Лінгвістика тексту

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Бехта І. А.Іна31, Іна32, Іна33, Іна34, Іна35, Іна36

Опис курсу

Результати навчання:
знати:
– основні положення і проблематику сучасних теорій лінгвістики тексту;
– специфіку лінгвістики тексту у сфері германістики, пов’язану із особливостями сприйняття і розуміння інших культур;
– значимість лінгвістики тексту у системі сучасних мовознавчих наук;
– навчитися критично осмислювати різні теорії і підходи до вивчення текстових явищ у світлі новітніх теорій письма (електронне письмо) і формування кіберпростору існування текстів;
– варіативні особливості і норми існування текстів різних функційних стилів;
– історію текстолінгвістичних студій, провідні ідеї та текстологи;
– текстову термінологію і володіти текстолінгвістичним глосарієм;
– основні методи сучасних текстологічних досліджень.
вміти:
– застосовувати отримані теоретичні знання на практиці з метою формування адекватних навичок;
– використовувати набуті знання при вирішенні конкретних теоретичних і прикладних завдань, пов’язаних з проблематикою лінгвістики тексту;
– вміти працювати з науковою теоретико-критичною літературою з проблематики;
– володіти прикладними аспектами лінгвістики тексту;
– знати найновіші публікації з актуальних проблем лінгвістики тексту;
– складати план теоретичного текстологічного дослідження;
– самостійно шукати та опрацьовувати теоретичну літературу, використовуючи різні пошукові системи, електронні бази даних, бібліотечні каталоги, теоретичну літературу та лексикографічні джерела;
– збирати мовний матеріал та проводити власне текстологічне дослідження;
– готувати доповіді, реферати, науково-дослідницькі праці на текстологічну тематику.
Анотація навчальної дисципліни:
Курс “Основи лінгвістики тексту” входить до складу фундаментальних дисциплін з іноземної філології і пов’язаний з такими курсами як основи мовознавства, теорія мовної комунікації, історія, граматика, лексикологія, стилістика іноземної мови, вступ до германської філології та неофілологічних дисциплін: дискурсознавства, когнітивної поетики, прагматики, когнітивної лінгвістики, корпусної лінгвістики, неожанрології. Цей курс покликаний вивчати проблеми сучасної текстолінгвістичної науки та функціонування мовних одиниць у тексті з урахуванням міждисциплінарного підходу.
Мета курсу – формування базових понять з лінгвістики тексту, як складової сучасної концепції лінгвістичної освіти. Метою курсу є розкрити історію становлення лінгвістики тексту як самостійної наукової дисципліни і познайомити студентів-філологів з основними етапними, програмними працями у цій царині філологічної науки. Особлива увага курсу зосереджена на сучасних напрямах теорії тексту, котрі окреслюють перспективи її подальшого розвитку і які мають яскраво виражене загальнофілологічне спрямування (це передусім теорії когнітивної науки, котрі сприяють збагнути когнітивні процеси при читанні та письмі, моделі дискурсної лінгвістики, пов’язані з функціонуванням мови у макромовних формуваннях). Важливим є розгляд традиційних положень лінгвістики тексту, утім під новітніми кутами зору, котрі збагачують наше уявлення про текст новими знаннями. Інновативним у курсі є інтегративний розвиток творчого та наукового потенціалу студентів-філологів, формування наукових інтересів, стимулювання дослідницької діяльності у сфері лінгвістики тексту.

Рекомендована література

Базова
1. Валгина Н.С.. Теория текста: Учебное пособие. – М.: Логос, 2004. – 280 с.
2. Филиппов К.А. Лингвистика текста: Курс лекций. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. – 336 с.
3. Robert de Beaugrande and Wolfgang Dressler. Introduction to Text Linguistics. – London & New York: Longman, 1981. – 261 p.
4. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
Допоміжна
Derrida J. Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences // The Structuralist Controversy: The Languages of Criticism and the Sciences of Man, ed. by R. Mackey and E. Donato – Baltimore, 1972.
Iser W. The Range of Interpretation. – New York: Columbia University Press, 2000.
Kintsch W. The Representation of Knowledge and the Use of Knowledge in Discourse Comprehension//Language in the Social Context/C. Grauman and R. Dietisch. Amsterdam: Elsevier, 1990.
Minsky M. A frame work for Representing Knowledge. Cambridge, 1974.
Rosch E. Human Categorization//Advances in Cross-cultural Psychology. London: Academic Press, 1977.
Schank R.C. Dynamic Memory: A Theory of Reminding and Learning in Computers and People. Cambridge, 1982.
Schank R.C., Abelson R.P. Scripts, Plans, Goals and Understanding. Hillsdale, NY: Erchamm, 1977.
Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. Сборник статей. – СПб., 1999.
Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста. – М., 2003.
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1986.
Бехта І.А. Дискурс наратора в англомовній прозі: [монографія] / І. А. Бехта. – К.: Грамота, 2004.
Бехта І.А. Авторське експериментаторство в англомовній прозі ХХ ст.: [монографія] / І. А. Бехта. – Львів: ПАІС, 2013.
Бєлєхова Л.І. Словесний поетичний образ в історико-типологічній перспективі : лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі американської поезії) : [монографія] / Л. І. Бєлєхова. – Херсон : Айлант, 2002.
Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика. Тамбов, 2000.
Ворожбитова А.А. Теория текста: антропоцентрическое направление. М., 2005.
Ингарден Р. Исследования по эстетике / Р. Ингарден ; [пер. с польского А. Ермилова и Б. Федорова / ред. А. Якушева ; предисл. В. Разумного]. – М. : Изд-во иностр. яз., 1962.
Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту : [підручник для студентів старших курсів філологічних спеціальностей] / Кухаренко В. А. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2004.
Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – Текст – Семиосфера – История. – М.: Языки русской культуры, 1996.
Лукин В.А. Художественный текст: Основы лингвистической теории и элементы анализа. М., 1999.
Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. – М.: “Academia-Центр”, Медиум, – 1995.
Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. – Спб.: Питер, 2001.