Латинська мова (іноземна, фахова мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
248Інк21доцент Пилипів О. Г.

Опис курсу

Дисципліна «Латинська мова» є вступною нормативною дисципліною з спеціальності 035 Філологія для освітньо-професійної програми «Філологія», рівня освіти магістр, яка викладається в І та  ІІ семестрах в обсязі 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Рекомендована література

Основна література:

1.Мисловська Л.В., Пилипів О. Г. Латинська мова, Підручник для вищих навчальних закладів / Л. В. Мисловська, О. Г. Пилипів – Львів, 2019.-200с.

  1. Оленич Р. М., Оленич І..Р, Чернюх Б. В.. Латинська мова: Навч.посібн / Р.М. Оленич,. І.Р.,Оленич, Б. В.Чернюх .. -Вид.2-ге, виправл. і доповн.-Львів: Світ, 2008.- 472с.:іл..

3.. Ревак Н. Г., Сулим В. Т. Латинська мова (для неспеціальних факультетів).Підручник / Н. Г. Ревак., В.Т. Сулим  – Вінниця: Нова Книга, 2011.-440с.

4.Сафроняк О.В., Волощук В.М, Волощук М.В. Латинська мова : підручник / Олексій Васильович СафронякВасиль Михайлович ВолощукМарія Володимирівна Волощук. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка , 2015.– 457 с.

Допоміжна

  1. Вацеба О. А., Олійник Л. Р.Lectura Latina:Навчальний посібник/. О.А. Вацеба, Л. Р. Олійник Л. Р.-Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.-200с.іл.
  2. Інформаційні ресурси
  3. leopoli.ua

www.ancientlibrary.com