Словотвір (іспанська мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Цимбалістий І. Ю.Іні21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Іні21Цимбалістий І. Ю.

Опис курсу

Упродовж останніх десятиліть словотвір виділився з морфології в окрему навчальну дисципліну, і нині він посідає самостійне місце в мовознавстві, функціонує як окремий його розділ зі своїм поняттєвим апаратом, об’єктом і предметом дослідження, специфічною проблематикою.
Мета навчальної дисципліни: формування у студентів-філологів систематизованих наукових знань про словотвірну систему сучасної іспанської літературної мови.
Завдання: забезпечити фахову підготовку майбутніх спеціалістів, допомогти студентам засвоїти теоретичні проблеми сучасної дериватології, виробити практичні навички з цієї навчальної дисципліни.
Результати навчання:
знати:
основи словотвірної морфеміки, критерії класифікації морфем, мотиваційні відношення у словотворі; основні та другорядні способи словотворення, терміносистему сучасної дериватології;
вміти:
визначати типи морфем, виконувати морфемний та словотвірний аналіз слова, визначати спосіб словотворення, встановлювати фактори дериваційної активності твірних, виявляти функції словотвірних одиниць у тексті, встановлювати історичні зміни в морфемній будові слова.

Рекомендована література

Базова
1. Almela Pérez R., Procedimientos de formación de palabras en español. – Barcelona: Ariel Prácticum, 1999.
2. Alvar Ezquerra M. La formación de palabras en español. – Madrid: Arco/Libros, 1996.
3. Alvar Ezquerra M. El acortamiento de palabras // Diccionario de siglas y abreviaturas. – Madrid: Alhambra, 1983.
4. Casado Velarde M. Acortamientos, formación de siglas y acrónimos // Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid, t. 3, 1999.
5. Casado Velarde M. Tendencias en el léxico español actual. – Madrid: Coloquio, 1985.
6. Fernández-Sevilla J. Neología y neologismo en el español contemporáneo, Granada, 1982.
7. Guerrero Ramos G. Neologismos en el español actual. – Madrid: Arco/Libros, 1995.
8. Lang Mervyn F. Formación de palabras en español, Madrid, 1992.
9. Montes Giraldo J. J. Los ”interfijos hispánicos”. Reexamen con base en datos del ALEC // Anuario de Lingüística Hispñanica. – 1985. – 1.
10. Seco M. El léxico de hoy // Comunicación y lenguaje, Madrid, 1977

Допоміжна
1. Мариненко П.І. Словоскладання як один із шляхів поповнення лексичного складу сучасної іспанської мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Збірник наукових праць / Київськ. нац. лінгв. ун-т. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2005. – Вип. 13.
2. Мариненко П.І. Лексичні новотвори в сучасній іспанській мові: структурний та семантичний аспекти: Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.05 / Київськ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006.
3. Мацько О.М. Абревіатури як згорнені мовні формули в дипломатичних текстах // Мовознавство. – 2000. – № 1

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму