Піскозуб Зоряна Федорівна

Посада: завідувач кафедри французької та іспанської філологій, доцент кафедри французької та іспанської філологій

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Zoryana.Piskozub@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Лексика і семантика сучасної французької мови, дослідження абстрактних іменників в синхронії та діахронії,  особливості функціонування категорії числа у сучасній французькій мові,філософія мови, семантико-стилістичні особливості абстрактних іменників множини, роль та функціонування ляпсусів у сучасній французькій мові.

Курси

Вибрані публікації

 1. Піскозуб З.Ф., Кость Г.М. Абстрактність/конкретність як константа іменникової лексики / З.Піскозуб, Г.Кость // Наукові записки НУ«Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. – Острог: Вид-во НУ«Острозька академія», 2019. – Вип.5(73). – с.76-81. (наукометрична база Index Copernicus International)
 2. Кость Г.М., Піскозуб З.Ф. Повтор як один із засобів вираження ретардації у художньому тексті та його стилістичні функції // Docendo discimus: ювілейний збірник на пошану Сулима Володимира Трохимовича: збірник наукових праць / упоряд. Богдан Максимчук, Алла Паславська, Тарас Пиц; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 194-206.
 3. Піскозуб З.Ф. Абстрактний іменник у ієрархічних лексичних опозиціях гіперо-гіпонімічного типу / З.Піскозуб // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: філологія. Збірник наукових праць. Випуск 31, том 2.– Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2018 – С.100-103. (наукометрична база Index Copernicus International)
 4. Піскозуб З.Ф. “Абстрактне” як філософська проблема мови / З.Піскозуб // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення».– Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2017 – С.68-71. (науковометрична база Index Copernicus International)
 5. Піскозуб З.Ф. Критерії класифікації абстрактних іменників французької мови / З.Піскозуб // Наукові записки НДУ ім. М.Гоголя. Серія “Філологічні науки”. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – Кн. 1. – С.178-184.
 6. 6. Піскозуб З.Ф. Особливості функціонування абстрактних іменників множини у художньому мовленні / З.Піскозуб // Наукові записки НУ«Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. – Острог: Вид-во НУ«Острозька академія», 2014. – Вип.45. – С.341-345.
 7. 7. Піскозуб З.Ф. Функціонально-стилістичні особливості абстрактних іменників / З.Піскозуб // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki».– Bialystok, 2014.– С.84-88.
 8. 8. Піскозуб З.Ф. Функціональна транспозиція абстрактних іменників преціозного стилю / З.Піскозуб // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Nauka i utworzenie XXI Stulecia: Teoria, Praktyka, Innowacje». – Opole, 2013. – С.65-68.
 9. 9. До питання номіналізації інфінітиву у французькій мові. // Наукові записки. Серія філологічна. – Острог: Вид-во НУ«Острозька академія», 2012. – Вип.29. – С.139-141.
 10. 10. Діахронічний аспект поняття “абстрактне”. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія Філологічні науки. – Луцьк, 2008. – Вип. 5. – С.330 – 334.
 11. Процеси категоріальних транспозицій абстрактних іменників французької мови періоду преціозності. // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Львів, 2007. – Вип. 14. – С.124 – 132.
 12. Смислові альтернації абстрактних іменників французької мови // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – № 26 – с. 123-127.
 13. Лінгвістичні ідеї Львівсько-Варшавської школи //Міжнародна наукова конференція “ Романістичні дослідження: сучасний стан та перспективи” (до 100-річчя романістики у Львівському університеті): Тези доповідей – Львів, 1997. – С.67 – 71.
 14. Лінгво-філософське трактування абстрактних імен // Всеукраїнська наукова конференція “Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття” (Львів 1996): Тези доповідей – Львів, 1996. – С.191– 192.
 15. Словотвірні та синонімічні процеси в абстрактній лексиці сучасної французької мови // V Міжнародна наукова конференція “Семантика мови і тексту”: Матеріали конф. – Івано-Франківськ, 1996. – С. 138 – 139.
 16. 16. Категорія числа як домінанта лексико – семантичних модифікацій абстрактних іменників // Вісник Львівського університету. Сер. Іноземні мови. – Львів, 2002. – Вип. 10. – С.235 – 244.
 17. Абстрактні іменники і преціозність: інтродукція в мову XVII століття // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Львів, 2001. – Вип. 9. – С.150 – 157.
 18. До питання лінгво-філософської інтерпретації абстрактних імен (на матеріалі французької мови) // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів, 1999. – Вип. 111. – С.18 – 24.

Біографія

У 1990 році закінчила факультет іноземних мов Львівського національного Університету ім. Ів. Франка і почала працювати на кафедрі французької філології.

З 1993 по 1996 р. навчалася в аспірантурі.

З 1996 року розпочинає викладацьку діяльність.

В 1997 році у рамках міжнародної програми TEMPUS-TACIS стажувалася в університеті м. Анже (Франція.

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Семантичні та функціональні властивості абстрактних іменників французької мови” в Київському національному університеті ім. Т.Шевченка (керівник проф.Помірко Р.С.)

З 2013 року працює на посаді доцента кафедри французької філології.

У 2019 році – Голова журі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року».

Член Вченої ради факультету іноземних мов.

Бере активну участь у факультетському житті, а також у семінарах, конференціях, круглих столах, рецензує дисертації та підручники за фахом.

Голова журі Обласної  Олімпіади з французької мови.

З листопада 2019 р. виконує обов’язки завідувача кафедри французької філології.

Різне

1. Гарант освітньо-професійної програми для бакалаврів французької філології.
2. Розробка освітньо-професійної програми для бакалаврів відділення французької філології.
3. Участь у розробці освітньо-професійної програми для магістрів відділення французької філології.
4. Участь у захисті дисертації на здобуття ступеня професора Софі Жолен-Берточчі на тему: «Le style : littérature et sciences du langage, comprenant un mémoire inédit : “La phrase en discours et en actes. Pour une approche pluridisciplinaire”. Університет м. Страсбург, лабораторія LiLPa (UR 1339), 19.11. 2020 р. Режим відеоконференції.
5. Участь у семінарі: Le lexique raisonné du français. Під керівництвом Catherine FUCHS/Катрін ФУКС, Вища педагогічна школа, лабораторія LATTICE (UMR 8094) (17.12.2020 р.) Режим відеоконференції.
6. Взяла участь у Міжнародній конференції “Lexique et corps humain”(11 – 12 червня 2021, дистанційно, на платформі ZOOM), організованій Центром досліджень Європа-Євразія (Le Centre de recherches Europes-Eurasie (CREE) de l’INaLCO et l’ATILF CNRS).
7. Взяла участь у віртуальному регіональному семінарі “Франція-Східне партнерство” (27-29 квітня 2021), організованому посольством Франції в Україні, спільно з посольствами в Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та у співпраці з Campus France Ukraine, агенцією Erasmus +.
8. Рецензування підручника: Бабкіна М.І. Підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів “Французька як друга іноземна мова. Граматичні та лексичні завдання”.

Нагороди

11 жовтня 2017 р. – Подяка Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності.

3 грудня 2018 р. – Подяка Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю, значний внесок у розвиток українсько-французької співпраці і за вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності.

12 грудня 2018 р. – Грамота Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України за багатолітню сумлінну працю і зразковий професіоналізм, вагомий особистий внесок у виховання висококваліфікованих фахівців і розвиток професійного ремесла в Університеті, високі особисті якості та з нагоди 50-літнього ювілею.

2018 р. – Грамота департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм у науково-педагогічній діяльності, вагомий внесок у дослідження і популяризацію французької мови, розвиток українсько-французької спадщини та з нагоди ювілею.

 

Методичні матеріали

Стецько Я. Т., Піскозуб З. Ф. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання. / Я. Т. Стецько, З. Ф. Піскозуб. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013. – 28 с.

Розклад