Сучасні методи навчання іноземної мови (іспанська мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810Коркоба Енсіна МаркосІні41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
810Іні41Коркоба Енсіна Маркос

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з базовими та теоретичними основами курсу, акцентуючи увагу на діяльнісний підхід у вивченні іноземної мови та формування міжкультурної компетенції вчителя.
У результаті вивчення курсу студенти повинні
знати: знати систему та критерії опитування та контролю, цілі та завдання мовної політики Ради Європи та дескриптивні критерії рівнів володіння мовою, процес використання інтерактивних технологій та комп’ютерних програм; основні завдання інклюзивної методики.
вміти: вирішувати практичні та науково-методичні задачі сучасної школи; застосовувати на практиці плюрилінгвальну та плюрикультурну компетенції вчителя іноземної мови; оволодіти процедурою проектування, планування та застосування диференційованих програм.

Рекомендована література

Базова
1. Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови. Посібник для вчителів. – К., 1989.
2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Відділ сучасних мов. – Страсбург: «Ленвіт». –Київ, 2003.
3. Ніколаєва С.Ю., Гринюк Г.А., Олійник Т.І., Метьолкіна О.Б., Постнікова Н.К., Онищенко К.І., Щербак Л.П. Сучасні технології навчання іншомовного спілкування. – К.: «Ленвіт», 1997. – 96с. (Вип. 1 (3). «Бібліотечка журналу «Іноземні мови»).
4. Ніколаєва С.Ю., Петращук О.П., Бражник Н.О. Ступенева система освіти в Україні та система навчання іноземних мов. – К.: «Ленвіт», 1996. – 90с. (Вип. 1. «Бібліотечка журналу «Іноземні мови»).
5. Організація та забезпечення процесу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах / Керівник авторського колективу Ніколаєва С.Ю. – К.: «Ленвіт», 1997. – 110с. (Вип. 2 (4). «Бібліотечка журналу «Іноземні мови»).
6. Сучасна технологія навчання іншомовного матеріалу в середніх навчальних закладах / Під ред. Ніколаєва С.Ю. – К.: «Ленвіт», 1996. – 96с. (Вип. 2. «Бібліотечка журналу «Іноземні мови»).
7. Sánchez Lobato J.,Santos Gargallo I. Vademecum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2)/ lengua extranjera (LE). – Madrid: SGEL.

Допоміжна
1. Гез Н.И., Ляховицкий М.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М., 1982.
2. Демьяненко М.Я., Лазаренко К.А., Мельник С.В. Основы общей методики обучения иностранным языкам. Теоретический курс. – К., 1984.
3. Комков И.Ф. Задачи и упражнения по методике преподавания иностранных языков. – Минск, 1986.
4. Миньяр-Белоручев Р.К. Методика обучения французскому языку. – М., 1990.
5. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М., 1985.
6. Програми середньої загальноосвітньої школи. Іноземні мови. 1-4 класи. 5-11 класи. – К., 1995.
7. Раушенбах В.Е. Краткий обзор основних методов преподавания иностранных языков с 1 по 20 век. – М., 1971.
8. Рахманов И.В. (под ред.) Основные направления в методике преподавания иностранных языков в 19-20 веке. – М., 1972.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус