Лінгвопрагматичні аспекти перекладу

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810професор Дяків Х. Ю.Інм41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
810Інм41професор Дяків Х. Ю.

Опис курсу

Курс «Лінгвопрагматичні аспекти перекладу» має на меті створити практичну базу для формування у студентів вмінь і навичок у галузі практики перекладу з використанням основної іноземної мови, необхідних у майбутній професійній діяльності.

В результаті вивчення цього курсу студент має знати:

принципи, методи та прийоми здійснення перекладу на практиці, а також практичне оволодіння ними з метою забезпечення вірного вибору перекладацької стратегії, зумовленої професійними потребами відповідно до комунікативно-прагматичних параметрів тексту та опираючись на основи лінгвопрагматики.

Вміти:

визначати комунікативно-прагматичні параметри тексту і відповідно до них стратегію перекладу, розрізняти специфіку усного і письмового перекладу,

Рекомендована література

1. Арутюнова Н.Д. Прагматика // Языкознание: Большой энциклопедиче¬ский словарь. М., 1998. С. 389-390.

2. Арутюнова Н.Д. Падучева Е.В. Истоки, проблемы и категории прагматики // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16: Лингвистическая прагмати-ка. М., 1985. С. 3-47.
3. Богданов В.В. Лингвистическая прагматика и её прикладные аспекты // Прикладное языкознание. СПб, 1996. С. 268-275.
4. Демьянков В.З. “Теория речевых актов” в контексте современной лингви-стической литературы (обзор направлений) // Новое в зарубежной лингви¬стике. Вып. 17: Теория речевых актов. М., 1986. С. 223-235.
5. Демьянков В.З. Доминирующие лингвистические теории в конце XX века // Язык и наука конца 20 века. М., 1995.
6. Звегинцев В.А. Язык и лингвистическая теория. М., 1973.
7. Звегинцев В.А. Предложение и его отношение к языку и речи. М., 1976.
8. Звегинцев В.А. Прагматика, семантика и естественный язык // Звегинцев, В.А. Мысли о лингвистике. М., 1996.
9. Кибрик А.Е. Лингвистические постулаты // Кибрик, А.Е. Очерки по об-щим и прикладным вопросам языкознания: Универсальное, типовое и специфичное в языке. 3-е изд., стереотипи. М., 2002.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму