Сучасні методи навчання іноземної мови (іспанська мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810Альварес Діас ЕленаІні41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
810Іні41Альварес Діас Елена

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з базовими та теоретичними основами курсу, акцентуючи увагу на діяльнісний підхід у вивченні іноземної мови та формування міжкультурної компетенції вчителя. Оволодіти у повному обсязі теоретичними знаннями іноземної мови, яка вивчається, необхідними для вирішення практичних та науково-методичних завдань організації навчального процесу.
У результаті вивчення курсу студенти повинні
знати: знати систему та критерії опитування та контролю; цілі та завдання мовної політики Ради Європи та дескриптивні критерії рівнів володіння мовою; процес використання інтерактивних технологій та комп’ютерних програм. Опанувати основними завданнями інклюзивної методики.
вміти: вирішувати практичні та науково-методичні задачі сучасної школи. Застосовувати на практиці плюрилінгвальну та плюрикультурну компетенції вчителя іноземної мови. Оволодіти процедурою проектування, планування та застосування диференційованих програм.

Рекомендована література

Базова
1. Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови. Посібник для вчителів. – К., 1989.
2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Відділ сучасних мов. – Страсбург: «Ленвіт». –Київ, 2003.
3. Ніколаєва С.Ю., Гринюк Г.А., Олійник Т.І., Метьолкіна О.Б., Постнікова Н.К., Онищенко К.І., Щербак Л.П. Сучасні технології навчання іншомовного спілкування. – К.: «Ленвіт», 1997. – 96с. (Вип. 1 (3). «Бібліотечка журналу «Іноземні мови»).
4. Ніколаєва С.Ю., Петращук О.П., Бражник Н.О. Ступенева система освіти в Україні та система навчання іноземних мов. – К.: «Ленвіт», 1996. – 90с. (Вип. 1. «Бібліотечка журналу «Іноземні мови»).
5. Організація та забезпечення процесу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах / Керівник авторського колективу Ніколаєва С.Ю. – К.: «Ленвіт», 1997. – 110с. (Вип. 2 (4). «Бібліотечка журналу «Іноземні мови»).
6. Сучасна технологія навчання іншомовного матеріалу в середніх навчальних закладах / Під ред. Ніколаєва С.Ю. – К.: «Ленвіт», 1996. – 96с. (Вип. 2. «Бібліотечка журналу «Іноземні мови»).
7. Sánchez Lobato J.,Santos Gargallo I. Vademecum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2)/ lengua extranjera (LE). – Madrid: SGEL.

Допоміжна
1. Гез Н.И., Ляховицкий М.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М., 1982.
2. Демьяненко М.Я., Лазаренко К.А., Мельник С.В. Основы общей методики обучения иностранным языкам. Теоретический курс. – К., 1984.
3. Комков И.Ф. Задачи и упражнения по методике преподавания иностранных языков. – Минск, 1986.
4. Миньяр-Белоручев Р.К. Методика обучения французскому языку. – М., 1990.
5. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М., 1985.
6. Програми середньої загальноосвітньої школи. Іноземні мови. 1-4 класи. 5-11 класи. – К., 1995.
7. Раушенбах В.Е. Краткий обзор основних методов преподавания иностранных языков с 1 по 20 век. – М., 1971.
8. Рахманов И.В. (под ред.) Основные направления в методике преподавания иностранных языков в 19-20 веке. – М., 1972.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус