Старогрецька мова і автори

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит
46Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Романюк І. А.Інк21
432Романюк І. А.Інк21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
356Інк21Романюк І. А.
456Інк21Романюк І. А.

Опис курсу

Мета: формування у студентів знань, необхідних для володіння старогрецькою
мовою в обсязі, потрібному для читання та перекладу адаптованих текстів.
Завдання вивчення дисципліни полягає у формуванні у студентів вмінь
використовувати весь обсяг знань граматики та лексичних одиниць при читанні,
дослівному перекладі та детальному морфологічному аналізі текстів.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: основні підходи до дослідження граматики, лексику, нормативну граматику в
обсязі І-ІІІ відміни іменників, прикметників, дієслова І-ї т а І І-ї дієвідмін, ступені
порівняння прикметників, числівники, займенники.
вміти: читати та перекладати адаптовані та неадаптовані тексти, здійснювати
детальний морфологічний аналіз, синтаксичний аналіз з наголосом на синтаксисі
відмінків та синтаксисі складнопідрядного речення, вирізняти мовностилістичні засоби.

Рекомендована література

1. М аслюк В ., О лійник Л . Г рецька м ова/ В . Маслюк, Л . О лійник// Навчальний посібник
для студентів ІІ-го курсу класичної філології (видання друге). – Львів: Видавничий центр
Львівського національного університету, 2004. – 61 с.
2. Оліщук Р .Л., М акар І . С . Д авньогрецька мова: п ідручник д ля с тудентів І -го курсу
класичної філології та гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів: підручник
/Р.Л.Оліщук, І.С.Макар. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2015. – 496 с.
3. Оліщук Р. Грецька мова. Синтаксис/Р. Оліщук. – Львів, 1996. – 273с.
4.Звонська-Денисюк Л.Л. Давньогрецька мова/ Л.Л. Звонська-Денисюк// Підручник. – К.,
1997. – 608 с. http://chtyvo.org.ua/authors/Zvonska-Denysiuk_Lesia/Davnohretska_mova/
5. Древнегреческо-русский словарь. Сост. И.Х.Дворецкий: В 2 т. – М., 1958. – Т.1-2.
7. Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. – С.-П., 1899 (фотовидання-репринт 1991 р.).
8. Українсько-давньогрецько-латинський словник. Навчальний посібник для студентів
вищих навчальних закладів / Бойко Н. В., Миронова В. М. — К. : ВПЦ «Київський
університет», 2010. — 273 с.
Допоміжна
1. Козаржевский А.Ч. Учебник древнегреческого языка / А.Ч. Козаржевский. – М., 1975. –
408 с.
2. Славятинская М.Н. Учебник древнегреческого языка/ М.Н.Славятинская. – М., 1996,
т.1-2.
3. Давньогрецько-український словник: для студентів гуманітарних факультетів вищих
навчальних з акладів / Укладачі О. В. С учалкін, О. Ю. Ярко. – Харків : ХНУ імені В. Н.
Каразіна, 2015. – 124 с.
Інформаційні ресурси
1. Дворецкий ИХ. Древнегреческо-русский словарь, http://gurin.tomsknet.ru/alpha.html
http://gurin.tomsknet.ru/alpha.html)
2. Вейсман АД. Греческо-русский словарь. М 1991 (репринт з 1899)
3. Liddell H., Scott R. A Greek-English Lexicon with a Supplement. Oxford. 1968 (rev. and
augm. by H.C. Jones. Ox., 1977)
on-line версії: на сайті проекту “Персей” (див.) http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph
http://www.greeklatin.narod.ru/scott/main.htm
4. https://www.multikulti.ru/greek (граматики, словники тексти тощо).
5. Textkit – Greek and

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус