Семантика фразеологічних біблійних одиниць у французькому публіцистичному дискурсі (французька, 3 курс)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Вигнанська І. М.Інф31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
5Інф31доцент Вигнанська І. М.

Опис курсу

Курс навчальної дисципліни передбачає дослідження та системний аналіз фразеологічних біблійних одиниць у контекстах сучасного публіцистичного дискурсу, визначення їхнього семантико-прагматичного потенціалу. У курсі навчальної дисципліни представлено еволюційні процеси біблійної фразеології, її основні властивості, джерела походження, класифікації. Курс має на меті ознайомити та навчити студентів застосовувати на практиці теоретичні методи лінгвопрагматики, визначити вплив мовних та позамовних чинників, які сприяють процесу фразеологізації фрагментів публіцистичного тексту. Програма забезпечує всебічну підготовку та закладає основу для опанування знаннями з фразеології французької мови, формує вміння й навички використання фразеологічних біблійних одиниць, як важливого засобу побудови аргументованого викладу інформації у публіцистичному дискурсі для досягнення прагматико-комунікативного ефекту. Лінгвістичний компонент курсу допоможе студентам дослідити національно-прецедентні фразеологічні біблійні одиниці, культурно-національну конотацію, а також міжмовну типологію та джерела оновлення структури фразеологічних одиниць, як результат постійних змін компонентів і структурно-семантичних трансформацій, виявити їх прагматико-комунікативні особливості функціонування у контекстах сучасного публіцистичного дискурсу

Результати навчання:

знати: еволюційні процеси біблійної фразеології, властивості, джерела походження, класифікація та способи відтворення;наукові підходи до аналізу та структурування фразеологічних біблійних одиниць; дослідження публіцистичного дискурсу у лінгвістичній теорії, його структурні особливості; жанрові диференційні ознаки фразеологічних біблійних одиниць у публіцистичному дискурсі; особливості функціонування прецедентних фразеологічних біблійних одиниць як компонентів національного колориту; засоби вираження оцінно-емотивного характеру експресивності; авторський фонд вживання, культурно-комунікативна концепція мовця, прагматико-комунікативні та структурно-семантичні особливості функціонування біблійних фразеологічних одиниць у контекстах сучасного публіцистичного дискурсу, закономірності їхнього трансформованого розвитку; джерела оновлення структури, як результат постійних змін компонентів і структурно-семантичних трансформацій.

вміти: володіти методологічними засадами дослідження лінгвальних об’єктів на різних рівнях мовної структури; виявити наукові підходи до аналізу та структурування фразеологічних біблійних одиниць; дослідити публіцистичний дискурс у призмі лінгвопрагматики, виявити співвідношення експресивного / емоційного компонентів та оцінної маркованості на інформаційний характер одиниць; дослідити категорію оцінки, яка створює інтенціональний контекст, що реалізується у меліоративному та пейоративному варіантах маркованості; здійснити комплексний системний аналіз прагматичних та семантичних аспектів функціонування фразеологічних біблійних одиниць у різних жанрових варіантах публіцистичного дискурсу, представити процеси метафоризації та метонімізації, а також характер процесу символізації біблійної власної назви; здійснити аналіз фразеологічних запозичень, способи їх відтворення; системні вияви трансформованих процесів фразеологічних біблійних одиниць у публіцистичному дискурсі, полісемантичні системні зв’язки; виявити міжмовну типології фразеологічних біблійних одиниць на всіх рівнях їхньої структурно-семантичної організації; визначати перспективні напрями дослідження фразеологічних біблійних одиниць у публіцистичному дискурсі; визначити та дослідити внутрішні закономірності фразеологічних біблійних одиниць  у публіцистичних виданнях в результаті процесів второнних фразотворень.

Рекомендована література

Базова
1. Баран Я.А., Зимомря М.І. Фразеологія: знакові величини / Я.А.Баран, М.І.Зимомря, О.М.Білоус, І.М.Зимомря. Навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 256с.
2. Бацевич Ф.С, Основи комунікативної лінгвістики / Ф.С. Бацевич. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2004. – 334с.
3. Вигнанська І.М Семантика та прагматика фразеологічних біблійних одинць у сучасному французькому публіцистичному дискурсі. дис. … канд. філол. Наук : 10.02.05 / Ірина Михайлівна Вигнанська. – К., 2010. – 244 с.
4. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник / О.О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2008. – 712 с.
5. Ужченко В. Д. Українська фразеологія. Посібник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів / Віктор Дмитрович Ужченко— Луганськ: Альма-матер, 2005. — 400 с.
6. Isabel González Rey La phraséologie du français / Isabel González Rey.– Toulouse. : Presses universitaires du Mirail, 2002. – 268 p.

Допоміжна
1. Данелян Ю.В. Структурні і смислові трансформації логоепістем у французькому медіа-дискурсі: комунікативно-прагматичний і лінгвокогнітивний аспекти: дис. … канд. філол. наук : 10.02.05 / Юлія Володимирівна Данелян. – К., 2009. – 196 с.
2. Коновець С. П. Комунікативно-прагматичні особливості актуалізації фразеологізмів у дискурсі сучасної преси / Сніжана Павлівна Коновець. – К., 2001. – 167 с.
3. Шевченко Л. Л. Семантична трансформація у текстах Нового Заповіту / Людмила Леонідівна Шевченко // Мовознавство. – 2001. – № 3. – С. 70–76.
4. Cassirer E. The phylosophy of Symbolic Forms / Ernst Cassirer. – London : Yale University Press Vol.2. – 78 р.
5. Collins John Quand la Bible fait le Malin / John J.Collins. Le Monde de la Bible. – N179. 2007, 25p.
6. Cutting J. Pragmatics and Discourse / Joan Cutting. – London and New York: Routledge, 2002. – 187p.
7. Erickson J.F. Biblical Semantic Structure and Biblical Lexicology : Ph. D. Diss. / J.F. Erickson. – Fuller. – 325 p.
8. Jean C. Bologne Expressions d’origine biblique / Jean Claude Bologne – Paris.: Larousse., 2000. – 290 р.
9. Lugrin G., Molla S. Dieu Otage de la pub / Gilles Lugrin, ‎Serge Molla. Montréal: Ed. Albor et Fides. 2008. – 205p.
10. Omazic M Cognitive linguistic theories in phraseology. Jesikoslovje 6 (1), 2005.- 56 p.
11. Soued A. Les symboles dans la Bible /Albert Soued // Lecture de la Bible à travers les principaux symboles de la tradition juive. – Paris : Grancher, 2012. – 398 p.
12. William W. Klein, ‎Craig L. Blomberg, Robert L. Hubbard Jr.‎ Introduction to Biblical Interpretation / William Wade Klein, Craig L.Blomberg, Robert L.Hubbard, Kermit Allen Ecklebarger.- 3rd Edition. 2004. – 563p.

Словники та довідники
1. Fouilloux D. Dictionnaire culturel de la Bible / Danielle Fouilloux. – Paris. : Ed. Nathan, 2002. – 320 р.
2. Dictionnaire encyclopédique de la Bible / Pierre Norma. – Maxi-Livres., 2001. – 411 p.
3. La Bible (La Sainte Bible – Ancien et Nouveau Testament, Louis Segond 1910). 2012. – 1210 р.
4. Dictionnaire des noms propres de la Bible / Olivier Odelain, Robert Seguineau. – Paris : Éd. Cerf-Desclée de Brouwer, 2002. – 492 p.
5. Prevost J. Le nouveau vocabulaire biblique/ Jean Paul Prévost Marie-Andrée Colbeaux, Hugues Cousin, Jean-Jacques Lavoie // Bayard Culture , 2004. – 450p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус