Виробнича (переддипломна) практика (французька мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11Інф-61мдоцент Піскозуб З. Ф.

Опис курсу

Робоча програма укладена згідно «Методичних рекомендацій для складання програм практики студентів у Львівському національному університеті імені Івана Франка» та навчального плану факультету іноземних мов. Виробнича (переддипломна) практика є  можливість студентам набути практичних навичок науково-дослідницької роботи, необхідних для викладання теоретичних дисциплін за профілем набутої спеціальності.

Термін проходження виробничої практики – 2 тижні.

Виробнича (переддипломна) практика є завершальним етапом формування викладача вищої школи та дає оцінку готовності магістрантів до виконання функціональних обов’язків викладача-науковця вищих навчальних закладів різного рівня акредитації. Практика передбачає забезпечення фахової діяльності за такими основними напрямами роботи:

 • Методичну підготовку магістранта до ведення практичних та теоретичних занять;
 • Науково-дослідницьку підготовку магістранта як науковця.

Мета: закріплення науково-дослідницьких навичок, здобутих під час написання мовознавчих і літературних курсових робіт та їх захисту; формування вмінь застосування їх у навчальному процесі під час виконання функцій викладача ВНЗ.

Завдання:

 • ознайомлення з особливостями науково-дослідницької діяльності викладача вищого навчального закладу;
 • оволодіння уміннями організації методичної та науково-дослідницької роботи зі студентами;
 • організація наукової роботи в умовах навчально-виховної діяльності;
 • поглиблення теоретичних знань із спеціальних та фахових дисциплін, набутих студентами на попередніх курсах, застосування їх у вирішення конкретних завдань під час практики та під час написання магістерських робіт;
 • формування у магістрів методичних умінь викладання теоретичних та практичних навчальних дисциплін;
 • виховання у магістрів досвіду викладацької та науково-дослідницької діяльності, потреби у самоосвіті та безперервному удосконаленні своєї майстерності як викладача та науковця ВНЗ.

У результаті завершення цієї практики, студент-магістрант повинен:

Знати: основні положення зі спеціальних (фахових) дисциплін; основні форми навчання у вищій школі; методи організації та проведення практичних та теоретичних занять; використовувати технічні та інші допоміжні засоби навчання.

Рекомендована література

Базова література

 1. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. – К.: Слово, 2004. – 240 с.
 2. Baylon Ch., Fabre P. Initiation à la linguistique. Avec des travaux pratiques d’application et leurs corrigés. – P. : Nathan, 1990. – 235 p.
 3. Резюме лекцій.
 4. Опорні конспекти лекцій.
 5. Веденина Л.Г. Особенности французского языка. – М., 1988. -240 с.
 6. https://www.scribbr.fr/methodologie/differentes-methodes-de-recherche/
 7. http://www.fractale-formation.net/dmdocuments/Les-m%C3%A9thodes-de-recherche-en-sciences-humaines.pdf
 8. https://uclouvain.be/cours-2020-lclig2250

 

Допоміжна (довідкова) література

 1. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища Школа, 1985.
 2. Dubois et 5 aa. Dictionnaire de linguistique. – P. : Librairie Larousse, 1993.
 3. Dictionnaire Larousse. Dictionnaire général pour la maîtrise de la langue française, la culture classique et contemporaine. – P. : Larousse, 1993.
 4. Dictionnaire Le Robert. – P. : Nathan, 1995.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму