Риторика

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Іна31, Іна32, Іна33, Іна34, Іна35, Іна36
916Іна-51М, Іна-52М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Іна-51М
Іна-52М

Опис курсу

Мета курсу: ознайомити студентів з особливостями мови сучасних медій, якій включають широкий спектр засобів масової комунікації: теле-, радіо-, трансляція, друковані джерела (газети та журнали), цифрові носії (інтернет) та зовнішню рекламу (білборди, сітілайти) тощо, завданням яких є донести певну інформацію до широких мас з метою вплинути на них певним чином. З огляду на це усі засоби мас медійної комунікації, передусім друковані, покладаються великою мірою на арсенал мовних засобів вираження, адже інформація, яку  вони подають, повинна бути представлена так, щоб її помічали і на неї реагували. Інформаційна ємність та стислість викладу є основними ознаками медійної комунікації. Динаміка мовних процесів у мас медійних текстах зумовлена до великої міри екстралінгвальними чинниками, що впливає на характер вербалізованої суспільної свідомості, а з іншого боку, медійні тексти характеризуються мінливістю, варіативністю мовлення, великим формотворчим потенціалом.

Завдання курсу:

  • сформувати у студентів наукове уявлення про лінгвістичні аспекти засобів масової комунікації та їх маніпулятивні функції.
  • ознайомити з новітніми підходами до аналізу мови сучасних медій, бачити когнітивно-дискурсивні, функціонально-семантичні, комунікативно-прагматичні та інші характеристики медійних текстів.
  • На прикладі медійних текстів простежити динаміку мовних процесів та варіативність мовлення.

 

Результати навчання:

  • знати: соціальну природу медійного дискурсу та його когнітивно-дискурсивні особливості; жанрові, композиційні, комунікативні, лінгвокогнітивні,  прагматичні, лексико-стилістичні та лінгво-культорологічні характеристики сучасних англомовних медійних текстів; спостерігати динаміку мовних процесів у мас медіа та варіативність мовлення.

вміти: оперувати основними поняттями медіалінгвісики, знати основні напрями та методи вивчення англомовної медійної комунікації; кваліфіковано аналізувати медійні тексти в парадигмі сучасних лінгвістичних досліджень; провести власне лінгвістичне дослідження певного лігвального явища і презентувати проект.

Силабус:

Завантажити силабус