Виробнича (переддипломна) практика (французька мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1112доцент Мандзак І. А.

Опис курсу

Робоча програма укладена згідно «Методичних рекомендацій для складання програм практики студентів у Львівському національному університеті імені Івана Франка» та навчального плану факультету іноземних мов. Виробнича (переддипломна) практика є  можливість студентам набути практичних навичок науково-дослідницької роботи, необхідних для викладання теоретичних дисциплін за профілем набутої спеціальності.

Термін проходження виробничої практики – 4 тижні.

Виробнича (переддипломна) практика є завершальним етапом формування викладача вищої школи та дає оцінку готовності магістрантів до виконання функціональних обов’язків викладача-науковця вищих навчальних закладів різного рівня акредитації. Практика передбачає забезпечення фахової діяльності за такими основними напрямами роботи:

  • Методичну підготовку магістранта до ведення практичних та теоретичних занять;
  • Науково-дослідницьку підготовку магістранта як науковця.

Мета: закріплення науково-дослідницьких навичок, здобутих під час написання мовознавчих і літературних курсових робіт та їх захисту, при написанні наукових рефератів; формування вмінь застосування їх у навчальному процесі під час виконання функцій викладача ВНЗ.

Завдання:

  • ознайомлення з особливостями науково-дослідницької діяльності викладача вищого навчального закладу;
  • оволодіння уміннями організації методичної та науково-дослідницької роботи зі студентами;
  • організація наукової роботи в умовах навчально-виховної діяльності;
  • поглиблення теоретичних знань із спеціальних та фахових дисциплін, набутих студентами на попередніх курсах, застосування їх у вирішення конкретних завдань під час практики та під час написання магістерських робіт;
  • формування у магістрів методичних умінь викладання теоретичних та практичних навчальних дисциплін;
  • виховання у магістрів досвіду викладацької та науково-дослідницької діяльності, потреби у самоосвіті та безперервному удосконаленні своєї майстерності як викладача та науковця ВНЗ.

У результаті завершення цієї практики, студент-магістрант повинен:

Знати: основні положення зі спеціальних (фахових) дисциплін; основні форми навчання у вищій школі; методи організації та проведення практичних та теоретичних занять; використовувати технічні та інші допоміжні засоби навчання.