Вийшов друком навчально-методичний посібник “Методика викладання світової літератури” (автор – проф. Мацевко-Бекерська Л. В.)

31.01.2021 | 19:11

Методика викладання світової літератури: навч.-метод. посіб. – Вид. 2-е, доповнене / Л. В.
Мацевко-Бекерська. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 296 с.

У посібнику представлені основні аспекти викладання світової літератури в закладах середньої та вищої освіти. Зокрема, проаналізовані методологічні основи і принципи методики викладання світової літератури, основні теоретичні проблеми сучасної методичної науки, а також визначені провідні напрями творення і розвитку методології «Методики викладання світової літератури» як наукової дисципліни. Значна увага зосереджена на наукових засадах методики викладання літератури: на закономірностях викладання (навчання) літератури, на об’єкті та предметі дослідження методики викладання світової літератури, її головних завданнях, специфічних методах, теоретичних проблемах та основних функціях. Окремими розділами представлені такі проблеми: методи та прийоми вивчення світової літератури, основні етапи сприймання художнього твору та шляхи його аналізу, методичні аспекти вивчення теорії літератури та родо-жанрової своєрідності літературно-художніх явищ, культурологічні й комунікативні аспекти викладання світової літератури. Зроблені акценти на специфіці шкільної літературної освіти та вивчення літератури у закладі вищої освіти, відповідно, окремо розглянуті методичні підходи до викладання світової літератури. Вчителям запропонований огляд основних нормативних документів та практичні поради й рекомендації щодо навчальних і навчально-методичних матеріалів, структурування уроку тощо. Для викладачів літератури поданий аналіз таких аспектів, як суспільно-практичні площини викладацької праці, загальні принципи викладання світової літератури у закладі вищої освіти та напрями структурування методичної складової літературознавчої освіти; показані характерні ознаки методики викладання світової літератури у закладі вищої освіти, акцентовано на проблемах діагностики та контролю навчально- пізнавальної діяльності студентів із дотриманням рівноваги традиційних та новітніх систем оцінювання.

Навчально-методичний посібник складається з десяти розділів, містить запитання та завдання для повторення, контролю, самоконтролю, короткий термінологічний словник, літературу, додатки, предметний покажчик.