Ділай Ірина Петрівна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

• Корпусна лінгвістика
• Когнітивна семантика
• Ментальний лексикон
• Прагматика
• Лексикографія

Навчальні курси
• практичний курс англійської мови
• теоретична фонетика
• теоретична граматика
• лексикологія
• лінгвокраїнознавство

Доповіді на наукових конференціях в Україні
• Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. V Всеукраїнська наукова конференція, Харків 2005
• Актуальні проблеми філології та перекладознавства. ІІІ Міжнародна наукова конференція Хмельницький 2007
• Мова і культура. ХV, XVII та XVIII Міжнародні наукові конференції ім. проф. С.Бураго, Київ 2006, 2008, 2009
• Іноземна філологія у ХХІ столітті. Міжнародна наукова конференція Запоріжжя, 2009
• Актуальні проблеми філології та американські студії. ІІ Міжнародна науково-практична конференція. Київ 2009
• Актуальні проблеми германської філології. IV Міжнародна наукова конференція. Чернівці 2009
• Пріоритети германського і романського мовознавства. ІІІ Міжнародна наукова конференція. Луцьк 2009
• Світова література, лінгвістика та перекладознавство. XIII Всеукраїнська наукова філологічна конференція. Черкаси 2009
• Людина. Комп’ютер. Комунікація. ІІ Всеукраїнська наукова конференція. Національний університет „Львівська політехніка”, Львів 2010
• Актуальні проблеми філології та американські студії. ІV Міжнародна науково-практична конференція. Київ 2011

Доповіді на міжнародних конференціях
• What’s in a Text? Люблін, 2010

Курси

Публікації

• Ділай І. П. Семантична динаміка дієслова know в англійській мові / Ділай І. П. // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : матеріали VВсеукраїнської наукової конференції, (Харків, 11 листопада 2005 р.). – Х. : Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2005. – С. 61–63.
• Ділай І. П. Структурно-семантичні особливості когнітивних дієслів у науково-технічному дискурсі / Ділай І. П. // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць. – Хмельницький : Вид-во ХНУ, 2007. – Ч.1. – С. 164–167.
• Ділай І. П. Лінгвокогнітивний потенціал дієслів англійської мови / І.П.Ділай // Мова і культура. – К. : Видавничий Дім Д. Бурого, 2007. – Вип. 9. – Том. VI (94). – С. 292–296.
• Ділай І. П. Співвідношення мовної економії та мовного плеоназму в лексико-семантичній групі когнітивних дієслів англійської мови / І.П.Ділай // Нова філологія : зб. наук. праць. − Запоріжжя : ЗНУ, 2009. − № 34. – С.54−58.
• Ділай І. П. Концептуальне поле когнітивних дієслів англійської мови / І.П.Ділай // Мова і культура. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип.11. – Т. І (113). – С. 82–85.
• Ділай І. П. Аспектуальні характеристики когнітивних дієслів англійської мови / І.П.Ділай // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів : В-цтво Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2009. – Вип.121. – С. 95–104.
• Ділай І. П. Лексична синтагматика когнітивних дієслів англійської мови / І.П.Ділай // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5. – С. 24–27.
• Ділай І. П. Концептуалізація інтелектуальної діяльності в англійській мові / І.П.Ділай // Мова і культура (Науковий журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип.12. – Т. V (130). − C. 129–133.
• Ділай І. П. Метафора в описі інтелектуальної діяльності людини (на матеріалі англійської мови) / І.П.Ділай // Гуманітарний вісник. Серія : Іноземна філологія : всеукр. зб. наук. пр. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Ч. 13. – С. 237–240.
• Ділай І. П. Полісемія когнітивних дієслів англійської мови / І.П.Ділай // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДРУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 81 (1).− С. 72−75.
• Ділай І. П. Синонімія когнітивних дієслів англійської мови / І.П.Ділай // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. − Вип.439 − 440 : Германська філологія. − Чернівці : ЧНУ, 2009. − С. 138−143.
• Ділай І. Семантична складність когнітивних дієслів англійської мови / Ірина Ділай // Актуальні проблеми філології та американські студії : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ, 22 −24 квітня 2009 р.). – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2009. − C. 239−241.
• Ділай І. П. Фреймовий аналіз когнітивних дієслів англійської мови / І.П.Ділай // Людина. Комп’ютер. Комунікація : зб. наук. праць / за ред. Ф.С.Бацевича. – Львів : Вид-во національного університету „Львівська політехніка”, 2010. – С. 254–257.
• Ділай І. Принципи моделювання ментального лексикону людини / Ірина Ділай // Актуальні проблеми філології та американські студії : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, (7−8 квітня 2011 р.). – К. : Вид-во Європ. ун -ту, 2011. − C. 212–215.
• Ділай І. П. Когнітивні дієслова в англійській мові: парадигматика, синтагматика, епідигматика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / І.П. Ділай. – Львів, 2011. − 19 с.,
• Iryna Dilay. Cognitive Verbs in English : A Corpus-Based Study What’s in a Text? Inquiries into the Textual Cornucopia Ed. by Adam Głaz, Hubert Kowalewski and Anna Weremczuk. – Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2012. – P. 217-230, Кембрідж 2012

Біографія

• диплом з відзнакою ЛНУ ім. Івана Франка/ 2001 р., філолог, викладач англійської мови,
• кандидат філологічних наук (10.02.04 германські мови), Львів, 2011

2001 доцент кафедри англійської філології

Розклад