Сучасні тенденції у фонетиці французької мови

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232Інф11доцент Мандзак І. А.

Опис курсу

Навчальна дисципліна спрямована на ознайомлення студентів з особливостями сучасних тенденцій у фонетичній системі французької мови та на формування навиків (умінь) практичного аналізу вказаних тенденцій; прищепити їм практичні навички самостійної роботи над мовним (фонетичним) матеріалом, аналіз якого передбачає певні прийоми фонологічного характеру, знання орфоепічних норм з метою порівняльного підходу до фонетичних особливостей різних стилів мовлення: їх вивчення важливе для фахового опанування мовою майбутніми викладачами іноземної мови.

.

Завдання:

  1. Сформувати у студентів знання орфоепічних норм та методики філологічних досліджень сучасних тенденцій у фонетиці французької мови.
  2. Вміти аналізувати фонетичні особливості при дослідженні письмових текстів, словникових корпусів та фонетичних записів текстів.
  3. Навчити проводити компаративний аналіз стилів мовлення порівнюючи їх з орфоепічними вимогами.
  4. 6. Навчити вести науково-практичну дискусію.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: специфічні проблеми, які стосуються норми вимови, фонетичних стилів, соціально-стилістичної диференціації французької розмовної мови; фонетичні особливості сучасного французького мовлення порівнюючи їх з орфоепічною нормою; знати зовнішні та внутрішні фактори звукових змін у розмовній мові (зокрема, вплив орфографії та інтонації на стилі вимови).

вміти: аналізувати наукові джерела  з обраної навчальної дисципліни; орієнтуватися в наукових і прикладних проблемах  тематики; орієнтуватися в новітніх напрямах дослідження фонетичної системи французької мови; аналізувати та систематизувати фонетичні особливості функціональних різновидів мови (публіцистичної, наукової та зокрема розмовно-побутової);  застосовувати набуті знання на практиці.