Чернюх Богдан Васильович

Посада: завідувач кафедри класичної філології, професор кафедри французької та іспанської філологій

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-38

Електронна пошта: bohdan.chernyukh@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Граматична семантика латинської і старогрецької мов, порівняльно-історичне мовознавство

Курси

Публікації

Монографії
Латинське дієслово: аспект і акціональність. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2017. – 488 с.

Підручники
1. Латинська мова ( підручник для гімназій).- Львів: Світ, 1994; 2008 (у співавторстві).
2. Латинський буквар.- Львів: Світ, 1995 (у співавторстві ).
3. Історична граматика латинської мови. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2008. – 292 с.

Статті
1. Модальна семантика форм індикатива у латинській мові // Іноземна філологія. 1995. Вип. 108. С. 127–133.
2. Perfectum indicativi в латинській мові // Щорічні записки з класичної та романської філології. 1995. № 2. Одеса. С. 14–22.
3. Темпоральна семантика рerfectum іndicativi в латинській мові // Іноземна філологія. 1996. Вип. 109. С. 134–140.
4. Дієслівний вид в українській та латинській мовах // Проблеми зіставної семантики. Київ, 1999. С. 273–277.
5. Категорії виду і часу в індоєвропейській дієслівній системі // Іноземна філологія. 2001. Вип. 112. С. 68–71.
6. Семантика виду і точка відліку: опозиція «імперфект/перфект» в латинській мові // Вісник Львівського університету. Серія: Іноземні мови. 2002. Вип. 10. С. 249–256.
7. Аспектуальність в латинській мові: історія і перспективи дослідження // Вісник Львівського університету. Серія: Іноземні мови. 2005. Вип. 12. С. 239–247.
8. Розвиток семантики майбутнього II у ранній латині // Вісник Львівського університету. Серія: Іноземні мови. 2006. Вип. 13. С. 171–75.
9. Індоєвропейський суфікс–ske/o- та його реалізація у латинській мові // Мовні і концептуальні картини світу. 2007. Вип. 21. Ч. 3. С. 257 – 261.
10. Дієслівна префіксація у ранній латині: префікс per- // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: Збірник наукових праць. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 196–198.
11. Gebrauch und Funktion der Erzähltempora im frühmittelälterlichen Latein // Limbaje şi comunicare IX. Evoluţia şi functionarea limbii – perspective normative în noul context European. Partea I. Suceava, 2007. Р. 308–314.
12. Дієслівний вид і модальність: латинський імперфект // Вісник Львівського університету. Серія: Іноземні мови. 2008. Вип. 15. С. 267 – 273;
13. Засоби вираження дієслівної множинності у латинській мові // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). 2008. Т. 75 (4). Кіровоград. С. 116–119.
14. Роль видової опозиції у наративному контексті // Мова і культура. 2008. Вип. 10. Т. III (103). Київ. С. 126–132.
15. Вид і структура тексту // «Од слова путь верстаючи до слова…». Збірник на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак. Львів, 2008. С. 670–680.
16. Засоби вираження інхоативності в латинській мові // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). 2009.
Т. 81(1). Кіровоград. С. 37–41.
17. Латинський перфект: рerfectum чи рraeteritum рerfectum // Нова філологія. 2009. Вип. 35. С. 170–175.
18. Семантика і прагматика наративних часів у пізній латині (на матеріалі “Itinerarium Egeriae”) // Лінгвістичні студії. 2009. Вип. 19. Донецьк. С. 54–58.
19. Аспектуальна семантика предикатів у підрядних реченнях часу: речення з dum, donec, quoad // Іноземна філологія. 2010. Вип. 122. С. 86 – 92.
20. Категорія інтенсивності та латинське дієслово // Нова філологія. 2010. Вип. 38. С. 222–228.
21. Концепти-примітиви і аспектуальність у латинській мові // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія. 2010. № 910. Вип. 60. Ч. І. С. 125–129.
22. Семантика та прагматика наративних часів у латинській поезії (Овідій «Метаморфози, ІІ, 1–324) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія. 2010. № 901. Вип. 59. С. 36–39.
23. Принципи організації функціонально-семантичного поля аспектуальності у латинській мові // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної. Полтава, 2010. С. 523–525.
24. Акціональність і дієслівна префіксація: префікс con- // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. 2011. Вип. 565. Романо-слов’янський дискурс. Чернівці. С. 147–150.
25. Акціональні параметри латинського дієслова: дієслівний характер // Ювілейний збірник на пошану професора Богдана Васильовича Максимчука. Львів: ВЦ ЛНУ, 2011. С. 257–265.
26. Іnfinitivus perfecti у латинській мові: особливості семантики та функціонування // Studia linguistica. 2011. Вип. 5. Частина 2. С. 3–9.
27. Resultativity and its Expression in Latin // Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов. Материалы международной научно-практической конференции. – Комрат: Комрат. гос. ун-т, 2011. С. 105–109
28. Аспектуальний конфлікт у латинській мові // Пристрасть науки. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. С. 179–188.
29. Супрапретерітальність і латинський плюсквамперфект // Не йти вперед – це йти назад. Збірник на пошану Паславської Алли Йосипівни. Львів: Паіс, 2013. С. 296–308.
30. Дієслівна множинність у пізній датині: фреквентативно-інтенсивні дієслова (на матеріалі «Римської історії» Амміана Марцелліна) // Григорій Бостан – 75. Актуальні проблеми румунської філології. Чернівці: Місто, 2015. С. 549–558.
31. Длительность и аспектуальная семантика (на материале латинского и (древне)греческого языков) // Золотая строфа. 2014. Вып. 4. Краснодар. С. 113–114.
32. Два глагола с семантикой лимитативности: finire vs terminare // Индоевропейское языкознание и классическая филология — XXI. Санкт-Петербург: Наука, 2017. – С. 850–861
33. Функционально-семантическое поле лимитативности в латинском языке // Universum: Филология и искусствоведение: электрон. научн. журн. 2017. № 4(38). URL: http://7universum.com/ru/philology/archive/item/4661
34. Verba perfecta in typologischer Hinsicht // Studia Europaea Gnesnensia. 2017. Vol. 15. S. 299–305
35. The Perfect and Semantics of Perfectivity in Latin // Meridian Critic.2017. Vol. 28. N 1. P. 245-251

36. Латынь «Жития Эммерама» Арибо из Фрайзинга// Индоевропейское языкознание и классическая филология — XXII. СПб: Наука, 2018. – С. 1343–1354
37. Vita Corbiniani episcopi Baiuvariorum: лінгвістичний аспект / Богдан Чернюх // Docendo discimus: ювілейний збірник на пошану Сулима Володимира Трохимовича: збірник наукових праць. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 338 – 350.

38. Chernyukh B. Suavis und dulcis bei Aurelius Augustinus // Graeco-Latina Brunensia. 2018. Vol. 23. № 2. Р. 77-94.

39. Чернюх Б. В. Функціонально-семантичне субполе проспективності в латинській мові//Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки» (Мовознавство). – 2018. – № 10. – С. 153-156

40. Чернюх Б. В. Прикметники dulcis та amarus у творах Вергілія// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». 2018. № 34. Т. 2. С. 98-102

41. Чернюх Б. В. Аспектуальна семантика незалежного кон’юнктива в латинській мові// «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2018. № 79. С. 181 – 187.

42. Чернюх Б. В. Между началом и концом: об интратерминальности в латинском языке// Вестник Томского государственного университета. Филология. 2019. № 59. С. 141-154.

43. Chernyukh B. Indirekte Evidentialität in der lateinischen erzählenden Prosa  des I-II Jhdt. // Graeco-Latina Brunensia. 2019, Vol. 24/2, P. 33-52

Рецензії

1. Baldi Ph. The Foundations of Latin, Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2002 // DO-SO-MO. Fascicula Mycenologica et Classica Polona. 2008 (2009). N 7. P. 189–196.
2. Cooley Alison E., The Cambridge Manual of Latin Epigraphy, Cambridge: Cambridge University Press, 2012// Eos. Commentarii societatis philologae Polonorum.Vol. CI, Fasc. 1. P. 128-129

Біографія

Чернюх Богдан Васильович – народився 24 червня 1965 р. у м. Львові . У 1987 р. закінчив  факультет іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка.  У 1987 – 1990 р.р. працював лаборантом кафедри класичної філології, з 1990 по 1992 р. навчався у аспірантурі при згаданій кафедрі. З 1992 року працював на посадах асистента і доцента кафедри класичної філології, з 2002 р. – завідувач  цієї ж кафедри.  Кандидатську дисертацію на тему “ Категорії виду і часу в дієслівній системі латинської мови I -–II ст. н. е. захистив у 1994 р. у Львівському державному університеті імені Івана Франка. Докторську дисертацію “Функціональна семантика аспектуальності в латинській мові” захистив у 2017 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Професор з 2019 р.Наукові дослідження пов”язані з проблемами граматичної семантики класичних мов, порівняльного індоєвропейського мовознавства.

Методичні матеріали

Розклад