Сухорольська Стефанія Михайлівна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

  • типологія англійської мови: аналітичні теннденції, аналітичні лексичні одиниці, номіналізація, ергативність, широкозначність дієслова, інкорпорація,
  • лексична семантика, лексична сполучуваність, корпусна граматика,
  • методи лінгвістичного аналізу.

Публікації

Вибрані публікації
(всього – 63)
• Сухорольская С. М. Аналитические лексические единицы в современном английском языке. Автореф. дисс…канд. филол. наук. – Киев, 1989.
• До питання про слово у мовах аналітичного типу // Іноземна філологія. – 1991. – Вип.101.
• Семантична і дериваційна характеристика іменних компонентів СДСС // Іноземна філологія. – 1992. – Вип.104.
• English-Ukrainian Contrastive Analysis of Lexical Collocations // 30th International Conference. Stoke-on-Trent, UK, 9-12 April 1996.
• Сухорольська С., Федоренко О. Лексична сполучуваність дієслів Give i Take у складі фразеоматичних комплексів // Вісник ЛНУ. Серія Іноземні мови. – 2002. – Вип. 10.
• Сухорольська С., Федоренко О. Аспекти зіставного опису фразеоматичних комплексів англійської та української мов // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.- 2005. – №9.
• Сухорольська С., Колпакова Г. Кореляція монолексемного та полілексемного вираження англійського предиката // Наукові записки Кіровоградського ДПУ. Філологічні науки. – 2008. – Вип. 72 (2).
• Sukhorolska S.M., Fedorenko O.I. Methods of Linguistic Analysis: study manual for stud. and researchers. – 2nd edition, revised and updated. Lviv : Intelekt-Zakhid, 2009. – 348 с. (гриф МОН України).
• Fedorenko O. I., Sukhorolska S. M. English Grammar. Theory: study manual for stud. and researchers. — L. : Lviv Ivan Franko National University Publishing Center, 2008. — 359p. (гриф МОН України).
• Fedorenko O. I., Sukhorolska S. M., Ruda O.V. Fundamentals of Linguistic Research : Textbook. – : Lviv Ivan Franko National University Publishing Center, 2009. – 296 с. (гриф МОН України).
• Федоренко О.І., Сухорольська С.М. Практикум з теоретичної граматики англійської мови (гриф МОНМС України) – Львів, 2012.
• Сухорольська С.М., Федоренко О.І. Контрастивний аналіз сталих дієслівно-субстантивних сполучень англійської та української мов // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки: Філологічні науки. – 2012. – №1 (222).

Біографія

Освіта 
• диплом ЛДУ ім. Івана Франка, 1971 р., філолог, викладач англійської мови,
• кандидат філологічних наук (10.02.04 германські мови), Київ (1989)
• доцент кафедри англійської філології (1992)

Професійна діяльність
з 1992 доцент кафедри англійської філології
1974-1991 асистент, старший викладач кафедри іноземних мов ЛДУ імені Івана Франка

Розробка навчальних курсів
• теоретична граматика англійської мови
• основи наукових досліджень
• спецкурс – методи лінгвістичних досліджень
• практичний курс англійської мови

Участь у вчених та акредитаційних радах
• 1999 – 2001 член вченої ради з присвоєння наукового ступеня кандидата філологічних наук з германських мов у Львівському національному університеті ім. І.Франка
• 1995 – 2000 член Ради факультету іноземних мов
• 2005 – 2007, 2010 член журі Малої академії – секція англійської мови
• 1999 – 2000 член журі обласної олімпіади для учнів середніх шкіл

Організації
• IATEFL Ukraine

Різне

Керівництво науковою роботою 
• 6 завершених і успішно захищених дисертацій, 1997, 2001, 2004, 2007, 2008
• Офіційне опонування 2 дисертацій, 1991, 1995, у ЛДУ імені Івана Франка

Основні доповіді на наукових конференціях в Україні 
• Проблеми і перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів. Тернопіль, 2007
• Building Cross-Cultural Understanding through ELT. Горлівка, Державний інститут іноземних мов, 2004
• Дгугі Каразінські читання: два століття харківської лінгвістичної школи. Харків. 2003
• 4th National TESOL Ukraine Conference: 21 century Perspective. Вінниця, 1999
• New Strategies and Practices of TESOL. Вінниця, 1996
• English Language Teaching in Ukraine. IATEFL – Ukraine Second Conference, Lviv, 1995
• Українознавство у технічному вузі: методологія, методика, перспективи. Київ, УДУХТ, 1994
• Семантика мови і тексту. Івано-Франківськ, 1993

Доповіді на міжнародних конференціях 
• 30-th International IATEFL Conference. Stoke-on-Trent, UK, 1996
• Вопросы структуры, тенденций развития и методики преподавания иностранных языков, Новосибирск, 1991
• Лингвометодические аспекты преподавания иностранных языков в вузе. Петрозаводск, Россия, 1990

Розклад