Лесько Христина Степанівна

Посада: доцент кафедри французької та іспанської філологій

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: khrystyna.lesko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Когнітивна лінгвістика, дискурсологія, лінгвопрагматика, дериватологія, фразеологія.

Курси

Публікації

 1. Лесько Х. Лінгвопрагматичні аспекти функціонування лексичних форм демінутивності в сучасному іспанському мас-медійному дискурсі / Христина Лесько // Вісник Львів. ун-ту. Серія : Іноземні мови. – 2010. – Вип. 17. – С. 111–118.
 2. Leskó C. Particularidades de la formación de palabras diminutivas en español y en ucraniano / Cristina Leskó // Ponencias y comunicaciones del Seminario Científico Internacional de Hispanistas : España – Europa : el alejamiento geográfico y la proximidad cultural. – Lviv, 2010. – P. 248–259.
 3. Лесько Х. С. Категорія демінутивності в іспанській мові: концептуальна та семантична природа / Х. С. Лесько // Проблема семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – К. : Логос, 2011. – С. 250–257.
 4. Лесько Х. Гетерогенний аспект іспанських лексичних форм демінутивності / Х. Лесько // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – № 45. – С. 76–80.
 5. Лесько Х. Семантична характеристика демінутивних та аугментативних суфіксів у складі власних назв. На матеріалі сучасної іспанської комунікації / Христина Лесько // Наукові записки. Вип. 95. Серія : Філологічні науки (мовознавство). У 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 504–508.
 6. Лесько Х. Семантико-стилістичний аспект демінутива в іспанській мові / Христина Лесько // Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах». – Л. : ЛДУ БЖД, 2012. – С. 117.
 7. Лесько Х. С. Експресивність слів із суфіксами суб’єктивної оцінки в іспанських періодичних виданнях / Х. С. Лесько // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. – 2012. – № 6 (231) . – С. 107–111.
 8. Лесько Х. С. Специфіка оцінно-емотивного функціонування зменшувальних та збільшувальних суфіксів у структурі фразеологічних одиниць (на матеріалі мовлення сучасних іспанських ЗМІ) / Х. С. Лесько // Слов’янський збірник. (Збірник наукових праць). – К. : Видав. дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 17. – Ч.2. – С. 106–112.
 9. Лесько Х. С. Методологічні засади та принципи дослідження демінутивів / аугментативів. На матеріалі іспанського мас-медійного дискурсу / Х. С. Лесько // Zbiór raportów naukowych «Тeoria i praktyka – znaczenie badań naukowych». 29.07.2013 – 31.07.2013 część 2. – Lublin : Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – S. 9–13.
 10. Лесько Х. Полісемантична природа аугментативного суфікса -azo (на матеріалі сучасної іспанської преси) / Христина Лесько // Вісник Львів. ун-ту. Серія : Іноземні мови. – 2013. – Вип. 21. – С. 144–149.
 11. Лесько К. С. Динамика оценочно-эмотивных возможностей деминутивных /аугментативных суффиксов в испанском массмедийном дискурсе (на материале el País, Abc, el Mundo) / К. С. Лесько // Научный потенциал. – Чебоксары : НИИ педагогики и психологии, 2013. – № 4. – С. 30–33.
 12. Помірко Р. С., Лесько Х. С.  Словотвірна категоризація суфіксів демінутивності та аугментативності / Р. С. Помірко, Х. С. Лесько // Zbiór raportów naukowych. «Nauka w świecie współczesnym». (29.05.2013 – 31.05.2013). – Łódź : Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – S. 56–62.
 13. Х. С. Лесько Суфіксальні похідні у процесах дедемінутивації та деаугментації / Х. С. Лесько // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наук. праць. – Острог, 2015. – Вип. 58. – С. 42–44.
 14. Лесько Х. Категорії демінутивності та аугментативності у ґендерному континуумі фемінності / Христина Лесько // «Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки». Серія «Філологічні науки. Мовознавство». – 2016. − № 5. – C. 47−51.
 15. Лесько Х.С. Демінутивні та аугментативні суфіксальні деривати в ґендерній площині маскулінності (на матеріалі іспанської мови) / Х. С. Лесько // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – Одеса, 2016. – Вип.25. – С. 68–72.
 16. Лесько Х.С. Семантичне поле аугментативності (на матеріалі іспанської мови) / Х. С. Лесько // Дослідження різних напрямків розвитку філологічних наук : Міжнарод. наук.-практична конференція. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2016. − C. 128.
 17. Лесько Х.С. Категорії оцінки, емотивності й експресивності в словотвірних процесах демінутивності та аугментативності / Х. С. Лесько // International research and practice conference Contemporary issues in philological sciences : experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine. – Lublin, April 28−29, 2017. – P. 95−98.
 18. Лесько Х.С. Демінутивні та аугментативні суфіксальні деривати в іспанському масмедійному дискурсі / Х. С. Лесько // Science and Education a  New Dimension : Philology. – Budapest, 2017.
 19. Лесько Х. С. Інтерфікс: роль і місце у морфемній структурі суфіксальної похідної (на матеріалі іспанського мас медійного дискурсу) / Х. С. Лесько // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія»: науковий журнал. – Острог: Вид-во НаУОА, 2018. – Вип. 2(70). – С. 120–122. (Фахове видання)
 20. Лесько Х. С. Суфікси демінутивності й аугментативності в іспанських лінгвістичних традиціях дослідження / Х. С. Лесько // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» : збірник наук. праць. – Вип. 39. – Одеса, 2019. – С 47–50. (Фахове видання)
 21. Лесько Х. С. Демінутиви та аугментативи як маркери суб’єктивності в іспанському газетному дискурсі / Х. С. Лесько // Proceedings of II International Scientific And Practical Conference “Results of Modern Scientific Research and Development” (2–4 May, 2021). – Madrid, Spain: Barca Academy Publishing, 2021– P. 468–474.

Біографія

У 2004 році закінчила Львівську загальноосвітню середню школу № 80 з поглибленим вивченням іспанської мови  і вступила на факультет іноземних мов (спеціальність „Іспанська мова та література”) Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2007 р.  здала екзамен на отримання диплому DELE (Diploma de español como lengua extranjera).

З 2008 по 2010 рр. року працювала вчителем іспанської мови у Львівській середній школі №80 з поглибленим вивченням іспанської мови.

З 2009 р. навчалася в аспірантурі при кафедрі французької філології ЛНУ імені Івана Франка (тема дисертаційного дослідження “Лінгвопрагматика суфіксальних похідних демінутивності та аугментативності в сучасному іспанському масмедійному дискурсі”).

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію: “Лінгвопрагматика суфіксальних похідних демінутивності та аугментативності  в сучасному іспанському масмедійному дискурсі”. Науковий керівник – професор Помірко Р.С.

З 2016 року працює на посаді доцента кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Методичні матеріали

Лесько Х. С., І. І. Хомицька Методичні вказівки з граматики іспанської мови   (El Modo Subjuntivo) / Х. С. Лесько, І. І. Хомицька. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2017. – 56 с.

Лесько Х. С. Методичні вказівки до лекційного курсу “Категорія зменшення і збільшення у словотворі іспанської мови”/ Х. С. Лесько.– Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2017. – 67 с.

 

Розклад