Релігійна фразеологія в текстах засобів масової інформації: комунікативно-прагматичний аспект (французька, 5 курс)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Вигнанська І. М.Інф51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
9Іна-51Мдоцент Вигнанська І. М.

Опис курсу

Курс навчальної дисципліни передбачає дослідження особливостей функціонування релігійних фразеологічних одиниць в текстах засобів масової інформації на матеріалі сучасних французьких періодичних видань: Le Canard enchaîné, La Croix, l’Humanité, l’Evenement du jeudi, le Figaro, Libération, le Monde, Marianne, le Nouvel Observateur, le Parisien, le Point, Quotidien de Paris, le Soir, Sud-Ouest, l’Express, la Tribune, а також чинники впливу текстового оточення на комунікативно-прагматичний характер одиниць. Програма формує вміння й навички правильно вживати релігійні фразеологічні одиниці, визначати кореляцію їх тлумачень, характер синонімічних зв’язків, визначити мовні механізми структурно-смислових трансформацій внаслідок синтагматичних та парадигматичних відношень між одиницями. Лінгвістичний компонент курсу допоможе студентам глибше засвоїти структурно-граматичні та семантичні особливості релігійних фразеологічних одиниць, їх відтворення у лінгвістичній теорії. Курс має на меті, шляхом застосування сучасних методів аналізу, здійснити узагальнення щодо осмислення ролі релігійних фразеологічних одиниць у механізмах фразеотворення та виявити притаманні їм комунікативно-прагматичні домінанти; розширити уявлення про еволюційні процеси сучасної французької фразеології; визначити перспективні напрями дослідження релігійних фразеологічних одиниць у текстах засобів масової інформації, простежити закономірності їхнього трансформованого фразеотворчого розвитку.

знати: аналіз та структурування релігійних фразеологічних одиниць, їх комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні особливості функціонування у текстах засобів масової інформації, закономірності їхнього трансформованого розвитку; кореляція їх тлумачень; особливості творення релігійних фразеологічних одиниць у французькій мові, ознаки та функції в мовленні; мовні та позамовні чинники, які сприяють процесу фразеологізації фрагментів релігійного тексту; міжмовну типологію та джерела оновлення структури релігійних фразеологічних одиниць, як результат постійних змін компонентів і структурно-семантичних трансформацій; вплив фразеологічних модифікацій на утворення нових одиниць; механізми вторинних фразеотворень.

вміти:оволодіти методологічними засадами дослідження лінгвальних об’єктів на різних рівнях мовної структури; простежити розвиток еволюційних процесів французької фразеології та культурно-комунікативну концепцію мовця; порівняти методи дослідження релігійної фразеології в українському та зарубіжному мовознавстві; виявити чинники впливу текстового, контекстуального оточення на комунікативно-прагматичний характер одиниць; дослідити релігійні фразеологічні одиниці у знаковому національно-культурному “просторі”, що є способом виявлення культурно-національної конотації; проводити системний аналіз одиниць з метою визначення їхнього семантико-прагматичного потенціалу; представити мовні та позамовні чинники у формуванні нових релігійних значень; розмежувати узуальну та оказіональну варіантність в результаті процесів вторинних фразеотворень; здійснити порівняльний аналіз традиційної релігійної форми фразеологічних одиниць з її оказіональним варіантом; визначити кореляцію тлумачень, характер синонімічних зв’язків, мовні механізми структурно-смислових трансформацій внаслідок синтагматичних та парадигматичних відношень між одиницями.

 

Рекомендована література

Базова

 1. Бацевич Ф.С, Основи комунікативної лінгвістики / Ф.С. Бацевич. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2004. – 334с.
 2. Вигнанська І.М Семантика та прагматика фразеологічних релігійних одинць у сучасному французькому публіцистичному дискурсі. дис. … канд. філол. Наук : 10.02.05 / Ірина Михайлівна Вигнанська. – К., 2010. – 244 с.
 3. Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія / Зорівчак Роксоляна Петрівна. – Львів : Вища шк., 1983. – 175 с.
 4. Ужченко В. Д. Українська фразеологія. Посібник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів / Віктор Дмитрович Ужченко— Луганськ: Альма-матер, 2005. — 400 с.
 5. Isabel González Rey La phraséologie du français / Isabel González Rey.– : Presses universitaires du Mirail, 2002. – 268 p.

Допоміжна

 1. Баран Я.А., Зимомря М.І. Фразеологія: знакові величини / Я.А.Баран, М.І.Зимомря, О.М.Білоус, І.М.Зимомря. Навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 256с.
 2. Данелян Ю.В. Структурні і смислові трансформації логоепістем у французькому медіа-дискурсі: комунікативно-прагматичний і лінгвокогнітивний аспекти: дис. … канд. філол. наук : 10.02.05 / Юлія Володимирівна Данелян. – К., 2009. – 196 с.
 3. Коновець С. П. Комунікативно-прагматичні особливості актуалізації фразеологізмів у дискурсі сучасної преси  / Сніжана Павлівна Коновець. – К., 2001. – 167 с.
 4. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник / О.О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2008. – 712 с.
 5. Bardosi V. Un ange passe: сontribution à l’étymologie d’une locution G. Greciano éd. Europhras. Phraséologie contrastive / Vilmos Bardosi. Collection recherches germaniques. – Strasbourg, 2001. –  P. 7–16.
 6. Barr J. The Semantics of Biblical Language / James Barr. – Oxford : Oxford University Press , 1981. – 245 p.
 7. Cutting J. Pragmatics and Discourse / Joan Cutting. – London and New York: Routledge, 2002. – 187p.
 8. Erickson J.F. Biblical Semantic Structure and Biblical Lexicology : Ph. D. Diss. / J.F. Erickson. – Fuller, 1980. – 325 p.
 9. Gross G. Les expressions figées en français (noms composés et autres locutions) / Gustav Gross. – Paris : Ophys., 2001. – 161 р.
 10. Jean C. Bologne Expressions d’origine biblique / Jean Claude Bologne – Paris.: Larousse., 2000. – 290 р.
 11. Le Guern M. Sémantique de la métaphore et de la métonymie / Michel Le Guern. – Paris : Larousse, Collection Langue et Langage. – 2003. – 126 p. 
 12. Lugrin G., Molla S. Dieu Otage de la pub  / Gilles Lugrin, ‎Serge Molla. Montréal: Ed. Albor et Fides. 2008. –  205p.
 13. Meunier F., Grange S. Phraseology in Foreign Language Learning and Teaching / Fanny Meunier, Sylvain Grange.,Philadelphia: John Benjamins Publishing Company Amsterdam, 2008. — 273 p.
 14. Robert Philippe de, Millet O. Culture biblique / Olivier Millet et Philippe de Robert. Paris, Presses universitaire de France, 2001. – 553p.
 15. Soued A. Les symboles dans la Bible /Albert Soued // Lecture de la Bible à travers les principaux symboles de la tradition juive. – Paris : Grancher, 2012. – 398 p.
 16. William W. Klein, ‎Craig L. Blomberg, Robert L. Hubbard Jr.‎Introduction to Biblical Interpretation  / William Wade Klein, Craig L.Blomberg, Robert L.Hubbard, Kermit Allen Ecklebarger.- 3rd-Edition. 2004. – 563p.

Словники та довідники

 1. Удовиченко Г.М. Фразеологiчний словник української мови. T.1-2. – К.: Вища Школа, 1984. – Т.1.: 304 с., Т.2.: 304 с.
 2. Bossard M. Le vocabulaire de la Bible française / Maurice Bossard // Etudes de lettres. – Lausanne, avril-juin 2. – Р. 61-86.
 3. Fouilloux D. Dictionnaire culturel de la Bible / Danielle Fouilloux.– Paris. : Ed. Nathan, 2002. – 320 р.
 4. Dictionnaire encyclopédique de la Bible / Pierre Norma. – Maxi-Livres., 2001. – 411 p.
 5. Dictionnaire des religions / Pierre Norma. – Maxi-Livres., 2000. – 285 p.
 6. La Bible (La Sainte Bible – Ancien et Nouveau Testament, Louis Segond 1910). 2012. –  1210 р.
 7. Dictionnaire des noms propres de la Bible / Olivier Odelain, RobertSeguineau. – Paris : Éd. Cerf-Desclée de Brouwer, 2002.  –  492 p.
 8. Prevost J. Le nouveau vocabulaire biblique/ JeanPaulPrévost Marie-Andrée Colbeaux,Hugues Cousin, Jean-Jacques Lavoie – Bayard Culture . 2004. – 450p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус