Фроляк Мирослава Петрівна

Посада: доцент кафедри французької та іспанської філологій

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Myroslava.Froliak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Курси

Публікації

1. Ющенко М.П. Категорія кількості у французькій та українській мовах: зіставний аспект // Зіставне та типологічне вивчення романських, германських мов і літератур: Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції. – Донецьк: ДонДУ, 1999. – С.168 – 170.
2. Ющенко М.П. Структура категорії неозначеної кількості та засоби її вираження у сучасній французькій та українській мовах // Зіставне вивчення германських і романських мов і літератур: Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції. – Донецьк: ДонДУ, 2000 – С.227 –229.
3. Ющенко М.П. Обмежувальні конструкції у французькій та українській мовах: семантика і функції // Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць. – Вип.8. – Донецьк: ДонДУ, 2001. – С.112-117.
4. Ющенко М.П. Функционально-семантическая категория количества во французском языке // Материалы Международной конференции студентов и аспирантов по фундаментальным наукам “Ломоносов”. Выпуск 6. – Москва: Изд-во Московского ун-та, 2001. – С.242 – 243.
5. Ющенко М.П. Обмеження як семантико-функціональна категорія (на матеріалі французької та української мов) // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – С.242 – 247.
6. Ющенко М.П. Засоби вираження об’єктивної просторової орієнтації в сучасній французькій мові // Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць. – Вип.10. – Донецьк: ДонНУ, 2002. – С. 95 – 100.
7. Ющенко М.П. Зв’язок категорії локативності з іншими понятійними категоріями // Матеріали міжвузівської наукової конференції молодих учених “Актуальні дослідження іноземних мов і літератур”. – Донецьк, 2003. – С.332-334.
8. Ющенко М.П. Семантика і функції географічної лексики у складі локативних конструкцій сучасної французької мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Вип. 9. – Київ: Вид. Центр КНЛУ, 2003. – С. 436-441.
9. Ющенко М.П. Найменування приміщень у локативних конструкціях сучасної французької літературної мови // Лінгвістичні студії. – Вип.11. – Ч.І. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – С. 347 – 351.
10. Ющенко М.П. Локативи на основі найменувань осіб та частин тіла людини у сучасній французькій мові // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – № 11. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – С. 197 – 203.
11. Калюжна Г.Ф., Ющенко М.П. Навчальний посібник з домашнього читання (для студентів спеціальності Французька мова і література). – Донецьк: Видавництво Донецького національного університету, 2003. – 81с.
12. Ющенко М.П. Вираження просторово-часових відношень у локативних висловлюваннях сучасної французької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Зб. наук. праць. – Київ: КНЛУ, 2004. – С. 241-248.
13. Ющенко М.П. Структура та семантика складних локативних конструкцій у сучасній французькій мові // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес”. – Чернівці: ЧНУ, 2004. – С. 308-310.
14. Ющенко М.П. Прийменники місця як засіб вираження просторових відношень у сучасній французькій мові // Лінгвістичні студії. – Вип.13. – Донецьк: Дон НУ, 2005 – С. 104 – 107.
15. Ющенко М.П. Концептуалізація просторової ситуації у сучасній французькій мові //Семантика слова і тексту. Зб.наук.праць. – Івано-Франківськ, 2006. – С. 295 – 298.
16. Ющенко М.П. Відстань як концептуальний елемент простору в сучасній французькій мові: типи просторових секторів // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства. – Чернівці, 2006. – С. 159 – 160.
17. Ющенко М.П. Лексеми на позначення місця та їхні семантичні особливості (на матеріалі французької мови) // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – №13. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – С. 122-132.
18. Ющенко М.П. Відстань як концептуальний елемент простору та її вираження у французькій мові // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства: Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції романістів. – Чернівці: Рута, 2008. – с. 97 – 98.
19. Ющенко М.П. До питання про відстань як концептуальний елемент простору (на матеріалі французької мови // Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя: ЗНУ, 2009 – С. 145 – 148.
20. Ющенко М.П. До питання про лінгводидактичні прийоми вивчення мовної картини світу // Інноваційні процеси та технології в сучасному університеті. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-методичної конференції. Том 3. Сучасні методичні підходи в організації навчального процесу. – Донецьк: Дон НУ, 2009 – С. 222 – 223.
21. Ющенко М.П. Означена і неозначена локалізація предмета у французькій мові // Лінгвістичні студії. – Вип.19. – Донецьк: Дон НУ, 2009 – С. 157 – 161.
22. Ющенко Мирослава. Про зіставлення концептуальних систем української та французької мов як прийом лінгводидактики // Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych. – Volume V. – OL PAN, Lublin 2010, s. 111-116.
23. Ющенко М. П. Аксіологічна характеристика особистості у французькому публіцистичному теледискурсі / М. П. Ющенко // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – № 50. – С. 102–105.
24. Ющенко М. П. Область взаємодії просторових предметів і типи її вираження у французькій мові / М. П. Ющенко // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – № 19. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – С. 167–173.

Підручники, навчальні посібники:

1. Фроляк М. П. Le langage du cinéma et de l’audiovisuel français contemporain: Мова сучасного французького теледискурсу: навчальний посібник / М. П. Фроляк. – Львів: Вид. СПД «Синчук В. В.», 2013. – 122 с.

Біографія

У 2002 році закінчила романо-германський факультет Донецького національного університету. З 2001 до 2003 року працювала викладачем кафедри французької філології в цьому ж університеті.

Протягом 2003-2006 років навчалася в аспірантурі на кафедрі французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію “Концептуалізація простору у французькій мові”.

З 2006 року працює на посаді асистента кафедри французької філології.

З 2010 року працює на посадi доцентa кафедри французької філології.

Є автором 13 наукових статей, 1 навчально-методичного посібника для студентів французької філології. У 2008 році у видавництві “Літопис” (Львів) вийшов її переклад монографії Ж.Дерріди “Подарувати час” (Jacgues Derrida “Donner le temps”).

Розклад