Мовленнєві акти і жанри в міжкультурній комунікації

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
81Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810професор Паславська А. Й.

Опис курсу

Мета курсу – формування базових теоретичних знань із функціональної типології текстів, їх жанрової характеристики, випрацювання навичок ідентифікації конкретного типу тексту та його жанру.

Мовленнєві жанри – найважливіші структурні елементи і категорії мовлення, правильна побудова яких забезпечує успішну комунікацію. Тому важливим є вміння класифікації різних видів текстів залежно від їхньої функції, з’ясування їхніх характерних ознак та впливу на адресата. Курс інформує про сучасні жанрові теорії, особливості побудови і класифікації різноманітних жанрів, знайомить з основними стратегіями і тактиками конкретних мовно-мовленнєвих жанрів.

Рекомендована література

  1. Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Эстетика словесного творчества. – М.: Ис-во, 1979. ­– C. 237-280.
  2. Бацевич Ф. Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи: монографія. – Львів: ПАІС, 2005.
  3. Вежбицкая А. Речевые жанры // Жанры речи. – Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 1997. – С. 99-111.
  4. Гольдин В. Е. Проблемы жанроведения // Жанры речи: сб. науч. ст.– Саратов: Изд-во гос. учеб.-науч. центра «Колледж», 1999. – С. 4-6.
  5. Дементьев В. В. Теория речевых жанров. – М.: Знак, 2010. – 600 с.
  6. Седов К. Ф. Анатомия жанров бытового общения // Вопросы стилистики: Человек и текст. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1998. – Вып. 27. – С. 9-20.
  7. Федосюк М. Ю. Нерешенные вопросы теории речевых жанров // Вопросы языкознания. 1997. – No 5. – С. 102-120.
  8. Шмелева Т. В. Модель речевого жанра // Жанры речи. Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 1997. – Вып. 1. – С. 88-99.
  9. Nord C. Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. – Heidelberg: Groos, 1995. – 285 S.
  10. Stolze R. Übersetzungstheorien. Eine Einführung. Verlag Tübingen: Narr Verlag, 5., überarb. und erweiterte Auflage, 2008. – 285 S.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму