Теоретична фонетика

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Татаровська О. В.Іна31, Іна32, Іна33, Іна34, Іна35, Іна36

Опис курсу

Дисципліна «Теоретична фонетика» є завершальною нормативною/вибірковою дисципліною з спеціальності 0203. Гуманітарні науки для освітньої програми за напрямом підготовки 6.020303 Філологія, освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, яка викладається у 8

семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

 

«Теоретична фонетика англійської мови» входить до складу фундаментальних дисциплін з іноземної філології і пов’язаний з такими курсами як основи мовознавства, теорія мовної комунікації, історія, граматика, лексикологія, стилістика іноземної мови, вступ до германської філології. Цей курс покликаний вивчати проблеми сучасної фонетичної науки та функціонування фонетичних одиниць в мові з урахуванням міждисциплінарного підходу.
Метою вивчення нормативної дисципліни «Теоретична фонетика» є формування базових понять теоретичної фонетики англійської мови, як складової сучасної концепції лінгвістичної освіти. Метою курсу є вивчення звукової системи мови, сегментальних фонем, наголосу, складової структури, інтонації з точки зору теоретичної науки. Особлива увага звертається на вдосконалення фонетичних умінь і з’ясування проблем сучасної фонетичної науки та функціонування фонетичних одиниць в мові. Важливим є вивчення звукової системи мови, сегментальних фонем, наголосу, складової структури, інтонації з точки зору сучасної теоретичної науки. Інновативним у курсі є інтегративний розвиток творчого та наукового потенціалу студентів, формування наукових інтересів, стимулювання дослідницької діяльності у сфері теоретичної фонетики.

 

Рекомендована література

 1. 1. Babiychuk L.V., Bekhta I.A. English Phonetics. A Theoretical Course For the Students of the Faculty of Foreign Languages. – Lviv: Interprint-M, 2009. – 204 p.
 2. Паращук В.Ю. Теоретична фонетика англійської мови : Навчальний посібник для студентів іноземних мов. – Вінниця, Нова Книга, 2005. – 240 с.
 3. 3. Практична і теоретична фонетика англійської мови [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. стац. та веч. і заоч. форм навчання / Уклад.: Є.О. Снєгірьова, Т.В. Макухіна, Л.В. Вєлікова, М.П. Дворжецька, Б.І. Рубінська ; Рец.: М.П. Дворжецька, Б.І. Рубінська. – К. : КДЛУ, 1998. – 60 с.
 4. Лебединская Б.Я. Фонетичский практикум по английскому языку. – М.: Международные отношения, 1978. – 176 с.
 5. Леонтьева С.Ф. Теоретическая фонетика английского языка. – М.: Высшая школа, 1988. – 240 с.
 6. Соколова М.А., К.П. Гинтовт, И.С. Тихонова, Р.М. Тихонова. Теоретическая фонетика английского языка // Учебник для студентов институтов и факультетов иностранных языков. – М.: Гуманит. центр Владос, 1996. – 286 с.
 7. Татаровська О. В. Лекції та методичні рекомендації з курсу «Теоретична фо-нетика»для студентів англійської філології факультету іноземних мов: навчально-методичний посібник / уклад. О.В.Татаровська; ЛНУ імені Івана Франка. –Львів, 2020. –252с.

 

Допоміжна

 1. Babiychuk L.V., Bekhta I.A. English Phonetics. A Theoretical Course For the Students of the Faculty of Foreign Languages. – Lviv: Interprint-M, 2009. – 204 p.
 2. Brovchenko T., Bant I. English Phonetics. – Київ: Радянська школа, 1964.
 3. Brown G. Listening to Spoken English. – M.: Prosveshcheniye, 1984.
 4. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
 5. Gimson A. An Introduction to the Pronunciation of English. – 3rd ed. – L.: Blackwell, 1980.
 6. Halliday M. A. K. A Course in Spoken English: Intonation. – L.: Penguin, 1970.
 7. Hewings M. Pronunciation Tasks. – Cambridge: CUP, 1995.
 8. Kenworthy J. Teaching English Pronunciation. – London & N.Y.: Mouton de Gruyter, 1987.
 9. Ladefoged Peter. Elements of Acoustic Phonetics. – 2nd ed. – The University of Chicago Press, Ltd, 1996.
 10. Roach P. English Phonetics and Phonology. – Cambridge: CUP, 1991.
 11. Rogerson P., Gibbert J. Speaking Clearly Pronunciation and Listening Comprehension for Learners of English. – Cambridge: CUP, 1990.
 12. Wells J.C. Accents of English. – Cambridge: CUP, 1982.
 13. Лебединская Б.Я. Фонетичский практикум по английскому языку. – М.: Международные отношения, 1978. – 176 с.
 14. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Київ: Вища школа, 1972.
 15. Паращук В.Ю. Теоретична фонетика англійської мови : Навчальний посібник для студентів іноземних мов. – Вінниця, Нова Книга, 2005. – 240 с.
 16. Практична і теоретична фонетика англійської мови [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. стац. та веч. і заоч. форм навчання / Уклад.: Є.О. Снєгірьова, Т.В. Макухіна, Л.В. Вєлікова, М.П. Дворжецька, Б.І. Рубінська ; Рец.: М.П. Дворжецька, Б.І. Рубінська. – К. : КДЛУ, 1998. – 60 с.
 17. Соколова М.А., К.П. Гинтовт, И.С. Тихонова, Р.М. Тихонова. Теоретическая фонетика английского языка // Учебник для студентов институтов и факультетов иностранных языков. – М.: Гуманит. центр Владос, 1996. – 286 с.

18. Трахтеров А.В. Английская фонетическая терминология. – Москва: Изд-во лит. на иностр. языках, 1968.

Силабус:

Завантажити силабус