Виробнича (переддипломна) практика (французька мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1190Інф-61мдоцент Піскозуб З. Ф.

Опис курсу

Виробнича (переддипломна) практика є невід’ємною складовою освітньої підготовки магістрів та її завершальним етапом. Виробнича практика  уможливлює практичне застосування та апробацію набутих теоретичних знань; одержання вихідних результатів, матеріалів та використання необхідних матеріально-технічних засобів для наукових досліджень та для їх представлення та для їх вмілого використання на кінцевому етапі навчання – захисті магістерської роботи на здобуття кваліфікації «магістр» за спеціальністю 035 Філологія та в майбутній професійній діяльності.

Виробнича (переддипломна) практика – це самостійне навчально-практичне дослідження студента, що дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки, продемонструвати здатність до самостійної роботи за обраною темою. Вона дає  можливість студентам набути практичних навичок науково-дослідницької роботи, необхідних для викладання теоретичних дисциплін за профілем набутої спеціальності.

Програма виробничої практики базується на гармонійному поєднанні теоретичних знань, одержаних студентами під час вивчення нормативних та вибіркових дисциплін професійного спрямування та практичних навиків, набутих під час виконання домашніх завдань, опрацюванні завдань самостійної роботи та участі у лекціях українських та/або закордонних запрошених лекторів.

Метою виробничої практики є закріплення, вдосконалення та розширення знань, отриманих студентами під час вивчення теоретичних нормативних курсів шляхом самостійного виконання наукового дослідження на запропоновану керівником тему в поєднанні з аналізом наукової інформації, опублікованої у фахових виданнях, а також вмінням інтерпретувати та вміло формулювати іноземною мовою отримані результати досліджень. закріплення науково-дослідницьких навичок, здобутих під час написання мовознавчих і літературних курсових робіт та їх захисту; формування вмінь застосування їх у навчальному процесі під час виконання функцій викладача ВНЗ.

Основне завдання виробничої (переддипломної) практики полягає у вирішенні конкретної наукової проблеми шляхом пошуку та опрацювання  наукової інформації, її детального аналізу, узагальнення та грамотному формулюванні та представленні  висновків дослідження. Вагоме місце у пропонованій практиці надається вмінню студентів застосовувати на практиці принципи академічної доброчесності.

Після проходження виробничої практики  студент буде

знати:

 • сучасні методи пошуку наукової інформації
 • основні методи дослідження відповідно до конкретних  поставлених завдань
 • основні методи та прийоми опрацювання наукової літератури
 • методику читання наукової літератури: «швидке» і «повільне» читання
 • основні етапи вивчення наукових джерел інформації
 • практичні прийоми опрацювання наукової літератури
 • загальні вимоги до цитування різних типів джерел
 • основні вимоги до риторичної промови

вміти:

 • самостійно планувати та здійснювати наукові дослідження
 • аналізувати наукову літературу
 • створювати наукові гіпотези та формулювати дослідницькі запитання
 • аналізувати та інтерпретувати дані та результати дослідження
 • застосувати на практиці методи
 • оформляти результати досліджень згідно з академічними стандартами
 • вибирати та застосовувати правильні методи дослідження
 • підготувати наукову статтю, доповідь, презентацію та інші види наукової комунікації
 • публічно виступати на конференціях або семінарах
 • самостійно працювати над дослідженням
 • представити результати своїх досліджень із обов’язковим використанням мультимедійних засобів (MS Power Point, Prezi, Canva та інші).

Рекомендована література

Базова література

 1. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2023. Вип. 68.

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-68-1-190 3.

 1. Biardzka G.Komur-Thilloy Discours rapporté et presse écrite d’information. Hartman,2019R. Kumar Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners. Pearson Education, 2018
 2. С. Е. Важинський, Т І. Щербак методика та організація наукових досліджень. Суми, 2016
 3. Sciences du langage et neurosciences. Actes du colloque de l’Association dse Sciences deLangage. Lambert-Lucas, 2016.

Допоміжна

 1. Academic Journal of Moderne Philologie. Special Issue. Vol.17. Uniwersytet Wroclawski, 2022 .
 2. Academic Journal of Moderne Philologie. Special Issue. Vol.9. Uniwersytet Wroclawski, 2020.
 3. Grezka, M. Niziołek, D. Buscaldi Description de quelques procédés linguistiques de l’ironie, par le biais des tweets sur les transports en commun en français et en polonaise. [In]: Studia Romanica Posnaniensia 46/1 (2019). https://core.ac.uk/download/pdf/210542353.pdf
 4. Creswell, John W.,Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.Los Angeles, 2018
 5. -Ph. Watbled L’ironie : quand vouloir dire ne veut pas dire vouloir dire. 2017.

https://hal.science/hal-00905487/document

 1. Bres, Jacques «De l’énoncé dialogique’’[In]: MarionColas-Blaise, Lairent Perrin & Gian Maria Tore (eds.) L’énonciation aujourd’hui, un concept-clé des sciences du langage. Limoges:Lambert-Lucas;2016
 2. Maingueneau Les phrases sans texte.Paris: Armand Colin, 2012
 3. B.Gautier Recherche sociale (de la problématique à la collecte desd données). Presse universitaire du Québec, 2009
 4. Huyghe Les noms généraux d »espace en français. DeBoeck s.a.2009
 5. Bracops Introduction à la pragmatique. De Boeck&Larcier s.a.,2006
 6. Dufour, D. Fortin, J. Hamel L’enquete de terrain enscience sociales. L’approche monographique et les methods qualitatives. Universite de Montreal, 1991

https://www.academia.edu/3642616/Enquete_sur_le_terrain

Силабус: Виробнича (переддипломна) практика

Завантажити силабус