Лексикологія (іспанської мови)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
420Цимбалістий І. Ю.Іні21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
412Іні21Цимбалістий І. Ю.

Опис курсу

Лексикологія є явищем багатогранним, різні аспекти якого можуть бути предметом дослідження багатьох наук, оскільки передбачає вивчення семасіологічних, ономасіологічних, морфологічних та фразеологічних особливостей лексичного складу мови. Провідне місце в сучасній лексикології належить проблемі структури та значення слова, їх формуванню, зміні, етимологічним аспектам. Лексикологія є однією з фундаментальних дисциплін в системі підготовки філологів і перекладачів, виклад основ якої передбачає цей курс.
Мета вивчення дисципліни: ознайомити студентів з головними теоретичними положеннями лексикології сучасної іспанської мови.

Завдання дисципліни:
– сформувати у студентів наукове уявлення про системний характер лексики іспанської мови;
– проаналізувати етимологічну природу вокабуляру іспанської мови;
– ознайомити студентів з головними тенденціями зміни лексичного складу іспанської мови;
– висвітлити головні способи словотворення в мові;
– ознайомити з традиційними й новітніми теоріями лексичного значення;
– викласти особливості лексичного значення, парадигматичних груп лексики;
– показати національно-культурну специфіку лексичного складу іспанської мови;
– ознайомити з можливими способами розвитку лексичного складу іспанської мови, з її соціальним та територіальним поділом

Після вивчення курсу студенти повинні

знати:
предмет, об’єкт та завдання лексикології; специфічні ознаки слова як головної одиниці мови; головні теорії лексичного значення; парадигматичні взаємозв’язки лексики (синонімія, антонімія, лексико-семантичні поля); шляхи збагачення іспанської лексики (словотворення, зміна лексичного значення, запозичення, утворення фразеологічних одиниць); особливості територіальної та соціальної диференціації лексики; основні типи словників.
вміти:
оперувати основними поняттями лексикології; кваліфіковано аналізувати лексичне значення слова чи фразеологізму, особливості процесів формування похідних та фразеологічних одиниць; розрізняти види лексичних значень та системних зв’язків лексики, підбирати синоніми, антоніми, будувати синонімічні ряди; формувати тематичні групи, лексико-семантичні поля; визначати соціальну та територіальну приналежність лексичної одиниці; ідентифікувати фразеологізми та аналізувати їх структуру; користуватися різними типами словників.

Рекомендована література

Основна література:

1. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. Київ: Академія, 1999.

2. Casado Velarde M. Tendencias en el léxico español actual. Madrid: Coloquio, 1985.

3. Almela Pérez R., Procedimientos de formación de palabras en español.  Barcelona: Ariel Prácticum, 1999.

4. Alvar Ezquerra M. El neologismo: caracterización, formación, aceptabilidad / El neologismo. V Jornadas de Metodología y Didáctica de la Lengua española. Cáceres: Instituto de Ciencias de la Educación, 1999.

5. Alvar Ezquerra M. La formación de palabras en español. Madrid: Arco/Libros, 1996.

6. Alvar Ezquerra M. El acortamiento de palabras / Diccionario de siglas y abreviaturas. Madrid: Alhambra, 1983.

7. Calles Vales J., Bermejo Meléndez B. Jergas, argot y modismos.  Madrid: LIBSA, 2001.

8. Casado Velarde M. Acortamientos, formación de siglas y acrónimos / Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid, t. 3, 1999.

9. Daniel P. Panorámica del argot español / Diccionario de argot español.  Madrid: Alianza Editorial, S.A., 1996.

10. Fernández-Sevilla J. Neología y neologismo en el español contemporáneo.  Granada, 1982.

11. Guerrero Ramos G. Neologismos en el español actual. Madrid: Arco/Libros, 1995.

12. Lang Mervyn F. Formación de palabras en español, Madrid, 1992.

13. Montes Giraldo J. J. Los ”interfijos hispánicos”. Reexamen con base en datos del ALEC. Anuario de Lingüística Hispánica. 1985. 1.

14. Rodríguez González F. Lenguaje y contracultura juvenil: anatomía de una generación. Comunicación y lenguaje juvenil, Madrid: Editorial Fundamentos, 1989.

15. Seco M. El léxico de hoy.  Comunicación y lenguaje, Madrid, 1977

 

Допоміжна література

1. Мариненко П.І. Словоскладання як один із шляхів поповнення лексичного складу сучасної іспанської мови. Проблеми семантики слова, речення та тексту: Збірник наукових праць / Київськ. нац. лінгв. ун-т.  Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2005.  Вип. 13.

2. Мариненко П.І. Лексичні новотвори в сучасній іспанській мові: структурний та семантичний аспекти: Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.05 / Київськ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. Київ, 2006.

3. Мацько О.М. Абревіатури як згорнені мовні формули в дипломатичних текстах. Мовознавство. 2000. № 1

4. Помірко Р.С. Демінутивність/аугментативність як засіб експресивності іспанської мови. Іноземна філологія. 1987. Вип. 88.

5. Ткаченко О.О. Молодіжна мова ― арго, жаргон чи соціолект? Нова філологія. 2001. № 1.

 

Інформаційні ресурси

1. https://definicion.de/lexicologia/

2. https://www.docsity.com/es/lexicologia-lexicografia-y-semantica-del-espanol/3638684/

3. https://www.victoriamonera.com/el-lexico-espanol/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус