Піскозуб Зоряна Федорівна

Посада: завідувач кафедри французької та іспанської філологій, доцент кафедри французької та іспанської філологій

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Zoryana.Piskozub@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Лексика і семантика сучасної французької мови, дослідження абстрактних іменників в синхронії та діахронії,  особливості функціонування категорії числа у сучасній французькій мові,філософія мови, семантико-стилістичні особливості абстрактних іменників множини, роль та функціонування ляпсусів у сучасній французькій мові.

Курси

Вибрані публікації

 1. L’imaginaire du pain dans les proverbes français et ukrainien: traditions, identité, acquis culturel et moraux. Roczniki Humanistyczne.[in :] Roczniki Humanistyczne,  Tom  LXXI,  zeszyt 8. 2023. – P. 69-85.

https://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/issue/view/21

DOI: https://doi.org/10.18290/rh.23718-4

 1. Zoryana Piskozub  «Analyse comparative des traductions des noms abstraits pluralisés dans les textes littéraires (sur la base des œuvres de Françoise Sagan). [in :] Academic Journal of Modern Philology, Vol. 17, 2022. Special issue. Uniwersytet Wrocławski. – pp.163-175. (Web of Science)

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/136104/PDF/16_Piskozub.pdf

doi: 10.34616/ajmp.2022.17.16.

 1. Piskozub Z., Kost H.. Compte rendu de la 5ème édition du colloque international «Au carrefour des sens», Lviv, 30 septembre – 1er octobre 2021. [in :] Roczniki Humanistyczne. Lingwistyka korpusowa i translatoryka. 70, N 8, Lublin, 2022. – pp.191-196.

DOI: https://doi.org/10.18290/rh22708.10 .

 1. Kost H., Piskozoub  Z. Les noms propres en tant que structures classificatoires et identificatoires: étude cognitive (sur la base de trois langues: français, polonais, ukrainien) [in :] Academic Journal of Modern Philology, Тоme 9, 2020. Uniwersytet Wrocławski. – pp.119-130. Special issue. (Web of Science)

doi:10.34616/ajmp.2020.9

 1. Піскозуб З. Ф. Історичні віхи: традиції і сучасність кафедри французької філології (до 125-річчя кафедри французької філології) // Традиції і сучасність:125 років кафедри французької філології. Збірник тез Всеукраїнської наукової конференції Львів, 10–11 листопада 2022 року. с.7-14.
 2. Піскозуб З.Ф., Кость Г.М. Іманентні особливості французької абстрактної лексики XVIII століття // Moderne aspects of modernization of science : status, problems, development, trends. Materials of the 20th international scientific and practical conference, Bucharest (Romania), 2022. – p. 228-233.
 3. Піскозуб З. Ф., Роль артикля в транспозиційних процесах абстрактних іменників періоду преціозності. Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2021 рік (3–4 лютого 2022 рік). На пошану доктора філологічних наук, професора Катерини Яківни Кусько / с. 236-238.

https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Tezy-zvitnoi-naukovoi-konferentsii-za-2021-rik.pdf#page=237

 1. Піскозуб З. Ф., Порівняльний аналіз категоріальних транспозицій абстрактних іменників множини у французькій і українській мовах. Тези звітної наук. конф. проф.-виклад. складу ф-ту іноз. мов ЛНУ імені Івана Франка за 2020 р. (4–5 лютого 2021 р.). На пошану доктора філологічних наук, академіка Романа Семеновича Помірка / c.140-142. https://lingua.lnu.edu.ua/news/zvitna-naukova-konferentsiia-profesorsko-vykladatskoho-skladu-fakultetu-inozemnykh-mov-za-2020-rik
 2. Zoriana Piskozoub. Le lexique dans le discours des leaders politiques. / Zoriana Piskozoub // Langues, Sciences et Pratiques: Livret des résumés du 4ème Colloque International Francophone en Ukraine (Lviv, le 8-9 avril 2021). – Lviv: «PAIS», 2021. – 121-122.

URL: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-09-conference.pdf

 1. Піскозуб З.Ф., Кость Г.М. Абстрактність/конкретність як константа іменникової лексики / З.Піскозуб, Г.Кость // Наукові записки НУ«Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. – Острог: Вид-во НУ«Острозька академія», 2019. – Вип.5(73). – с.76-81. (наукометрична база Index Copernicus International)
 2. Кость Г.М., Піскозуб З.Ф. Повтор як один із засобів вираження ретардації у художньому тексті та його стилістичні функції // Docendo discimus: ювілейний збірник на пошану Сулима Володимира Трохимовича: збірник наукових праць / упоряд. Богдан Максимчук, Алла Паславська, Тарас Пиц; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 194-206.
 3. Піскозуб З.Ф. Абстрактний іменник у ієрархічних лексичних опозиціях гіперо-гіпонімічного типу / З.Піскозуб // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: філологія. Збірник наукових праць. Випуск 31, том 2.– Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2018 – С.100-103. (наукометрична база Index Copernicus International)
 4. Піскозуб З.Ф. “Абстрактне” як філософська проблема мови / З.Піскозуб // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення».– Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2017 – С.68-71. (науковометрична база Index Copernicus International)
 5. Піскозуб З.Ф. Критерії класифікації абстрактних іменників французької мови / З.Піскозуб // Наукові записки НДУ ім. М.Гоголя. Серія “Філологічні науки”. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – Кн. 1. – С.178-184.
 6. Піскозуб З.Ф. Особливості функціонування абстрактних іменників множини у художньому мовленні / З.Піскозуб // Наукові записки НУ«Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. – Острог: Вид-во НУ«Острозька академія», 2014. – Вип.45. – С.341-345.
 7. Піскозуб З.Ф. Функціонально-стилістичні особливості абстрактних іменників / З.Піскозуб // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki».– Bialystok, 2014.– С.84-88.
 8. Піскозуб З.Ф. Функціональна транспозиція абстрактних іменників преціозного стилю / З.Піскозуб // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Nauka i utworzenie XXI Stulecia: Teoria, Praktyka, Innowacje». – Opole, 2013. – С.65-68.
 9. До питання номіналізації інфінітиву у французькій мові. // Наукові записки. Серія філологічна. – Острог: Вид-во НУ«Острозька академія», 2012. – Вип.29. – С.139-141.
 10. Діахронічний аспект поняття “абстрактне”. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія Філологічні науки. – Луцьк, 2008. – Вип. 5. – С.330 – 334.
 11. Процеси категоріальних транспозицій абстрактних іменників французької мови періоду преціозності. // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Львів, 2007. – Вип. 14. – С.124 – 132.
 12. Смислові альтернації абстрактних іменників французької мови // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – № 26 – с. 123-127.
 13. Лінгвістичні ідеї Львівсько-Варшавської школи //Міжнародна наукова конференція “ Романістичні дослідження: сучасний стан та перспективи” (до 100-річчя романістики у Львівському університеті): Тези доповідей – Львів, 1997. – С.67 – 71.
 14. Лінгво-філософське трактування абстрактних імен // Всеукраїнська наукова конференція “Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття” (Львів 1996): Тези доповідей – Львів, 1996. – С.191– 192.
 15. Словотвірні та синонімічні процеси в абстрактній лексиці сучасної французької мови // V Міжнародна наукова конференція “Семантика мови і тексту”: Матеріали конф. – Івано-Франківськ, 1996. – С. 138 – 139.
 16. Категорія числа як домінанта лексико – семантичних модифікацій абстрактних іменників // Вісник Львівського університету. Сер. Іноземні мови. – Львів, 2002. – Вип. 10. – С.235 – 244.
 17. Абстрактні іменники і преціозність: інтродукція в мову XVII століття // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Львів, 2001. – Вип. 9. – С.150 – 157.
 18. До питання лінгво-філософської інтерпретації абстрактних імен (на матеріалі французької мови) // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів, 1999. – Вип. 111. – С.18 – 24.

 

Біографія

У 1990 році закінчила факультет іноземних мов Львівського національного Університету ім. Ів. Франка і почала працювати на кафедрі французької філології.

З 1993 по 1996 р. – навчання в аспірантурі на кафедрі французької філології Львівського національного університету ім. Ів. Франка.

З 1996 року розпочинає викладацьку діяльність.

В 1997 році у рамках міжнародної програми TEMPUS-TACIS стажувалася в університеті м. Анже (Франція).

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Семантичні та функціональні властивості абстрактних іменників французької мови” в Київському національному університеті ім. Т.Шевченка (керівник проф.Помірко Р.С.)

З 2013 року – доцент кафедри французької філології.

З листопада 2019 р. – завідувачка кафедри французької філології.

Бере активну участь у факультетському житті, а також у семінарах, конференціях, круглих столах, рецензує дисертації та підручники за фахом.

Член Вченої ради факультету іноземних мов.

Гарант  та розробник освітньо-професійної програми «Французька та друга іноземні мови і літератури» для бакалаврів французької філології.

Науковий керівник членкині студентського наукового гуртка факультету іноземних мов студентки Гнатів Роксолани.

Членкиня  робочої групи ОПП  «Французька та друга іноземні мови і літератури» для магістрів відділення французької філології.

Розробник робочих і навчальних планів для магістрів 2-го курсу французької філології факультету іноземних мов (2017-2021);

Співкоординатор співпраці з Федерацією обмінів Франція-Україна відповідно до Угоди з ЛНУ імені Івана Франка;

Голова журі та розробник комплексних завдань 3 етапу Всеукраїнської олімпіади з французької мови (2017-2020);

Членкиня  наукового комітету Міжнародної конференції « Termes et relations autour du pain », 6e édition (26-27 août 2022). – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Pologne.

Членкиня організаційного комітету з підготовки та проведення 5-тої Міжнародної конференції “На перехресті значень” (30 вересня -1 жовтня 2021). – Львів-Вроцав 2021.

Керівник студентів-переможців  І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2023р.):  Ліщенко Х. ( 4 курс) – 1 місце, Поволокіна М. ( 4 курс) -3 місце

Керівник студентки-переможниці  І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2019р.):   Міронова Влада – 1 місце.

Крошняк С. – 2 місце, Festival des étudiants francophones d’Europe Centrale et Orientale coorganisé en partenariat avec l’Université du Monténégro, les 4-8 septembre 2023 à Podgorica, Monténégro.

 

Голова журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови, 25-30 березня 2018 року, м. Львів.

Наказ Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації № 01-01/485. Наказ ЛНУ імені Івана Франка 0-1/56.

 

Голова журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови, м. Львів.

Наказ Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації № 07/481. Наказ ЛНУ імені Івана Франка 0-158. 2019р.

 

Голова журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови, 15 лютого 2020 року, м. Львів, Спільний наказ Департаменту освіти і науки Львівської державної обласної адміністрації та Львівського національного університету імені Івана Франка  №07-01/481 від 16.12.2019 р. та № 0-158 від 16.12.2019 р.

 

Голова журі I  та II турів Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» – 2019 р.

Різне

Підвищення кваліфікації:

 1. Львівський національний університет імені Івана Франка, Центр українсько-європейського наукового співробітництва Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Студентоцентрований горизонт філологічної освіти: здобутки та перспективи». 27 березня – 7 травня 2023 року. Обсяг 180 год (6 кредитів). Сертифікат.
 2. « Успішна акредитація освітньої програми : актуальні проблеми і шляхи вирішення ». 6 грудня 2022 року: Центр забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. Обсяг 3 академічні години (0,1 кредиту ЄКТС). Сертифікат. Вебінар.
 3. “Проєктна діяльність” (Львівський національний університеті імені Івана Франка).
  17 січня 2023 року – 14 лютого 2023 року.
  Обсяг 16 академічних годин (0,5 кредиту ЄКТС) . Сертифікат. Вебінар.
 4. 13.03.2023-17.03.023 р.: Профспілка Львівського університету, участь у програмі “Безпека освітнього процесу в умовах воєнного стану” обсягом 30 годин  (1 кредит ЄКТС) (сертифікат). Вебінар
 5. Національний університет “Львівська політехніка”. «Новітні цифрові методи викладання іноземної мови» (25 березня – 25 квітня 2019 року). Наказ № 102.5-3-10 від 19.03.2019 р. Довідка №877 від 25.04.2019, видана НУ “Львівська Політехніка”.

Інша робота та громадська діяльність:

– Участь у  Міжнародній конференції “Lexique et corps humain” (11 – 12 червня 2021, дистанційно, на платформі ZOOM), організованій Центром досліджень Європа-Євразія (Le Centre de recherches Europes-Eurasie (CREE) de l’INaLCO et l’ATILF CNRS).

– Участь у віртуальному регіональному семінарі “ Франція-Східне партнерство”(27-29 квітня  2021), організованому посольством Франції в Україні, спільно з посольствами в Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та у співпраці з Campus France Ukraine,  агенцією Erasmus +.

– Участь у захисті дисертації на здобуття ступеня професора Софі Жолен-Берточчі на тему: «Le style : littérature et sciences du langage, comprenant un mémoire inédit : “La phrase en discours et en actes. Pour une approche pluridisciplinaire”. Університет м. Страсбург, лабораторія LiLPa (UR 1339), 19.11. 2020 р. Режим відеоконференції.

– Участь у семінарі: Le lexique raisonné du français. Під керівництвом Catherine FUCHS/Катрін ФУКС, Вища педагогічна школа, лабораторія   LATTICE (UMR 8094) (17.12.2020 р.) Режим відеоконференції.

– Участь у  Міжнародній конференції “Lexique et corps humain”(11 – 12 червня 2021, дистанційно, на платформі ZOOM), організованій Центром досліджень Європа-Євразія (Le Centre de recherches Europes-Eurasie (CREE) de l’INaLCO et l’ATILF CNRS).

– Участь у віртуальному регіональному семінарі “Франція-Східне партнерство” (27-29 квітня  2021), організованому посольством Франції в Україні, спільно з посольствами в Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та у співпраці з Campus France Ukraine,  агенцією Erasmus

– Виступ на звітній наук. конф. проф.-виклад. складу ф-ту іноз. мов ЛНУ імені Івана Франка Піскозуб З.Ф. ”Єдине щастя в житті- це постійне прагнення вперед”: життєвий поступ професора Помірка Р.С. 2020 р. (4–5 лютого 2021 р.). На пошану доктора філологічних наук, академіка Романа Семеновича Помірка.

– Виступ на 5-тій Міжнародній конференції “На перехресті значень” – Піскозуб З.Ф. Les noms abstraits pluralisés dans les textes littéraires français et ukrainiens : analyse comparative. / З.Ф.Піскозуб // 5 ième Edition du Colloque International «Au Carrefour des sens» (30 septembre – 1 octobre 2021). – Lviv-Wroclaw 2021. )

– Рецензування підручника: Бабкіна М.І. Підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів “Французька як друга іноземна мова. Граматичні та лексичні завдання”. Львів, 2021.;

– Рецензування дисертації Яблонської О. «Лексико-семантичні особливості від прикметникових іменників у мас-медійному дискурсі » (2017).

Нагороди

11 жовтня 2017 р. – Подяка Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності.

3 грудня 2018 р. – Подяка Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю, значний внесок у розвиток українсько-французької співпраці і за вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності.

12 грудня 2018 р. – Грамота Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України за багатолітню сумлінну працю і зразковий професіоналізм, вагомий особистий внесок у виховання висококваліфікованих фахівців і розвиток професійного ремесла в Університеті, високі особисті якості та з нагоди 50-літнього ювілею.

2018 р. – Грамота департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм у науково-педагогічній діяльності, вагомий внесок у дослідження і популяризацію французької мови, розвиток українсько-французької спадщини та з нагоди ювілею.

 

Методичні матеріали

Стецько Я. Т., Піскозуб З. Ф. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання. / Я. Т. Стецько, З. Ф. Піскозуб. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013. – 28 с.

Розклад