Морфеміка і дериватологія сучасної іспанської мови

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Лесько Х. С.Іні51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Іні51МЛесько Х. С.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Морфеміка і дериватологія сучасної іспанської мови» є вміння визначати словотвірні процеси у сучасній іспанській мові, роль і місце деривації, парасинтезу та словоскладання, семантико-функційні особливості дериватів. Розуміти процеси семантичної лексикалізації та принципи структурно-семантичної організації іспанської мови.

Після завершення цього курсу студент повинен:

знати:

 • особливості словоутворення в іспанській мові;
 • принципи структурно-семантичної організації іспанської мови;
 • процеси семантичної лексикалізації.

вміти:

 • визначати словотвірні процеси у сучасній іспанській мові;
 • визначати роль і місце деривації, парасинтезу та словоскладання;
 • визначати семантико-функційні особливості дериватів.

Після вивчення цієї вибіркової навчальної дисципліни здобувач набуде таких загальних і фахових компетентностей:

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу
інформації з різних джерел.

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК 5. Здатність працювати в команді та автономно

ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу

ЗК 9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей
знань/видів економічної діяльності)

ФК 3 Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки.

ФК 6. Здатність застосовувати поглиблені знання з іспанської філології для вирішення професійних завдань.

ФК 7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень

Після вивчення цієї вибіркової навчальної дисципліни здобувач досягне таких програмних результатів навчання:

ПРН 9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти іспанської філології.

ПРН 16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з іспанської філології для розв’язання складних завдань і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

ПРН 20. Уміти застосовувати набуті мовно-стилістичні компетенції у комунікативних ситуаціях особистісного і суспільного характеру

Рекомендована література

Базова література:

 1. Лесько Х. С. Конотативна домінанта демінутивів згідно концепції Амадо Алонсо (на матеріалі іспанської мови) / Х. С. Лесько // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» : збірник наук. праць. – Вип. 56. – Одеса, 2022. – С. 86–90.
 2. Лесько Х. С. Інтерфікс: роль і місце у морфемній структурі суфіксальної похідної (на матеріалі іспанського мас медійного дискурсу) /Х. С. Лесько // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія»: науковий журнал. – Острог: Вид-во НаУОА, 2018. – Вип. 2(70). – С. 120–122
 3. García Messeguer A. Lenguaje y discriminación sexual / Álvaro García Messeguer. – Madrid : Montesinos, 2016. – 211 p.
 4. Bajo Pérez E. La derivación nominal en español / Elena Bajo Pérez // Cuadernos de lengua española. – Madrid : Arco/Libros, 2015. – P. 81–123.
 5. Coseriu E. Principios de semántica estructural / Eugenio Coseriu. – Madrid : Gredos, 2013. – 246 p.
 6. Cásares J. Introducción a la lexicografía moderna / Julio Cásares. – Madrid CSIC : Anejo LII de la RFE, 2012. – 354 p.
 7. Fernández Ramírez S. A propósito de los diminutivos españoles / Salvador Fernández Ramírez // La nueva gramática española. El camino hacia el Esbozo. – Madrid, 2007. – P. 185–192.
 8. Gooch A. Diminutive, Augmentative and Pejorative Suffixes in Modern Spanish / Antony Gooch. – Oxford, 2007. – 303 p.
 9. Alvar Ezquerra M. La formación de palabras en español / Manuel Alvar Ezquerra. – Madrid : Arco/Libros, 2005. – 79 p.

Допоміжна література:

 1. Figueroa Franco M. Los morfemas diminutivos -ico, -illo, -ito en documentos hispanoamericanos de América Central y de la Nueva España. Siglos XVI y XVII / Mariano Figueroa Franco // Elua, 5. – México,2012. – P. 101–125.
 2. García Gallardín C. El nombre propio / Caroline García Gallardín // Estudios de historia lingüística española. – Madrid : Patrom, 2012. – P. 45–53.
 3. García Messeguer A. Lenguaje y discriminación sexual / Álvaro García Messeguer. – Madrid : Montesinos, 2011. – 211 p.
 4. Lang M. F. Spanish word formation : productive derivational morphology in the modern lexis / Mervyn Francis Lang. – London : Routledge, 2010.– 284 p.

  Інформаційні ресурси:

www.dialnet.es

www.cervantesvirtual.com

Силабус:

Завантажити силабус