Спеціальні дискурси: спортивні події у публіцистиці та мультимедія

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Ділай І. П.Іна41, Іна42, Іна43, Іна44, Іна45, Іна46

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб вільно володіти сучасним спортивним термінологічним апаратом, знати структуру та властивості спеціального спортивного дискурсу, специфіку спортивного усного мовлення, його представлення у публіцистиці та мультимедіа. Тому у курсі представлено як огляд концепцій спеціальних дискурсів і мовленнєвих жанрів, так і процесів та інструментів, які потрібні для успішного засвоєння відповідної лексики, особливостей спортивного дискурсу, культурних чинників спортивної комунікації.
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Спеціальні дискурси: спортивні події у публіцистиці та мультимедія» є ознайомлення студентів із особливостями англомовного спортивного дискурсу та його представленням в публіцистиці та мультимедіа для оволодіння сучасним термінологічним апаратом, набуття відповідних комунікативних навичок на рівні С1 і вище.

Рекомендована література

  1. Evans V., Doodley J. Upstream Proficiency C2. Student’s Book. Unit7. – pp. 145-164.

2.Evans V., Doodley J. Upstream Proficiency C2. Workook. Unit7.

  1. Beard A. The Language of Sport. Psychology Press, 1998. -117 p.

Додаткова література:

1.Карасик, В.И. О типах дискурса / В.И. Карасик // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: сб. науч. тр. – Волгоград : Перемена, 2000 (а).

2.Макаров, М.Л. Основы теории дискурса/ М.Л. Макаров – М.:ИТДГК «Гнозис»,2003

  1. Старко В.Ф. Концепт ГРА в контексті слов’янських і германських культур (на матеріалі української, російської, англійської та німецької мов). – Луцьк, 2004.

4.Кубрякова, Е.С. О понятиях дискурса и дискурсивного анализа всовременной лингвистике / Е.С. Кубрякова // Дискурс, речь, речеваядеятельность: функциональные и структурные аспекты: Сб. обзоров /РАН ИНИОН. М., 2000. – 232с.

7.Бабенко Е. В. Коммуникативные жанры виртуального дискурса: язык блогосферы. Язык в различных сферах коммуникации: материалы международной научной конференции / Е. В. Бабенко // под ред. Т. Ю. Игнатович; Забайкал. гос. ун-т. – Чита: ЗабГУ, 2014. – 308 c.

  1. Быкова И. А. Когнитивно-прагматические основы межъязыковой межкультурной коммуникации: текст, дискурс, перевод [Текст] / И. А. Быкова. – М.: Изд-во РУДН. – 2005. – С. 143.

9.Голодов А. Г. Деградация социально престижных и духовно возвы-шенных понятий в спортивной публицистике [Текст] / А. Г. Голодов // Проблемы семантики языковых единиц в контексте культуры (лингвистический и лингвометодический аспекты): Сб. ст. – М.: Эллипс. – 2006. – С. 682–686.

  1. Зильберт Б. А. Спортивный дискурс: базовые понятия и категории; исследовательские задачи [Текст] / Б. А. Зильберт, А. Б. Зильберт // Язык, сознание, коммуникация: Сб. ст. – М.: МАКС Пресс. – 2001. – Вып. 17. – С. 45–55.
  2. Зильберт А. Б. Спортивный дискурс: точки пересечения с другими дискурсами (проблемы интертекстуальности) [Текст] / А. Б. Зильберт // Язык, сознание, коммуникация: Сб. ст. – М.: МАКС Пресс. – 2001. – Вып. 19. – С. 103–112.
  3. Козуб Л. С. Лінгвокультурологічний аспект дослідження спортивних повідомлень у друкованих засобах масової інформації / Л. С. Козуб // «Гуманітарний вісник» Черкаського державного технологічного університету. Серія: Іноземна філологія. – 2008. – № 12. – С. 67–70.

13.Савченко А. В. Спорт – зона «повышенной фразеологизации» [Текст] / А. В. Савченко // Проблемы семантики языковых единиц в контексте культуры (лингвистический и лингвометодический аспекты): Сб. ст. – М.: Эллипс. – 2006. – С. 118–121.

  1. Свистунова Н. И. Понятийная составляющая концепта «футбол»: компоненты «игроки» и «подачи» [Текст] / Н. И. Свистунова // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. Серия: Лингвистика. – 2005. – № 3. – С. 124–136

15.Wertz, S. K. Talking a Good Game: Inquiries into the Principles of Sport / S.K.Wertz.–  Texas:Spencer K. Wertz,1991.–180 p.

Силабус:

Завантажити силабус