Релігійна фразеологія в текстах засобів масової інформації: комунікативно-прагматичний аспект (французька, 2 курс магістр)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1121доцент Вигнанська І. М.Інф-61м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1114Інф-61мдоцент Вигнанська І. М.

Опис курсу

Освітня компонента «Релігійна фразеологія в текстах засобів масової інформації: комунікативно-прагматичний аспект» розроблена таким чином, щоб надати здобувачам необхідні знання, обов’язкові для оволодіння теоретичними та методологічними засадами дослідження релігійної фразеології в сучасному мовознавстві, комунікативній лінгвістиці. Освітня компонента передбачає комплексний аналіз прагматичних та семантичних аспектів функціонування релігійних фразеологічних одиниць у текстах засобів масової інформації, виявлення чинників впливу текстового та контекстуального оточення на їх комунікативний характер, а також джерел оновлення структури релігійних фразеологічних одиниць, як результат постійних змін компонентів і структурно-семантичних трансформацій. Освітня компонента складається з практичних та лекційних занять, що дозволить проаналізувати сучасні теорії та методи лінгвопрагматики, системного дослідження релігійної фразеології у засобах масової інформації, розглянути релігійні фразеологічні одиниці як універсалії мас-медійної комунікації, об’єктивувати стилістичний потенціал фразеологічної одиниці у медіатексті з метою розширення уявлення про еволюційні процеси релігійної фразеології. Лінгвістичний компонент допоможе здобувачам визначити структурно-семантичні особливості релігійних фразеологічних одиниць, їх відтворення у лінгвістичній теорії, прослідкувати на прикладах формування нових значень шляхом концептуальної інтеграції при структурно-смислових трансформаціях, виявити міжмовну типологію, джерела оновлення структур релігійних фразеологiчних одиниць, лінгвокогнітивних та соціолінгвістичних особливостей формування фразеологічних інновацій. Метою вивчення вибіркової освітньої компоненти є навчити здобувачів застосовувати на практиці теоретичні методи лінгвопрагматики та проводити системний аналіз релігійних фразеологічних одиниць з урахуванням принципів когнітивної парадигми, факторів когнітивнокомунікативного та дискурсивно-прагматичного характеру та з метою визначення їхнього семантико-прагматичного потенціалу; простежити закономірності трансформованого фразеотворчого розвитку, представити мовні та позамовні чинники у формуванні нових релігійних значень; здійснити узагальнення щодо осмислення ролі релігійних фразеологічних одиниць у механізмах фразеотворення та виявити притаманні їм образні комунікативно-прагматичні домінанти. Завдання освітньої компоненти передбачають вироблення практичних навичок різнорівневого аналізу релігійної фразеології у текстах масової інформації, удосконалення здатності до пошуку, систематизації та критичного аналізу інформації.

Після завершення навчання здобувач вищої освіти буде:

Знати:

 • властивості релігійних фразеологічних одиниць, джерела походження та класифікацію, еволюційні шляхи розвитку;
 • комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні особливості функціонування релігійних фразеологічних одиниць у текстах засобів масової інформації, закономірності їхнього трансформованого розвитку;
 • основні способи перекладу фразеологічних одиниць у релігійних текстах та сучасних текстах засобів масової інформації, ознаки інтертекстуальності;
 • методи системного дослідження релігійної фразеології у засобах масової інформації; головні чинники, що впливають на ступінь активності вживання та сприяють процесу фразеологізації; фактори когнітивнокомунікативного та дискурсивно-прагматичного характеру;
 • фразеологічні модифікації та утворення нових фразеологічних одиниць шляхом концептуальної інтеграції; напрями вторинних фразеотворень; лінгвокогнітивні механізми породження одиниць вторинної фразеоологізації;
 • засоби вираження та інтенсифікації оцінно-емотивної домінанти релігійних фразеологічних одиниць;
 • мовні та позамовні чинники, які сприяють процесу фразеологізації фрагментів релігійного тексту;
 • інноваційну фразеологічну вербалізацію (лінгвокогнітивний та соціолінгвістичний параметри);
 • міжмовну типологію та джерела оновлення структури релігійних фразеологічних одиниць, як результат структурно-семантичних трансформацій;
 • національно – прецедентні феномени релігійного когнітивного простору в публіцистичному дискурсі.

Вміти:

 • застосовувати комплексний аналіз релігійної фразеології в сучасному мовознавстві, адаптувати й доповнювати його методику і процедуру відповідно до мети курсу з урахуванням специфіки досліджуваного матеріалу;
 • виявляти концептуально-семантичні властивості релігійної фразеології, основні характеристики картини світу у свідомості її носів;
 • аналізувати комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні особливості релігійної фразеології, функціонування одиниць у текстах реклами, інтернет-джерелах та медійних заголовках;
 • прослідковувати хронологію активності використання релігійних фразеологічних одиниць у сучасних текстах засобів масової інформації; визначення їхнього семантико-прагматичного потенціалу, лінгвокогнітивні механізми породження одиниць вторинної фразеоологізації;
 • здійснювати типологію релігійної фразеології, доповнювати її класифікацією конверсійних і композиційних моделей творення з урахуванням принципів когнітивної парадигми;
 • розмежовувати узуальну та оказіональну варіантність в результаті процесів вторинного фразеотворення; здійснювати порівняльний аналіз традиційної релігійної форми фразеологічних одиниць з її оказіональним варіантом;порівнювати та простежувати залежність між активацією функціонування фразеологічних одиниць у текстах оригіналу та сучасних текстах засобів масової інформації, визначати кореляцію їх тлумачень, шляхи аналізу та перекладу;
 • виявляти міжмовну типологію та джерела оновлення структури релігійних фразеологічних одиниць, як результат постійних змін компонентів і структурно-семантичних трансформацій; простежувати закономірності їх трансформованого фразеотворчого розвитку в результаті процесів второнних фразотворень, а також внаслідок синтагматичних та парадигматичних віднощень між одиницями: синонімії, антонімії, омонімії;
 • володіти методологічними засадами дослідження лінгвальних об’єктів на різних рівнях мовної структури; простежити розвиток еволюційних процесів релігійної французької фразеології та культурно-комунікативну концепцію мовця.

Освітня компонента передбачає формування у здобувача вищої освіти наступних   загальних   та   фахових   компетентностей, визначених освітньою програмою:

 • ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК 11. Здатність проведення досліджень на належному рівні.
 • ФК 6. Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації для вирішення професійних завдань.
 • ФК 7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.
 • ФК 8. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату.
 • ФК 9. Орієнтування у лінгвокультурних особливостях країн, мови яких вивчаються.

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувач вищої освіти повинен   досягти   наступних   програмних   результатів   навчання визначених освітньою програмою:

 • ПРН 6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.
 • ПРН 9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації.
 • ПРН 17. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в конкретній філологічній галузі.

Рекомендована література

Основна

 1. Paolo Frassi Phraséologie et Terminologie. Hardcover, 2023. – 260p.
 2. Coca Monica Termes chrétiens dans la phraséologie roumaine – La variation et la variété de la terminologie chrétienne dans le discours public et dans le texte journalistiques, Européenne, 2023. – 224p.
 3. Cottin, J. Les symboles bibliques dans la publicité: développement, contextes, conflits. Revue de communication sociale et publique, 2022. – 32р.
 4. Isabel González Rey La phraséologie du français (3e édition, revue et augmentée) – Toulouse: Presses universiaires du Midi, 2021. – 280 p.
 5. Salaj Mejri, Luis Meneses-Lerin, Brigitte Buffard-Moret La phraséologie française en questions. – Paris : Ed. Hermann, 2020. – 465p.

Допоміжна

 1. Isabel González Rey, Bárdosi, Vilmos Dufays Nouveau phraséotext – Le français idiomatique: une double méthode de phraséodidactique et de phraséotraduction, 2023. – 34p
 2. Céline Bonato. Pragmatique des locutions figuratives : compréhension et usage. Sciences de l’Homme et Société. 2020. – 128p.
 3. William W. Klein, ‎Craig L. Blomberg, Robert L. Hubbard Jr.‎ Introduction to Biblical Interpretation.- 3rd Edition. 2017. – 563p.
 4. Soued A. Les symboles dans la Bible /Albert Soued // Lecture de la Bible à travers les principaux symboles de la tradition juive. – Paris : Grancher, 2012. – 398 p.
 5. Barr J. The Semantics of Biblical Language Logos Research Edition, 2015. – 319 p.
 6. Carpa Antonella, Traduttore traditore: de la possibilité de traduire les expressions figées en littérature. Revue Interdisciplinaire “Textes & contextes” [en ligne], 2011: “Stéréotypes en langue et en discours”.https://revuesshs.ubourgogne.fr/textes&contextes/document.php?
 7. Cossette, C. L’allusion biblique comme axe persuasif en publicité. Communication et organisation, mis en ligne le 26 mars 2012:http://journals.openedition.org/communicationorganisation/1852
 8. Cottin, J. et Walbaum, R. Dieu et la pub! Paris, Presses bibliques universitaires-Cerf, 2000. – 108p.
 9. Diel P. Le symbolisme dans la Bible Paris: Payot & Rivage, 2003. – 301p.
 10. Jean C. Bologne Expressions d’origine biblique – Paris.: Larousse., 2000. – 290 р.
 11. Lugrin G., Molla S. Dieu Otage de la pub / Gilles Lugrin, ‎Serge Molla. Montréal: Ed. Albor et Fides. 2008. –
 12. Lugrin G. Généralité et intertextualité dans le discours publicitaire de presse écrite Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien : Ed. Peter Lang coll. «Publications Universitaires Européennes», 2006. – 487p.
 13. Meunier F., Grange S. Phraseology in Foreign Language Learning and Teaching Philadelphia: John Benjamins Publishing Company Amsterdam, 2008. – 273 p.
 14. Olivier Soutet, Inès Sfar, Salah Mejri Phraséologie et discours, 2018. – 450p.
 15. Баран Я.А., Зимомря М.І. Фразеологія: знакові величини / Я.А.Баран, М.І.Зимомря, О.М.Білоус, І.М.Зимомря. Навчальний посібник для здобувачів факультетів іноземних мов – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 256с.

Словники та довідники

 1. Nouveau dictionnaire biblique Révisé et augmenté / Alfred Kuen. –Éditeur : Emmaüs. 2022. – 1364p.
 2. La Sainte Bible: Louis Segond 1910 (L’Ancien et le Nouveau Testament). 2021. – 2740 р.
 3. Le grand dictionnaire de la Bible Editions Excelsis; 2020. –1808p.
 4. Dictionnaire culturel de la Bible / Danielle Fouilloux, Annie Langlois, Alice Le Moigné, Françoise Spiess – Éditeur : Paris, Perrin, 2010 – 624 p.
 5. Dictionnaire biblique culturel et littéraire / Chantal Labre.- Colin,2008 – 320p.
 6. Dictionnaire des noms propres de la Bible / Olivier Odelain, Raymond Seguineau. – Paris : Éd. Cerf-Desclée de Brouwer, 2002. –  518 p.
 7. Dictionnaire encyclopédique de la Bible / Pierre Norma. – Brepols., 2002. – 1373 p

https://www.ktotv.com/emissions/dieu-dans-la-pub

https://citepubcitecom.wordpress.com/2013/02/03/religion-et-pub-quel-scandale/

https://www.rtl.fr/culture/medias-people/expressions-religieuses-7793323009

https://imagesetsociete.org/conference/dieu-otage-de-la-pub-references-religieuses-dans-la-publicite/

http://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/index.php?id=237

https://revuesshs.ubourgogne.fr/textes&contextes/document.php

http://wwwling.arts.kuleuven.be/franitalco/papers/Lamiroy2008.pdf

http://journals.openedition.org/linx/283

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Релігійна фразеологія в текстах засобів масової інформації: комунікативно-прагматичний аспект

Завантажити силабус