Смеречинська Оксана Всеволодівна

Посада: доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Електронна пошта: oksana.smerechynska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

– теоретична граматика

– контрастивна лінгвістика

– методика викладання

Вибрані публікації

 1. Смеречинська О.В. Вплив контексту на акціональну семантику німецького речення. // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Філологічні науки: Мовознавство. – № 7. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – с. 54-58
 2. Смеречинська О. Проблематичність поділу німецьких дієслів за ознакою граничності/ неграничності. // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 118. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – с. 577-580
 3. Смеречинська О.В. Результативні конструкції типу: адвербіальна частка/ прийменниковий додаток + sein/ haben/ модальне дієслово. // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Вип. 34. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – с. 220-223
 4. Смеречинська О.В. Ядра функціонально-семантичних мікрополів початковості дії в українській та німецькій мовах // Молодий вчений. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2014. – № 12 (15). – с. 253-255 (CiteFactor, Index Copernicus)
 5. Смеречинська О.В. Сталі дієслівно-іменникові словосполучення зі значенням початковості дії в німецькій мові // Вісник ХНУ ім. Каразіна. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 2015. – № 1155. – с. 176-180
 6. Смеречинська О.В. Роль сполучників часу при вираженні фазового значення початку дії в українській та німецькій мовах // Науковий журнал «Філологічні трактати». – Суми, Харків: СДУ, ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 2016. – Том 8, № 1. – с. 62-68 (Index Copernicus International)
 7. Смеречинська О.В. Аспектологічний контекст як засіб вираження обмеженої тривалості дії в українській та німецькій мовах // Молодий вчений. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – № 9 (36). – с. 233-238 (CiteFactor, Index Copernicus)
 8. Смеречинська О.В. Дієслівні лексеми з фазовою семантикою завершеності дії в українській та німецькій мовах // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2017. – Вип. 85. – с. 152-157
 9. Смеречинська О.В. Сталі дієслівно-іменникові словосполучення із семантикою завершеності дії в німецькій мові // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Вип. 30. – Т. 2. – с. 52-54 (Index Copernicus International)
 10. Смеречинська О.В. Морфологічні засоби вираження завершеності дії в українській та німецькій мовах // Молодий вчений. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – № 8 (48). – с. 140-143 (CiteFactor, Index Copernicus)
 11. Смеречинська О.В. Сталі словосполучення та сталі дієслівно-іменникові словосполучення із семантикою одноразовості дії в українській та німецькій мовах // Науковий фурнал «Філологічні трактати». – Суми, Харків: СДУ, ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 2018. – Том 10, № 2. – с. 116-121 (Index Copernicus International)
 12. Смеречинська О.В. Обставини як засіб вираження одноразовості дії (на прикладі української на німецької мов) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство): Збірник наукових праць. – Дрогобич, 2018. – № 10. – с. 134-138 (Index Copernicus International)
 13. Смеречинська О.В. Безсполучникові ряди зв“язаних у послідовності дій як засіб вираження одноразовості дії у німецькій мові // Філологічні трактати. – 2020. – Том 12, № 1. – С. 102-109 (Index Copernicus)
 14. Смеречинська О.В. Роль сполучника підрядних речень часу als при вираженні граничної семантики одноразовості дії у німецькій мові // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика». – 2021. – Вип. 47. – Т. 2. – С. 109-112 (Index Copernicus International)

Наукова біографія

2003-2008 — студентка Львівського національного університету імені Івана Франка кафедри німецької філології. Спеціальність “Німецька мова та література”

2008-2009 — лаборант кафедри іноземних мов Національного університету “Львівська політехніка”

2008-2019 — викладач кафедри іноземних мов Національного університету “Львівська політехніка”

2008-2013 — аспірантка кафедри німецької філології Львівського національного університету імені Івана Франка

жовтень 2011 – лютий 2012 — стипендіатка фонду KAAD, наукові дослідження в університеті Фрідріха-Алєксандра м. Ерлянґен-Нюрнберг (Німеччина)

березень 2012 — червень 2012 — наукові дослідження в університеті м. Відня (Австрія)

2019 — захистила кандидатську дисертацію на тему “Функціонально-семантичне поле граничності дії в німецькій та українській мовах”

2019-2023 — асистент кафедри прикладної лінгвістики Національного університету “Львівська політехніка”

з 2020 — викладач у Центрі вивчення німецької мови (партнер Ґете-Інституту в Україні)

з 2023 — асистент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу

Методичні матеріали

 1. Computer und Internet. Навчальний посібник німецькою мовою для студентів технічних спеціальностей. Ч. 5 / За редакцією: Весни М.П. – Л. 2011р. – 40 с.
 2. Laboratorien. Навчальний посібник німецькою мовою для студентів технічних спеціальностей. Ч. 6. / За редакцією: Весни М.П., Задорожного В.В. – Львів, 2011. – 68 с.
 3. Збірник тестових завдань з німецької мови за професійним спрямуванням: навч. посібник для вступників до Національного університету “Львівська політехніка” на рівень магістра / М.П. Весна, Г.С. Драпалюк, М.М. Кімакович, О.В. Смеречинська, Н.І. Пиндик, Л.М. Фітьо; за заг. ред. проф. Бобала Ю.Я., проф. Піха З.Г. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 260 с.
 4. Збірник вправ і завдань з німецької мови. Рівень В1: навч. посібник / С.В. Дружбяк, М.П. Дужа-Задорожна, О.В. Смеречинська, М.В. Стасів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2023. – 220 с.

Розклад