Усна компетенція: розвиток спеціальних комунікативних навичок

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232Іна11
Іна12
Іна13
Іна14
Іна15
Іна16

Опис курсу

Дисципліна «Усна компетенція (Спеціальні комунікативні навички)» є вибірковою дисципліною зі спеціальності Філологія для освітньої програми бакалавра, яка викладається у 2 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS) .
Необхідність формування інтегрованих навичок та вмінь англомовної мовленнєвої  діяльності на основі запропонованих актуальних тем та комплексу завдань і вправ, які сприяють формуванню мовленнєвої компетенції, сприяло  створенню курсу. Основою навчання виступає діалогічне мовлення , котре використовує потенціал  текстового матеріалу та усного мовлення у формі діалогів, питань.  Запропонований курс охоплює основні форми та методи формування навичок  культури усного мовлення шляхом моделювання  типових комунікативних ситуацій в межах певних лексичних систем, що забезпечує інтенсивну мовну практику.
 Метою вивчення вибіркової дисципліни  вважається сформувати у студента,  мовленнєву та комунікативну компетенцію, що передбачає не лише оволодіння мовою, як засобом спілкування та навчання, але й забезпечує вільне, нормативно-правильне та функціонально-адекватне оволодіння усіма видами мовленнєвої діяльності на рівні близькому рівню носія мови.

Рекомендована література

 1. Skalkin V.L. Conversational English in Exercises. M: 1972
 2. McCarthy,  & M. O’Dell, ( 1996) English Vocabulary in Use. Upper – Intermediate. Cambridge University Press.
 3. McCarthy, & M. O’Dell. F. Test your English Vocabulary in Use Cambridge University Press, 2001.
 4. Prodromou, L. Grammar and Vocabulary For  First Certificate.

Longman, 2001.

 1. Redman , S. & Gairns, R. Test Your English Vocabulary in

Use. Pre-intermediate & Intermediate. Cambridge University Press,

2003

 1. Redman, S. & Gairns, R. Oxford Word Skills. Oxford University Press, 2009
 2. Thomas, B.J. Intermediate Vocabulary. Longman, 2002.
 3. Thomas, B.J. Advanced Vocabulary & Idiom. Longman, 2001
 4. Viney P., Viney K. Handshake (a course in communication). Oxford University Press, 1997
 1. Woolard G. Key Words For Fluency. Intermediate collocation practice. Thomson, 2005
 2. Woolard G. Key Words For Fluency. Upper-Intermediate collocation practice. Thomson, 2005

Матеріали

Чемеринська Усна компетенція

Силабус:

Завантажити силабус