Нормативна граматика (проблеми варіантності)

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Чемеринська І. Я.Іна11, Іна12, Іна13, Іна14, Іна15, Іна16

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Іна11Чемеринська І. Я.
Іна12Чемеринська І. Я.
Іна13Чемеринська І. Я.
Іна14Чемеринська І. Я.
Іна15Чемеринська І. Я.
Іна16Чемеринська І. Я.

Опис курсу

Дисципліна «Нормативна граматика (проблема варіативності)» є вибірковою дисципліною зі спеціальності Філологія для освітньої програми бакалавра, яка викладається у 4 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

 

Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів з основними функціями одиниць мови, розвинути навички практичного застосування широкого спектру лексико-граматичних засобів мови для успішного спілкування іноземною мовою.
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Нормативна граматика (проблема варіативності)»є розвиток розуміння функцій одиниць мови та закономірностей їх функціонування ; розвиток основних граматичних вмінь та навичок студентів з метою адекватного використання іноземної мови в усному та писемному мовленні

 

Ціль – розвинути навички для реалізації комунікативних намірів з певними граматичними конструкціями в усному мовленні та на письмі.

 

Рекомендована література

  1. Alexander L.G. Longman English Grammar Practice (Intermediate level) 2003
  2. Michael Vince. Macmillan English Grammar in Context (Advanced) 2008
  3. Michael Vince Advanced Language Practice, Macmillan Heineman, 1994
  4. Hewings, Martin Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press, 2001
  5. Thomson A.J., Martinet A.V. A practical English Grammar, Oxford University Press, 2004
  6. I. Fedorenko, S.M. Sukhorolska. English Grammar Theory. Навчальний посібник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2008.

Силабус:

Завантажити силабус