Теоретичні основи другої іноземної мови

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Олексин О. З.Інм31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Інм31Олексин О. З.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з основними лінгвістичними явищами і поняттями англійської мови, а також особливості її лексики, стилістики, фонетики, граматики, функціонально-комунікативну й експресивно-семантичну диференціацію складу сучасної англійської мови; забезпечити розуміння усвідомленого вивчення теоретичних основ як базису для оволодіння іншомовною діяльністю; формувати вміння аналізувати та інтерпретувати мовні явища і факти, що, у свою чергу, сприятиме розвитку методичної компетенції студентів, їх наукової і професійної підготовки відповідно до державних та європейських стандартів, потреб суспільства.

У результаті вивчення курсу студент має знати:

тип структурної одиниці; проводити морфологічний аналіз і визначати його структурний тип; значення, вимову і написання найбільш вживаних афіксів і уміти перекладати без словника похідні слова з відомими коренями.

Вміти:

аргументовано і логічно викласти основні аспекти теоретичної проблеми, дати дефініції основних понять. Аналізувати різноманітні явища, що спостерігаються в теорії фонетики англійської мови; граматичні категорії іменника (рід, відмінок, число) відповідно до семантико-граматичного підходу; граматичні категорії дієслова (число, аспект, стан, спосіб) Виокремлювати синтаксичні одиниці англійської мови та визначати їх типи. Аналізувати просте речення як моно предикативну конструкцію, а складне речення як поліпредикативну конструкцію, визначати їх типи.

Рекомендована література

1. Politzer, R. L. (1958). Some reflections on the use of the native language in elementary language teaching. Language Learning, 8 (3/4), 49-56.
2. Gefen, R. (1966). Let’s transform generations and categorize theories. Language Learning, 16 (1/2), 71-76.
3. Allen, H. B. (1967). Challenge to the profession. TESOL Quarterly, 1 (2), 3-9.
4. Gardner, R. C. (1968). Attitudes and motivation: Their role in second-language acquisition. TESOL Quarterly, 2(3), 141-150.
5. Ney, J. W. (1968). The oral approach: A re-appraisal. Language Learning, 18(1/2), 3-13.
6. Lamendella, J.T. (1969). On the irrelevance of transformational grammar to second language pedagogy. Language Learning, 19(3/4), 255-270.
7. Scovel, T. (1969). Foreign accents, language acquisition, and cerebral dominance. Language Learning, 19(3/4), 245-253.
8. Wardhaugh, R. (1970). The contrastive analysis hypothesis. TESOL Quarterly, 4(2), 123-130.
9. Bolinger, D. (1972). The influence of linguistics: Plus and minus. TESOL Quarterly, 6 (2), 107-120.
10. Robinett, B. W. (1972). The domains of TESOL. TESOL Quarterly, 6(3), 197-207.
11. Selinker, L. (1972). Interlanguage. IRAL, 10(3), 209-231.
12. Wardhaugh, R. (1972). TESOL: Our common cause. TESOL Quarterly, 6(4), 291-303.
13. Krashen, S. D. (1973). Lateralization, language learning, and the critical period: Some new evidence. Language Learning, 23(1), 63-74.
14. Паращук В.Ю. Теоретична фонетика англійської мови. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – 238 с.
15. Соколовська С.В., Веклич Ю.І. Theoretical English Course (Теоретичний курс англійської мови): навч.- метод. посіб. для студ. напрямку «Початкова освіта» зі спеціаліз. «Англійська мова» / С. В. Соколовська, Ю.І. Веклич. – К.: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2012. – 364 с.
16. Blokh M.Y. A COURSE IN THEORETICAL ENGLISH GRAMMAR / Теоретическая грамматика английского языка: Учеб.- 4-е изд., испр., – М.: Высш. шк., 2008.- 423с.
17. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. Вінниця: Нова книга, 2010. – 240 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму