Бехта Іван Антонович

Посада: професор кафедри англійської філології

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

• текстолінгвістика
• дискурсознавство
• наративна поетика
• когнітивна наратологія
• постмодерністські студії

Курси

Публікації

Монографії

 Іван Антонович Бехта, Олеся Василівна Татаровська. Множинне заперечення в корпусі та дискурсі. [Монографія]. – Львів, 2021. – 120 с.

 • Іван Антонович Бехта, Ольга Степанівна Матвієнків. Фразеологічний модус англомовного художнього дискурсу. [Монографія]. – Львів – Рівне: Волин. обереги, 2022. 304 с.
 • Іван Антонович Бехта, Оксана Дмитрівна Мельничук. Невербальна комунікація: дискурсна динаміка текстового концепту. [Монографія]. – Львів – Рівне : Волин. обереги, 2021. 200 с.
 • Дискурс наратора в англомовній прозі : [монографія]. – К.: Грамота, 2004. – 304 с.
 • Авторське експериментаторство в англомовній прозі ХХ ст.: [монографія]. – Львів: ПАІС, 2013. – 268 с.
 • Від модернізму до постмодернізму: художні концепти текстової епохи: [монографія]. – Львів.: Вид-во Львівського університету, 2012. – 228 с. – у др.

Розділи колективних монографій 

 • Наратив і контекст комунікативної ситуації: стратегії інтерпретації оповідного дискурсу експериментального письма // Дані текстових корпусів у лінгвістичних дослідженнях: [монографія]. / І.А. Бехта. Розділ колективної монографії  у складі: Бартмінський Є., Бехта І. А., Загнітко А. П., Кульчицький І. М., Левченко О. П., Любченко Т. П., Романишин Н. І., Семотюк О. Л., Черхава О. О., Шевченко І. В., Широков В. А. – Львів: Вид-во Львівська політехніка, 2014. – С.115 – 129.
 • Текст у парадигматичній системі наукових лінгвістичних концепцій кінця ХХ початку ХХI століття: актуальні та віртуальні стратегії розвитку // Дискурс іноземномовної комунікації: [монографія]. / І.А. Бехта. Розділ колективної монографії (керівник проф. Кусько К. Я). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2002. – С. 164 – 192.
 • Засоби мовної репродукції в англомовній прозі // Іноземномовний текст за фахом: лінгводидактичні аспекти: [монографія]./ І.А. Бехта. Розділ колективної монографії (керівник проф. Кусько К. Я). – Львів: “Світ”, 1998. – С. 91 – 101.
 • Форми контролю знань студентів у вузі // Лінгводидактична організація навчального процесу з іноземних мов у вузі: [монографія]. / І.А. Бехта. Розділ колективної монографії (керівник проф. Кусько К. Я). – Львів: “Світ”, 1996. – С. 217 – 228.

Статті в акредитованих журналах

Міністерства освіти і науки України

 2023 

 • Бехта І.А., Татаровська О.В. Постколоніальні штрихи мультикультурного портрету сучасної англомовної літератури. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2023 № 61, С. 22 – 26.
 • Іван Бехта, Олеся Татаровська. Множинне заперечення в корпусі та дискурсі// «Філологічні трактати», Том 15, No1 ‘ 2023 – С. 24 – 30. // https://www.doi.org/10.21272/Ftrk.2023.15(1)-3
 • Oksana Melnychuk, Ivan Bekhta, and Mariya Tkachivska. Pearson Correlation Coefficient in Studying the Meaning of a Literary Text// 7th International Conference «Computational Linguistics and Intelligent Systems» (CoLInS 2023)// The National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» on April 20–21, 2023.
 • Бехта І.А. Трансформація художніх форм в добу Антропоцени// Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2022 рік (2–3 лютого 2023 року). – Рівне : Волин. обереги, 2023. – 264 с. – С.  181  – 183.

 

 

2022 

 • Nataliia Hrytsiv, Ivan Bekhta, Nataliia Sofiianyk, Tetiana Shestakevych, Vasyl Byalyk. TEI Advances for Concordance Compiling: A case study of Erich Fromm’s novel “The Art of Loving” // COLINS-2022: 6th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems, May 12–13, 2022, Gliwice, Poland. – P. 212 – 229.
 • Nataliia Hrytsiv, Ivan Bekhta, Bohdana Buta, Mariya Tkachivska, Vasyl Byalyk. Digitally Lexicographized Neologisms of Douglas Coupland’s Novel “Generation X”: Software for Bilingual Electronic Dictionary // COLINS-2022: 6th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems, May 12–13, 2022, Gliwice, Poland. – P. 230 – 239.
 • Nataliia Hrytsiv, Ivan Bekhta, Mariya Tkachivska, Vasyl Byalyk. Sylvia Plath’s I felt-Narrative Label of The Bell Jar in Ukrainian Translation: Tagging Textness Features. // COLINS-2022: 6th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems, May 12–13, 2022, Gliwice, Poland. – P. 240 – 255.
 • Oksana Melnychuk, Nataliya Bondarchuk, Ivan Bekhta, Olena Levchenko. Quantitative Features of the Words Representing Nonverbal Behaviour in Ian McEwan’s Fiction // COLINS-2022: 6th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems, May 12–13, 2022, Gliwice, Poland. – P. 398 – 415.
 • Nataliya Bondarchuk, Ivan Bekhta, Oksana Melnychuk, Olha Matviienkiv. Keyword-based Study of Thematic Vocabulary in British Weather News // COLINS-2022: 6th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems, May 12–13, 2022, Gliwice, Poland. – P. 451 – 460.
 • Oksana Marchuk, Ivan Bekhta, Nataliya Bondarchuk. Statistical Particulars of the Lexical-Thematic Group Evil in J. K. Rowling’s Harry Potter // COLINS-2022: 6th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems, May 12–13, 2022, Gliwice, Poland. – P. 461 – 470.
 • Marta Karp, Nataliia Kunanets, Ivan Bekhta. Hyperbole in To Kill a Mocking Bird by Harper Lee: Reduction Data vs Representing Data vs Verification // COLINS-2022: 6th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems, May 12–13, 2022, Gliwice, Poland. – P. 501 – 513.
 • Текстотипи як мисленнєві моделі пізнання художнього світу: когнітивно-наратологічний вимір// Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2021 рік (3-4 лютого 2022 рік). – Львів : ПАІС, 2022. – 320 с. – С. 26 – 30.
 • Ivan Bekhta, Nataliya Bondarchuk, Nataliia Hrytsiv, Olena Levchenko, Olha Matviienkiv and Oksana Melnychuk. Computational Actualization of Idioms: Authorial Corpus-based Idiomaticity of Contemporary British Fiсtion// XVII International Scientific and Technical Conference, CSIT 2021, September 22-25, 2022, Lviv, Ukraine (Scopus).
 • Oksana Melnychuk, Ivan Bekhta, Olena Levchenko, Olesia Tatarovska, Ihor Byk and Marta Karp. Pearson Correlation Coefficient in Studying the Meaning of a Literary Text // XVII International Scientific and Technical Conference, CSIT 2021, September 22-25, 2022, Lviv, Ukraine (Scopus).
 • Oksana Melnychuk, Nataliya Bondarchuk, Ivan Bekhta, Olena Levchenko, Nadia Yesypenko and Nataliia Hrytsiv. The Role of Quantitative Parameters in Computer-Assisted Approach: Author’s Lexical Choices in the Novels by Martin Amis // XVII International Scientific and Technical Conference, CSIT 2021, September 22-25, 2022, Lviv, Ukraine (Scopus).
 • Nataliia Hrytsiv and Ivan Bekhta. Bilingual English-Ukrainian Concordance of Erich Fromm’s Novel “The Art of Loving” in Tracing Cognitive Semantics Features// Translation in Transition 6 / 22–23 September 2022, Charles University, Prague.
 • Marta Karp, Yustyna Holubets, Ivan Bekhta and Oksana Melnychuk. Identifying Allegory in The Moon and Sixpence by William Somerset Maugham applying AntConc software // MoMLeT&DS 2022: Modern Machine Learning Technology & Data Science. Leiden University/ Leiden, Netherlands, November 25-26, 2022
 • Іван Бехта. Переднє слово до монографії Т.Пица «Східнонімецькі назви ремісників в ареалі слов’янських мов XIV – XVII ст.: монографія. Дрогобич: Посвіт, 2022. 280 с. – С. 8 – 10.
 • Shainer, I., Bekhta, I., Karp, M., Tatarovska, O., & Kovalevska, T. (2022). Lexical combinations of contemporary British military fiction: lexical-semantic and stylistic features.Amazonia Investiga,11(55), 29-39. https://doi.org/10.34069/AI/2022.55.07.3
 • Бехта І. А., Ковалевська Т. І. Цифрова компетенція освітян в умовах невідкладної цифровізації освіти. Нау   кові записки Націо нального університету «Острозька ака-демія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2022. Вип. 14(82). С. 109–112 

2021

 • Бехта І.А. Функційна специфіка локативів і темпоративів у способах художнього мовлення // Тези звітної наукової конференції професорсько‑викладацького складу

факультету іноземних мов за 2020 рік (4‑5 лютого 2021 рік). На пошану доктора філологічних наук, академіка Романа Семеновича Помірка. – Львів : ПАІС, 2021. – 200 с. – С. 23 – 25.

 • Бехта І.А., Марчук О.І. Структурно-типологічна параметризація художнього текстопростору англомовного фентезі // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2021 № 47 том 1, С. 17 – 20.
 • Bondarchuk N., Bekhta I., Byalyk V., Marchuk O.  Processing Modality of British Modernist and Postmodernist Fiction // XVI International Scientific and Technical Conference, CSIT 2021, September 22-25, 2021, Lviv, Ukraine (Scopus).
 • Karp M., Kunanets N., Bekhta I., Yurlova U. Linhvometriia of inversion and detachment in Ray Bradbury’s Dandelion Wine // XVI International Scientific and Technical Conference, CSIT 2021, September 22-25, 2021, Lviv, Ukraine (Scopus).
 • Bekhta I., Hrytsiv N. Computational Linguistics Tools in Mapping Emotional Dislocation of Translated Fiction. In: Computational Linguistics and Intelligent Systems, COLINS, CEUR workshop proceedings, Vol 2870, 685-699. (2021).
 • Bekhta, Hrytsiv N., Matviychuk A. Marking up Dramatic Text: a Case Study of “7 Stories” by Morris Panych. In: Computational Linguistics and Intelligent Systems, COLINS, CEUR workshop proceedings, Vol 2870, 700-811. (2021).
 • Bondarchuk N., Bekhta I. Quantitative characteristics of lexical-semantic groups representing weather in weather news stories (based on British online press). In: Computational Linguistics and Intelligent Systems, COLINS, CEUR workshop proceedings, Vol 2870, 799-810. (2021).

 

Біографія

Освіта
• диплом з відзнакою Львівського державного університету ім. Івана Франка, філолог, викладач, перекладач англійської мови, Львів (1983 р.).
• кандидат філологічних наук (спеціальність: 10.02.04. – германські мови), Львів (1993 р.).
• доцент кафедри іноземних мов – Київ (1996 р.).
• доктор філологічних наук (спеціальність: 10.02.04. – германські мови), Київ (2010 р.).
• професор кафедри англійської філології – Київ (2014 р.).

Професійна діяльність
2012 – по теперішній час – професор кафедри англійської філології
2003 – по 2012 – доцент кафедри англійської філології
2000 – 2003 – докторант кафедри англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка
1997 – 2000 – доцент кафедри англійської філології
1995 – 1997 – доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин
1987 – 1996 – асистент кафедри іноземних мов факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

Навчальні курси
• когнітивно-дискурсна проекція сучасних наративних студій
• теоретична фонетика
• порівняльна лексикологія і фразеологія
• основи когнітивної наратології
• геременевтика постмодерністьких текстів
• дискурсознавство і дискурс-аналіз
• лінгвістика тексту
• жанрово-стилістична типологія текстів

Різне

Опонування

 

2021

 

2020

 

 • Вуєк Ольга Євгенівна. Засоби вербалізації екзистенційних феноменів у англомовній ірландській поезії ХХ століття: лінгвокультурний аспект. – керівник д.ф.н.роф. Колесник О.С. – Львів, 2020.
 • Кузнєцова Ольга Володимирівна. Постмодерністський комічний ідіодискурс Дейва Баррі – керівник д.ф.н. проф. Самохіна В.О. – Харків, 2020.
 • Пономаренко Олена Олександрівна. Мовленнєві акти погрози в сучасному англомовному діалогічному дискурсі: когнітивно-прагматичний аспект. – керівник д.ф.н. проф. Безугла Л.Р. – Харків, 2020.
 • Мачульська Катерина Ярославівна. Лінгвопрагматика комерційних гасел в англомовному Інтернет-дискурсі реклами – керівник д.ф.н. проф. Жуйкова М.В. – Запоріжжя, 2020.
 • Cтепаненко Ольга Олександрівна. Лінгвальна організація та функціональна роль інтеррогативних конструкцій в персонажному діалозі сучасного англомовного детективного роману. – керівник д.ф.н. проф. Морозова І.Б. – Одеса, 2020.

 

 

2019

 

 • Ізотова Наталія Павлівна. Ігрова стилістика сучасного англомовного художнього наративу в лінгвістичному висвітленні (на матеріалі романів Дж.М. Кутзее). – керівник д.ф.н. проф. Воробйова О.П. – Київ, 2019.
 • Івасишин Маріанна Романівна. Мультимодальність англомовного коміксу: лінгвальний і екстралінгвальний виміри. –– керівник д.ф.н. проф. Бялик В.Д. – Львів, 2019.
 • Пєшкова Олена Андріївна. Інтермедіальність англійськомовних художніх текстів ХХ-ХХІ століть: когнітивно-семіотичний аспект. – керівник д.ф.н., доц. Галуцьких І.А. – Запоріжжя, 2019.

 

2018

 

 • Галуцьких Ірина Анатоліївна. Лінгвопоетика тілесності в художніх текстах англійського модернізму й постмодернізму. – керівник д.ф.н. проф. Воробйова О.П.  – Одеса, 2018.

 

2017

 

 • Македонова Ольга Дмитрівна «Лінгвостилістична організація та прагматичне функціонування англійськомовного рекламного дискурсу». – керівник д.ф.н. проф. Зацний Ю.А. – Запоріжжя, 2017.
 • Човганюк Мирослава Миколаївна. Вербалізація стратегій і тактик ввічливості в англомовному телевізійному дискурсі ток-шоу (на матеріалі програми Larry King Live). – керівник к.ф.н.доц. Титаренко О.Ю. – Запоріжжя, 2017.

 

 

2016

 

 • Ковалюк Мирослава Володимирівна. «Актуалізація концепту LANGUAGE в сучасному англійськомовному публіцистичному дискурсі». – керівник д.ф.н. доц. Єсипенко Н.Г. – Запоріжжя, 2016.
 • Маріна Олена Сергіївна. Парадоксальність у сучасному англомовному поетичному дискурсі: когнітивно-семіотичний вимір. – науковий консультант д.ф.н.проф. Белєхова Л.І. – Київ, 2016.
 • Залужна Марина Володимирівна. Реалізація принципу невизначеності в англійській мові: структурно-семантичний та лінгвокогнітивний аспекти (на матеріалі британських постмодерних художніх текстів ХХІ століття). – керівник к.ф.н. доц. Шевченко О.І.  – Запоріжжя, 2016.

 

2015

 • Коляса О.В. Стилістичні та когнітивно-семантичні механізми творення ігрового абсурду в англомовному фентезійному оповіданні. – керівник д.ф.н. проф. Бабелюк О.А.  – Одеса, 2015.
 • Колосова Г.А. Ономастикон мемуарів Вінстона Черчилля «MY EARLY LIFE»: семантичний та функціональний аспекти. – керівник к.ф.н., доц. Ткачик О.В. – Одеса, 2015.
 • Фролова І.Є. Регулятивний потенціал стратегії конфронтації в англомовному дискурсі. – науковий консультант д.ф.н., проф. Карабан В.І. – Харків, 2015.
 • Мосієвич Л.В. Лінгвокогнітивні та соціофункціональні параметри євфемії та дисфемії в сучасній англійській мові (на матеріалі британської феміністичної прози) ). – керівник д.ф.н., доц. Махачашвілі Р.К. – Запоріжжя, 2015.

2014

 

 • Савіна Ю. О. Когнітивні механізми і мовні засоби створення комічного у художньому тексті (на матеріалі “малої” прози Дж. К. Джерома та О. Генрі). – керівник д.ф.н. проф. Ніконова В.Г. – Херсон, 2014.
 • Адаменко О.В. Вербалізація гендерних стереотипів в англомовній художній прозі (на матеріалі англомовного любовного роману кінця ХХ – початку ХХІ століття). – керівник к.ф.н., доц. Клименко О.Л. – Запоріжжя, 2014.
 • Пожарицька О.О. Авторський концепт позитивності у мовленнєвому портреті головного героя: комунікативно-парадигматичний аналіз (на матеріалі англомовних романів жанру “вестерн”). – керівник д.ф.н. проф. Карпенко О.Ю. – Одеса, 2014.
 • Морозова М.О. Вториннна комунікація англомовного художнього тексту (на матеріалі саги Дж.Р.Р. Мартіна “A song of ice and fire”). – керівник д.ф.н., доц. Махачашвілі Р.К. – Запоріжжя, 2014.

 

2013

 

 • Лобова О.К. Англомовна стендап-комедія як жанр комічного інституційного дискурсу. – керівник д.ф.н., проф. Самохіна В.А. – Харків, 2013.
 • Дилай М.П. Лінгвопрагматика англійських протестантських проповідей. – керівник к.ф.н., доц. Андрейчук Н.І. – Львів, 2013.
 • Ніколаєва Т.Д. Лінгвокогнітивні особливості сучасних британських ідеологем і політичних міфологем у межах концепту democracy. – керівник д.ф.н., проф. Кияк Т.Р. – Одеса, 2013.

 

2012

 

 • Соколов В.В. Лінгвокогнітивна і соціофункціональні параметри інновацій англійської мови сфери медицини та охорони здоров’я. – керівник к.ф.н., доц.        Махачашвілі Р. К. – Львів, 2012.

 

2011

 

 • Левіщенко М. С. Лінгвокультурні особливості пізнього вікторіанського дискурсу (на матеріалі англмоовної художньої прози кінця ХІХ ст.). – керівник д.ф.н., проф. Приходько А.М. – Херсон, 2011.
 • Данилович О.Д. Сполучуваність прикметників з іменниками в сучасній англійській мові (на матеріалі публіцистичного, наукового та художнього стилів). – керівник к.ф.н., доц. Кійко С.В. – Чернівці, 2011.
 • Воробйова М. В. Алюзія в англомовному публіцистичному дискурсі: структура, семантика, функціонування. – керівник к.ф.н., доц. Шевченко О.І. – Херсон, 2011.

 

Надання експертного висновку щодо дисертації

 

 

2021

 

Небелюк Леся Романівна. Лінгвокогнітивні характеристики евфемізмів в американському англомовному політичному дискурсі (на матеріалах публікацій засобів масової інформації 2000-2020 рр.) [Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. – 217 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Львів, 2021.

 

 

 

 

2020

 

Ткаченко Наталія Дмитрівна. Функціонально-семантичне поле “space” у британському та американському варіантах англійської мови: лінгвокультурологічний підхід [Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 276 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Київський національний лінгвістичний університет; Львівський національний університет імені Івана Франка, Київ – Львів, 2020.

 

2019

 

Стегніцька Любов Василівна. Англійські клінічні терміни-епоніми:структурно-семантичний, онтологічний та лексикографічний аспекти [Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019. – 212 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник д.ф.н. проф. Кійко С.В.

Школьна Наталія Олександрівна. Німецька фахова мова промислової автоматизації: структура, семантика і функціювання [Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019. – 264 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник д.ф.н. проф. Кійко С.В.

Зьомко Уляна Валеріївна. Лінгвокультурні, текстотвірні та гендерні особливості рецензії у кінокритиці (на матеріалі англійської та німецької мов) [Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – 351 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник к.ф.н., проф. Білинський М.Е.

Глінка Наталія Вікторівна. Комунікативно-прагматична організація англійського модерністського тексту [Київ: Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського, 2019. – 267 с.], подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий консультант д.ф.н., проф.Іщенко Н.Г.

Бойко Ірина Ігорівна. Англійська термінологія косметології та естетичної медицини: генеза, струкутра, семантика, прагматика [Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – 267 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник д.ф.н., доц. Яхонтова Т.В.

Годісь Юлія Ярославівна. Комунікативно-когнітивні засади мотиваційного жанру «мистецтво успіху» (на матеріалах англомовних текстів) [Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – 255 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник д.ф.н., доц. Яхонтова Т.В.

Матковська Ганна Олександрівна. Архітектоніко-композиційна структура художніх творів В.Вулф [Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019. – 246 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник к.ф.н., доц. Глінка Н.В.

Прокойченко Анастасія Володимирівна. Мовна репрезентація емотивності у текстах новел Д.Г. Лоуренса [Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019. – 225 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник к.ф.н., доц. Глінка Н.В.

Кузик Оксана Андріївна. Когнітивні та коиунікативні ообливості мовленнєвої агресії в політичному дискурсі (на матеріалах засобів масової інформації США та Великої Британії) [Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – 293 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник к.ф.н., доц. Бик І.С.

Борковська Інна Пилипівна. Семантико-ситилістичний та прагматичний потенціал англомовних ділових текстів [Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019. – 281 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник д.ф.н., проф. Іщенко Н.Г.

Бойчук Валентина Михайлівна. Репрезентація феномену песимізму в сучасній англійській мові [Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – 263 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник к.ф.н., проф. Коляда Е.К.

Кульчицька Олена Василівна. Мовні засоби реалізації пейоративності в романах С. Майєр) [Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – 223 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник к.ф.н., доц. Федорчук М.М.

 

 

2018

 

Кулина Ольга Василівна. Заповіт як соціокомунікативний феномен (на матеріалі англійських заповітів середини ХІХ- на початку ХХ століть [Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 232 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник д.ф.н., проф. Андрейчук Н.І.

Томусяк Аліна Олегівна. Синтаксичні експресеми як засіб вираження авторських інтенцій у сучасному американському художньому тексті [Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. – 248 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник д.ф.н., проф. Єсипенко Н.Г.

Чорній Анастасія Любомирівна. Медіативні стратегії посередника у конфліктному дискурсі (на матеріалі англомовних творів художньої літератури ХХ – ХХІ століть) [Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. – 279 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник д.ф.н., проф. Єсипенко Н.Г.

Мелех Галина Богданівна. Німецька фахова мова кулінарії: системно-структурні та функційно-семантичні аспекти [Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. – 251 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник д.ф.н., проф. Б’ялик В.Д.

 

2017

 

Бешлей Ольга Василівна. Когнітивний зміст концепту МОЛОДІСТЬ в англомовному художньому прозовому дискурсі: діахронічний аспект: [Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2017. – 280 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник д.ф.н., проф. Кушнерик В.І.

Головащенко Юлія Сергіївна. Семантичний простір романів Джона Масквелла Кутзее: [Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2017. – 255 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник к.ф.н., доц. Венкель Т.В.

Альбота Соломія Миколаївна. «Мовні засоби втілення символу „Фавст” в англійських художніх текстах кінця 16 – початку 21 століть» (лінгвосеміотичний аналіз)» [Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2017. – 255 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник д.ф.н., проф. Андрейчук Н.І.

Бехта-Гаманчук Марія Павлівна. Комунікативні інтенції наратора у британській художній літературі початку ХХІ ст. [Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. – 243 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник д.ф.н., проф. Левченко О.П.

 

2016

 

Білоус Юлія Володимирівна. Когнітивно-комунікативний зміст і глибина структури соматичних фразеологізмів у сучасній німецькій мові: [Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2016. – 203 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник д.ф.н., проф. Морозова І.Б.

Корягіна Альона Юріївна. Фонетичні особливості сучасного соціолекту службовців Німеччини (експериментально-фонетичне дослідження) ): [Миколаїв: Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2016. – 203 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник д.ф.н., проф. Науменко А.М.

Бегаль Олена Володимирівна. Комунікативно-когнітивні властивості англомовних автоматичних діалогових систем (досвід моделювання лінгвістично компетентних віртуальних співрозмовників) ): [Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016. – 264 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник д.ф.н., проф. Біскуб І.П.

Ваврінчик Регіна Яношівна. Перформативність в англомовному теологічному дискурсі (на матеріалі сучасних проповідей): [Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2016. – 249 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник д.ф.н., проф. Полюжин М.М.

2015

 

Тулюлюк К.В. Лінгвопрагматика сенсоризмів у гендерному вимірі (на матеріалі англомовних творів початку ХХ століття): [Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2015. – 208 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник к.ф.н., доц. Венкель Т.В.

Грибіник Ю.І. Структурно-семантичні особливості англійської геодезичної термінології: [Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2015. – 238 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник д.ф.н., проф. Єсипенко Н.Г.

Городецька І.В. Фахова мова англомовної реклами косметичних засобів: [Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2015. – 201 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник д.ф.н., доц. Єсипенко Н.Г.

Стецик Т.С. Комунікативно-інтенційні мовні стратегії переконання у американському політичному дискурсі: [Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2015. – 186 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник д.ф.н., проф. Кушнерик В.І.

Мельничук Н.О. Ад’єктивні емосемізми в англійськомовній картині світу: семантичний і словотвірний аспекти: [Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2015. – 193 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник д.ф.н., проф. Кушнерик В.І.

Сергієнко В.Л. Лінгвокультурні концепти PRIDE І NOBILITY у британській мовній картині світу [Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015. – 216 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник к.ф.н., доц. Бистров Я.В.

Варениця Е.Я. Національно-державне та регіональне варіювання фразеології сучасної німецької мови (на матеріалі публіцистичних текстів німецькомовних країн) [Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015. – 255с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник к.ф.н., доц. Остапович О.Я.

2014

 

Євчук А.М. Структурні, лексико-семантичні та функціональні особливості багатозначних фразеологічних одиниць (на матеріалі лексикографічних джерел і сучасної німецькомовної преси) [Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2014. – 216 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник к.ф.н., доц. Задорожна І.П.

Євенчук О.Г. Актуалізація концепту familie у сучасному німецькому публіцистичному дискурсі [Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2014. – 250 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник к.ф.н., доц. Осовська І.М.

Дрібнюк В.Т. Когнітивно-комунікативна специфіка суб’єктивної модальності в сучасній англійській мові [Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2014. – 284 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник д.ф.н., проф. Козловський В.В.

Заньковська Г.Д. Актуалізація концепту CONFLICT/КОНФЛІКТ в англомовному політичному дискурсі [Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2014. – 263 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник д.ф.н., доц. Єсипенко Н.Г.

Заслонкіна А.В. Тріада концептів SENSE: FEELING: EMOTION у сучасній англійській мові [Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2014. – 294 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник д.ф.н., доц. Б’ялик В.Д.

Попович Т.І. Гендерна специфіка актуалізації емоційного концепту СТРАХ у сучасному американському художньому дискурсі [Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2014. – 254 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник д.ф.н., проф. Мартинюк А.П.

Лесінська О.М. Іменникове словосполучення на позначення людини: структура, семантика, функція (на матеріалі художніх творів) [Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2014. – 270 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник д.ф.н., проф. Михайленко В.В.

Царук О.Д. Англійська термінологія нафтогазової промисловості: особливості структури та семантики [Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2014. – 263 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник д.ф.н., проф. Кушнерик В.І.

 

2013

 

Бублик Т.Є. Англомовна медитативна притча: структурно-семантична та когнітивна інтерпретація [Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 271 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник к.ф.н., доц. Петрик Т.В.

Гершкова Н.В.Етнолінгвальні особливості англійської обрядової весільної лексики та фраземіки [Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – 219 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник к.ф.н., доц. Рогач О.О.

Гоца Н.М. Лінгвостилістичні ознаки романів Тоні Моррісон: соціокультурний та гендерний аспекти [Львів: Львівський нац. ун-т ім. І.Франка, 2013. – 243 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник к.ф.н., доц. Максимук В.М.

 

2012

 

Каламбет Я.І. “Прецедентні оніми артурівського дискурсу: динаміка концептуалізації” [Львів: Львівський нац. ун-т ім. І.Франка, 2012. – 297 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник к.ф.н., доц. Андрейчук Н.І.

Колпакова Г.Ю. “Типологія сталих дієслівно-іменникових словосполучень та монолексемних корелятів у сучасній англійській мові” [Львів: Львівський нац. ун-т ім. І.Франка, 2012. – 380 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник к.ф.н., доц. Сухорольська С.М.

Михасів Т.С. Концептуальний простір лексики у поетичній збірці Уолта Уїтмена “Листя трави” [Львів: Львівський нац. ун-т ім. І.Франка, 2012. – 189 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник к.ф.н., доц. Буйницька Т.О.

Єсипенко Н.Г. “Базові англосаксонські лінгвокультурні концепти: когнітивний і квантитативний підходи (на матеріалі англомовної прози ХVIII-XX століть)” [Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2012. – 856 с.], подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник д.ф.н., проф. Левицький В.В.

Ончуленко М.І. “Дієслова із семантичним компонентом appeal в англомовному політичному дискурсі” [Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2012. – 239 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник д.ф.н., доц. Михайленко В.В.

 Великорода Ю.М. “Текстова прецедентність у медійному дискурсі (на матеріалі англомовної періодики)” [Львів: Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2012. – 221 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник к.ф.н., доц. Потятиник У.О.

Селезінка О.М. “Мовні засоби вираження біблійної алюзії в творах В. Шекспіра” [Львів: Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2012. – 234 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник к.ф.н., доц. Максимук В.М.

Щербина С.М. “Вербалізація концептів success та failure у сучасному англомовному дискурсі” [Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2012. – 213 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник к.ф.н., доц. Титаренко О.Ю.

Винник О. Ю. “Комунікативні стратегії і тактики впливу на адресата в сучасному англомовному дискурсі програмування” [Львів: Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2012. – 215 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник к.ф.н., доц. Яхонтова Т.В.

Предій Ю.Д. “Мовна специфіка текстів-оголошень інтернет-дискурсу (когнітивно-прагматичний аспект)” [Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2012. – 222 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – науковий керівник к.ф.н., доц. Максимук В.М.

 

2011

 

Ковалюк Ю.В. Семантика та функція фразеологізмів з онімним компонентом у національних варіантах англійської мови [Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2011. – 288 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – науковий керівник д.ф.н., доц. Михайленко В.В.

Гладкоскок Л. Г. Прикметники зі значеннями “темний” і “світлий” у сучасній англійській мові: семантика, синтагматика, парадигматика [Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2011. – 240 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – науковий керівник д.ф.н., проф. Левицький В.В.

Шкварчук С.С. Ептоніми Й.В. ҐЕТЕ: системно-функціональний та лінгвокультурологічний аспекти [Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2011. – 220 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – науковий керівник д.ф.н., проф. Огуй О.Д.

 

 

Відгуки на автореферати дисертацій

 

2020

 

Ущаповська Ірина Василівна «Структурно-семантичні, соціолінгвальні та прагматичні параметри мови бренду: мультимодальний підхід (на матеріалі англомовних брендів кави)», на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. доц. Таценко Н.В.), Запоріжжя, 30 вересня 2020 р.

Шовкопляс Юлія Олексіївна. «Лінгвокультурологічні особливості впливуіспанської мови на сучасну англійську мову США», на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Зацний Ю.А.), Запоріжжя, 30 вересня 2020 р.

Пахаренко Анастасія Валентинівна. «Дитина як авторитарна дискурсивна особистість (на матеріалі сучасноїанглійської мови)», на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник д.ф.н. проф. Солощук Л.В.) Харків, 26 вересня, 2020.

 

2019

 

Лабенська Євгенія Олександрівна. Образність природних стихій у сучасному англомовному поетичному дискурсі: когнітивно-семіотичний аспект, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Маріна О.С.), Херсон, 28 листопада 2019 р.

Макарова Олександра Андріївна. Образ жінки в австралійських художніх текстах ХХ століття: лінгвокогнітивний і культурологічний аспекти, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Белєхова Л.І.), Херсон, 29 листопада 2019 р.

Бандурко Зінаїда Валеріївна. Лінгвопрагматичні властивості німецькомовного лірико-поетичного дискурсу «Нової діловитості», на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04  – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Безугла Л.Р.), Херсон, 29 листопада 2019 р.

Макарук Лариса Леонідівна. Мультимодальність сучасного англомовного масмедійного комунікативного простору, на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Зацний Ю.А.), Запоріжжя, 4 листопада 2019 р.

Хаботнякова Поліна Сергіївна. Лінгвальна репрезентація біблійних образів-символів в англомовному містичному трилері: когнітивно-прагматичний аспект (на матеріалі творів Френка Перетті), на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Ніконова В.Г.), Запоріжжя, 24 вересня 2019 р.

Погонець Вікторія Вікторівна. Поповнення військової лексики та фразеології англійської мови: лінгвальний та соціолінгвальний параметри, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Зацний Ю.А.), Запоріжжя, 24 вересня 2019 р.

 

 

2018

Гулієва Діна Олександрівна. Реалізація комунікативних стратегій позитивної/негативної оцінки в англо-американській неофіційній комунікації. )”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф.Мартинюк А.П.), Харків, 28 грудня 2018 р.

Шевченко Вікторія Миколаївна. «Історична динаміка перформативних висловлень в німецькомовному діалогічному дискурсі XVI-XXI століть» )”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф.Безугла Л.Р.), Харків, 30 листопада 2018 р.

Кайсіна Дар’я Михайлівна. Англомовний дискурс ідеації:стратегії комунікативного впливу (на матеріалі інтернет-платформи TED) )”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф.Мартинюк А.П.), Харків, 1 грудня 2018 р.

Черник Марина Володимирівна. “Номінативно-стилістичні та комунікативно-дискурсивні параметри актуалізації феномену мистецтва (на матеріалі англомовних художніх текстів)”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф.Швачко С.О.), Запоріжжя, 28 лютого 2018 р.

 

2017

 

Добровольська Діана Михайлівна. “Мовні особливості англомовних рекламних слоганів та їх відтворення українською і російською мовами» ”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.16 – перекладознавство. – (науковий керівник – д.ф.н. доц. Кондратенко Н.В.), Одеса, 28 жовтня 2017 р.

Котова Ірина Анверівна. “Концепти ГЕРОЙ та АНТИГЕРОЙ в американському кінодискурсі: когнітивний і прагматичний аспекти”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Бондаренко Є.В.), Харків, 20 червня 2017 р.

Бєлова Світлана Євгенівна. “Структурно-семантичні та лінгвопрагматичні особливості непрямих відповідей адресата в різних типах англомовного дискурсу” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Солощук Л.В.), Харків, 20 червня 2017 р.

Сухова Анна Вікторівна «Англомовна новела (ХІХ–ХХ ст.): лінгвостилістичний та прагматичний аспекти», на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Піхтовнікова Л.С.), Запоріжжя, 1 червня 2017 р.

Богуславська Людмила Анатоліївна “Відтворення мовної гри Л. Керролла в англо-українських перекладах: когнітивний аспект”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.16 – перекладознавство. – (науковий керівник – д.ф.н. доц. Ребрій О.В.), Херсон, 28 березня 2017 р.

Никитченко Катерина Петрівна. “Оказіональне словотворення в англомовному постмодерністському художньому тексті: лінгвокогнітивний аспект””, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Бабелюк О.А.), Одеса, 24 березня 2017 р.

Русакової Ангеліни Володимирівни. «Лінгвокультурний типаж “авантюристка” в художньому втіленні: гендерний і семантико-когнітивний аспекти (на матеріалі романів Сідні Шелдона)» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Ніконова В.Г.), Запоріжжя, 5 квітня 2017 р.

Чумакова Ксенія Олександрівна “Лінгвокультурні параметри вербалізації концепту transport у британському та американському варіантах англійської мови”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Єнікєєва С.М.), Запоріжжя, 24 лютого 2017 р.

Кійко Юрій Євгенович “Фрактальне моделювання інваріантно-варіантної структури медіатекстів у німецькій та українській мовах”, подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальностей: 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика. – (науковий консультант – д.ф.н. проф. Кушнерик В.І.), Київ, 1 березня 2017 р.

 

2016

 

Просяннікова Яна Миколаївна. “Семіотика порівнянь в англомовних віршованих текстах

канадської поезії”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – д.ф.н. проф. Бєлєхова Л.І.), Херсон, 16 грудня 2016 р.

Марченко Валентина Володимирівна. «Комунікативно-когнітивні особливості функціонування інтонації в англомовних мовленнєво-музичних творах (експериментально-фонетичне дослідження)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – д.ф.н. проф. Калита А.А.), Харків, 2 грудня 2016 р.

Понікарьова Аліна Юріївна “Аргументативно-сугестивний потенціал складних синтаксичних структур англомовного політичного дискурсу” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Мартинюк А.П.), Харків, 2 грудня 2016 р.

Холмогорцева Ірина Сергіївна. «Діалогічні відношення жанру британської фольклорної п’єси», на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Самохіна В.О.), Харків, 4 листопада 2016 р.

Василенко Галина Володимирівна. «Відтворення образу України в англомовних перекладах української поезії другої половини ХХ століття», на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Зацний Ю.А.), Херсон, 3 листопада 2016 р.

Рибакова Олена Володимирівна. “Гендерна специфіка втілення стратегії незгоди в усній англомовній неофіційній комунікації”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Мартинюк А.П.), Харків, 3 листопада 2016 р.

Білецька Олена Василівна. „Графосеміотичне кодування наративної поліфонії в англомовному постмодерністському художньому тексті”), на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник д.ф.н., проф. Бабелюк О.А.), Одеса, 23 жовтня 2016 р.

 Олімська Анастасія Костянтинівна. Синтаксичний простір англомовної поетичної драми ХХ століття: лінгвокогнітивний аспект)», на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник д.ф.н., проф. Бєлєхова Л.І.), Херсон, 23 червня 2016 р.

Степанюк Марія Павлівна.  «Репрезентація емоційного стану художнього персонажа у жіночому романі: лінгвокогнітивний і гендерний аспекти (на матеріалі романів Ш. Бронте та Е. Бронте)», на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник д.ф.н., проф. Ніконова В.Г.), Херсон, 21 червня 2016 р.

Сокирська Ольга Сергіївна. «Соціолінгвістичні особливості просодичного оформлення відмови (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійської мови)», на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник к.ф.н., доц. Тараненко Л.І.), Херсон, 22 червня 2016 р.

Тараненко Лариса Іванівна. «Просодичні засоби актуалізації англійських фольклорних текстів малої форми (експериментально-фонетичне дослідження)», на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий консультант – д.ф.н. проф. Калита А.А.), Харків, 30 травня 2016 р.

Кирилюк Світлана Василівна. «Лінгвокогнітивні характеристики концепту WEG/ДОРОГА в німецькій народній казці», на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – к.ф.н. доц. Сотникова С.І.), Запоріжжя, 26 квітня 2016 р.

Костенко Наталя Дмитрівна. «Структурно-семантичні та функціональні параметри англомовних інновацій семантичного поля «навчання»)», на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – к.ф.н. проф. Клименко О.Л.), Запоріжжя, 25 квітня 2016 р.

Фант Микола Олександрович. «Складнопідрядне речення з підрядним часу в ранньонововерхньонімецькій мові: структурний та функціональний аспекти» )», на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Долгополова Л.А.), Київ, 14 квітня 2016 р.

Кочубей Ольга Святославівна. «Психологічні чинники становлення перекладацької компетентності майбутніх філологів», на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – (науковий керівник – д.психолог.н. проф. Михальчук Н.О.), Київ, 01 березня 2016 р.

Пермінова Алла Вікторівна. «Рецептивна модель поетичного перекладу (на матеріалі перекладів американської поезії ХХ століття)», на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.16 – перекладознавство. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Коломієць Л.В.), Київ, 31 березня 2016 р.

 

 

2015

 

Баран Г.П. “Об’ктивація концепту RECESSION/РЕЦЕСІЯ в сучасному англомовному політичному інтернет-дискурсі: лінгвокогнітивний, семіотичний та комунікативно-прагматичний аспекти”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Белєхова Л.І.), Херсон, 10 грудня 2015 р.

Свірідова Ю.О. “Пейзажний образ в австралійській поезії ХХ ст.: лінгвокогнітивний та лінгвосинергетичний аспекти”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Белєхова Л.І.), Херсон, 11 грудня 2015 р.

Джуматій О.О. “Лексико-семантичне поле FACE в сучасній англійській мові та мовленні”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Колєгаєва І.М.), Одеса, 17 грудня 2015 р.

Валюкевич Т. “Концепт Завнішність людини в англійській мовній картині світу”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови – (науковий керівник – к.ф.н. доц. Змійова І.В.), Харків, 2 грудня 2015 р.

Шпак О.В. “Реалізація комунікативної категорії КОНТАКТ у сучасному англомовному дискурсі ”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Самохіна В.О.), Харків, 3 грудня 2015 р.

Терехова Л.В. “Газетний макротекст: єдність категорій час, простір, людина в публікаціях про кризову ситуацію”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови – (науковий керівник – д.ф.н. поф. Колєгаєва І.М.), Одеса, 16 жовтня 2015 р.

Кійко С.В. “Мовна і міжмовна омонімія в німецько-українських паралелях: лінгвосинергетичний аспект”, на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови, 10.02.15 – загальне мовознавство – (науковий керівник – д.ф.н. поф. Левицький В.В.), Київ, 29 вересня 2015 р.

Іванченко А.В. “Лінгвостилістичні та функціональні особливості екфрасисних комплексів у художньому тексті”», на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. поф. Мізецька В.Я.), Одеса, 29 вересня 2015 р.

Курбатова Т.В.«Лінгвальна актуалізація концептосфери ГЕОПОЛІТИКА в сучасній англійськомовній картині світу», на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. доц. Махачашвілі Р.К.), Запоріжжя, 29 квітня 2015 р.

Артеменко Ю.О. “Дієслівні індикатори імплікатур в англомовному дискусі: структурно-семантичний та лінгвопрагматичний аспекти,” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Безугла Л.Р.), Харків, 28 квітня 2015 р.

Ладиненко А.П. “Лінгво-інтерпретаційні та функціональні особливості іншомовних включень у художньому тексті”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Мізецька В.Я.), Одеса, 28 березня 2015 р.

Набокова І. Ю. “Актуалізація концепту ПЕРША ЛЕДІ / FIRST LADY в англомовному політичному дискурсі  ЗМІ”  на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Мартинюк А.П.), Харків, 15 березня 2015 р.

Свєточева С.М.“Германські теоніми: семантичний та функціональний аспекти (на матеріалі давніх англійських текстів та текстів «Старшої Едди»)” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – к.ф.н. доц. Козак Н.І.), Одеса, 15 березня 2015 р.

Матузкова О.П. “Англійська ідентичність як лінгвокультурний феномен: когнітивно-дискурсивний аспект”, на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий консультант – д.ф.н. проф. Колєгаєва І.М.), Одеса, 16 січня 2015 р.

 

2014

 

Іваненко Я.А. “Функціональна специфіка доперекладацького аналізу тексту сучасних німецькомовних новел”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.16 – перекладознавство. – (науковий керівник – к.ф.н. доц. Кудіна О.Ф.), Одеса, 27 грудня 2014 р.

СмальО.В. “Лінгвокогнітивні особливості моделювання знань у сучасному англомовному лекційному дискурсі”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Біскуб І.П.), Херсон, 23 грудня 2014 р.

Москвичова О.А. “Метаморфоза у віршованих текстах англійської поезії ХІХ-ХХ століть: лінгвосеміотичний та лінгвокогнітивний аспекти”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Белєхова Л.І.), Херсон, 02 жовтня 2014 р.

Рябих Л.М. Лекція як жанр американського академічного дискурсу, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – к.ф.н. доц. Фролова І.Є.), Харків, 01 жовтня 2014 р.

Дубцова О.В. “Лінгвокогнітивна природа комунікативних невдач (на матеріалі американського кінодискурсу)” ,  на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Мартинюк А.П.), Харків, 01 жовтня 2014 р.

Юшина Т.С. Структурно-пресупозиційні висловлення в англомовному дискурсі: семантика і прагматика,  на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Безугла Л.Р.), Харків, 30 вересня 2014 р.

Дорда В.О. “Лінгвальні та соціолінгвальні характеристики англомовного студентського сленгу США кінця ХХ – початку ХХІ століть”,  на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – к.ф.н. доц. Коб’якова І.К.), Запоріжжя, 27 червня 2014 р.

Четова Н. Й. “Лінгвоконцептуальний простір уявне в англомовному класичному фентезі” (на матеріалі творів Дж.Р.Р. Толкіна), на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Ніконова В.Г.), Херсон, 5 червня 2014 р.

Григорів Н. М. “Гендерні конституенти англійської ірреальної мовної картини світу (на матеріалі англійських фольклорно-літературних творів)” , на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. доц. Б’ялик В.Д.), Запоріжжя, 28 травня 2014 р.

Ісмаїлова Е.А. “Лінгвокогнітивний і лінгвопрагматичний аспекти репрезентації алюзивни антропонімів в англомовному публіцистичному дискурсі”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Єнікєєва С.М.), Запоріжжя, 25 квітня 2014 р.

Ільченко М.Л. “Гендерна специфіка стратегій комунікативного домінування в американських передвиборчих теледебатах”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Мартинюк А.П.), Харків, 27 березня 2014 р.

Лут К.А. “Засоби виразності в англомовному економічному дискурсі: когнітивний і прагматичний аспекти”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – (науковий керівник – д.ф.н. проф. Приходько Г.І.), Херсон, 27 березня 2014 р.

Слободян М.В. “Лінгво-когнітивні параметри концепту MONETARY RELATIONS в англомовній картині світу,” на здобуття  наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04. – германські мови. – (науковий керівник к.ф.н.доц. Янков А.В.), Запоріжжя, 25 березня 2014.

Петрінська Т.С. “Лінгвальна актуалізація текстового концепту globalization в англомовному публіцистичному дискурсі,” на здобуття  наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04. – германські мови. – (науковий керівник – к.ф.н., доц. Махачашвілі Р.К.), Запоріжжя, 25 березня 2014 р.

Зверєва О.Г. “Комунікативні стратегії сіблінгів в англомовному сімейному дискурсі”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мові. – (науковий керівник – д.ф.н., доц. Солощук Л.В.), Харків, 5 березня  2014 р.

Ібрагімова С.С. “Взаємодія національних варіантів і розвиток словникового складу сучасної англійської мови”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мові. – (науковий керівник – д.ф.н., проф. Зацний Ю.А.), Запоріжжя, 28 лютого 2014 р.

2013

 

Федорова Ю.Г. “ Лінгвокогнітивні параметри інноваційних одиниць в американському газетному дискурсі ”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мові. – (науковий керівник – к.ф.н., доц. Махачашвілі Р.К.), Херсон, 26 листопада 2013 р.

Балацька О.Л. “Дискурсивні властивості критики в англомовній науковій статті”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мові. – (науковий керівник – к.ф.н., доц. Фролова І.Є.), Харків,17 жовтня 2013 р.

Бойко Я. В. “Естетична оцінка у поетичному тексті: лінгвокогнітивний аналіз” (на матеріалі лірики англійського романтизму)”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мові. – (науковий керівник – д.ф.н., проф. Бєссонова О.Л.), Донецьк, 12 червня 2013 р.

Сідак О. О. “Роль комічного ефекту в реалізації конфронтаційної стратегії англомовної політичної образи ”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мові. – (науковий керівник – д.ф.н., проф. Мартинюк А.П.), Харків, 12 червня 2013 р.

Б’ялик В. Д. “Лексичний квантор в англомовному публіцистичному дискурсі”, на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мові. – (науковий консультант – д.ф.н., проф. Васько Р.В.), Київ, 31 травня 2013 р.

Ананченко О.С. “Лінгвокультурний концепт релігія в англійській та українській мовах”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. – (науковий керівник – д.ф.н., проф. Бєссонова О.Л.), Донецьк, 1     1 червня 2013 р.

Коваленко Н.М. “Адресатність мовленнєвого жанру ‘коментар’ ” (на матеріалі німецьких газет), на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мові. – (науковий керівник – д.ф.н., проф. Іваненко С.М.), Донецьк, 12 червня 2013 р.

Каліберда О.О. “Енциклопедизм як різнорівневий складник англомовних тлумачних словників”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мові. – (науковий керівник – к.ф.н., доц. Махачашвілі Р.К.), Одеса, 19 квітня 2013 р.

Гусєва Г.Г. “Комічний дискурс мовної особистості дитини в сучасному лінгвокультурному просторі Великої Британії і США”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мові. – (науковий керівник – д.ф.н., проф. Самохіна В.О.), Харків, 29 березня 2013 р.

Мудраченко Т. Б. „Актуалізація концепту україна в сучасному англомовному газетному дискурсі”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мові. – (науковий керівник – д.ф.н., проф. Мартинюк А.П.), Харків, 28 березня 2013 р.

2012

 

Дудченок О. С. «Мовленнєва реалізація гендеру в політичному дискурсі» (на матеріалі текстів політичних програм атлантичної лінгвокультурної традиції), на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мові. (науковий керівник – к.ф.н., доц. Главацька Ю.Л.), Херсон, 14 листопада 2012 р.

Мороз О.Л. «Лінгвокогнітивні та лінгвостилістичні  засоби реалізації тональності поетичного тексту» (на матеріалі американської поезії ХХ століття) на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мові. (науковий керівник – д.ф.н., проф. Белєхова Л.І.), Херсон, 13 листопада 2012 р.

Пасічник Н.І. “Семантичний та функціональний аспекти англомовного дидактичного терміна”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – к.ф.н., доц. Дудок Р.І.), Херсон, 21 вересня 2012 р.

Єгорова О.І. “Лінгвокогнітивні аспекти актуалізації невизначеної кількості в англомовному дискурсі”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – к.ф.н., доц. Кобякова І.К.), Херсон, 4 червня 2012 р.

Павлик В.І. Мовленнєві характеристики жанру “ГЛОСА” (на матеріалі публікацій газет “Die Welt” та “Die Zeit”), на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Іваненко С.М.), Донецьк, 15 березня 2012 р.

Алфьорова Н. С. “Функціонування питальних речень у сучасних американських поетичних текстах”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – к.ф.н.,доц. Скідан О.Г.), Херсон, 27 березня 2012 р.

Колесова А. О. “Художній образ коханої/коханого в англомовних поетичних текстах ХІХ-ХХ століття: лінгвокогнітивний та гендерний аспекти”,  на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.04 – германські мови) – (науковий керівник д.ф.н., проф. Белєхова Л.І.), Херсон, 27 березня 2012 р.

Федоренко Л.В. “Вербальна репрезентація комічного у драматургічному дискурсі Фрідріха Дюрренматта”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Приходько А.М.), Харків, 17 жовтня 2012р.

 

2011 

Закреницька Л. А. “Англійська християнсько-богословська терміносистема: генезис, структура, семантика”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.04 – германські мови) – (науковий керівник д.ф.н., проф. Огуй О.Д.), Одеса, 20 вересня 2011 р.

Чуян С.О. “Об’єктивація категорії перехідності в англомовному дискурсі (на матеріалі медійних і художніх текстів)“ на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – к.ф.н., доц. Литвак С.Я.), Херсон, 21 лютого 2011р.

Павленко Л.В. Дискурсивний акт “ПІДХОПЛЕННЯ” в англійському діалогічному мовленні (на  матеріалі  сучасної  художньої  прози) на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Приходько А.М.), Одеса, 21 жовтня 2011р.

Бакалінський М. Л. “Розвиток і функціонування лексикону організованих злочинних угрупувань в США”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.04 – германські мови) – (науковий керівник к.ф.н., доц. Клименко О.Л.), Херсон, 20 вересня 2011 р.

Єнікєєва С. М. “Система словотвору сучасної англійської мови: синергетичний аспект” (на матеріалі новоутворень кінця ХХ – початку ХХІ століть), на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук (спеціальність 10.02.04 – германські мови). – (науковий консультант – д.ф.н., проф. Зацний Ю.А.), Київ, 21 жовтня 2011р.

Галич О. Б. “Мовні засоби відтворення містичного в англійському готичному романі XVIII століття: функціонально-семантичний аспект”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.04 – германські мови) – (науковий керівник д.ф.н., проф. Буніятова І.Р.), Київ, 2 червня 2011 р.

Кузнєцова Л. Р. “Лінгвостилістичні та структурно-композиційні особливості англомовного літературного анекдоту”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.04 – германські мови) – (науковий керівник к.ф.н., доц. Кузнєцова Л.А.), Львів, 20 січня 2011 р.

Мисягіна І.М. “Стратегія ухильності у відповідях на запитання в сучасному англомовному художньому дискурсі”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.04 – германські мови) – (науковий керівник к.ф.н., доц. Андрейчук Н.І.), Львів, 20 січня 2011 р.

Воробей Н.В. “Етнокультурна картина світу в афро-американській поезії: лінгвокогнітивний та лінгвокультурологічний аспекти”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.04 – германські мови) – (науковий керівник д.ф.н., проф. Белєхова Л.І.), Херсон, 20 квітня 2011 р.

Стуліна М. В. “Німецький постмодерністський дискурс: лінгвоконцептуальний і лінгвопоетичний аспекти ”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Приходько А.М.), Одеса, 28 квітня 2011р.

2010

Путій О.С. “Репрезентація макроконцепту стан людини в сучасній німецькій мові”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Приходько А.М.), Харків, 21 квітня 2010р.

Лимаренко О. А. “Контрадикторні відношення у складному реченні сучасної англійської мови”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Приходько А.М.), Харків, 21 березня 2010 р.

Проценко О.О. “Імплікативний простір американської поезії ХХ століття:лінгвокогнітивний аспект”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.04 – германські мови) – (науковий керівник д.ф.н., проф. Белєхова Л.І.), Харків, 18 березня 2010 р.

Хацер Г. О. “Номінативний і функціонально-комунікативний аспекти англійської банківської термінології”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Приходько А.М.), Одеса, 21 травня 2010р.

 

                                                                       2009

Галицька Г.Б. “Сучасний німецькомовний науковий дискурс з лінгвістичної проблематики: основні характеристики та фреймова організація”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Кусько К.Я.), Київ, жовтень 2010р.

2008

Александрова В.Г. “Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові” , на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Приходько А.М.), Одеса, 26 вересня 2008 р.

2004

Дученко Л. В. “Жанрово-лінгвістичні особливості темпорально-оповідальної структури художнього тексту” (на матеріалі англомовної детективної прози 20 сторіччя), на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Колєгаєва І.М.), Одеса, 20 лютого 2004 р.

Потапова О.І. “Когнітивно-семантичні аспекти метафоризованих лексико-фразеологічних номінацій неправди та обману в сучасній англійській мові”,  на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови (науковий керівник – к.ф.н., доц. Морозова О.І.), Харків, 9 червня 2004 р.

Коломієць Н. В. “Лінгвістичні особливості організації гіпертексту інтернет-новин (на матеріалі англійської мови), на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Бєлова А.Д.), Київ, 25 червня 2004 р.

 

2000

Арцишевська А. Л. “Лінгво-прагматична типологія репрезентуючого компоненту в системі форм репродукції чужої мови” (на матеріалі сучасного англомовного оповідання), на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Кусько К.Я.), Львів, 22 червня 2000 р.

 

Відзиви на дисертації,

обговорювані на кафедрах англійської філології, іноземних мов для гуманітарних факультетів, іноземних мов факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедри прикладної лінгвістики, Національного університету “Львівська політехніка”

2018

Головащенко Юлія Сергіївна. Семантичний простір романів Джона Максвелла Кутзее. [Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. – 255 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – (науковий керівник к.ф.н., доц. Венкель Т.В.), Чернівці, 19 жвтня 2018 р

Бешлей Ольга Ввасилівна. Когнітивний зміст концепту МОЛОДІСТЬ в англомовному

художньому прозовому дискурсі: діахронічний аспект. [Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. – 280 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – (науковий керівник д.ф.н., проф. Кушнерик В.І.), Чернівці, 12 квітня 2018 р

 

 

2017

Заболотна Ольга Романівна. Концептуальний простір поезії Сільвії Плат[Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2017. – 234 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – (науковий керівник к.ф.н., доц. Романишин Н.І.), Львів, 21 червня 2017 р.

 

2016

Крацило Соломія Олександрівна. Вербалізація концепту MERRIAGE в англійській мові (на матеріалі художньої літератури ХХVII – XXI століття) [Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 300 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – (науковий керівник к.ф.н., доц. Петрик Т.В.), Львів, 21 червня 2016 р.

Нера Наталя Ярославівна. Гендерний аспект невласне-прямого мовлення в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі романів ХХ століття) [Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 189 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – (науковий керівник к.ф.н., доц. Федорчук М.М.), Львів, 11 травня 2016 р.

Оленюк Олена Валеріївна. Лінгвокогнітивні аспекти впливу на адресата на матеріалі англомовного журнального рекламного дискурсу [Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 249 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – (науковий керівник к.ф.н., доц. Оршинська Т.З.), Львів, 25 березня 2016 р.

Пірська Христина Олександрівна. Національно-культурні та гендерні особливості метафоризації в художньому дискурсі ХХІ ст. (на матеріалі української, польської та англійської мов) [Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2016. – 249 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.21. – структурна, математична та прикладна лінгвістика. – (науковий керівник д.ф.н., проф. Левченко О.П.), Львів, 17 березня 2016 р.

 

2015

Перхач Р.Т. Термінологія в інструкціях до медичних препаратів: лінгвокогнітивний та лінгвокультурний аспекти (на матеріалі української, польської та німецької мов) [Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2015. – 201 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.21. – структурна, математична та прикладна лінгвістика. – (науковий керівник д.ф.н., проф. Левченко О.П.), Львів, 17 листопада 2015 р.

Стасів М.В.Семантика і прагматика складнопідрядного речення з підрядним з’ясування в сучасній англійській мові [Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2015. – 243 с.], подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – (науковий керівник д.ф.н., доц. Андрейчук Н.І.), Львів, 09 вересня 2015 р.

2013

Бублик Т.Є. “Англомовна медитативна притча: структурно-семантична та когнітивна інтерпретація,” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови – (науковий керівник – к.ф.н., доц. Петрик Т.В.), Львів, 17 червня 2012 р.

2012

Михасів Т.С. Концептуальний простір лексики у поетичній збірці Уолта Уїтмена “Листя трави”, на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови (науковий керівник – к.ф.н., доц. Буйницька Т.О.), Львів, 18 вересня 2012 р.

Колпакова Г.Ю. “Типологія сталих дієслівно-іменникових словосполучень та монолексемних корелятів у сучасній англійській мові” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови (науковий керівник – к.ф.н., доц. Сухорольська С.М.), Львів, 18 червня 2012р.

Андрейчук Н.І. Життєвий світ англійця кінця XV – початку XVII століття у вимірі інституційного дискурсу (досвід семіотичного аналізу), на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Левицький А.Е.), Львів, 25 червня 2012 р.

 

2010

Великород Ю.М. Текстова прецендентність у медійному дискурсі” (на матеріалі англомовної періодики), на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – к.ф.н., доц. Потятиник У.О.). – рекомендовано доопрацювати.

 

Ладницька О.Л. “Лексико-стилістичні параметри дискурсу романів Девіда Лоджа”, на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови (науковий керівник – к.ф.н., доц. Федорчук М.М.), Львів, 17 вересня 2010р.

2008

Голощук С. Л. „Когнітивні особливості спонукального дискурсу в англомовній прозі”, на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Кусько К.Я.), Львів, 22 червня 2001 р.

 

2007

Череповська “Мовна актуалізація категорії часу в романах Енн Тейлер», на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови (науковий керівник – к.ф.н., доц. Авраменко С.Р.) – рекомендовано доопрацювати.

2005

 

П’ятничка Т. В. “Категорія теперішності та засоби її реалізації в англомовному художньому дискурсі” (на матеріалі прозових творів ХІХ-ХХ ст.), на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови (науковий керівник – к.ф.н., доц. Ісаєва Г.Т.), Львів, 24 лютого 2005 р.

 

2004

Федоренко О.І. „Лексична сполучуванність компонентів сталих виразів моделі V+N на матеріалі англійських сталих дієслівно-субстантивних словосполучень типу to give a smile, to have a look, to make a suggestion)  (на матеріалі англійської мови) – на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови (науковий керівник – к.ф.н., доц. Сухорольська С.М.), Львів, 21 квітня 2004 р.

2003

Романишин Н. І. „Структурні, семантичні та комунікативно-прагматичні особливості інтрасуб’єктних мовленнєвих актів”  (на матеріалі англійської мови),  на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови (науковий керівник – к.ф.н., доц. Рогатюк А.Є.), Львів, 17 вересня 2003 р.

Потятиник У. О. “Соціолінгвістичні та прагмастилістичні аспекти  функціонування  сленгової лексики”, на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Кусько К.Я.), Київ, 27 червня 2003 р.

2001

Зарума-Панських О.Р. “Англійська лексика міжнародних договорів: структурні, семантичні та дискурсні особливості”, на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Кусько К.Я.), Львів, 5 листопада 2001р.

Островська О. М. “Лінгвостилістичні засоби реалізації категорії оцінки” (на матеріалі американської художньої прози), на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Кусько К.Я.), Львів, 22 червня 2001р.

2000

Яворська С.М. “Рецензія як тип тексту” (на матеріалі англомовної рецензії), на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови (науковий керівник – к.ф.н., доц. Кузнєцова Л.А.), Львів, 29 листопада 2000 р.

 

Рецензії на посібники, книги, монографії, словники

 

2020

 

Н.Г. Єсипенко, О.В, Мігорян.“Конспект лекцій з основ наукових досліджень иа принципів академічної доброчесності: для студентів факультету іноземних мов”, Чернівці, 2020.

Карп М. А., Альбота С. М. Cловник “Стилістика сучасної англійської мови: ключові терміни та поняття” для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій. – Львів: Видавництво Львівська Політехніка, 2020.

Морозова І.Б., Пожарицька О. О. Навчальний посібник з практичної граматики англійської мови. «The Use of Modal Verbs and Moods» з курсу «Основна іноземна мова (англійська)»для здобувачів вищої освіти рівня бакалавра спеціальності 035 «Філологія»спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури(переклад включно), перша – англійська». – Одеса, 2020.

Морозова І.Б., Пожарицька О. О. Навчальний посібник з практичної граматики англійської мови. «The Use of the Non-Finites»з курсу «Основна іноземна мова (англійська)» для здобувачів вищої освіти рівня бакалавра спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури(переклад включно), перша – англійська» – Одеса, 2020.

РЕЦЕНЗІЯ на освітню програму «Фінська мова і література, друга іноземна мова, переклад»,освітній рівень «Бакалавр», галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.07 Угро-фінські мовиі літератури (переклад включно), кваліфікація «Бакалавр філології. Фахівецьз фінської мови і літератури, другої іноземної мови, перекладу»,кафедра германської і фіно-угорської філології імені професора Г.Г. Почепцова, Київський національний лінгвістичний університет. 2020.

РЕЦЕНЗІЯ на підручник Тихомирової О.В., Ізотової Н.П. “Visions of the Word: Reading Contemporary Fiction”(Голоси світу: читаємо сучасну літературу). Київський національний лінгвістичний університет. 2020.

 

2019

 

РЕЦЕНЗІЯ на навчальний посібник «A Course of English Lexicology»: укладачі: д.філол.н., проф. кафедри англійської мови Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича Єсипенко Н.Г., та к.філол.н., асист. кафедри англійської мови Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича Бешлей О.В.

 

2018

РЕЦЕНЗІЯ на комплексну контрольну роботу з навчальної дисципліни “Практикум перекладу” для студентів факультету міжнародних відносин спеціальності 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ”, освітнього ступеня  “магістр” Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.

РЕЦЕНЗІЯ на комплексну контрольну роботу з навчальної дисципліни “Практикум перекладу” для студентів факультету міжнародних відносин спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”, освітнього ступеня  “магістр” Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.

РЕЦЕНЗІЯ на комплексну контрольну роботу з навчальної дисципліни “Практикум з іноземної мови” для студентів факультету міжнародних відносин спеціальності 124 “Системний аналіз”, освітнього ступеня  “магістр” Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.

РЕЦЕНЗІЯ на комплексну контрольну роботу з навчальної дисципліни “Наукова комунікація іноземною мовою” для студентів факультету міжнародних відносин

спеціальності 073 “Менеджмент”, освітнього ступеня  “магістр” Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.

 

Макарук Лариса Леонідівна. Мультимодальність сучасної англомовної мас-медійної писемної комунікації [Текст] : монографія / Л. Л. Макарук ; [наук. ред. Ю. А. Зацний] ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 423 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 357-423.

Гриців Наталя Мирославівна.  «Urgent issues of translation and Translation Studies in the field of Applied Linguistics (Актуальні питання перекладу і перекладознавства у галузі прикладної лінгвістики)» [Текст]: конспект лекцій – кафедра прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та інноваційних технологій, Львівська політехніка.

Козак Тамара Миколаївна. «A Glimpseof EU Law» («Короткий огляд законодавства Європейського Союзу»)/ [Текст]:  навчальний посібник/ Козак Т.М. – Львів : Вид-во Львівського університету. – 150 с.

 

2017

Таценко Наталія Віталіївна.“ Реалізація емпатії в сучасному англомовному дискурсі: когнітивно-синергетичний аспект [Текст]: монографія / Н.В. Таценко. – Суми: СумДУ, 2017. – 357 с.”

 

2016

 

Шевченко Олександр Іванович. Телеологічні основи смислоутворення в англомовному публіцистичному дискурсі [Текст] : монографія / О. І. Шевченко. – Запоріжжя : ДВНЗ “Запоріз. нац. ун-т”, 2016. – 310 с.

Б’ялик В.Д., Микитюк І.М. “Stylistic Aspects of Translation” («Стилістичні аспекти перекладу») для студентів вищих навчальних закладів України спеціальності «Переклад» : [навчальний посібник] // автори: Б’ялик Василь Дмитрович, Микитюк Ірина Михайлівна. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2016. – 116 c.

Михальчук Н.О., Бігунова С.А., Зубілевич М.І., Перішко І.В., Богачик М.С., Антоненко Н.Є., Байло Ю.В., Бойко Н.Г. «English as a Second Language. Practical Course» для студентів вищих навчальних закладів: [підручник] // автори:  Михальчук Наталія Олександрівна, Бігунова Світозара Анатоліївна, Зубілевич Марина Іванівна, Перішко Ірина Володимирівна, Богачик Марина Сергіївна, Антоненко Наталія Євгенівна, Байло Юлія Валеріївна, Бойко Наталія Григорівна. – Рівне, 2016. – 223 с.

 

 

2015

 

Мосієвич Л.В.Дихотомія евфемії/дисфемії в англійській мові: [Монографія] // авторка: Мосієвич Лариса Василівна. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. – 212 с.

Англійська мова для студентів-документознавців (English for Specific Purposes (Data & File Processing) / О. Б. Боднар, З. С. Сушко; За заг. ред. доц. Н. С. Лисої. – Тернопіль, 2015. – 450 с.

Англомовні морфологізовані концепти: фрактальна параметризація:  [ Монографія] // авторка: Гармаш Олена Леонідівна. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. – 464с.

Міфолорні образи в амеріндіанській художній прозі: [ Монографія] // авторка: Волкова Світлана Володимирівна. – Херсон: Айлант, 2015. – 331 с.

Історія англійської мови [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]// авторка: Садовник-Чучвага Надія Василівна. – Чернівці: ТЕХНОДРУК, 2015. – 108 с.

 

2014

 

Wir erkennen die Welt: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]// автор: Прохорова П.В. – Мелітополь: «Колор-Принт», 2014. – 143 с.

Німецько-український діалектологічний словник: словник // автор: Прохорова П.В. – Мелітополь: «Колор-Принт», 2014. – 132 с.

Антропоцентрипетальні концепти як домінанти німецькомовної картини світу: [монографія] // автор: Прохорова П.В. – Мелітополь: «Колор-Принт», 2014. – 162 с.

 

2013

Контрастивна лінгвістика: [навчальний підручник для студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика»] // автор: Хомицька І.Ю. – Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2013. – 224 с.

“English Phonetics. A Practical Course” [навчальний підручник для студентів вищих навчальних закладів] // (автори: доктор психологічних наук, проф. Михальчук Н.О., к.псих.н., доц. Куряти Ю.В., к.псих.н., доц. Касаткіна О.В., к.пед.н., доц. Фрідріх А.В.).  – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет /РДГУ, 2014. – 368 с.

“Основи неології та проблеми перекладу неологізмів” – (автори: доктор філологічних наук, професор Зацний Ю.А., доктор філологічних наук, доцент Єнікєєва С.М., кандидат філологічних наук, доцент Клименко О.Л.). – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – 350 с.

 

Махачашвілі Р.К. “Англомовна інноваційна лінгвосфера сучсного буття: онтогенез та динаміка”. – Запоріжжя: В-во ЗНУ, 2013р. – 344 с.

Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для дизайнерів) : підручник / [Н.В. Мукан, І.І. Бурбан, С.Л. Голощук, Л.В. Дуда, С.Ф. Кравець, Н.О. Морська] ; за ред. Н.В. Мукан. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 347 с.

Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для маркетологів) : підручник / [Н.В. Мукан, М.В. Гаврилюк, М.І. Запотічна,  С.Ф. Кравець, З.Т. Магдач, О.В. Мукан, І.В. Сай] ; за ред. Н.В. Мукан. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 340 с.

2012

Клименко О.Л., Чирвоний О.С. Англо-український словник інновацій сфери новітніх технологій / О.Л. Клименко, О.С. Чирвоний. – Запоріжжя: Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – 200 с.

Михайленко В. В., Ковалюк Ю. В. Accounting & Auditing: Хрестоматія з англійської мови для студентів зі спеціальностей облік і аудит / В. В. Михайленко, Ю. В. Ковалюк. – Чернівці : Букрек, 2012. – 324 с.

Михайленко В. В., Ковалюк Ю. В. Finance & Banking for Economics Majors: Хрестоматія з англійської мови для студентів зі спеціальностей фінанси та банківська справа. – Чернівці, 2012. – 268 р.

 

2011

Гарда О. “English Phonetics for Primary School”, навчальний посібник укладений для 2-3 класів початкової школи, вчителькою середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 48 міста Львова. – Львів, 2011.

Гошовська Л.М. “Професійна англійська мова для студентів спеціальності «Фізична реабілітація».” – Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту ІІІ-ІV рівнів акредетації. – Львів: СПОЛОМ, 2011. – 188 с.

Янков А.В.  Англо-український словник нової лексики і фразеології англійської мови сфери медицини та охорони здоров’я/А.В.Янков. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 272 с.

Бурлаков О.М., Копич І.М., Скибінський С.В. Маркетинг. Навчальний посібник для студентів англомовного вивчення маркетингу. – Київ, 1997. – 300 с.

 

Production

2020

 

 • Бехта І. А., Бондарчук Н. І. Cтруктурно-семантичний інвентар в метеорологічної лексики британських електронних газет // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2020 № 45, том 2. С. 38 -41.
 • Бехта І. А. Гук О.-М. І. Поняття наративного аналізу у сфері новітніх гуманітарних студій
 • Bekhta, I. & Tykha, U. (2020). Ludic linguistic challenges in the transtextual dimensions in David Lodge’s Deaf Sentence. Journal of Narrative and Language Studies, 8(14), 51-65.
 • Бехта І.А. Художній прозовий текст у парадигмах новітніх наукових студій// Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : Тези доповідей ХIX наукової конференції з міжнародною участю. – Харків : Видавництво Точка, 2020. – (202 с.) С. 19 – 20.
 • Бехта І. А., Матвієнків О. С. Структурно-семантичні типи фразеологізмів в англійськомовному художньому прозовому тексті / І. Бехта, О. Матвієнків // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації – Київ : Видавничий дім “Гельветика”, 2020. – Т. 31 (70), № 2, частина 2. – С. 22–28.

 

2019

 • Бехта І.А. Концептуалізація, категоризація й інтерпретація художнього текстопростору: знову про підходи до дослідження когнітивної семантики // Людина. Комп’ютер. Комунікація: Збірник наукових праць / за ред. проф. О. П. Левченко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – С.  – 5-10.
 • Бехта І.А. Шайнер І.І. Лексичні структури британських художніх прозових текстів на військову тематику //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Германістика та міжкультурна комунікація. – Херсон: ХДУ, – Випуск 2. – С.8 – 11.
 • Бехта І.А. Думка у думці як ендофазна форма мовлення в художній проекції персонажного дискурсу.// Зб. наук. праць. Лінгвістика. – Старобільськ: ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2019. – №1 (40). – С. 73 – 84.
 • Бехта І.А. Художній тект у сфері новітніх когнітивних студій // Зб. наук. праць. «Закарпатські філологічні студії». – Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2019. Випуск 9. Том 1. С. 57 – 62.
 • Бехта І.А. Лінгвальні засоби вияву внутрішнього мовлення в англійськомовній експериментальній прозі// Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 30 (69) № 4, 2019. – С.11 – 17 .
 • Бехта І. А., Бехта Т. О. Текст художній: психолінгвістична рефлексія концепту. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2019. Вип. 6(74), червень. С. 11–14.
 • Бехта І.А., Ковалевська Т.І. Стилістичний світ звуку і знака в художньому текстопросторі: графо-фонеміка й параграфеміка увиразнення. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2019. № 39. Том 2. С. 4 – 9.

 

2018

 

 

2017

 • Бехта І.А. Оповідний дискурс текстової епохи англійськомовного модернізму// Людина. Комп’ютер. Комунікація / Збірник наукових праць [за ред. О.П. Левченко]. – 2017. – Львів: Вид-во Львівська політехніка. – С. 140 – 143.

 

2016

 

 • Бехта І. А., Доскоч І. О. Специфіка репрезентації художнього наративу в структурі електронної комунікації / І.А. Бехта, І.О. Доскоч // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство). – Том 1. – № 5. – 2016. – C. 24-26.
 • Бехта І.А., Головащенко Ю.С. Семантичний простір художнього тексту/ І. А. Бехта, Головащенко Ю.С. // Наукові записки. Сер. “Філологічна”. – Острог : Вид-во НУ “Острозька академія”, 2016. – Вип. 60. – С. 100–103.
 • Бехта І. А., Сподарик О. В. Заголовок у смисловому просторі британського постмодерністського художнього тексту / І. А. Бехта, О. В. Сподарик // Наукові записки. Сер. “Філологічна”. – Острог : Вид-во НУ “Острозька академія”, 2016. – Вип. 62. – С. 38–40.
 • Бехта І.А., Орищук Є.С. Комунікативна природа невласне-прямого мовлення та його роль у творенні внутрішньотекстової комунікації у текстах Чака Поланіка / І. А. Бехта, Є.С. Орищук // Наукові записки. Сер. “Філологічна”. – Острог : Вид-во НУ “Острозька академія”, 2016. – Вип. 62. – С. 35-38.

 

 

2015

 

 • Ivan Bekhta, Tetiana Kovalevska. Communicative patterns in postcolonial British fiction: language world vs. world interpretation philosophy // Australian and New Zealand Journal of Fundamental and Applied Studies. – No.1. (15), January-June, 2015 – VOLUME III. – Sydney: Sydney University Press. – P. 485 – 492.
 • Bekhta I., Kopchak M. Functional potential of speech etiquette figures of an English-speaking postmodern character in the synergy of British fictional text and discourse // Asian Journal of Scientific and Educational Research. – 1. (17), January-June, 2015. – VOLUME II. – Seoul: “Seul National University Press”. – P. 496 – 502.
 • І.А. Бехта. Мовленнєві моделі в англійськомовній прозі ХХІ століття// Людина. Комп’ютер. Комунікація / Збірник наукових праць [за ред. О.П. Левченко]. – 2015. – Львів: Вид-во Львівська політехніка. – С. 56 –

 

2014

 

 • І.А. Бехта, М.А. Карп. Мультимодальні засоби когезії та когерентності у сучасних літературних казках: теоретико-методологічна інтерпретація. // Іван Бехта, Марта Карп. – Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – 2014. – № 13. – С. 87–90.
 • І.А. Бехта, І.І. Руміга. Структурно-семантичний аналіз прозового тексту постмодерну на макрорівні // Іван Бехта, Інна Руміга. – Studia Methodologica. – № 38. – 2014. – С. 74–79.
 • Bekhta I.A., Negrych N. Idiom variation palette // Ivan A. Bekhta, Natalia D. Negrych. – Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science/ The 1st International Academic Conference (Аustralia, Melbourne, 25 June 2014). – PAPERS AND COMMENTARIES. – VOLUME IІ. – “Melbourne IADCES Press”. – Melbourne, 2014. – Р. 374 – 377.
 • Bekhta I.A., Negrych N. D. Transformations of phraseological units in postmodernist discourse // British Journal of Science, Education and Culture. – 1. (5), January-June, 2014. – VOLUME I. – London: “London University Press”. – P. 300 – 304.
 • Бехта І.А. Художні концепти текстової епохи: маніхейство і марганалії концептуального аналізу // Концептуальний простір дискурсів: квантитативна когнітологія / Матеріали ІІ докторантського колоквіуму. – Наукове видання. – Чернівці: “Родовід”, 2014. – С. 3 – 5.
 • Бехта І.А., Паров’як І.І. Експансія вихідної моделі речення німецького постмодерністського тексту // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія “Філологія”. – 20014. – № 8. – Том 1. – С. 43 – 46.
 • Бехта І., Дев’ятих Ю. Дискурсна зона персонажа у спектрі ознак прямого мовлення // І. Бехта, Ю. Дев’ятих. – Наукові записки. – Випуск 130. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 8 – 11.

2013

 

 • Bekhta I.A., Tykha U.I. Stylistic peculiarities of genre eclectic models in the novel “Burley Crosss Postbox Theft” by Nicola Barker // A. Bekhta, U.I. Tykha. –  European Applied Sciences. – № 12. – Stuttgart: ORT Publishing, 2013. – P. 106 –108.
 • Інтерпретативна властивість наративної моделі експериментального письма // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2013. – №. 19 (268). – Філологічні науки. Мовознавство. – С. 133 – 140.
 • Бехта И.А., Ковалевская Т.И. Смыслообразующий потенциал графического обновления художественных текстов // И.А Бехта, Т.И. Ковалевская. – European Applied Sciences. – № 12. – Stuttgart: ORT Publishing, 2013. – C. 95 – 97.
 • Функційно-прагматична дієвість тексту у світлі когніції й дискурсу // Людина. Комп’ютер. Комунікація / Збірник наукових праць [за ред. О.П. Левченко]. – 2013. – Львів: Вид-во Львівська політехніка. – С. 99 – 103.
 • Перформативність наративу в англомовному постмодерністському тексті // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія». – Вип. 35. – 2013. – С. 41 – 43.
 • Мовне експериментаторство в англійськомовній художній прозі ХХ століття: ендофазне пряме мовлення // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія «Іноземні мови». – 2013. – Вип. 21. – C. 3 – 9.

 

2012

 

 • Літературно-художній твір у концепції Р. Інгардена: схематизація та об’єктивізація // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія «Іноземні мови». – 2012. – Випуск 19. – С. 24 – 28.
 • Динаміка взаємодії непрямого мовлення з перспективою наратора // МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. VI (160). – C.140-148.
 • Цільові студії мовного експериментаторства в англомовній прозі ХХ ст.: ендофазне непряме мовлення // Вісник Житомирського державного університету імені І. Франка. – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – № 62 – С. 17 – 21.
 • Теоретичні засади дискурсної стилістики // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. –№ 49. – С. 21 – 24.
 • Дискурсна зона персонажа у фактурі художнього тексту // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія». – Вип. 29. – 2012. – С. 248 – 250.

 

2011

 

 • Реалізація дискурсної зони персонажа у фокусі читацького сприйняття. // Вісник Сумського державного ун-ту. Серія «Філологічні науки». – 2011. – № 1 (1)’ – С.117-122.
 • Актуалізація дискурсної зони персонажа в англомовному літературному постмодернізмі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія». – Том 14. – 2011. – № 2. – С. 22 – 30.
 • Функціонально-типологічна варіативність прямого мовлення у художньому тексті // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО. Київський національний лінгвістичний університет. Серія «Філологія-Педагогіка-Психологія». – 2011. – Вип. 23. – C. 204 –211.
 • Репрезентативна специфіка наративної моделі у художньому просторі постмодернізму. / Сучасні дослідження з іноземної філології // Збірник наукових праць. – Вип. 9. – Ужгород, – С. 34 – 42.
 • Бехта І.А., Гураль О.Ю. Композиційно-мовленнєві засоби екстериоризації концепту ПОСТМОДЕРНІСТЬКИЙ ПЕРСОНАЖ у постмодерністському романі М.Аміса/ І.А. Бехта, О.Ю. Гураль // Науковий вісник Чернівецького університету: зб.наук.праць /наук.ред. Левицький В.В. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2011. – Вип. 551 – 552: Германська філологія. – С.3-10.
 • Співвідношення і взаємодія семантичних фреймів дискурсу модернізму та їхні параметричні характеристики // Науковий вісник Волинського національного університету імені Л. Українки. – 2011. – №. Частина 1. – Філологічні науки. Мовознавство. – С. 14-20.
 • Сучасні напрями вивчення художнього дискурсу. // Наукові записки Луганського національного університету. Серія «Філологічні науки»: зб. наук. праць. – № 1(33). – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – С. 244-255.
 • Парадигма англомовного постмодерністського художнього тексту. //Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць / наук. ред. Левицький В.В. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – Вип. 551 – 552: Германська філологія. – С.85-92.
 • Прагманастанова художнього тексту і чинник адресата. // Лінгвістика. Зб. наук. праць. Луганськ: Альма-матер, 2011. – №1 (22). – Ч.1. – С. 151–158.
 • Пряме мовлення у наративній структурі постмодерністського художнього тексту. // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. –№44. – С. 14–20.
 • Ієрархія фреймів і лексико-семантичне аранжування англомовного дискурсу модернізму. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка. Серія: „Філологічні науки” (мовознавство). – 2011. – Випуск 96 (1). – С. 275–279.

 

2010

 

 • Концептосистема англомовного дискурсу постмодернізму. Наукові записки Кіровоградського держ. педагогічного університету імені В. Винниченка. Серія: „Філологічні науки” (мовознавство). – 2010. – Випуск 89 (5). – С. 167 – 173.

                                                              

                                                             2009

 • Концептосистема англомовного дискурсу модернізму. – Іноземна філологія. Вип. 121. – 2009. – Львів. Вид. ЛНУ. – С. 165 – 178.
 • Когнітивні схеми і способи асоціації даних. Лінгвістика. Зб. наук. праць. Луганськ: Альма-матер, 2009. – №1 (16). – С. 99-113.
 • Філологічне осмислення категорії «автор–наратор» літературно–художнього твору // Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». – 2009. – Вип. 26. – С. 292–301.

 

2008

 

 • Cоціопрагматичні аспекти англомовного постмодерністського тексту. Наукові записки Кіровоградського держ. педагогічного у-ту імені В. Винниченка. Серія: „Філологічні науки” (мовознавство): У 5 ч. – 2008. – Випуск 75 (2). – С. 205 -209.
 • Художньо-естетичні концепти англомовного літературно-художнього твору постмодернізму. Лінгвістика. Зб. наук. праць. Луганськ: Альма-матер, 2008. – №2 (14). – С. 161-168.

 

2007

 

 • Персонажний дискурс як засіб експлікації точки зору в літературно-художньому творі. Вісник Луганського національного педагогічного ун-ту імені Т. Шевченко. Серія «Філологічні науки». – 2007. – №15 (131). – С. 166-174.
 • Художньо-естетичні концепти англомовного літературно-художнього твору модернізму. Вісник Сумського державного ун-ту. Серія «Філологічні науки». – 2007. – № 1 (1)’ – С.117-122 .

 

2006

 

 • Структурно-семантичні кореляції постмодерністського тексту. Вісник Житомирського державного університету імені І. Франка. – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – № 27. – С. 65- 70.
 • Лінгвофілософія оповідного дискурсу англомовної постмодерністської прози. Лінгвістика. Зб. наук. праць. Луганськ: Альма-матер, 2006. – №2 (8). – С. 110-120.
 • Взаємодія дискурсних стратегій у тексті: семантичні функції точки зору і наративні рівні. Сучасні дослідження з іноземної філології // Збірник наукових праць. – Вип. 4. – Ужгород, – С. 223-234.
 • Лінгвістична типізація суб´єктно-об´єктних видів нарації літературно-художнього твору. Англістика. Американістика. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Пороги. – Вип. 3. – 2006. – С. 114 – 120.
 • Прагматика оповідного дискурсу в газетно-публіцистичному стилі. Новітня філологія. Журнал. Миколаїв: Вид-во МДНУ ім. Петра Могили, 2006. – № 4 (24). – С. 71-84.
 • Аспекти дискурсного аналізу художнього твору. Слов’янський вісник. Зб. наук. праць. Серія “Філол. науки”. – Рівне, 2006. – Вип. 6. – C.7 –13.

 

2005

 

 • Прономінальні засоби адресації оповідного дискурсу. “Мова і культура”. Серія “Філологія”. – Київ, 2005. – Вип. 8. – Том VI. – Ч.3. – C.103-109.
 • Лінгвокогнітивна реалізація прагматики адресата в англомовній прозі. Вісник Сумського державного університету. Серія Філологічні науки. – 2005. – № 5 (77)’ – С. 21 – 27.
 • Структурно-семантична типологія екзофазних форм невласне-прямого мовлення в англомовному художньому дискурсі. Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах // Збірник наукових праць. Вип. 11. – Донецьк: ДонНУ. – 2005.  – С.158-165.
 • Когнітивні аспекти дискурсу художнього твору (до проблеми смислу та значення художнього висловлювання). Філологічні студії. – Луцьк, 2005. – №2. – C. 86 – 92.
 • Mental models in cognitive linguistics. Новітня філологія – Миколаїв: МДГУ, 2005. – № 2 (22). – С. 186 -187.

2004

 

 • Гіпертекст як альтернативна модель конвенційного тексту у постмодерністську епоху. Мовні і концептуальні картини світу. Зб. наук. праць. – Київ, 2004. – Вип. 11. – Книга 1. – С. 38 – 41.
 • Стратегії інтерпретації оповідного дискурсу. Вісник Сумського державного ун-ту. Серія. Філологічні науки. – 2004. – № 3 (62)’ – С. –26-32.
 • Непряме мовлення як засіб репродукції персонажного дискурсу в англомовній прозі. Науковий вісник Волинського державного ун-ту імені Л. Українки. – 2004 – Вип. 3. Філологічні науки. – С. 25 – 32.
 • Лінгвофілософська парадигма і методологічні концепти англомовного дискурсу модернізму і постмодернізму. – Вісник ЗДУ, 2004. – №2. – Серія “Філологічні науки”. – С. 24-29.
 • Текст у дискурсно-орієнтованих дослідженнях. Слов’янський вісник. Зб. наук. праць. Серія “Філологічні науки”. – Рівне, 2004. –  Вип.5 . – C.  43– 51.

 

2003

 

 • Оповідна техніка текстової комунікації. Вісник Запорізького державного університету. Серія “Філологічні науки”. – Вип. 2. – 2003. – С. 19 – 29.
 • Внутрішнє мовлення персонажів у структурі тексту. Вісник Черкаського ун-ту. Серія “Філологічні науки”. – Вип. 46. – Черкаси, 2003. – С. 91 – 103.
 • Персонажний дискурс як засіб реалізації точки зору в художньому творі. Філологічні студії. – Луцьк, 2003. – №2. – C. 28 – 36.
 • Ризоматичність англомовного дискурсу постмодернізму. Культура народов Причерноморья. Научный журнал. Симферополь. – 2003. – №37. – C. 94 – 98.
 • Особливості функціонування та перекладу персонажного дискурсу у художньому тексті. Вісник Сумського державного університету. Серія Філологічні науки. – 2003. – №4 (50)’ – С. 13 – 17.
 • Зміст та лінгвістична структура персонажного дискурсу. Нова філологія. №2 (17). – Запоріжжя, 2003. – С. 13 – 26.
 • Лінгвопрагматична реалізація персонажного дискурсу в художньому тексті. Нова філологія. №2 (17). – Запоріжжя, 2003. – С. 13 – 26.
 • Лінгвонаративна проблематика точки зору автора-письменника у художньому дискурсі. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного ун-ту ім. В. Гнатюка. – Мовознавство. – Вип. 2 (10). –  – С. 99 – 104.
 • Функціональний аспект ендофазних форм невласне-прямого мовлення в англомовному художньому дискурсі. Записки з романо-германської філології. – Одеса, 2003. – №14 – С. 3-14.
 • Дискурс у світлі когнітивно-дискурсної парадигми. Нова філологія №1(16) – Запоріжжя, 2003. – С. 12 – 22.

 

2002

 

 • Модернізм як феномен естетико-філософської і лінгвістичної перцепції літературного напряму. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. Вип.3. Зб. наук. праць. – Київ, 2002. – С. 135 – 150.
 • Персонажний дискурс у наративній структурі художнього тексту. “Мова і культура”. Серія “Філологія”. – Київ, 2002. – Вип. 5. – Том І\/. – Ч.1. – C.22–29.
 • Сучасна парадигма лінгвістичних знань: поняття, сутність, інтерпретація. Філологічні студії. – Луцьк, 2002. – №3 – С. 66 – 73.

 

2001

 

 • Невласне-пряме мовлення як засіб психологізації художнього зображення в малій прозі. // Іноземна філологія. Вип. 112. – 2001. – Львів. Вид. ЛНУ. – С. 206 – 211.
 • Концептосфера у динаміці (текст і дискурс у світлі когнітивно-дискурсної парадигми. // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. – Київ, 2001. – №5. – С. 22 – 26.
 • Наратор та форми нарації у сучасній англомовній прозі. // Вісник Черкаського ун-ту. Серія «Філологічні науки».– – Вип. 24. – С. 68 – 72.
 • Види текстової комунікації // Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». – Львів, 2001.

2000

 

 • Текст і лінгвістика тексту. // Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». – Львів, 2000. – С. 570 – 583.

 

1998

 

 • Композиційна функціональність невласне-прямої мови в малому епічному жанрі. Іноземна філологія. Випуск 112. – Львів, 1998.

 

1997

 

 • Невласне-пряма мова як засіб писхологізації художнього зображення в малій епічній формі. // Іноземна філологія. Випуск 110. – Львів, 1997.

 

1995

 

 • Cинтаксис невласне-прямої мови в малому епічному жанрі. // Іноземна філологія. Випуск 108. – Львів, 1995. – С.72-80.

 

1994

 

 • Функціональність невласне-прямої мови в малому епічному жанрі. Іноземна філологія. Випуск 107. – Львів, 1994. – С.57-61.

 

1993

 

 • Модальна лексика в структурі невласне-прямої мови (на матеріалі американського “ short story”). Іноземна Філологія. Випуск 104. – Львів, 1993. – С. 94-102.

 

1992

 

 • Проблемы жанра малых форм. Депонированная рукопись в ИНИОН АН СССР. – № 45897 от 14.01. 1992.

1991

 • Графічна візуалізація невласне-прямої мови в англійській прозі малих форм. Іноземна філологія. Випуск 102. – Львів, 1991. – С. 23-27.

 

 

Статті надруковані в інших наукових виданнях України

 

2006

 

 • Парадигматика наукових підходів до дослідження тексту. Вербальні та невербальні особливості дискурсу різножанрової типології // Збірник наукових праць. – Львів: ПП „Арал”, 2006. – С. 29-34.

 

2005

 

 • Оповідний дискурс модернізму (до проблеми семантичного та синтаксичного компонентів літературного коду). – Сучасні проблеми лінгвістики та навчання іноземних мов у контексті Болонського процесу / Зб. наук. праць. – Хмельницький: ХНУ, – С. 8 – 11.

 

2003

 

 • Фреймова організація персонажного дискурсу. Мова. Культура. Бізнес.– Київ, КМУ, “Правові Джерела”, 2003. – Вип. 1. – С.12 – 20.
 • Point of view in narrative fiction: linguistic approach. “Актуальні питання навчання іншомовної комунікації у вищих навчальних закладах”. – Теорія і практика державного управління. – Харків: Магістр, 2003. – Вип. 4. – С.11 – 14.

 

1999

 • До проблеми інтерпретації художнього твору. Лінгво-дидактичний плюралізм навчального процесу з іноземних мов у вищих навчальних закладах. – Тернопіль, 1999. – С. 62 – 65.

 

 

Матеріали загальноукраїнських та міжнародних конференцій 

                                                  2013 

 • Fictional Discourses: in Search of Textual Environment // “Fictional Discourses: in Search of Textual Environment” / Proceedings of the Doctoral colloquium. – Scientific issue. – Chernivtsi: “Rodovid”, 2013. – P. 13.

                                                                       2011 

 • Спілкування текстами: постмодерністський текст як засіб комунікації //Тези звіт. наук. конф. ф-ту ін. мов ЛНУ імені Івана Франка за 2010 р. (7-8 лютого 2011 р.) До 80-річчя від дня народження проф. Кусько К.Я. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.16-17.

2003 

 • Сутність прямого мовлення в текстовій комунікації. “Другі Каразінські читання: два століття харківської лінгвістичної школи”. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Харків 5 лютого 2003. – С. 22 – 23.

2002

 • Персонажный дискурс в структуре текстовой коммуникации. Материалы докладов Международной научной конференции «Форма, значение и функции единиц языка и речи» в трех частях. Ч.2. – Минск, 2002 – С. 143 –145.
 • Point of view in narrative fiction: literary approach. Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної”. Матеріали 4-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава, 2002. – С. 34 – 37.
 • Дискурс постмодернізму: особливості наративних стратегій. Матеріали 5-ї Всеукраїнської конференції “Нові підходи до філології у вищій школі” // Нова філологія №1(12). – Запоріжжя, 2002 – C. 213 – 223.

2001 

 • Narrative levels and the semantic functions of point of view. 6th National TESOL Ukraine Conference – Vynnytsya, 2001. – С. 7 – 8.

2000

 • Reported Speech in Journalistic Discourse. “Лінгвістика і вербальна комунікація у 21 ст.… тенденції і перспективи”. Матеріали конференції. – К., –  С. 38. 

1995 

 • Structure of Particleboards and Improvement of its Properties. 12th International Symposium: “Adhesive in Woodworking Industry”. – Zvolen, Slovakia, 1995. – C. 67-76.
 • Testing English for Specific Purposes. Abstract of report to the IATEFL – Ukraine Second Conference: «English language teaching (ELT) in Ukraine”. – Lviv, 1995. – C.22-23.

1994

 • Концепція розвитку української термінологічної бази для виробництва деревинних плитних матеріалів. Тези доповідей 3-ї Міжнародної конференції: “Проблеми української науково-технічної термінології”. – Львів, 1994. – С. 201-202.
 • Syntactic Structure of Free Indirect Speech. Тези доповідей Міжнародної конференції:” Питання прикладної лінгвістики”. – Житомир, 1994. – С.4-5.
 • Термінологічні проблеми зіставних досліджень. Тези доповідей 3-ї Міжнародної наукової конференції :” Проблеми української науково-технічної термінології “. – Львів, 1994. – С.94-95.

1993

 • Проблеми внутрішньожанрової класифікації малих епічних форм. Тези доповідей науково-методичної конференції викладачів іноземних мов вузів на тему: Лінгвістика тексту за фахом та проблеми прикладного термінознавства”. – Рівне, 1993. – С. 45-46.

1992

 • Англомовна та україномовна детермінація типологічних форм невласне-прямої мови (на матеріалі американського “short story”).Тези доповідей 1-ї Міжнародної наукової конференції: ”Проблеми української науково-технічної термінології”. – Львів. 1992.  – С. 88-89.
 • Типологія та композиційна функціональність невласне-прямої мови в американському “short story”. Тези доповідей Міжнародної науково-методичної конференції викладачів іноземних мов вузів: “Проблеми лінгвістики тексту та лінгвометодики”. – Львів, 1992. – С.77-78.

1991

 • Термін “short story” – його розуміння та інтерпретація в працях радянських літературознавців. – Тези доповідей Міжнародної наукової конференції: “Питання стандартизації, інтернаціоналізації та автоматизації перекладу термінологічних одиниць”.  – Чернівці, 1991. – С.52-54.

Навчально-методична продукція                                                    

                                                            2012 

 • Велика Британія = Images of Britain: [навчальний посібник] // Рекомендовано до друку Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України №1/ 11-20028 від 25.12.2012 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 158 с.
 • Мовознавча хрестоматія = Linguistic Compendium: [навчальний посібник] // Рекомендовано до друку Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України №1/ 11-1110 від 05.02.2013 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 298 с. 

2011 

 • A guide for better comprehension of the British fiction // Методичний практикум для ведення домашнього читання для студентів англійської філології. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 52 с.

2009 

 • Теоретична фонетика англійської мови. Посібник. – Львів: ПП. Інтерпринт, 2009. – 227 с. – (співавтор: Бабійчук Л.В.)

2009

 • Exam facilitator for bachelors and masters of English. Хрестоматія для бакалаврів та магістрів. – Львів : ПП Інтерпринт, 2009. – 168 с. 

2008 

 • Фонетичний практикум з англійської мови – Львів: Арал, 2008. – 119 с. – (співавтор Бабійчук Л.В.).

1999 

 • Contemporary Britain// Course Notes on British Studies for University Students. Навчальний посібник. – Львів: Арал, 1999. – 114 с.

1994 

 • Часові форми дієслова. – Англійська граматика в тестах. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів та аспірантів університету. – Львів, 1994. – 32 с. – (за редакцією І.А. Бехти).
 • Модальні дієслова. – Англійська граматика в тестах. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів та аспірантів університету. – Львів, 1994. – 32 с. – (за редакцією І.А. Бехти).
 • Спосіб дієслова. – Англійська граматика в тестах. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів та аспірантів університету. – Львів, 1994. – 36 с. – (за редакцією І.А. Бехти).
 • Тести для перевірки знань студентів гуманітарних та природничих факультетів університету. Тести з англійської мови. – Львів, 1994. – 130 с.

1993 

 • До системного вивчення граматики з англійської мови. Методичний посібник. – Львів, 1993. – 100 с. – (колектив авторів).

1991

 • Система образования Великобритании. Методические указания к практическим занятиям по английскому языку. – Львов, 1991. – 10 с. – (спів. Петрова Л.П.).

1990

 • Обучение восприятию и воспроизведению неподготовленной иноязычной речи. Тезисы доклада Всесоюзной межвузовской научно-практической конфереции: “Лингвометодические аспекты преподавания иносранных языков в вузе”. – Петрозаводск, 1990. – С. 99-101. – (спів. Бик И.С.)
 • Система питальних речень в англійській мові. Методичні вказівки до вивчення англійської граматики для студентів та аспірантів університету. – Львів, 1990. – 20 с. – (спів. І.М. Сємілєткіна, Смук Л.В.).

1989 

 • Англійська система часів в таблицях. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів університету. – Львів, 1989. – 24 с.
 • Політичні системи Великобританії та США. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів університету. – Львів, 1989. – 24 с.
 • Корекція лексичного мінімуму. Методичні вказівки для слухачів підготовчого відділення університету. Частина 1. – Львів, 1989. – 20 с. – (спів. І.М. Сємілєткіна, Смук Л.В.).
 • Корекція лексичного мінімуму. Методичні вказівки для слухачів підготовчого відділення університету. Частина 2. – Львів, 1989. – 20 с. – (спів. І.М. Сємілєткіна, Смук Л.В.).

1988 

 • Развитие навыков и умений неподготовленой речи у студентов вуза. // Материалы к заседанию научно-методического совета. – Львов, 1988. – С. 33-37.

Перекладацька діяльність і словники 

 • Англо-український словник з деревообробної промисловості. Словник. Львів: Вид-во «Світ», 2005. – 352 с. – (співавтор: Бехта П.А.)
 • Англо-український – українсько-англійський словник з деревообробної промисловості. Словник. Київ: Основа, 2003. – 634 с. – (спів.: Бехта П.А.).
 • Особливості перекладу англійських синтаксичних структур на українську мову. Методичні вказівки. – Львів: Арал, 1999. – 23 с.
 • Організація перекладу та словник термінів та визначень з технології виробництва фанери і деревинних плит та пластиків. Методичні матеріали. – Львів, 1990. – 81 с. – (спів. Бехта П.А., Бугаєнко Я.П.).

 

Розклад