Друга іноземна мова (французька, 4 курс, англо-український переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Немає
84Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
764Інп41доцент Демчук  Н. М.
840Інп41доцент Демчук  Н. М.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є розвиток як мовної, так і мовленнєвої компетенції з метою вироблення у студентів навичок усної та писемної комунікації на побутовому, культурологічному та професійному рівнях.

Практична спрямованість курсу передбачає, що студенти оволодіють базовою розмовною та професійною лексикою, а також основними граматичними конструкціями потрібними для реалізації повсякденних комунікативних ситуацій. Розвинути як мовну, так і мовленнєву компетенцію студента на основі побутової тематики (типових повсякденних ситуацій), так і країнознавчих (суспільно-політичних, економічних та тем стосовно культурного життя країни, мову якої вивчають).

Розвинути у студентів уміння використовувати іноземну мову у практичних ситуаціях, співвідносити мовні засоби із комунікативними цілями із врахуванням соціальних та культурних детермінант спілкування.

Завдання навчальної дисципліни: практичне володіння студентів французькою мовою, вироблення навиків усного та письмового спілкування на побутовому, культурологічному, професійному рівнях

Виробити у студентів навички правильної французької вимови шляхом корекції вивчених звуків. Поглибити і закріпити фонетичну компетенцію студентів, що містить особливості французької вокалічної і консонантної систем, правила словесного і логічного наголосу, інтонаційне оформлення французьких простих питальних речень, французько-нормативну вимогу, механізм читання і правильного письма.

Ознайомити з головними морфологічними і синтаксичними категоріями, з парадигмами окремих частин мови, граматикою будовою основних типів простих і складних речень.

Навчити студентів розуміти, перекладати, аналізувати тексти іноземною мовою загального та професійного тематичного спрямування середнього рівня складності.

Сформувати у студентів вміння та навички усного мовлення на основі вивченого лексичного та граматичного матеріалу. Виробити вміння адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування.

Рекомендована література

  1. Dufour M. et ali. ÉDITO. Méthode du français. Niveau B – Paris : Didier, 2018.
  2. Heu É. et ali. ÉDITO. Cahier d’activités. Niveau B1. – Paris : Didier, 2018.
  3. Boularès M., Frérot J.-L. Grammaire progressive du français avec 400 exercices. – Paris: CLE International, 2004.
  4. Gallier T. Vocabulaire. 450 nouveaux exercices. Niveau intermédiaire. – Paris: CLE International, 2003.
  5. Miquel С., Goliot-Lété A. Vocabulaire progressif du français. Niveau intermédiaire. – Paris: CLE International, 2011.
  6. Siréjols E., Renaud Dominique. Grammaire avec 450 nоuveaux exercices. Niveau intermédiaire. CLE International, 2004.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус