігорівналаборант
лаборантТЕРЕХОВСЬКА Андріана Романівналаборант
лаборантЦОБА Наталія Василівналаборант
аспірантКАРАГОДІН Роман Володимировичаспірант
аспірантФЕДИК Тарас Дмитровичаспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Григорій Кочур: Біобібліогр. покажч.: У 2 ч. /  Уклад. : Г. Домбровська, З. Домбровська; Наук. ред., авт. передм. Р. Зорівчак; Редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – 2-е вид., доопрац. і допов. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 756 с. – (Українська біобібліографія. Нова серія; Чис. 21).

Українське перекладознавство ХХ сторіччя : бібліографія / ЛНУ імені Івана Франка, НТШ ; уклав Т. Шмігер ; [автори передм. : Р. Зорівчак, Т. Шмігер ; наук. ред. Р. Зорівчак]. – Львів, 2013. – 626 с.

 Навчальні посібники

 1. Contrastive lexicology of English and Ukrainian languages: theory and practice: textbook / N.I. Andreichuk, O.A. Babeliuk. – Kherson: Publishing House “Helvetica”, 2019. – 236 с.
 2. Андрейчук Н. І. Contrastive Linguistics = Контрастивна лінгвістика: навч. посібник / Н. Андрейчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 343 с.
 3. Грабовецька О. С. Практикум з лінгвостилістичного та перекладознавчого аналізу (на матеріалах п’єси Оскара Вайлда “The Importance of Being Earnest” та її українського перекладу) : навч. посіб. для студентів перекладацьких відділів факультетів іноземних мов / О. С. Грабовецька. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 114 с.
 4. Дзера О.В. Англійська й українська лексикографія (коротка теорія та історія) / О.В. Дзера. – Львів : Вид-во Львів. нац. ун-ту імені І. Франка, 2004. – 170 с.
 5. Кам’янець А. Б. Методичні рекомендації до курсу “Переклад науково-технічних текстів” / А. Б. Кам’янець. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013. – 32 с
 6. Kosiv H. How to Write a Research Paper. A Manual for Students. Як написати наукову роботу. Навчальний посібник для студентів / H. Kosiv. – Львів : Колесо, 2011. – 64 с.
 7. Літвіняк О.В.“Біле ікло” Джека Лондона : посіб. для читання і перекладу / О. В. Літвіняк. – К. : Знання, 2015. – 126 с.
 8. Літвіняк О. В. “Серце темряви” Джозефа Конрада : посібник для читання і перекладу / О. В. Літвіняк. – Київ : Знання, 2016. – 95 с.
 9. Українсько-англійський фразовий глосарій суспільно-політичної лексики (Укладачі: Л. Тарапацька, О. Федів, М. Кравцова, Т. Остра, Ю. Юрчишин. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – 164 с.
 10. Мартеллі А. 21 безкоштовний інструмент для перекладачів / Алессандра Мартеллі; переклад з англійської. – Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 97с.

 Монографії

 1. Зорівчак Р. “Боліти болем слова нашого…” / Р. Зорівчак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 296с.
 2. Зорівчак Р. „Боліти болем слова нашого…”: Поради мовознавця / Р. Зорівчак. – 2-е вид., допрац. і доповн. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 176 с.
 3. Шмігер Т. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя / Т. Шмігер ; Передм. Р. Зорівчак. – Київ: Смолоскип, 2009. – 342 с.
 4. Микола Лукаш: Моцарт українського перекладу : Біографічно-бібліографічний та мистецький нарис / [Черняков Б.І., Новикова М.О., Савчин В.Р. та ін.] ; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 445 с.Кам’янець А. Інтертекстуальна іронія і переклад / Кам’янець Анжела Богданівна, Некряч Тетяна Євгенівна. – К. : Видавець Карпенко В.М., 2010 р. –176 с.
 5. Косів Г. Віра Річ. Творчий портрет перекладача / Г. Косів. – Львів : Піраміда, 2011. – 264с.
 6. Савчин В. Микола Лукаш – подвижник українського художнього перекладу: Монографія / В. Р. Савчин. – Львів  Літопис, 2014. – 374 с.
 7. Гораль (Банах) Н. В. Зламані стереотипи: життєпис / Н. В. Гораль (Банах). – Львів: СПОЛОМ, 2016. – 64 с.
 8. Гриців Н. М. Василь Мисик: Різногранний діамант українського художнього перекладу / Н. М.   Гриців. – Вінниця : Нова книга, 2017. – 296 с.
 9. Going East: Discovering New and Alternative Traditions in Translation (Studies) / ed. by L. Schippel and C. Zwischenberger. – Berlin : Frank & Timme, 2017. – 540 p. / Odrekhivska I. In the Realm of   Translation Studies in Ukraine: Re-visiting Victor Koptilov’s Translation Concept –  P. 513–532.
 10. Майфет Г. Вибрані розвідки з перекладознавства / Г. Май­фет ; НТШ, Коміс. всесвіт. л-ри ім. М. Лукаша ; [упорядкув., вступ. ст. і прим. Т. В. Шмігер]. – Львів, 2017. – 97 с.

Збірники наукових праць

 1. Національна пам’ять у філології: спадщина професора Юрія Олексійовича Жлуктенка : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 2–3 жовтня 2015 р.) / редкол.: Зорівчак Р. П. (голова), Жлуктенко Н. Ю., Чередниченко О. І., Ажнюк Б. М., Сулим В. Т., Коцюба З. Г., Літвіняк О. В., Шмігер Т. В. – Львів, 2017. – 294 с.
 2. Григорій Кочур у контексті української культури другої половини ХХ віку: Матеріали Всеукр. наук. конф. (Львів, 14-15 жовт. 2005 р.) / Львів. нац. ун‑т ім. І. Франка, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Літ. музей Григорія Кочура; Редкол.: Р. Зорівчак (голова), та ін. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 296 с.
 3. Од слова путь верстаючи й до слова: Зб. на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак, д-ра філол. наук, проф., заслуженого працівника освіти України / Редкол.: О.І. Чередниченко (голова), та ін. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 1009 c.
 4. Кочур Г. Література та переклад. Дослідження. Рецензії. Літера­тур­ні портрети. Інтерв’ю : у 2 т. / Г. Кочур ; упоряд. : А. Кочур, М. Кочур ; [редкол. : А. Кочур (голова), І. Дзюба, Р. Зорівчак та ін. ; прим. М. Стріхи]. – К. : Смолоскип, 2008. – 1172 с.
 5. Творчість Григорія Кочура у контексті української культури XXI віку : до 100-річчя від дня народження Майстра : Матеріали IV Міжнар. наук. конф. (Львів, 15–17 листопада 2008 р.). – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 328 с.

Статті

 1. Dzera O.V. (2020) Conciseness of Ukrainian, Russian and English: Application to Translation Studies [Online]. Available at: https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2166520357-O-V-Dzera
 2. Halas Anna (2020) ‘Ideological dimensions of linguistic hybridity in Ukrainian theatre translation’, inTRAlinea, Special Issue: The Translation of Dialects in Multimedia IV [Online]. Available at: http://www.intralinea.org/specials/article/2460
 3. Опрісник, Я. Феномен літературної кінематографічності у романі Кадзуо Ішіґуро “Залишок дня” / Я. Опрісник // Іноземна Філологія. – 2019. – № 132. – С. 151-160.
 4. Tsymbrylo V.I. Legal terminology and the key issues of its reproduction as based on the legal drama series “Suits”. Науковий Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Філологія. 2019.  – № 43. – Т. 4. С. 107 – 110
 5. Кушнір Л. О. Авторська лексика Дж. Р. Р. Толкіна в українському відтворенні: перекладацькі стратегії / Л. О. Кушнір // Молодий вчений. – 2016. – №12.1 (40). – С. 334–341. (Index Copernicus, ScholarGoogleOAJICiteFactor, Research Bible) http://molodyvcheny.in.ua/ua/
 6. Молчко О. Художнє порівняння як перекладознавчий феномен (на матеріалі української та англійської мов) / О. Молчко // Studia Ukrainica Posnaniensia. Zeszyt V. – Instytut Filologii Rosyjskiej UAM. – Poznan. – 2017. – С. 129–134.  http://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup
 7. Молчко О. Reproduction of the culturally specific sense of simile in translation (a case study of the fauna names ox, bull, tur in Ukrainian and English) / О. Молчко //Лінгвістичні студії / Linguistic Studies: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса; гол. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2016. – Вип. 32. – С. 58–61.  http://mova.dn.ua/lingvistichni-studiyi.html
 8. Одрехівська І. Філософія перекладознавчої концепції Віктора Коптілова: від метакритики до теорії перекладу / Ірина Одрехівська // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Філологічні науки”. – 2016. – № 2 (12). – С. 276–283. http://duan.edu.ua/uk/publishing_house_group/visnik-universitetu-imeni-alfreda-nobelja-serija-filologichni-nauki
 9. Федів О. Є. Оповідання “The Smile” Р. Бредбері в українських перекладах: до питання синхронної множинності [Текст] / О. Є. Федів // Молодий вчений. – 2016. – №4. – С. 423–428. (Index Copernicus, ScholarGoogleOAJICiteFactor, Research Bible) http://molodyvcheny.in.ua/ua/
 10. Шмігер Т. [Рецензія] / Т. Шмігер // East European Journal of Psycholinguistics. – 2016. – Vol. 3, no. 2. – P. 132-135. – Rev. of: Translation Theories in the Slavic countries / ed. by A. Ceccherelli, L. Constantino, C. Diddi. – Salerno, 2015. – 231 p. – (Europa Orientalis, vol. 33 (2014)). – DOI: 10.5281/zenodo.267973. – https://doi.org/10.5281/zenodo.267973
 11. Naniak Y. O. Modifications in the perception of evil spirits in the Ukrainian and Anglophone translations of «Faust» by J. W. Goethe / Y. Nanіak // Science and Education a New Dimension. Philology, IV(22), Issue: 99. – 2016. – P. 48–51. (Index Copernicus, Global Impact Factor, ISI). http://scaspee.com/all-materials/-modifications-in-the-perception-of-evil-spirits-in-the-ukrainian-and-anglophone-translations-of-faust-by-j-w-goethe-naniak-y-o
 12. Odrekhivska I. Translation Editology: Conceptualizing the Unknown Known Interdisciplinary Area of Translation Studies / Iryna Odrekhivska // Respectus Philologus. – 2017. – № 31. – Р. 92–100. http://www.rephi.knf.vu.lt/en/
 13. Савчин В. Перехресні стежки Миколи Лукаша і Пантелеймона Куліша / В. Савчин // Studia Ukrainica Posnaniensia. – Zeszyt V. – Poznan, 2017. − С. 341−348.
 14. Шмігер Т. Стильові питання перекладу «Треносу» Мелетія Смотрицького: відтворення прозиметрії та багатомовности / Т. Шмігер // Radomskie Studia Filologiczne. – 2017. – № 1 (5). – С. 39–48.
 15. Андрейчук Н. І. Тлумачення мовного знака в загальній теорії знаків Ч.С.Пірса: філософське підґрунтя / Н.І.Андрейчук // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. − № 68. – С. 121–129
 16. Андрейчук Н. Знак – означати – означуване – означування… Український словник навколо терміна знак / Н.Андрейчук // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий діи «РОДОВІД», 2017. – Вип. 1 (14). – С. 38–42
 17. Андрейчук Н.І. Культурний семіозис: до поняття візуальної книги / Н. І. Андрейчук // Studia Philologica (Філологічні студії): зб. наук. праць / редколегія І. Р. Буніятова, Л. І. Бєлєхова, О. Є. Бондарева [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – С.3–10.
 18. Ботвин Т. М. Особливості функціонування теонів в українських перекладах Біблії XIX – XX століть/ Т.М Ботвин // Проблеми гуманітарних наук. – 2016. – № 38 – С. 341–
 19. Дзера О. В. Науково-критичне осмислення біблійної інтертекстуальності в працях Івана Франка / О. В. Дзера // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Філологічної секції. – Львів : Вид-во Наукового товариства імені Шевченка, 2016. – Т. CCLХІХ. – С. 143–151.
 20. Зорівчак Р. Who could have been more devoted… To mark the eightieth anniversary of Vera Rich’s birth (London, Apr. 24, 1936 – London, Dec. 20, 2009) / Р. Зорівчак // Іноземна філологія. – Львів, 2016. – Вип. 129. – С. 134–145.
 21. Кам’янець А. Алюзії в публіцистичному тексті: функції та переклад / А. Кам’янець // Іноземна філологія. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. – 2016. – 1(49). – С. 14–
 22. Кушнір Л. О. Відтворення авторської лексики штучних мов Дж. Р. Р. Толкіна в українсь­ких перекладах / Л. О. Кушнір // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – 2016. – Вип. 4. – 124 с. – С. 22–29.
 23. КушнірЛ. О. Стратегії відтворення імпліцитного змісту творів Дж. Р. Р. Толкіна в українських перекладах / Л. О. Кушнір // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Фі­лологія». – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – Вип. 24, Т. 2. – 172 с. – С. 118–122.
 24. КушнірЛ. О. Стратегії відтворення «мовної поліфонії» творів Дж. Р. Р. Тол­кіна в українських перекладах / Л. О. Кушнір // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – 2017. – Вип. 5. – 118 с. – С. 18–26.
 25. Шмігер Т. Релігійний переклад як галузь перекладознавства / Т.Шмігер // Іноземна філологія. – Львів, 2016. – Вип.  – С. 153–160.
 26. Шмігер Т. Оживає античність / Т.Шмігер // Іноземна філологія. – Львів, 2016. – Вип.  – С. 225–226. – Рец. на кн.: Андрій Содомора : біобібліогр. покажч. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Наук. б-ка ; [уклад. М. Кривенко ; редкол.: В. Кметь (голова), Л. Панів, О. Седляр]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 348.
 27. Шмігер Т. Риторичні категорії тексту в перекладі полемічної літератури: «Тренос» Мелетія Смотрицького в перекладах українською та англійською мовами / Т.Шмігер // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Сер. Філологія. Педагогіка. Психологія. – Київ, 2017. – Вип. 34. – С. 153–160.
 28. Savchyn V. A Survey of the Archive of Mykola Lukash / V. Savchyn // Inozemna Philologia. – 2016. – Issue 129. – P. 145–152.

Переклади 

 1. Баррон Р. Е. Католицизм / Р. Е. Баррон ; пер. з англ. Сташків Г. – Львів : Свічадо, 2020. – 272 с.
 2. Володимир Лобода. Живопис : Альбом / упор. І. Завалій, А. Кісь ; тексти : І. Завалій, Б. Пастух, А. Кісь, В. Лобода ; літ. ред. : А.-М. Волосацька; пер. англійською : М. Госовська, О. Рущак; ред. англ. перекладу : К. Данкан. – Київ, ArtHuss, 2020. – 402 с.
 3. Гансен Гюде. Перекладацькі “помилки”:  пер. з англ. Ірини Одрехівської // Енциклопедія перекладознавства : у 4 т. Т. 1 : пер. з англ. / за ред.: Іва Ґамб’є та Люка ван Дорслара ; за заг. ред.: О. А. Кальниченка та Л. М. Черноватого. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – С. 305-309. (Серія UTTU Series).
 4. Записки НТШ. Т. 272 : Праці Філологічної секції / [редкол. : М. Бондар, О. Купчинський, Є. Нахлік [та ін.] ; ред. тому О. Купчинський]; Пер. резюме англ. мовою: О. Діжак, Г. Пехник, В. Хасхачик, Т. Шмігер. – Львів : НТШ, 2019. – 663 с.
 5. Кабре М. Тереза. Термінознавство і перекладознавство / пер. Ірини Одрехівської // Енциклопедія перекладознавства : у 4 т. Т. 1 : пер. з англ. / за ред.: Іва Ґамб’є та Люка ван Дорслара ; за заг. ред.: О. А. Кальниченка та Л. М. Черноватого. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – С. 475-485. (Серія UTTU Series)
 6. Коскінен К. Інституційний переклад: пер. з англ. Ю. Наняк. // Енциклопедія перекладознавства : у 4 т. Т. 2 : пер з англ. / за ред.: Івз Ґамб’є та Люка ван Дорслара ; за заг. ред. О. Ф. Кальниченка та Л. М. Черноватого. ‒ Вінниця : Нова Книга, 2020.  ‒ С. 46-53. (Серія UTTU Series)
 7. Шанталь Ґаньйон. Політичний переклад: пер. з англ. В. Савчин // Енциклопедія перекладознавства : у 4 т. Т. 1 : пер. з англ. / за ред.: Іва Ґамб’є та Люка ван Дорслара ; за заг. ред.: О. А. Кальниченка та Л. М. Черноватого. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – С. 362-367. (Серія UTTU Series).
 8. Деніз Меркль. Цензура: пер. з англ. В. Савчин // Енциклопедія перекладознавства : у 4 т. Т. 1 : пер. з англ. / за ред.: Іва Ґамб’є та Люка ван Дорслара ; за заг. ред.: О. А. Кальниченка та Л. М. Черноватого. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – С. 539-543. (Серія UTTU Series)
 9. Стилістика і переклад: пер. з англ. О. Грабовецька // Енциклопедія перекладознавства : у 4 т. Т. 2 : пер з англ. / за ред.: Івз Ґамб’є та Люка ван Дорслара ; за заг. ред. О. Ф. Кальниченка та Л. М. Черноватого. ‒ Вінниця : Нова Книга, 2020.  ‒ С. 206-211. (Серія UTTU Series)
 10. Художній переклад. Енциклопедія перекладознавства : у 4 т. Т. 2 : пер з англ. / за ред.: Івз Ґамбіера та Люка ван Дорслара ; за заг. ред. О. Ф. Кальниченка та Л. М. Черноватого. ‒ Вінниця : Нова Книга, 2020. ‒ 280 с. ‒ С. 225-237.
 11. Franko from A to Z. Mobile maze-exhibition (based on a book “Франко від А до Я”) / texts by Bohdan Tykholoz, Natalia Tykholoz; translation by Marta Gosovska, Olena Rushchak, Сora Duncan / Львівський національний літературно-меморіальний музей імені Івана Франка. Серія “Бібліотека Дому Франка”. Випуск 5. – Globus Kharkiv Book Factory PrJSC, 2019. – 64 p.
 12. Кайку М. Майбутнє розуму / Мічіо Кайку [перекл. з англ. А.Кам’янець]. – Львів : Літопис, 2017. – 408 с.
 13. Орлевич І. Передмова / І. Орлевич // Національна ідентифікація українців Галичини у ХІХ – на початку ХХ століття (еволюція етноніма) / наук. ред. І. В. Орлевич; переклад передмови В. Кобилецька; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії. – Львів : Логос, 2016. – 320 с.
 14. Штольце Р. Герменевтика і переклад / Р. Штольце ; перекл. з англ. Н. Андрейчук // Handbook of Translation Studies.  – Volume 1 (2010). – P. 141–146. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://benjamins.com/online/hts/articles/her1.uk
 15. Стекконі У. Семіотика і переклад / У. Стекконі ; перекл. з англ. Н. Андрейчук // Handbook of Translation Studies.  –  Volume 1 (2010). – Р. 314–319. − Електронний ресурс. – Режим доступу: https://benjamins.com/online/hts/articles/sem2.uk
 16. Гансен Г. Перекладацькі «помилки» / Г. Гансен ; пер. з англ. І. Одрехівська. – Режим доступу: https://benjamins.com/online/hts
 17. Кабре М. Термінологія і переклад / М. Кабре ; пер. з англ. І. Одрехівська. – Режим доступу: https://benjamins.com/online/hts
 18. Цао Д. Юридичний переклад / Д. Цао ; перек. з англ. Р. А.Ситар. – Режим доступу: https://benjamins.com/online/hts
 19. Мейлартс Р. Багатомовність і переклад / Рейне Мейлартс: пер. з Meylaerts Reine. Multilingualism and translation [Електронний ресурс] Р. Зорівчак. – Режим доступу: https://benjamins.com/online/hts/articles/mul1.uk
 20. Записки НТШ. Т. 265 : Праці Історично-філософської секції / [ред. тому О. Купчин­сь­кий ; пер. резюме англ. мовою Р. Зорівчак, Т. Шмігер, Ю. Янішевська]. – Львів, – 566 с.
 21. Записки НТШ. Т. 267 : Праці Музикознавчої секції / [ред. тому О. Купчин­сь­кий ; пер. резюме англ. мовою Ю. Гарасим, Р. Зорівчак, Т. Шмігер]. – Львів, – 480 с.
 22. Записки НТШ. Т. 268 : Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін / [ред. тому О. Купчин­сь­кий ; пер. резюме англ. мовою Р. Зорівчак, Т. Остра, Т. Шмігер]. – Львів, – 390 с.
 23. Записки НТШ. Т. 269 : Праці Філологічної секції / [ред. тому О. Купчин­сь­кий ; пер. резюме англ. мовою Р. Зорівчак, І. Одрехівська, Т. Шмігер]. – Львів, – 658 с.
 24. Найдан М. Від Гоголя до Андруховича / М. Найдан; пер. з англ. Безух Г., Рябчук М., Зубрицька М., Лучук О., Олійник М., Тацяк О. – Львів : Піраміда, 2017. – 150 с.
 25. Кіз Д. П’ята Саллі / Д. Кіз ; перекл. з англ. В. Куч. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 352 с.
 26. Річ Віра. Післямова перекладача / Віра Річ ; перекл. з англ. Л. Тарапацька // Іван Франко. Мойсей: Поема / Ivan Franko. Moses: Poem. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 312 с.
 27. Ukrainian Journal of Constitutional Law. Scientific and Legal Edition. ‘Independence of Ukraine: Constitutional Aspect’ // Translated by Pekhnyk. – No. 1/2016. – Access mode: http://www.constjournal.com
 28. Ukrainian Journal of Constitutional Law. Scientific and Legal Edition. ‘Constitutional complaint: risks and prospects in the Ukrainian reality’ // Translated by Pekhnyk. – No. 1/2017. – Access mode: http://www.constjournal.com

 

Серед публікацій членів кафедри у попередні роки:

Григорій Кочур. Бібліографічний покажчик / Укл.: Г. Домбровська, З. Домбровська: Наук. ред., автор передмови Р. Зорівчак. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 1999. – 256 с.

Чужоземне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914 – 1939): Бібліографічний покажчик/ За заг. ред. О.Лучук, Т.Лучука; Наук. ред. Р.Зорівчак. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 194 с.

Микола Лукаш: Біобібліогр. покажч. / Уклад. В.Савчин; Наук. ред., співавтор передм. Р.Зорівчак; Редкол.: Б.Якимович (голова) та ін. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 356 с.

Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (на матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою). – Л.: вид-во при Львів. ун-ті, 1983. – 175 с.

Зорівчак Р. П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози). – Львів: Вид-во при Львів. держ. ун-ті, 1989. – 216 с.

Зорівчак Р.П. Боліти болем слова нашого… – Львів: ЛНУ імені Івана    Франка, 2005. – 296с.

Зорівчак Р.П. Гончаренко Агапій // Енциклопедія сучасної України / НАН України. Ін-т енцикл. досліджень; НТШ; Голов. редкол. тому: І.М. Дзюба (співголова), А.І. Жуковський (співголова), М.Г. Железняк та ін. – Київ, 2006. – Т. 6: Го-Гю. – С. 150-151.

Зорівчак Р.П. Григорович Андрій Олександрович // Енциклопедія сучасної України / НАН України. Ін-т енцикл. досліджень; НТШ; Голов. редкол. тому: І.М. Дзюба (співголова), А.І. Жуковський (співголова), М.Г. Железняк та ін. – Київ, 2006. – Т. 6: Го-Гю. – С. 443.

Зорівчак Р.П. Україністика в науково-творчій спадщині професора Юрія Олексійовича Жлуктенка // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ: ВПЦ “Київ. ун-т”, 2006. – Вип.. 17: (До 90-річчя від дня народження професора Ю.О. Жлуктенка). – С. 140-157.

Зорівчак Р.П. Він жив за Кодексом честі: У вінок шани Григорія Кочура // Літ. Україна. – 2007. – 10 трав.

Зорівчак Р.П. З Україною в серці: [Про Маркіяна Нагірного] // Маркіян Нагірний: Поет, науковець, перекладач / Редкол.: М. Падура, Р. Хоркавий, М. Занічковський, А. Содомора. – Львів, 2007. – С. 241-243.

Зорівчак Р.П. Кочурознавство: обґрунтування терміна і його дефініції // Філологічні студії: Наук. часопис / Редкол.: Л.В. Бублейник, О.А. Галич, В.Ф. Давидюк та ін. – Луцьк, 2007. – № 1/2 (39/40). – С. 61-71.

Зорівчак Р.П. На ниві перекладознавства: [Про академіка і члена Президії АН ВШ України, д-ра філол. наук, проф. Олександра Чередниченка] // Літ. Україна. – 2007. – 21 черв.

Зорівчак Р.П. Реалія як компонент національно-культурного контексту: перекладо¬знавчий погляд // Одиниці та категорії сучасної лінгвістики: До 60-річчя з дня народження д-ра філол. наук., проф. Володимира Дмитровича Каліущенка: [Зб. статей] / Редкол.: О.Л. Бєссонова (відп. ред.), А.П. Загнітко, А.Е. Левицький та ін. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток Лтд”, 2007. – С. 398-428. – (Розд. VI: Лінгвокультурологічні аспекти вивчення мовних одиниць. Перекладознавство).

Зорівчак Р.П. Уважним доторком до Слова: Назустріч ювілею Олександра Івановича Чередниченка // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання. Наук. журнал / Редкол.: В.Д. Каліущенко (голов. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – Т. 4, № 2. – С. 121-123.

Зорівчак Р.П. Український художній і науковий переклад у політико-культурологічній концепції Івана Франка // Наукові записки Академії наук вищої школи України. – Дніпропетровськ, 2007. – Т. 2. – С. 22-39.

Зорівчак Р.П. Український художній переклад як націєтворчий чинник // Зарубіж. л-ра. – 2007. – Квіт. (Чис. 14). – С. 1-5.

Зорівчак Р.П. Шевченкове слово в англомовному світі // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2007. – № 1 (23). – С. 96-100.

Зорівчак Р.П. На зустріч ювілею великого майстра (Рец. на: Содомора А. Студії одного вірша. – Львів: Літопис, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.) // Всесвіт. – 2007. – № 9-10. – С. 177-180.

Дзера О.В. Індивідуально-авторське трактування біблійних мотивів як перекладознавча проблема (на матеріалі українських перекладів творів Дж. Г. Байрона): Автореф. дис. … канд. філол. наук / Київ. нац. ун-т. – Київ, 1999. – 21с.

Дзера О.В. Англійська й українська лексикографія (коротка теорія і історія). – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 170с.

Дзера О.В. Рівнева асиметрія засобів позначення у перекладі (на основі метабіблійних концептів у творах Т. Шевченка та їх англомовних перекладах) // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2006. – Вип. 17. – С. 115-122.

Дзера О.В. Концепт «лукавствіє» в метабіблійних творах Т. Шевченка та їх англомовних перекладах // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. Вип. 13. – 2006. – С. 176-183.

Дзера О.В. Методи перекладу поетичних уривків із „Аліси в Країні Чудес”: орієнтація на цільового читача // Іноземна філологія. – Вип. 119. – 2007. – С. 111-118.

Волошин О.Я. “Полтава” у перекладі Є. Гребінки. Критичний огляд Миколи Зерова // Лінгвістичні дослідження. Актуальні проблеми сучасного художнього перекладу: Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару. Випуск 6. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2007. – С. 27-34.

Волошин О.Я. Постать Пантелеймона Куліша в контексті критичних і перекладознавчих праць Миколи Зерова // Мова і культура. – Вип. 9. – Т. 8 (96). – К.: Вид. Дім Д. Бураго, 2007. – С. 146-151.

Волошин О.Я. Неокласицизм у полі системі української культури: перекладознавчий аспект праць М. Зерова // Філологічні студії. – № 1-2 (39-40). – Луцьк, 2007. – С. 55-60.

Грабовецька О. С. Епітетна конструкція у художньому перекладі (на матеріалі української та англійської мов): Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.16 / КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2003. – 22 с.

Грабовецька О.С. Інтерпретація шекспірівського розуміння добра і зла в українських перекладах трагедії „Отелло” (до питання про перекладацькі стратегії) // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Факультет інозем. філології.– К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2006. – Вип. 17. – С. 99-110.

Грабовецька О.С. Байронів шедевр “The Destructionof Sennacherib” у відтворенні М.Зерова та Д.Паламарчука (роздуми над двома перекладами одного вірша) //Вісник Львівського національного університету. Серія іноземні мови. 2006. Вип.13. – С.184-189.

Грабовецька О.С. Константа „Любов” у концептуальній картині світу Івана Франка: перекладацькі інтерпретації (на матеріалі поетичних творів та їх англомовних перекладів) // Філологічні студії 1-2 / Науковий часопис. – Луцьк, 2007. – № 39-49. – С.18-26.

Кам’янець А.Б. Рівні прочитання і перекладацька інтерпретація тексту // Наукові записки. Серія „Філологічна”. – Острог: Видавництво НаУ „Острозька академія”. – Вип. 8. – 2007. – С. 29-38.

Кам’янець А.Б. Роман з багатьма невідомими (Про труднощі відтворення мовної гри в перекладі) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Збірник наукових праць. Випуск 11. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2007 р. – С. 168-173. (У співавторстві з Некряч Т.Є.)

Косів Г.М. Перекладацький метод Віри Річ як інтерпретатора української художньої літератури: Автореф. дис. … канд. філол. наук/Київ, 2006 Автореф. дис. … канд. філол. наук. – 19 c.

Косів Г.М. Глобальний контекст перекладів Віри Річ // Філологічні студії. – Луцьк: Волин. обл. друкарня, 2007. – № 1-2 (39-40). – С. 26-33.

Максимів Г.З. Відтворення казок І.Франка „Коли ще звірі говорили” в англомовному перекладі М.Скрипник та В. Щезни// Філологічні студії. – № 1-2. – Луцьк, 2007. – С. 93-99.

Молчко О.О. Етномовний компонент у порівняльній конструкції: особливості вираження (українсько-англійське зіставлення) // Мовні і концептуальні картини світу (до 90-річчя від дня народження Ю.О. Жлуктенка). Збірник наукових праць. Вип. 17. – 2006. – С. 263-269.

Молчко О.О. Відтворення порівняльних конструкцій з концептом «страх» (на матеріалі українських художніх текстів та їхніх англійських перекладів) // Філологічні студії . – № 1-2. – Луцьк 2007. – С. 175-183.

Молчко О.О. Порівняльні конструкції з реалією в українських та англійських мовах (перекладознавчий аспект) // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. Вип. 13. – 2006. – С. 109-197.

Олексин О.З. Шекспірів каламбур та його відтворення у перекладі (на матеріалі комедій В.Шекспіра та їхніх українських перекладів) // Філологічні студії. – Луцьк, 2007. – № 1-2. – С. 37-42.

Пехник Г.В. Кольоролексеми та їх відтворення (на матеріалі перекладів Г. Кочура) // Філологічні студії. – № 1-2 (39-40). – Луцьк, 2007. – С. 42-48.

Савчин В. Світ музики і театру крізь призму перекладів Миколи Лукаша // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К., 2006. – Вип. 17. – С. 337-341.

Савчин В. Відтворення значущих власних назв у перекладах Миколи Лукаша // Вісник Львівського університету: Серія іноземні мови. – Л., 2006. – Вип. 13. – С. 207-213.

Савчин В. Лукашіана Михайла Москаленка // Всесвіт. – 2007. – № 3-4. – С. 146-151.

Савчин В. Стилістичні деривати у перекладах Миколи Лукаша // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Вип. XV-XVIII. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 570-574.

Савчин В. Творчий метод Миколи Лукаша крізь призму одного перекладу // Мовознавство. – 2007. – № 1. – С. 73-80.

Семеніхіна О. Словесні образи як засоби типізації персонажів (на матеріалі твору Ч. Діккенса “Девід Копперфілд” та його українського перекладу) //Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2006. – Вип.17. – С. 346-352.

Семеніхіна О.С. “Різдвяна пісня в прозі”: два переклади – два століття //Філологічні студії. – Луцьк, 2007. – № 1-2. – С. 48-55.

Ситар Р.А. «Борис Яценко – перекладач ліро-епічної поеми «Слово о полку Ігоревім» // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць – К.: ВПЦ Київський університет, 2006. – С. 360-367.

Ситар Р. А. Методичні вказівки до вивчення фонетичних аспектів англійської мови / для студентів І, ІІ року навчання факультету іноземних мов. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 84 с.

Шмігер Т. Перекладознавчі дослідження на сторінках журналу „Мовознавство” (1967-2000) // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць / КНУ ім. Т. Шевченка. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2006. – Вип. 17: (До 90-річчя від дня народження професора Ю.О. Жлуктенка). – С. 459-465.

Тези доповідей, опубліковані в Україні:

Волошин О.Я. Неокласицизм в українському перекладознавстві. Феномен Миколи Зерова // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу: Матеріали четвертої Всеукраїнської конференції, 19-20 квітня 2007р. – Харків, 2007. – С. 23-24.

Косів Г.М. Інтертекстуальність перекладів Віри Річ як елементів цільової літературної системи // Матеріали Четвертої Всеукр. наук. конф. – Харків: НТМТ, 2007. – С. 69-70.

Олексин О.З. Відтворення функцій каламбурів в українських перекладах комедій В.Шекспіра // Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу». – Харків: НТМТ, 2007. – С. 96-97.

Семеніхіна О.С. Українська Діккенсіана: до історії питання//Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу». – Харків: НТМТ, 2007. – С.119-120.

Рой М.О. “Поняття “поетика” в калейдоскопі перекладознавчих і літературознавчих підходів” // Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу». – Харків: НТМТ, 2007. – С. 106-107.

Шмігер Т.В. Внесок Олександра Фінкеля у розвиток перекладознавчого аналізу в Україні: [Тези] // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу: Матеріали Четвертої Всеукр. наук. конф. 19-20 квітня 2007 / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. Ф-т інозем. мов. – Харків, 2007. – С. 155 156.

Статті, опубліковані за кордоном:

Zorivchak R. For the Sake of Ukrainian Literature: [Про Віру Річ – англійську перекладачку української літератури] // The Ukrainian Quarterly: A journal of Ukrainian and international affairs. – 2007. – Vol. 63, No. 1. – P. 33-42.

Shmiher T. Ukrainian dictionaries and translation: A historical perspective of the 20th century // Further Insights into Semantics and Lexicography / Ed. by U. Mag¬nusson, H. Kardela, A. Głaz. – Lublin: Wyd-wo UMCS, 2007. – P. 139 149.

Переклади:

Дитина Т.О. Лакан Ж. Бажання, життя і смерть /Пер. з рос. Т. Дитини // Ї. – “Гендер, ерос, порно” – 2004. – №33. –– с. 48 – 53.

Записки НТШ. Т. 252: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін / Редкол.: Л. Войтович, А. Гречило, Я. Дашкевич та ін.; Ред. тому О. Купчинський; Пер. резюме англ. мовою: Т. Дитина, Р. Зорівчак, Т. Шмігер. – Львів, 2006 [de facto 2007]. – 807 с.

Да всі єдино будуть. That all may be one. Каталог виставки ікон майстерні «Небо на землі» та І. Крипякевич-Димид (1-20 червня 2007) / Пер. на англ. Т. Дитини/. – Львів. – 2007.

Кам’янець. А.Б. Ґреґорі Дж., Тінторі К. Книга імен / Пер. з англ. А. Кам’янець, Т. Некряч. – Харків: Книжковий Клуб „Клуб Сімейного Дозвілля”, 2007. – 352 с.

Браун Д. Янголи і демони. / Пер. з англ. А. Кам’янець. – Харків: Книжковий Клуб „Клуб Сімейного Дозвілля”, 2007. – 544 с.

Шмігер Т.В. Записки НТШ. Т. 251: Праці Історично-філософської секції / Редкол.: Т. Гунчак, Я. Дашкевич, Л. Зашкільняк та ін.; Ред. тому О. Купчинський; Пер. резюме англ. мовою Р. Зорівчак, Л. Рудницький, Т. Шмігер, О. Щур. – Львів, 2006. – 678 с.

Записки НТШ. Т. 252: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін / Редкол.: Л. Войтович, А. Гречило, Я. Дашкевич та ін.; Ред. тому О. Купчинський; Пер. резюме англ. мовою: Т. Дитина, Р. Зорівчак, Т. Шмігер. – Львів, 2006 [de facto 2007]. – 807 с.

Дослідження

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ 

Головні напрями наукових досліджень:  жанрова типологія перекладів (О. Дзера); загальнотеоретичні та лінгвостилістичні проблеми художнього перекладу ( О. Грабовецька, А. Кам’янець, О. Молчко, О. Олексин); постаті перекладачів і перекладознавців: М. Лукаша (В. Савчин), Г. Кочура (Р. Зорівчак, Г. Пехник), М. Рудницького (А. Василик), М. Зерова (О. Бриська), В. Коптілова (І. Одрехівська), Ю. Жлуктенка (О. Літвіняк); історія українського перекладознавства ХХ століття (Т. Шмігер); рецепція перекладних творів у сприймаючій культурі, зокрема, англійські переклади “Слова о полку Ігоревім” (Р. Ситар), рецепція творів Ч. Діккенса в українській перекладній літературі (О. Семеніхіна); історія англомовної франкіани та шевченкіани (Р. Зорівчак, Т. Шмігер); переклад драматичних творів (А. Галас); методика викладання усного перекладу (С. Брегман).

На кафедрі виконували держбюджетні теми: “Національна пам’ять перекладознавства в особистостях” (Номер державної реєстрації 0117U001309) та “Конвергентні та дивергентні риси галузевих перекладів” (Номер державної реєстрації 0117U001310).

Кафедра організувала та провела Всеукраїнської наукової конференції «Національна пам’ять у філології: перекладознавчі читання на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак», яка відбулася 7-8 листопада 2019 року у Львові. У перший день конференції відбулося урочисте відкриття, пленарне засідання та три паралельні секції: «Внесок професора Р. П. Зорівчак в українське перекладознавство та її дослідницька школа», «Ключові проблеми перекладознавства в контексті сучасних гуманітарних студій» та «Ключові проблеми загальної і контрастивної лінгвістики в контексті сучасних гуманітарних студій». На другий день конференції відбулося підсумкове пленарне засідання. Голови секцій професор Олександр Ребрій, професор Надія Андрейчук та доцент Руслана Ситар доповіли про результати роботи, теми, які обговорювалися, та дискусійні питання.

Кафедра співпрацює з Науковим товариством імені Шевченка, передусім з Комісією Всесвітньої літератури імені Миколи Лукаша, та бере участь у щорічній Шевченківській конференції. Зокрема 14 березня 2019 року відбулася ХХX Наукова сесія Наукового товариства імені Шевченка.

На кафедрі працює науково-методологічний семінар з питань перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Ю. О. Жлуктенка. Періодичність проведення засідань – двічі на місяць. Керівник семінару: доктор філол. наук О. В. Дзера. Учасники семінару – викладачі, аспіранти та студенти кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура, а також  викладачі інших перекладознавчих кафедр України.

Аспіранти та викладачі кафедри активно працюють над кандидатськими та докторськими дисертаціями. За період з 1998 до 2021 р. захищено 2 докторські та 18 кандидатських дисертацій.

 

Стратегія

Зустріч першокурсників із адміністрацією кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

14.09.2022 | 20:20

Шановні першокурсники!

Вітаємо вас із офіційним здобуттям статусу студента Львівського національного університету імені Івана Франка!
А також раді повідомити, що зустріч із адміністрацією кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура відбудеться 16 вересня о 13:30. Чекатимемо на вас в авд. 405 й авд. 434.

Читати »

Інформація для першокурсників кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

14.09.2022 | 19:24

Шановні першокурсники!
Вітаємо вас з офіційним здобуттям статусу студента Львівського національного університету імені Івана Франка!
А також раді повідомити, що зустріч з адміністрацією кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура відбудеться 16 вересня о 13:30.
Чекатимемо на вас в авдиторії 405 й авдиторії 434.

Читати »

Партнерство з гігантом у галузі комп’ютерних технологій для перекладачів – компанією MemoQ.

28.08.2022 | 11:25

Цьогоріч кафедра перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура  налагодила партнерство з гігантом у галузі комп’ютерних технологій для перекладачів – компанією MemoQ, яка забезпечує роботу пам’яті перекладів та глосаріїв, термінологічних баз, машинного перекладу та керування довідковою інформацією в різних середовищах — локально на комп’ютері, із підключенням до віддаленого сервера та в браузері. Програмні продукти компанії дають можливість інтеграції машинного перекладу та постредагування і тепер наші студенти можуть безперешкодно опанувати всі нюанси роботи у середовищі одного з найвідоміших й найпотужніших інструментів автоматизації...

Читати »

Методологічний семінар з проблем перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені професора Юрія Олексійовича Жлуктенка

25.06.2022 | 07:40

Шановні колеги!
Методологічний семінар з проблем перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені професора Юрія Олексійовича Жлуктенка продовжує свою роботу як платформа для конструктивних дискусій та спілкування на наукові, професійні та суміжні теми. Щиро запрошуємо Вас приєднатися до засідання у вівторок, 28 червня, о 17.00.
Обговоримо важливі питання наповнення лекційних курсів, аспектів першої іноземної мови та вивчення перекладу в соціальній сфері (community translation and community interpreting), а також дотичні питання.
Засідання відбуватиметься на платформі зум за посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/84806338012?pwd=fxcLNKC35GZM0lJKFMkcct48V2DTn7.1
Meeting ID: 848 0633 8012
Passcode: 323304
 

Читати »

Перескладання «Теорії перекладу», «Теорії і практики перекладу»

24.06.2022 | 13:24

Перескладання «Теорії перекладу» (3 курс перекладацький відділ) за Талоном № 2 відбудеться 26 червня 2022 року о 13 год.
 
Платформа Zoom.
Вхід за посиланням:
https://us05web.zoom.us/j/86597585010?pwd=WUViSVNtd1NuL2pSa2R1S05wNGhQQT09
Meeting ID: 865 9758 5010
Passcode: q2sAHM
 
 
Перескладання «Теорії і практики перекладу» (3 курс відділ англійської філології) за Талоном № 2 відбудеться 26 червня 2022 року о 12 год.
 
Платформа Zoom.
Вхід за посиланням:
https://us05web.zoom.us/j/83058350339?pwd=MUo4Z3hHUGwzbDkyMHVrUHlTeDROZz09
Meeting ID: 830 5835 0339
Passcode: Wu97W8

Читати »