Івашків-Когут Світлана Василівна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Наукові інтереси

• лексична семантика
• функціональна грамматика
• функціонально-семантичний простір ауґментативності

Навчальні курси
• практичний курс англійської мови
• ділова англійська мова

Доповіді на наукових конференціях в Україні
• VI Міжнародна наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація», Харків, 2007 р.
• Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі», Львів, 2007 р.
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах», Горлівка, 2007 р.
• І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філології та американські студії», Київ, 2008 р.
• ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства», Луцьк, 2008 р.
• XVII Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» ім. проф. С. Бураго, Київ, 2008, 2009 рр.
• ІІ Міжнародна наукова конференція «Іноземна філологія у ХХІ столітті», Запоріжжя, 2009 р.
• IV Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми германської філології», Чернівці, 2009 р.
• Х Міжнародна наукова конференція «Семантика мови і тексту», Івано-Франківськ, 2009 р.

Курси

Публікації

• Івашків С. Дієслівні аугментативи сучасної англійської мови та критерії їх класифікації / Світлана Івашків // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені І. Франка, 2007. – Вип.14. – С. 82-90.
• Івашків С. Поняття норми та її реалізація у категорії аугментативності / Світлана Івашків // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі : зб. наук. праць / за ред. В. Т. Сулима та С. Н. Денисенко. Ч. 1. Лінгвостилістика. Лексична семантика. Фразеологія. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 57-58.
• Івашків С. Принципи систематизації дієслівних аугментативів у сучасній англійській мові / Світлана Івашків : матеріали VI Міжнар. наук. конф. «Каразінські читання» : Людина. Мова. Комунікація». – Харків : Константа, 2007. – С. 142-143.
• Івашків-Когут С. Деякі аспекти словотвірної структури англійських аугментативів / Світлана Івашків-Когут : матеріали Всеукр. науково-практ. конф. «Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах». – Горлівка : Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов, 2007. – С. 169-172.
• Івашків-Когут С. Градація та повтор у категорії аугментативності / Світлана Івашків-Когут // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія філологічні науки. – Луцьк : Ред.-вид. відділ ВНУ «Вежа», 2008. – №5. – С. 457-462.
• Івашків-Когут С. Синтаксичний повтор у системі засобів вираження аугментативності / Світлана Івашків-Когут // Актуальні проблеми філології та американські студії : матеріали І Міжнар. науково-практ. конф. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – С. 274-276.
• Івашків-Когут С. Ауґментативи в семантичних класифікаціях англійських дієслів / Світлана Івашків-Когут // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Вип. 439-440 : Германська філологія. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – С. 182-186.
• Івашків-Когут С. Категорії кількості, якості, зміни, градуальності, інтенсивності та ауґментативність : конвергентні й дивергентні риси / Світлана Івашків-Когут // Нова філологія : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – Вип. 35. – С. 86-90.
• Івашків-Когут С. Статус ауґментативності в англійській мові у контексті сучасних теорій мовної структуризації / Світлана Івашків-Когут // Мова і культура. – К. : Изд. дом Д. Бураго, 2009. – Вип. 11, том 11 (123). – С. 84-88.
• Івашків-Когут С. Функціонально-семантична категорія ауґментативності в англійській мові / Світлана Івашків-Когут // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / наук. ред. А. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2009. – С. 128-132.
• Івашків-Когут С. Теоретичні передумови скалярної організації ауґментативів (на матеріалі англійської мови) / Світлана Івашків-Когут // Семантика мови і тексту : матеріали X Міжнар. науково-практ. конф. – Івано-Франківськ : Видавець Третяк І. Я., 2009. – С. 129-130.

Біографія

• диплом з відзнакою ЛНУ ім. Івана Франка, 2005 р., філолог, викладач англійської мови та літератури
• кандидат філологічних наук (10.02.04 – германські мови), Львів (2010 р.)
• аспірант кафедри англійської мови (2005-2008 рр.)

Професійна діяльність
• з 2008 р. асистент кафедри англійської філології

Розклад