Релігійна фразеологія в текстах засобів масової інформації: комунікативно-прагматичний аспект (французька, 2 курс магістр)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1121доцент Вигнанська І. М.Інф-61м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1114Інф-61мдоцент Вигнанська І. М.

Опис курсу

Курс навчальної дисципліни передбачає комплексний аналіз прагматичних та семантичних аспектів функціонування релігійних фразеологічних одиниць у текстах засобів масової інформації, виявлення чинників впливу текстового та контекстуального оточення на їх комунікативний характер, а також джерел оновлення структури релігійних фразеологічних одиниць, як результат постійних змін компонентів і структурно-семантичних трансформацій. Курс складається з практичних та лекційних занять, що дозволить проаналізувати сучасні теорії, методи системного дослідження релігійної фразеології у засобах масової інформації, розглянути релігійні фразеологічні одиниці як універсалії мас-медійної комунікації, об’єктивувати стилістичний потенціал фразеологічної одиниці у медіатексті.  Лінгвістичний компонент курсу допоможе студентам визначити структурно-семантичні особливості релігійних фразеологічних одиниць, їх відтворення у лінгвістичній теорії, виявити міжмовну типологію та джерела оновлення структур релігійних фразеологчних одиниць, формування нових значень шляхом концептуальної інтеграції при структурно-смислових трансформаціях.  Основна мета навчальної дисципліни полягає у тому, щоб за допомогою комплексного аналізу виявити семантичні та прагматичні аспекти актуалізації релігійних фразеологічних одиниць у засобах масової інформації, простежити закономірності їхнього трансформованого фразеотворчого розвитку, представити мовні та позамовні чинники у формуванні нових релігійних значень, а також здійснити узагальнення щодо осмислення ролі релігійних фразеологічних одиниць у механізмах фразеотворення та виявити притаманні їм образні комунікативно-прагматичні домінанти.

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб оволодіти основними теоретичними та методологічними засадами дослідження релігійної фразеології в сучасному мовознавстві; аналізувати публіцистичний дискурс у лінгвістичній теорії, його структурні особливості; визначити особливості семантики і функціонування національно-прецедентних феноменів релігійного когнітивного простору в засобах масової інформації; дослідити релігійні фразеологічні одиниці у знаковому національно-культурному “просторі”, що є способом виявлення культурно-національної конотації; ознайомити  з особливостями творення релігійних фразеологічних одиниць у французькій мові, ознаками та функціями в мовленні; науковими підходами  до аналізу та структурування релігійних фразеологічних одиниць; представити медійну фразеологія та категорію експресивності: стилістичні взаємозалежності; засоби вираження та інтенсифікації  оцінно-емотивної домінанти  релігійних фразеологічних одиниць;  збагачувати й активізувати фразеологічний запас, сприяти оволодінню мовленнєвим етикетом, засобами  релігійної фразеології; представити приклади семантичного переосмислення релігійних фразеологічних одиниць у текстах засобів масової інформації (когнітивна метафора/метонімія); виокремлювати та класифікувати явища варіативності та синонімії, визначати парадигматичні відношення релігійних фразеологічних одиниць у текстах засобів масової інформації; аналізувати інноваційну фразеологічну вербалізацію (лінгвокогнітивний та соціолінгвістичний параметри); формувати вміння й навички доречно й правильно вживати релігійні фразеологічні одиниці в різноманітних ситуаціях спілкування; аналізувати французькі текстові фрагменти засобів масової інформації, основні способи перекладу; простежити ознаки інтертекстуальності, залежність між активацією їх функціонування у текстах оригіналу та сучасних текстах засобів масової інформації, визначити кореляцію тлумачень.

Рекомендована література

 1. Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія / Зорівчак Роксоляна Петрівна. – Львів : Вища шк., 1983. – 175 с.
 2. Данелян Ю.В. Структурні і смислові трансформації логоепістем у французькому медіа-дискурсі: комунікативно-прагматичний і лінгвокогнітивний аспекти: дис. … канд. філол. наук : 10.02.05 / Юлія Володимирівна Данелян. – К., 2009. – 196 с.
 3. Коновець С. П. Комунікативно-прагматичні особливості актуалізації фразеологізмів у дискурсі сучасної преси (за матеріалами іспанських періодичних видань) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.05 “Романські мови” / Сніжана Павлівна Коновець. – К., 2001. – 167 с.
 4. Назаренко О. Національно-прецедентні феномени українського когнітивногопростору в дискурсі мас-медіа / О. Назаренко // Мовознавчий вісник: 36. наук. пр. /Відп. ред. Г.І. Мартинова. – Черкаси, 2010. – Вип. 10. – С. 176-179
 5. Carpa Antonella, Traduttore traditore: de la possibilité de traduire les expressions figées en littérature. Revue Interdisciplinaire “Textes & contextes” [en ligne], 2011: “Stéréotypes en langue et en discours”.
 6. Cutting J. Pragmatics and Discourse / Joan Cutting. – London and New York: Routledge, 2002. – 187p
 7. Gross G. Les expressions figées en français (noms composés et autres locutions) / Gustav Gross. – Paris : Ophys., 2001. – 161 р.
 8. Isabel González Rey La phraséologie du français / Isabel González Rey.–Toulouse. : Presses universitaires du Mirail, 2002. – 268 p
 9. Jean C. Bologne Expressions d’origine biblique / Jean Claude Bologne – Paris.: Larousse., 2000. – 290 р.
 10. Le Guern M. Sémantique de la métaphore et de la métonymie / Michel Le Guern. – Paris : Larousse, Collection Langue et Langage. – 2003. – 126 p.
 11. Lugrin G., Molla S. Dieu Otage de la pub / Gilles Lugrin, ‎Serge Molla. Montréal: Ed. Albor et Fides. 2008. –  205
 12. Lugrin G. Généralité et intertextualité dans le discours publicitaire de presse écrite / Gilles Lugrin. – Bern, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien : Ed. Peter Lang coll. «Publications Universitaires Européennes», 2006. – 487p.
 13. Meunier F., Grange S. Phraseology in Foreign Language Learning and Teaching / Fanny Meunier, Sylvain Grange.,Philadelphia: John Benjamins Publishing Company Amsterdam, 2008. — 273 p.
 14. Robert Philippe de, Millet O. Culture biblique / Olivier Millet et Philippe de Robert. Paris, Presses universitaire de France, 2001. – 553p.
 15. Soued A. Les symboles dans la Bible /Albert Soued // Lecture de la Bible à travers les principaux symboles de la tradition juive. – Paris : Grancher, 2012. – 398 p.
 16. Yanik le Boulicaut Onomastique biblique: des richesses de la Bible hébraïque aux usages en langues modernes. Université Catholique de l’Ouest Institut de Perfectionnement en Langues Vivantes., 1990 – 228 р

Словники та довідники

 1. Bossard M. Le vocabulaire de la Bible française / Maurice Bossard // Etudes de lettres. – Lausanne, avril-juin 2. – Р. 61-86.
 2. Fouilloux D. Dictionnaire culturel de la Bible / Danielle Fouilloux.– Paris. : Ed. Nathan, 2002. – 320 р.
 3. Dictionnaire encyclopédique de la Bible / Pierre Norma. – Maxi-Livres., 2001. – 411 p.
 4. La Bible (La Sainte Bible – Ancien et Nouveau Testament, Louis Segond 1910). 2012. –  1210 р.
 5. Dictionnaire des noms propres de la Bible / Olivier Odelain, RobertSeguineau. – Paris : Éd. Cerf-Desclée de Brouwer, 2002.  –  492 p.
 6. Prevost J. Le nouveau vocabulaire biblique/ JeanPaulPrévost Marie-Andrée Colbeaux,Hugues Cousin,Jean-Jacques Lavoie – Bayard Culture . 2004. – 450p.

https://www.ktotv.com/emissions/dieu-dans-la-pub https://citepubcitecom.wordpress.com/2013/02/03/religion-et-pub-quel-scandale/ https://www.rtl.fr/culture/medias-people/expressions-religieuses-7793323009 https://imagesetsociete.org/conference/dieu-otage-de-la-pub-references-religieuses-dans-la-publicite/ http://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/index.php?id=237 https://revuesshs.ubourgogne.fr/textes&contextes/document.php? http://wwwling.arts.kuleuven.be/franitalco/papers/Lamiroy2008.pdf http://journals.openedition.org/linx/283

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус