Актуальні проблеми філології та перекладознавства, методологія досліджень (французька мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Чернюх Б. В.Інф51М
1016професор Чернюх Б. В.Інф51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Інф51Мпрофесор Чернюх Б. В.
1016Інф51Мпрофесор Чернюх Б. В.

Опис курсу

Метою викладання нормативної дисципліни «Актуальні проблеми філології та перекладознавства» є ознайомлення студентів  з актуальними напрямками сучасної лінгвістики та їхнім категоріальним апаратом.

Основні цілі курсу : створення необхідного дидактичного тла для засвоєння студентами теоретико-методологічних основ, на яких ґрунтуються сучасні напрями мовознавства, опрацювання їхнього термінологічного апарату, методів та підходів до аналізу мовного/мовленнєвого матеріалу; ознайомлення з основними етапами розвитку лінгвістичної думки та  теоретичними здобутками сучасного вітчизняного мовознавства.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Голубовська І. О. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2011. 223 с.
 2. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями і проблеми. – Полтава: Довкілля-К, 2008. 711 с.
 3. Голубовська, І.О. Етнічні особливості мовних картин світу. – К. : Логос, 2004. 284 с.
 4. Приходько, А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики. – Запоріжжя : Прем’єр, 2008.  332 с.
 5. Маслова, В.А. Лингвокультурология: учебное пособие / Валентина Авраамовна Маслова. – М. : ИЦ “Академия”, 2004. – 208 с.
 6. Вейнрейх, У. О семантической структуре языка / Новое в лингвистике. Вып. 5.: Языковые универсалии. – М.: Прогресс, 1970. – С. 163 – 249.
 7. Корнилов, О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. – М. : Изд-во МГУ, 1999. – 341 с.

Додаткова література:

 1. Голубовская, И.А. Антропологическая парадигма в современном языкознании: основные теоретические постулаты и модули лингвистического исследования // Studia Linguistica. Збірник наукових праць. – Vol. II, 2009. – C. 110–122.
 2. Селиванова, Е.А. Исследовательские принципы парадигмального пространства современной лингвистики // Наукова спадщина професора С.В. Семчинського і сучасна філологія. – К. :ВПЦ “Київський університет”, 2001. – С. 343–351.
 3. Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание.– М. : Русские словари, 1996. – 416 с.
 4. Вежбицкая, А. Семантические универсалии и описание языков. – М. : Языки русской культуры, 1999. – 780 с.
 5. Вежбицкая, А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики / Анна Вежбицкая. – М. : Языки славянской культуры, 2001. – 272 с.

Силабус: Актуальні проблеми філології та перекладознавства, методологія досліджень

Завантажити силабус