Пилипів Ольга Григорівна

Посада: доцент кафедри класичної філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-38

Телефон (мобільний): 0681355582

Електронна пошта: olha.pylypiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

термінологія, медична термінологія, латинська фразеологія, методика викладання латинської мови

Курси

Вибрані публікації

 

1.Сучасна латинська медична термінологія. Навчальний посібник. Львів:ЛНУ ім.. Ів.Франка. 2000.- 102с.

 1. Sententiae Latinae ad usum medicorum. Латинська медична фразеологія. Пізнавально-методичний посібник для студентів-медиків та лікарів. Львів: Медицина світу, 2000.  -128 с.
 2. Культурологічний аспект викладання латинської мови в системі університетської освіти:  Вища освіта України. №4, 2003. с.80-84.
 3. Формування мовної компетенціх майбутніх лікарів в умовах сучасних інтеграційних процесів. Мова і культура (науковий журнал)-К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго.2007.Вип.9.-Т.ХІ.- с.116-120.
 4. Пилипів О.Г. Латинська мова і основи медичної термінології / Л.Ю. Смольська, О.Г. Кисельова, О. Г. Пилипів та ін.‒ Київ : Медицина. – 2012. – 360 с.
 5. Пилипів О.Г. Репрезентація концепту «доля» у латинській фразеології / О.Г.Пилипів // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2011 рік (30-31 січня 2012 р.) – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012.− С.77-78.
 6. Пилипів О.Г., Мисловська Л.В. Основи сучасної латинської медичної термінології.- Львів: Вид-во ЛНУ ім.Ів.Франка, 2012. − 256 с.
 7. Пилипів О.Г. Тестування як ефективний інструмент вимірювання рівня знань студентів / О. Пилипів, Б. Гриник // Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013.– № – C.102-108.
 8. Пилипів О. Репрезентація лінгвокультурного концепту “доля” в латинській фразеології / О.Пилипів // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови.(2013). Випуск 21. – С. 226-233.
 9. Пилипів О.Г. Lingua Latina et terminologia medica. Латинська мова для студентів стоматологічного факультету / О. Пилипів, Б. Гриник, Л. Пилипів. – Львів: Кварт, 2014. – 310 с
 10. Пилипів О. Латиномовна література України XV – XVIII cт.: Рец.: Латиномовна література України (XV—XIX ст.): жанри, мотиви, ідеї: монографія / Трофимук М.С. — Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2014. — 380 с. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. Збірник наукових праць / За ред. д.ф.н., проф.Ткачука М.П.‒ Вип. № – Тернопіль: ТНПУ, 2015. − 400 с (С. 364-367).
 11. Пилипів О. Характеристика латинських юридичних термінів-композитів / О. Пилипів, Х. Вітрів // Іноземна філологія, 2015.‒ Вип. 128.− С. 203–207.
 12. Пилипів О.Г. Латинська мова та основи юридичної термінології / Л.В. Мисловська, О.Г. Пилипів, Л.Р. Олійник. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 280 с.
 13. Пилипів О. Лексичні засоби репрезентації концепта “розум” у латинській мові / О. Пилипів // Метафізичний дискурс у філософії: історія і сучасність (Тези Міжнародної наукової конференції “ХХІХ-ті Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського, 10-11 лютого 2017 року; відп. ред. В. Л. Петрушенко. – Львів: Вид-во “Ліга-Прес, 2017.– С.171-172.
 14. Пилипів О.Г. Найменування дорогоцінних металів у творі Плінія Старшого «Historia naturalis»:лінгвокультурологічний аспект / О. Г. Пилипів, А. Д. Липецький // Science and Education a for Dimension. Philology, V(29), Issue: 116, 2017. – C. 40-43
 15. Рецензія на монографію Г.І. Шевченко «ФРАЗЕОЛОГИЯ АНТИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ». -Львів, 2009
 16. Пилипів О.Г. Семантична мотивація лексики на позначення дорогоцінних та напівдорогоцінних ювелірних каменів  у творі Плінія Старшого “Historianaturalis»  / О.Пилипів, А.Липецький // Молодий вчений.– №3 (55).– 2018. – С.178–182.
 17. Pylypiv О.H. The Latin Language and Medical Terminology Basics: textbook / L.Yu. Smolska, О.H. Pylypiv, P.А. Sodomora et al. ; edited by L.Yu. Smolska. — 4th edition. — Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. — 400 p. (особистий внесок – 15 %)
 18. Пилипів О.Г. Проблеми організації гуманітарної підготовки студентів вищих навчальних закладів у контексті цілей стратегії розвитку медичної освіти в Україні / С.Б. Цюра, О.Г. Пилипів // Вісник Вищої медичної освіти № 8. – 2019. – С. 37-44.
 19. Пилипів О. Г. Латинська мова / О.Г. Пилипів, Л.В. Мисловська // Підручник для вищих навчальних закладів. Львів. – 2019. – 268 с.
 20. Пилипів О. Г., Карбовник І.В.Lingua Latina ad pharmaciae students / О. Г. Пилипів, І.В. Карбовник // Навчальний посібник для студентів фармацевтичного факультету. Спеціальність: 226 «Фармація, промислова фармація». − Львів: ЛМІ, 2019. – 280 с.

Наукова біографія

1977-1982 рр – студентка факультету іноземних мов відділення класичної філології Львівського державного університету імені Івана Франка

1985- 1990  рр.– аспірантка кафедри класичної філології факультету іноземних мов

Львівського державного університету імені Івана Франка

Професійна діяльність:

1982 – 1985 рр.– ст. лаборант кафедри іноземних мов Львівського зооветеринарного інституту

1990 – 1991 рр.– асистент кафедри іноземних мов Львівського зооветеринарного інституту

У 1990 році в Московському державному університеті імені М.В.Ломоносова захистила кандидатську дисертацію на тему «Становлення латинської граматичної термінології (на матеріалі морфології)».

1991- 1998 рр. – старший викладач кафедри латинської мови Львівського державного медичного інституту

1998 – 2007 рр. – доцент кафедри латинської мови Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

З 2007 року  – доцент кафедри класичної філології Львівського національного університету  імені Івана Франка

Різне

Пилипів О. Г., Мисловська Л. В., Карбовнік І. В. Словник латинізмів у юридичній термінології та діловій мові./ Пилипів О. Г., Мисловська Л. В.  Карбовнік І .В. // Львів: ЛНУ, 2018. – 26 с.

Розклад