Івашків-Когут Світлана Василівна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Наукові інтереси

 • лексична семантика
 • функціональна граматика англійської мови
 • функціонально-семантичний простір ауґментативності
 • семантичні категорії та концепти
 • сучасні методи викладання іноземних мов

 

Курси

Публікації

 • Івашків С. Дієслівні аугментативи сучасної англійської мови та критерії їх класифікації / Світлана Івашків // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені І. Франка, 2007. – Вип.14. – С. 82-90.
 • Івашків С. Поняття норми та її реалізація у категорії аугментативності / Світлана Івашків // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі : зб. наук. праць / за ред. В. Т. Сулима та С. Н. Денисенко. Ч. 1. Лінгвостилістика. Лексична семантика. Фразеологія. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 57-58.
 • Івашків С. Принципи систематизації дієслівних аугментативів у сучасній англійській мові / Світлана Івашків : матеріали VI Міжнар. наук. конф. «Каразінські читання» : Людина. Мова. Комунікація». – Харків : Константа, 2007. – С. 142-143.
 • Івашків-Когут С. Деякі аспекти словотвірної структури англійських аугментативів / Світлана Івашків-Когут : матеріали Всеукр. науково-практ. конф. «Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах». – Горлівка : Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов, 2007. – С. 169-172.
 • Івашків-Когут С. Градація та повтор у категорії аугментативності / Світлана Івашків-Когут // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія філологічні науки. – Луцьк : Ред.-вид. відділ ВНУ «Вежа», 2008. – №5. – С. 457-462.
 • Івашків-Когут С. Синтаксичний повтор у системі засобів вираження аугментативності / Світлана Івашків-Когут // Актуальні проблеми філології та американські студії : матеріали І Міжнар. науково-практ. конф. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – С. 274-276.
 • Івашків-Когут С. Ауґментативи в семантичних класифікаціях англійських дієслів / Світлана Івашків-Когут // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Вип. 439-440 : Германська філологія. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – С. 182-186.
 • Івашків-Когут С. Категорії кількості, якості, зміни, градуальності, інтенсивності та ауґментативність : конвергентні й дивергентні риси / Світлана Івашків-Когут // Нова філологія : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – Вип. 35. – С. 86-90.
 • Івашків-Когут С. Статус ауґментативності в англійській мові у контексті сучасних теорій мовної структуризації / Світлана Івашків-Когут // Мова і культура. – К. : Изд. дом Д. Бураго, 2009. – Вип. 11, том 11 (123). – С. 84-88.
 • Івашків-Когут С. Функціонально-семантична категорія ауґментативності в англійській мові / Світлана Івашків-Когут // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / наук. ред. А. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2009. – С. 128-132.
 • Івашків-Когут С. Теоретичні передумови скалярної організації ауґментативів (на матеріалі англійської мови) / Світлана Івашків-Когут // Семантика мови і тексту : матеріали X Міжнар. науково-практ. конф. – Івано-Франківськ : Видавець Третяк І. Я., 2009. – С. 129-130.
 • Когут С. Особливості функціонування іменникових ауґментативів у сучасній англійській мові / Світлана Когут // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Філологічні науки» : збірник наукових праць. – №20 (269). – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – С. 211-216.
 • Когут С. В. Семантичні маркери англійських ауґментативів / Світлана Когут // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укл. : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Вид-во НУ «Острозька академія», 2014. – Вип. 43. – С. 137-140.
 • Когут С. В. Прислівникові ауґментативи в сучасній англійській мові / Світлана Когут // Мовознавчий вісник : збірник наукових праць / МОН України, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького; відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – С. 74-79.
 • Kohut S. Prefixes as Structural Parts of English Augmentatives / Svitlana Kohut // Spheres of Culture. Vol. 11. – Lublin : Ingvarr, 2015. – P. 355-363.
 • Когут С. В. Методичні рекомендації та вправи з домашнього читання (на матеріалі сучасних документальних есе) / Світлана Когут. – Львів : Манускрипт, 2015. – 48 с.
 • Когут С. В. Окремі аспекти порівняльної характеристики англійських ауґментативів та демінутивів / С. В. Когут // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2016. – Вип. 10(2). – С. 29-33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2016_10(2)__7.
 • Kohut Svitlana. Morphopragmatics of diminutives in English // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2021 рік (3-4 лютого 2022 рік). – Львів : ПАІС, 2022. – C. 109-111.

Біографія

 • диплом з відзнакою ЛНУ ім. Івана Франка, 2005 р., філолог, викладач англійської мови та літератури
 • аспірант кафедри англійської мови (2005-2008 рр.)
 • кандидат філологічних наук (10.02.04 – германські мови), Львів (2010 р.)
 • з 2008 р. асистент кафедри англійської філології.
 • з 2014 р. доцент кафедри англійської філології.
 • У 2016 р. отримала вчене звання доцента.

Різне

Доповіді на наукових конференціях в Україні

 • VI Міжнародна наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація», Харків, 2007 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі», Львів, 2007 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах», Горлівка, 2007 р.
 • І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філології та американські студії», Київ, 2008 р.
 • ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства», Луцьк, 2008 р.
 • XVII Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» ім. проф. С. Бураго, Київ, 2008, 2009 рр.
 • ІІ Міжнародна наукова конференція «Іноземна філологія у ХХІ столітті», Запоріжжя, 2009 р.
 • IV Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми германської філології», Чернівці, 2009 р.
 • Х Міжнародна наукова конференція «Семантика мови і тексту», Івано-Франківськ, 2009 р.

Розклад