Педагогіка_вищої школи

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: загальної та соціальної педагогіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932Іна-51М, Іна-52М

Опис курсу

Вивчення цього курсу передбачає підготовку фахівців до роботи у вищих навчальних закладах різних типів, організації як освітнього процесу, так і науково-дослідної роботи в установах вищої освіти. Цей курс спрямований на формування у майбутніх викладачів особистісної концепції педагогічної діяльності у вищій школі,  адекватного розуміння процесів навчання і виховання  як організації взаємодії суб’єктів спільної діяльності – викладача і студента, в процесі якої здійснюється  взаємовплив один на одного. Тематика, зміст програми орієнтовані на оволодіння майбутніми викладачами знаннями, уміннями та навичками організації освітнього процесу у закладі вищої освіти у напрямі професійного та особистісного розвитку молодої людини.

 

Результати навчання:

  • знати: суть, своєрідність навчально-виховного процесу у вищій школі; напрями організації навчально-виховного процесу у вищій школі у контексті сучасної філософії освіти; суперечності, психічні функції, особливості розвитку молодої людини студентського віку; структуру, психолого-педагогічні аспекти організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; сучасні інтерактивні методи навчання студентів; форми організації навчання студентів; норми, критерії оцінювання знань, умінь студентів та налагодження зворотного зв’язку; сутність, особливості, методи, прийоми виховного впливу на студентів; педагогічні уміння діяльності викладача вищої школи; особливості вербальної і невербальної поведінки викладача; особливості, напрями організації спілкування зі студентами; шляхи, способи вирішення проблем дисципліни та конфліктів зі студентами; шляхи, умови формування студентської спільноти.

вміти: визначати мету власної педагогічної діяльності у процесі викладання навчального курсу, власні очікування; розвивати інтерес, формувати особистісне ставлення студентів до змісту навчального курсу; застосовувати різні способи, прийоми формування у студентів наукових понять, умінь й навичок; застосовувати методи, прийоми організації навчально-пізнавальної діяльності студентів (бесіди, діалогу, дискусії, мозкової атаки, сюжетно-рольової гри, роботи в групах тощо); планувати структуру, зміст, процес організації лекції, практично-семінарського заняття; застосовувати різноманітні, доцільні методи, прийоми організації виховного впливу на студентів; організовувати взаємодію зі студентами з різними індивідуально-типологічними особливостями; організовувати спілкування зі студентами у навчальний і позанавчальний час; організовувати та саморегулювати власну невербальної поведінку у процесі спілкування зі студентами; розв’язувати проблеми дисципліни студентів й конфліктів у різноманітних педагогічних ситуаціях; аналізувати різноманітні педагогічні ситуації та приймати доцільні рішення.