Друга іноземна мова (іспанська, 2 магістри, англійська філологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1130Іна-61мЛесько Х. С.

Опис курсу

Освітня компонента «Друга іноземна мова (іспанська)» є складовою частиною блоку обовязкових освітніх компонент освітньо-професійної  програми «Англійська та друга іноземні мови і літератури» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Освітній процес спрямований  на те, щоб здобувачі досягли рівня мовної компетенції В2 згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, розвинути у здобувачів мовну та мовленнєву компетенцію, зокрема навчити їх вільно і правильно висловлюватись на задану тематику (повсякденну, суспільно-політичну, економічну та ін.) у різних  комунікативних ситуаціях. Передбачено вивчення лексичних одиниць вищого рівня складності та  засобів вираження певної комунікативної інтенції; написання текстів різної тематики, використовуючи відповідні засоби зв’язності; усний та письмовий переклад текстів різної тематики; висловлювання на задану тему у різних комунікативних ситуаціях; опрацювання типових завдань для здачі міжнародного іспиту DELЕ  B2.

Після завершення навчання здобувач вищої освіти буде:

знати:

–           тематичну лексику, переклад основних тематичних текстів вищого рівня складності;

–           структурні правила написання резюме, дружнього листа, офіційного аргументованого листа, есе, синтезу, огляду;

–           складні граматичні конструкції, часи та способи дієслова та застосовувати правила синтаксису складного речення.

вміти:

–           давати чіткі, детальні описи та презентації складних предметів, інтегруючи підтеми, розвиваючи окремі пункти та завершуючи відповідним висновком.

–           виступати швидко, майже без утруднень, застосовуючи наголос та інтонацію з метою точної передачі більш тонких відтінків смислу.

–           знаходити необхідну конкретизовану та загальну інформацію в аудіоповідомленнях. Вміння узагальнювати почуте та викладати його на письмі.

–           досить докладно сформулювати і довести точки зору з допоміжними аргументами, доказами та відповідними прикладами в усному мовленні.

–           писати зрозумілі, добре структуровані тексти на складні теми, підкреслюючи відповідні вихідні положення, викладаючи і доводячи точки зору досить докладно, з допоміжними пунктами, причинами й відповідними прикладами та завершуючи логічним висновком.

Рекомендована література

Базова література:

 1. Цимбалістий Ігор. Підготовка до ЗНО для вступу в магістратуру. Іспанська мова = Preparación al examen de selectividad para los estudios de Máster. Lengua española : навч. посібник / Ігор Цимбалістий, Оксана Кушнір, Світлана Осєчко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 216 с.
 2. Осєчко Світлана. Іспанська граматика у вправах. Середній рівень. Gramática española en ejercicios. Nivel intermedio : навч. посібник / Світлана Осєчко, Оксана Кушнір, Ігор Цимбалістий. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 228 с
 3. Marín Nuevo Ven 3. Libro del alumno / Marin F., Morales R., Unamuno de M. – Madrid: Edelsa, 2018. – 157 p.
 4. Marín Nuevo Ven 3. Libro de ejercicios / Marin F., Morales R., Unamuno de M. – Madrid: Edelsa, 2018. – 64 p.
 5. Castro Viúdez F. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 3 / Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. – Madrid: SGEL, 2017.
 6. Álvarez Merlo Prácticas de lengua española. Español para extranjeros: niveles medio y superior / Rafael Álvarez Merlo, Emilio Alejandro Núñez Cabezas. – Madrid: VG Ediciones, 2014.

Допоміжна література

 1. Paloma Trenado, Clara Miki Kondo, Concha Moreno Gramática Superior C1/C12. – Madrid : Anaya, 2020. – 343 p.
 2. Kushnir O., Mayevska О., Osyechko S. Lecturas graduadas (Niveles A2 / B1 / B2) = Читання різного рівня складності (A2 / B1 / B2). / O. Kushnir, O. Mayevska, S. Osyechko. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019.– 184 c.
 3. Competencia gramatical en USO. Ejercicios de gramática: forma y uso (B2) [Cano Ginés , Díez de Frías P., Estébanez Villacorta C., Garrido Ruiz de los Paños A.]. – Madrid: Edelsa, 2018.
 4. Palomino M. Ángeles. Dual: pretextos para hablar / Palomino M. Ángeles. – Madrid: Edelsa, 2018. – 224 p.
 5. Moreno C. Temas de gramática (nivel superior) / Moreno C. – Madrid: SGEL, 2017. – 307 р.
 6. Medina Montero C. G. Sin duda. Usos del español: teoría y práctica comunicativa / Medina Montero C. G. – Madrid: SGEL, 2016.

Інформаційні ресурси

http://cervantesvirtual.es

http://www.virtual-spain.com/literatura_espanola-contemporanea.html   http://www.aecid.es/web/es/bibliotecas/revistas/hispanica/

Силабус:

Завантажити силабус