Задорожна Ольга Іванівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Електронна пошта: olga.zadorozhna@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Методика навчання, фразеологія

Публікації

Автореферат дисертації:

Задорожна О. І. Формування в майбутніх лікарів німецькомовних комунікативних стратегій у рецептивних видах мовленнєвої діяльності [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Задорожна Ольга Іванівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с.

Вибрані статті:

Задорожна О.І. Психолінгвістичні та методичні аспекти формування в майбутніх лікарів іншомовних комунікативних стратегій у читанні й аудіюванні / О. І. Задорожна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. – 2017. – Вип. 267. – С. 69-74.
Задорожна О.І. Оцінювання рівнів сформованості в майбутніх лікарів німецькомовної стратегічної компетентності в рецептивних видах мовленнєвої діяльності / О.І. Задорожна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – No49. – С. 54-64.
Zadorozhna O. Rezipieren auf Deutsch / О. Zadorozhna // – Львів : ЛМНУ ім. Д. Галицького, 2018. – 91 с.  (посібник)

Біографія

2018 диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання: германські мови»
2012 диплом магістра факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю «Філологія».

Кваліфікація – бакалавр філології. Учитель німецької і англійської мов та літератури.

2011 диплом бакалавра факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю «Мова та література (німецька)».

Кваліфікація – магістр філології, викладач німецької і англійської мов та світової літератури.

Професійна діяльність:

2021 доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка
2012 – 2018 викладач кафедри іноземних мов ЛНМУ ім. Данила Галицького
2007 – 2012 студентка факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка

Розклад