Релігійна лексика фразеологічних одиниць в сучасному публіцистичному дискурсі (на матеріалі французьких періодичних видань) (французька, 4 курс)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Байцар І. М.Інф41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Інф41доцент Байцар І. М.

Опис курсу

Освітня компонента передбачає набуття практичних навичок володіння фразеологічним фондом сучасної французької мови, а також дослідження структурно-семантичних особливостей релігійної лексики фразеологічних одиниць в  публіцистичному дискурсі на матеріалі французьких періодичних видань: Le Canard enchaîné, La Croix, l’Humanité, l’Evenement du jeudi, le Figaro, Libération, le Monde, Marianne, le Nouvel Observateur, le Parisien, le Point, Quotidien de Paris, le Soir, Sud-Ouest, l’Express, la Tribune та ін. Освітня компонента закладає основу для опанування знаннями з фразеології французької мови, формує вміння й навички доречно й правильно використовувати релігійно марковану лексику в різноманітних ситуаціях спілкування, збагатити та активізувати її використання, встановити мовні й позамовні чинники, які впливають на мовну еволюцію, детермінують якісні зміни в семантичній структурі релігійних маркованих лексем та лексики французької мови в цілому. Мета освітньої компоненти: ознайомити здобувачів з особливостями функціонування релігійної лексики, представити її еволюційні процеси, основні властивості, джерела походження, а також вплив текстового та контекстуального оточення на її подальше використання у жанрових варіантах публіцистичного дискурсу.  Завдяки роботі з численними відео матеріалами, публіцистичними та інтернет джерелами, програма курсу розроблена з метою надати системні знання про ознаки релігійних фразеологічних одиниць, як важливого засобу побудови аргументованого викладу інформації, визначити джерела походження, способи відтворення їх семантико-прагматичного потенціалу в сучасному публіцистичному дискурсі на матеріалі французьких періодичних видань.

Після завершення навчання здобувач буде:

Знати:

 •  еволюційні процеси релігійної лексики, основні властивості, джерела походження, класифікацію, наукові підходи до аналізу та структурування релігійних фразеологічних одиниць;
 • основні поняття та термінологічний апарат, який необхідний для вивчення фразеологічного фонду французької мови;
 • особливості публіцистичного дискурсу у лінгвістичній теорії, його різновиди; жанрові диференційні ознаки релігійних фразеологічних одиниць у публіцистичному дискурсі;
 • засоби вираження оцінно-емотивного характеру експресивності релігійної лексики фразеологічних одиниць у публіцистичному дискурсі;
 • мотивованість значення як структурно-семантична характеристика релігійних фразеологічних одиниць французької мови, типологічні ознаки мотивованості;
 • релігійний та авторський фонд вживання фразеологічних одиниць у публіцистичному дискурсі, культурно-комунікативна концепція мовця;
 • причини, яким підпорядковується вибір та вживання релігійної лексики фразеологічних одиниць, як важливого засобу побудови аргументованого викладу інформації у публіцистичному дискурсі для досягнення прагматико-комунікативного ефекту;
 • прагматико-комунікативні та структурно-семантичні особливості функціонування релігійної лексики фразеологічних одиниць у контексті сучасного публіцистичного дискурсу, закономірності їхнього трансформованого розвитку; системні вияви трансформованих процесів.

Вміти:

 • виявляти мовні та позамовні чинники, які сприяють процесу фразеологізації фрагментів релігійного тексту, формуванню нових значень;
 • розпізнавати пейоративну та меліоративну маркованість релігійної лексики фразеологічних одиниць в публіцистичному дискурсі; засоби вираження оцінно-емотивного характеру експресивності;
 • застосовувати на практиці теоретичні методи лінгвопрагматики, представляти особливості публіцистичного дискурсу у лінгвістичній теорії, його структурні ознаки;
 • проводити системний аналіз релігійної лексики фразеологічних одиниць з метою визначення семантико-прагматичного потенціалу в публіцистичному дискурсі;
 • здійснювати комплексний аналіз прагматичних та семантичних аспектів функціонування релігійної лексики фразеологічних одиниць у різних жанрових варіантах публіцистичного дискурсу,
 • визначати та досліджувати внутрішні закономірності релігійної лексики фразеологічних одиниць  у публіцистичних виданнях;
 • відрізняти фразеологічні варіанти та синоніми (аналіз текстового матеріалу); охарактеризувати полісемантичні системні зв’язки релігійних фразеологічних одиниць;
 • досліджувати процеси семантичного переосмислення внаслідок процесів метафоризації та метонімізації, а також характер процесу символізації релігійної власної назви;
 • представляти системні вияви трансформованих процесів релігійних фразеологічних одиниць у сучасному публіцистичному дискурсі, модифікації, що відбуваються в семантичних структурах досліджуваних одиниць;
 • виявляти міжмовну типології релігійних фразеологічних одиниць на всіх рівнях їхньої структурно-семантичної організації
 • визначати перспективні напрями дослідження релігійної лексики у міні та макро контекстах публіцистичного дискурсу.

Рекомендована література

Основна

 1. Isabel González Rey, Bárdosi, Vilmos Dufays Nouveau phraséotextе – Le français idiomatique: une double méthode de phraséodidactique et de phraséotraduction, 2023. – 34p.
 2. Paolo Frassi Phraséologie et Terminologie. Hardcover, 2023. – 260p.
 3. Іsabel González Rey La phraséologie du français (3e édition, revue et augmentée) /Maria Isabel González Rey.–Toulouse: Presses universitaires du Midi, 2021. – 280 p.
 4. Salaj Mejri, Luis Meneses-Lerin, Brigitte Buffard-Moret. La phraséologie française en questions. – Paris : Ed. Hermann, 2020. – 465 p.

Допоміжна

 1. Cottin, J. Les symboles bibliques dans la publicité: développement, contextes, conflits./ Jérôme Cottin. – Communiquer, 34, Revue de communication sociale et publique, 2022. – 32р
 2. William W. Klein, ‎Craig L. Blomberg, Robert L. Hubbard Jr.‎ Introduction to Biblical Interpretation / William Wade Klein, Craig L.Blomberg, Robert L.Hubbard, Kermit Allen Ecklebarger.- 3rd Edition. 2017. – 563p.
 3. Babut J. Les Expressions Idiomatiques De L’hebreu Biblique: Signification et Traduction. Un Essai D’analyse Componentielle / Jean-Marc Babut – Paris, Gabalda, 2005. – 282p.
 4. Cottin, J. et Walbaum, R. Dieu et la pub! Paris, Presses bibliques universitaires-Cerf, 2000. – 108р.
 5. Danijela Ljepavic La problématique de la traduction des figures de style dans les expressions figées., 2019. – 38p.
 6. Jean C. Bologne Expressions d’origine biblique / Jean Claude Bologne – Paris.: Larousse., 2000. – 290 р.
 7. Lugrin G., Molla S. Dieu, otage de la Pub? / Gilles Lugrin, Serge Molla. – Gènève. : Labor et Fides., 2008. – 205p.
 8. Robert Philippe de, Millet O. Culture biblique / Olivier Millet et Philippe de Robert. Paris, Presses universitaire de France, 2001. – 553p.
 9. Soued A. Les symboles dans la Bible /Albert Soued // Lecture de la Bible à travers les principaux symboles de la tradition juive. – Paris : Grancher, 2012. – 398 p.
 10. Баран Я.А., Зимомря М.І. Фразеологія: знакові величини / Я.А.Баран, М.І.Зимомря, О.М.Білоус, І.М.Зимомря. Навчальний посібник для здобувачів факультетів іноземних мов – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 256с.
 11. Бацевич Ф.С, Основи комунікативної лінгвістики / Ф.С. Бацевич. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2004. – 334с.
 12. Вигнанська І.М Семантика та прагматика фразеологічних релігійних одинць у сучасному французькому публіцистичному дискурсі. дис. … канд. філол. Наук : 10.02.05 / Ірина Михайлівна Вигнанська. – К., 2010. – 244 с.

Словники та довідники

 1. Dictionnaire des expressions idiomatiques courantes en français, anglais et allemand / Jean Piètre-Cambacédès – BoD – Books on Demand, 2023 – 292p.
 2. Nouveau dictionnaire biblique Révisé et augmenté / Alfred Kuen. –Éditeur : Emmaüs. 2022. – 1364p.
 3. La Sainte Bible: Louis Segond 1910 (L’Ancien et le Nouveau Testament). 2021. – 2740 р.
 4. Le grand dictionnaire de la Bible Editions Excelsis; 2020. –1808p.
 5. Dictionnaire culturel de la Bible / Danielle Fouilloux, Annie Langlois, Alice Le Moigné, Françoise Spiess – Éditeur : Paris, Perrin, 2010 – 624 p.

Інтернет-джерела

https://www.ktotv.com/emissions/dieu-dans-la-pub https://citepubcitecom.wordpress.com/2013/02/03/religion-et-pub-quel-scandale/ https://www.rtl.fr/culture/medias-people/expressions-religieuses-7793323009 https://imagesetsociete.org/conference/dieu-otage-de-la-pub-references-religieuses-dans-la-publicite http://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/index.php?id=237 https://revuesshs.ubourgogne.fr/textes&contextes/document.php http://wwwling.arts.kuleuven.be/franitalco/papers/Lamiroy2008.pdf http://journals.openedition.org/linx/283

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус